Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý thanh khoản tại Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ev7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý thanh khoản, Quản lý thanh khoản, Công ty Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam, Tăng cường quản lý thanh khoản, Quản trị kinh doanh
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢNError! Bookmark<br /> not defined.<br /> TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THANH KHOẢNError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.1. Dự trữ thanh toán ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.1. Vốn khả dụng............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.2. Dự trữ thanh toán ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Thanh khoản ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.1. Thanh khoản của tổ chức tín dụng .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.2. Tính thanh khoản của tài sản ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.3. Tính thanh khoản của nguồn ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Rủi ro thanh khoản ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Khe hở thanh khoản ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. MỤC TIÊU QUẢN LÝ THANH KHOẢN....... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THANH KHOẢN .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. NỘI DUNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Xác định cầu thanh khoản .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Xác định cung thanh khoản ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.3. Phương pháp quản lý thanh khoản ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3.1. Đo lường rủi ro thanh khoản dựa trên các tỷ lệ thanh khoảnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.4.3.2. Đo lường rủi ro thanh khoản dựa trên khe hở thanh khoảnError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.4.3.3. Phương pháp quản lý thanh khoản kết hợp: đo lường rủi ro thanh khoản dựa trên<br /> các tỷ lệ thanh khoản và khe hở thanh khoản ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.<br /> SỰ KHÁC NHAU TRONG QUẢN LÝ THANH KHOẢN CỦA CÔNG TY<br /> TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAMError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH THAN - KHOÁNG SẢN<br /> VIỆT NAM ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2013... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÀI<br /> CHÍNH THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Cơ sở pháp lý về quản lý thanh khoản ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Mục tiêu quản lý thanh khoản ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Quy trình quản lý thanh khoản ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Nội dung quản lý thanh khoản........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI CÔNG TY TÀI<br /> CHÍNH THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Thành công và các kết quả đạt được .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.1. Hạn chế, yếu kém ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI CÔNG<br /> TY TNHH MTV TÀI CHÍNH THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAMError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1.<br /> <br /> Chiến lược phát triển Công ty Tài chính TKV đến năm 2015Error! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.1.2.<br /> <br /> Kế hoạch phát triển Công ty Tài chính TKV giai đoạn 2013 - 2015 . Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.1. Về nguồn vốn............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.2. Sử dụng vốn ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN CỦA CÔNG TY TNHH<br /> MTV TÀI CHÍNH THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thanh<br /> khoản ........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Nâng cao năng lực tài chính và đa dạng hoá nguồn vốnError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.4. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tinError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Thường xuyên đánh giá, kiểm tra giám sát hoạt động quản lý thanh khoảnError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. KIẾN NGHỊ ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị với Chủ sở hữu - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VNError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2.1. Kiến nghị về cơ chế chính sách ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2.2. Các kiến nghị khác ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> I. Đặt vấn đề<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> -<br /> <br /> Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản trị TCTD phải thực hiện là<br /> <br /> đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý cho TCTD. TCTD có khả năng quản lý thanh<br /> khoản tốt khi TCTD đó luôn có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào đúng<br /> thời điểm cần. Không đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu của thị trường có thể<br /> khiến TCTD mất khả năng thanh toán, mất uy tín và dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống.<br /> Tuy nhiên, lượng vốn dự trữ quá lớn sẽ làm giảm khả năng sinh lời, ảnh hưởng đến kết<br /> quả kinh doanh của TCTD.<br /> -<br /> <br /> Trong một thời gian dài, các TCTD tại Việt Nam tăng trưởng nóng bằng mọi giá nên<br /> <br /> khi NHNN siết chặt quản lý, áp dụng một số biện pháp quyết liệt để ổn định thị trường,<br /> hiện tượng rút vốn từ các TCTD nhỏ chuyển sang các TCTD lớn đã xảy ra, khiến các<br /> TCTD rơi vào thế báo động về thiếu hụt thanh toán, phải chấp nhận vay vốn trên thị<br /> trường liên ngân hàng bằng bất cứ giá nào để đảm bảo thanh khoản. Vì thế lãi suất liên<br /> ngân hàng có thời điểm bị đẩy lên rất cao.<br /> -<br /> <br /> Đối với các TCTD quản lý thanh khoản được đánh giá là một trong những nội dung<br /> <br /> quan trọng nhất cần quan tâm. Với sự phát triển và biến hóa ngày càng phức tạp của thị<br /> trường tài chính hiện nay, dường như rủi ro thanh khoản đã vượt khỏi khả năng kiểm soát<br /> của các nhà điều hành và quản lý thị trường, trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Tại<br /> Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam, công tác quản lý<br /> thanh khoản vẫn còn một số tồn tại nhất định trước xu hướng phát triển chung. Nhằm góp<br /> phần hoàn thiện và đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn trong công tác quản lý thanh khoản<br /> tại Công ty, học viên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Tăng cường quản lý thanh khoản tại<br /> Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài<br /> -<br /> <br /> Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về quản lý thanh khoản tại TCTD.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về quản lý thanh khoản tại TCTD. Tiếp cận các số liệu, dữ liệu nghiên cứu đề tài và phân tích thực trạng quản lý thanh khoản của Công ty Tài chính TKV, từ đó đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý thanh khoản của Công ty giai đoạn 2010 - 2013. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý thanh khoản tại Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-thanh-khoan-tai-Cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien-Tai-chinh-Than-Khoang-san-Viet-Nam.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT