Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu ps7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.22 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu tập trung giải đáp các vấn đề sau: Làm rõ những vấn đề có tính lý luận về quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM. Làm rõ thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế tại VCB hiện nay. Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế của VCB.

LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong xu thế hội nhập ngày nay, bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và<br /> <br /> phát triển đều phải tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó hội nhập<br /> về kinh tế luôn đóng vai trò chủ đạo. Do khoảng cách về địa lý, trong các giao dịch<br /> thương mại quốc tế, các nhà xuất nhập khẩu thường không thể thanh toán tiền hàng<br /> trực tiếp cho nhau, vì vậy, cần có sự tham gia của hệ thống ngân hàng với các chi<br /> nhánh rộng khắp trên toàn cầu. Từ đó, hoạt động thanh toán quốc tế với sự tham gia<br /> của các ngân hàng chính là một phần vô cùng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển<br /> kinh tế của mỗi quốc gia.<br /> Tuy nhiên, so với các nghiệp vụ khác trong ngân hàng, hoạt động thanh toán<br /> quốc tế tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Ngoài những rủi ro hay được đề cập đến như rủi ro<br /> tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản…, còn có loại rủi ro nữa là rủi ro hoạt<br /> động.<br /> Đối với VCB, thanh toán quốc tế được coi là một trong những hoạt động mũi<br /> nhọn, mang lại doanh thu và uy tín cho VCB tại thị trường trong nước cũng như<br /> quốc tế. Tuy nhiên, việc triển khai công tác quản trị rủi ro hoạt động trong mảng<br /> nghiệp vụ này vẫn còn khá hạn chế.<br /> Nhận thấy rõ sự cần thiết hơn bao giờ hết của việc nghiên cứu về quản trị rủi<br /> ro hoạt động nói chung và trong thanh toán quốc tế nói riêng nhằm đưa ra các giải<br /> pháp góp phần tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong mảng nghiệp vụ này tại<br /> VCB, đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán<br /> quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” đã được lựa chọn để<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> Đề tài nghiên cứu tập trung giải đáp các vấn đề sau:<br /> -<br /> <br /> Làm rõ những vấn đề có tính lý luận về quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt<br /> động thanh toán quốc tế của NHTM<br /> <br /> ii<br /> <br /> -<br /> <br /> Làm rõ thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế<br /> tại VCB hiện nay<br /> <br /> -<br /> <br /> Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong thanh<br /> toán quốc tế của VCB.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> -<br /> <br /> Về hoạt động thanh toán: giới hạn ở công tác quản trị rủi ro hoạt động trong<br /> lĩnh vực thanh toán quốc tế.<br /> <br /> -<br /> <br /> Về quản trị rủi ro hoạt động: tập trung nghiên cứu về các vấn đề liên quan<br /> đến quy trình, hệ thống và con người.<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> Tác giả tập trung nghiên cứu về rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động<br /> <br /> trong hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB. Các dữ liệu sử dụng để phân tích được<br /> thu thập trong giai đoạn từ 2010 đến nay.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Những đóng góp của đề tài<br /> -<br /> <br /> Về quy trình nội bộ: Đề tài làm rõ những vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro<br /> hoạt động mà hệ thống văn bản quy trình nội bộ đã đạt được đồng thời cũng<br /> nêu lên những vấn đề còn tồn tại, cần hoàn thiện.<br /> <br /> -<br /> <br /> Về công nghệ: Đề tài chỉ ra những mặt thuận lợi và khó khăn do công nghệ<br /> mang lại để từ đó đưa ra những kiến nghị về việc xây dựng một hệ thống<br /> công nghệ hiện đại, phù hợp với yêu cầu xử lý và quản trị rủi ro hoạt động.<br /> <br /> -<br /> <br /> Về con người: Đề tài cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân thường gặp<br /> nhất dẫn đến rủi ro hoạt động là con người. Chính vì vậy đề tài cũng đưa ra<br /> kiến nghị để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để giảm thiểu rủi ro hoạt<br /> động xảy ra có liên quan đến nhân tố này.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu của đề tài nghiên cứu<br /> Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, các Phụ lục, đề<br /> <br /> tài gồm 3 chương có nội dung như sau:<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán<br /> quốc tế của ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Công tác quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán quốc tế<br /> tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh<br /> toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG<br /> THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế<br /> <br /> 1.1.1. Thanh toán quốc tế<br /> Để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, tác giả lựa chọn chỉ phân tích rủi ro hoạt<br /> động và quản trị rủi ro hoạt động liên quan đến ba phương thức thanh toán quốc tế sau:<br /> Chuyển tiền, Nhờ thu và Tín dụng chứng từ. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra:<br /> -<br /> <br /> Khái niệm về TTQT<br /> <br /> -<br /> <br /> Đặc trưng của TTQT: chủ thể tham gia, môi trường pháp luật, hệ thống công nghệ.<br /> <br /> 1.1.2. Rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế<br /> Trong phần này, tác giả tập trung làm rõ những nội dung sau:<br /> -<br /> <br /> Khái niệm rủi ro hoạt động: theo khái niệm mà hiệp ước Basel II đưa ra Rủi ro<br /> hoạt động được hiểu là khả năng xảy ra tổn thất do các quy trình nội bộ, con<br /> người, hệ thống công nghệ không đầy đủ, không phù hợp hoặc do các sự kiện<br /> bên ngoài.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân loại rủi ro hoạt động: thành 07 nhóm (gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài,<br /> Thực tiễn hoạt động và an toàn nơi làm việc, Khách hàng, sản phẩm và thông lệ<br /> kinh doanh, Thiệt hại tài sản hữu hình, Ngưng trệ kinh doanh và lỗi hệ thống,<br /> Thực hiện, phân phối và quản lý quy trình)<br /> <br /> -<br /> <br /> Rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế: có thể phân loại như trên hoặc theo<br /> nguyên nhân gây rủi ro (rủi ro xuất phát từ cán bộ ngân hàng, từ quy trình nội bộ,<br /> từ hệ thống công nghệ của ngân hàng, từ các nguyên nhân bên ngoài)<br /> <br /> -<br /> <br /> Đặc điểm của rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế: rủi ro gắn với các sự kiện,<br /> rủi ro hay thay đổi, rủi ro ẩn, rủi ro cố hữu, rủi ro không lường trước được.<br /> <br /> 1.1.3. Hậu quả của rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế của NHTM<br /> <br /> 5<br /> <br /> -<br /> <br /> Rủi ro hoạt động gây thiệt hại cho ngân hàng về mặt tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Rủi ro hoạt động làm giảm uy tín, danh tiếng của ngân hàng, từ đó làm gia tăng<br /> tổn thất về tài sản mà ngân hàng phải gánh chịu<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế của NHTM<br /> <br /> 1.2.1. Sự cần thiết của quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế của<br /> NHTM<br /> -<br /> <br /> Quản trị rủi ro hoạt động là yếu tố cần thiết để ngân hàng tồn tại và phát triển bền<br /> vững.<br /> <br /> -<br /> <br /> Quản trị rủi ro hoạt động là hoạt động cần thiết phù hợp với xu thế chung<br /> <br /> 1.2.2. Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động<br /> Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình Tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt động tác<br /> động đến rủi ro hoạt động, bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các<br /> chính sách, phương pháp quản lý rủi ro hoạt động để thực hiện quá trình quản lý rủi ro đó<br /> là xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động<br /> nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro xảy ra.<br /> <br /> 1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro hoạt động<br /> Thực hiện theo khuyến nghị của Basel, trong thanh toán quốc tế, để quản trị tốt rủi<br /> ro hoạt động, các ngân hàng cần thực hiện bốn nội dung: xác định, đánh giá, giám sát và<br /> kiểm soát rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế.<br /> <br /> 1.2.4. Các biện pháp quản trị rủi ro hoạt động trong thanh toán quốc tế<br /> -<br /> <br /> Tự đánh giá và kiểm soát rủi ro hoạt động<br /> <br /> -<br /> <br /> Báo cáo sự cố<br /> <br /> -<br /> <br /> Thiết lập quy trình xây dựng sản phẩm mới<br /> <br /> -<br /> <br /> Thiết lập quy trình tác nghiệp theo chuẩn mực kiểm soát rủi ro<br /> <br /> 1.2.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro hoạt động trong thanh<br /> toán quốc tế của NHTM<br /> -<br /> <br /> Nhân tố chủ quan:<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ps7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoạt động thanh toán quốc tế, Rủi ro hoạt động thanh toán quốc tế, Thanh toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-tri-rui-ro-hoat-dong-trong-hoat-dong-thanh-toan-quoc-te-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT