Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ny7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý tài chính, Quản lý tài chính, Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng, Quản lý rủi ro
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
-i-<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Giai đoạn 2007-2010 là một bước đột phá trong quá trình áp dụng rộng<br /> rãi cơ chế quản lý tài chính mới. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ<br /> quan hành chính nhà nước là cần thiết với mục tiêu xây dựng cơ chế tài chính<br /> phù hợp nhằm nâng cao chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của các đơn vị hành<br /> chính sự nghiệp trong bộ máy nhà nước.Chính vì vậy, việc nhìn nhận lại cơ chế<br /> quản lý tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước là cần thiết, đặc biệt là<br /> các cơ quan hành chính thực hiện các chức năng quản lý của nhà nước để từ đó<br /> đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các cơ quan này,<br /> góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước<br /> Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, việc nghiên cứu và lựa chọn để tài<br /> “Tăng cường quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng”<br /> mong muốn tìm hiểu thực trạng quản lý tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà<br /> Trưng và đưa ra một sô giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tại đơn vị<br /> này.<br /> Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận<br /> văn gồm có 3 chương:<br /> - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính<br /> nhà nước<br /> - Chương 2: Quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng<br /> - Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận<br /> Hai Bà Trưng.<br /> Chương 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CƠ QUAN<br /> HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC<br /> 1.1 Khái quát về cơ quan hành chính<br /> 1.1.1 Khái niệm<br /> Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước, do nhà<br /> nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chính. Nhiệm vụ của các cơ quan<br /> này là thực hiện hoạt động chấp hành, điều hành trên lãnh thổ hay trong từng ngành,<br /> <br /> - ii -<br /> <br /> từng lĩnh vực. Như vậy: “ Cơ quan hành chính nhà nước là một dạng cơ quan nhà<br /> nước, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về mọi mặt của đời sống<br /> xã hội thông qua hoạt động chấp hành và điều hành, có thẩm quyền mang tính<br /> quyền lực nhà nước để thực hiện những nhiệm vụ chức năng do luật định”.1<br /> 1.1.2 Đặc trưng cơ bản của cơ quan hành chính nhà nước<br /> Một là, cơ quan hành chính nhà nước hoạt động mang tính quyền lực nhà<br /> nước, được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ<br /> Hai là, mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều hoạt động dựa trên những quy<br /> định của pháp luật, có chức năng và nhiệm vụ, thẩm quyền nhất định và có những<br /> mối quan hệ phối hợp trong thực thi công việc được giao<br /> Bà là, cơ quan hành chính nhà nước được quyền đơn phương ban hành văn<br /> bản quy phạm pháp luật hành chính và văn bản đó có hiệu lực băt buộc đối với các<br /> đối tượng có liên quan; cơ quan hành chính nhà nước có quyền áp dụng các biện<br /> pháp cưỡng chế đối với các đối tượng chịu sự tác động, quản lý của cơ quan hành<br /> chính nhà nước.<br /> 1.2 Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính quận, huyện<br /> 1.2.1 Khái niệm<br /> Quản lý tài chính là hoạt động của chủ thể quản lý trong lĩnh vực tài chính<br /> nhằm sử dụng nguồn tài sản dưới hình thái tiền, giấy tờ có giá của một đơn vị, tổ<br /> chức vừa đảm bảo cho đơn vị, tổ chức hoạt động bình thường, vừa đảm bảo cho<br /> nguồn tài chính sử dụng tiết kiệm và sinh lợi nhiều nhất.<br /> 1.2.2 Vai trò của quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà<br /> nước<br /> Quản lý tài chính là một trong những hoạt động quản lý quan trọng của bất kỳ<br /> một tổ chức nào trong điều kiện kinh tế thị trường. Thông qua quản lý tài chính, chủ thể<br /> quản lý không chỉ kiểm soát được toàn bộ chu trình hoạt động của đơn vị mà còn đánh<br /> giá được chất lượng hoạt động của chúng. Quản lý tài chính đóng vai trò đặc biệt<br /> quan trọng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc trưng hoạt động của các cơ<br /> quan này không trực tiếp sáng tạo ra các giá trị vật chất nhưng bản thân nó có<br /> <br /> - iii -<br /> <br /> những ảnh hưởng nhất định đến quá trình tạo ra giá trị vật chất, làm cho quá trình<br /> này diễn ra một cách nhanh chóng hay chậm chạp<br /> 1.2.3 Nguyên tắc quản lý tài chính ở các cơ quan hành chính nhà nước<br /> - Nguyên tắc hiệu quả:. Hiệu quả trong quản lý tài chính thể hiện ở sự so sánh<br /> giữa kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội với chi<br /> phí bỏ ra.<br /> - Nguyên tắc thống nhất: Thống nhất quản lý chính là việc tuân theo một khuôn<br /> khổ chung từ việc hình thành, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, thanh quyết toán, xử<br /> lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý thu, chi tài<br /> chính ở các đơn vị hành chính<br /> - Nguyên tắc tập trung, dân chủ: đảm bảo cho các nguồn lực của xã hội được sử<br /> dụng hợp lý cả ở quy mô nền kinh tế quốc dân lẫn quy mô đơn vị hành chính.<br /> - Nguyên tắc công khai, minh bạch: Thực hiện công khai, minh bạch trong quản<br /> lý sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng có thể giám sát, kiểm soát các quyết định về<br /> thu, chi tài chính công, hạn chế những thất thoát và đảm bảo tính hợp lý trong<br /> chi tiêu của bộ máy nhà nước.<br /> 1.2.4 Nội dung quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà<br /> nước<br /> 1.2.4.1 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài chính của các cơ quan hành<br /> chính nhà nước<br /> Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước thường cho kết quả<br /> mang tính định tính chứ không phải định lượng. Xây dựng một hệ thống các tiêu chí<br /> đánh giá hiệu quả hoạt động là công việc chưa có tiền lệ. Dựa vào thực tế và lý<br /> thuyết chung có thể xem xét một số tiêu chí định tính đánh giá hiệu quả của công<br /> tác quản lý tài chính như các chỉ tiêu trên lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, phúc lợi<br /> xã hội, trợ giúp người nghèo, khuyến học<br /> 1.2.4.2 Quản lý thu<br /> Theo quy định của pháp luật, ngân sách Quận-Huyện bao gồm các khoản thu hưởng<br /> 100% và các khoản thu hưởng theo tỷ lệ (%).<br /> <br /> - iv -<br /> <br /> * Yêu cầu đối với quản lý thu: Quản lý toàn diện từ hình thức, quy mô đến các<br /> yếu tố quyết định số thu. Coi trọng công bằng xã hội, những người có điều kiện,<br /> hoàn cảnh và mức thu nhập như nhau phải đóng góp như nhau.<br /> * Quy trình quản lý thu.<br /> Quy trình quản lý thu ở các cơ quan hành chính được tiến hành theo từng năm<br /> kế hoạch qua các bước sau:<br /> - Xây dựng kế hoạch dự toán thu.<br /> - Thực hiện kế hoạch thu theo dự toán.<br /> - Quyết toán các khoản thu.<br /> 1.2.4.3 Quản lý chi<br /> Cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm chi các khoản sau: chi đầu tư<br /> phát triển, chi thường xuyên. Hoạt động này nhằm thực hiện chức năng nhà nước,<br /> đáp ứng các mục tiêu kinh tế xã hội mà chính phủ và nhà nước đề ra.<br /> * Yêu cầu đối với quản lý chi: Đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để các cơ quan<br /> hành chính hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng đường lối, chính sách,<br /> chế độ của Nhà nước.<br /> * Nội dung quản lý chi: Trong thực tiễn, các cơ quan hành chính có nhiều biện<br /> pháp quản lý các khoản chi tài chính khác nhau, nhưng các biện pháp quản lý<br /> chung nhất là: Thiết lập các định mức chi, lựa chọn thứ tự ưu tiên, xây dựng quy<br /> trình cấp phát các khoản chi chặt chẽ, hợp lý nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực<br /> nảy sinh trong quá trình cấp phát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát chi<br /> của các cơ quan có thẩm quyền. thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm<br /> toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh<br /> phí của Nhà nước,<br /> * Quy trình quản lý chi bao gồm: lập dự toán chi, chấp nhành dự toán chi ngân<br /> sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước.<br /> 1.2.5.1 Nhân tố khách quan<br /> Thứ nhất là chế độ quản lý tài chính công với hệ thống Luật Ngân<br /> sách nhà nước: Hệ thống luật ngân sách nhà nước là một quy định mà các cơ<br /> quan hành chính phải tuân theo trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của<br /> <br /> -v-<br /> <br /> mình. Đây là căn cứ để các cơ quan hành chính tiến hành quản lý tài chính theo<br /> đúng chủ trương và định hướng mà nhà nước đặt ra.<br /> Thứ hai là cơ chế quản lý tài chính của Nhà nướcCơ chế quản lý tài<br /> chính của Nhà nước là toàn bộ các chính sách, chế độ chi tài chính thống nhất<br /> trong các cơ quan nhà nước mà các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải tuân thủ.<br /> Chính vì thế, cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước là cơ sở, nền tảng của quản<br /> lý tài chính trong các cơ quan hành chính.<br /> Thứ ba là Đặc điểm của cơ quan hành chính: Các cơ quan hành chính<br /> nằm trong từng ngành sẽ được đơn vị chủ quản thiết lập cho những cơ chế quản<br /> lý tài chính nội bộ, nhất là hệ thống định mức chi tiêu, áp dụng riêng trong<br /> ngành.<br /> Thứ tư là quy mô, tầm quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước:<br /> Nếu cơ quan hành chính nhà nước có quy mô lớn, các bộ phận phụ thuộc hoạt<br /> động phân tán thì chế độ quản lý tài chính nội bộ thiên về phân cấp rộng cho đơn<br /> vị cơ sở, cơ quan quản lý cao nhất của đơn vị hành chính, sự nghiệp chỉ tập<br /> trung đảm nhiệm những khâu quản lý trọng yếu, cần thống nhất trong đơn vị<br /> hoặc các khâu mà cấp cao đảm nhiệm hiệu quả hơn.<br /> 1.2.5.2 Nhân tố chủ quan<br /> Thư nhất là trình độ cán bộ quản lý tài chính của cơ quan hành chính nhà<br /> nước:Con người là nhân tố trung tâm của bộ máy quản lý, là khâu trọng yếu<br /> trong việc xử lý các thông tin để đề ra các quyết định quản lý. Trình độ cán bộ<br /> quản lý là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính kịp thời chính xác của các quyết<br /> định quản lý, do đó nó có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của bộ máy quản<br /> lý, quyết định sự thành bại của công tác quản lý nói chung cũng như công tác<br /> quản lý tài chính nói riêng.<br /> Thứ hai là hệ thống kiểm soát nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước:Hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị xây<br /> dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định,<br /> để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót, nhằm bảo vệ,<br /> quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Hệ thống kiểm soát nội bộ là<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước, chương 2 - Quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng và Chương 3 -Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý tài chính tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-tai-chinh-tai-Uy-Ban-Nhan-Dan-Quan-Hai-Ba-Trung.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT