Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu bs7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.29 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦ I RO TÍN DỤNG<br /> TRONG NGÂN HÀ NG THƢƠNG MẠI ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1 Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm về rủi ro trong hoạt động của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3 Rủi ro tín dụng ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3. Các nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM Error! Bookmark not def<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK).................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1 Khái quát về ngân hàng Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank trong thời gian quaError! Bookmark not d<br /> 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Tình hình rủi ro tín dụng tại VPBank .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Đánh giá quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ii<br /> <br /> GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của VPBank<br /> ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Định hướng phát triển chung ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của VPBankError! Bookmark<br /> 3.2 Các giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Hoàn thiện quy trình tín dụng .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức và tăng cường quản lý điều hành của bộ máy<br /> điều hành ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vayError! Bookmark not defin<br /> 3.2.5 Thúc đẩy hoạt động thông tin tín dụng ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Tăng cường quản lý danh mục tài sản đảm bảoError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.7 Tăng cường và phát triển hoạt động kiểm soát nội bộ ngân hàngError! Bookmark not de<br /> 3.2.8 Tăng cường sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi roError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.9 Giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.10 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3 Kiến nghị ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ và các ngành liên quanError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, mang lại nguồn thu nhập<br /> chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này<br /> thường chiếm từ 60-70% toàn bộ lợi nhuận của ngân hàng. Hơn thế nữa, chính chức<br /> năng cho vay này có thể dẫn đến những rủi ro lớn nhất mà các ngân hàng nói chung<br /> phải chấp nhận. Sự sụp đổ của một ngân hàng thương mại thường có liên hệ với<br /> những vấn đề tồn tại trong danh mục các khoản cho vay hơn là từ sự thua lỗ ở các<br /> loại tài sản có khác.<br /> Thực tiễn đã chứng minh nhiều vụ sụp đổ của các ngân hàng trên thế giới như:<br /> hàng loạt các ngân hàng lớn của Mỹ liên tiếp bị đóng cửa trong vòng hai năm từ năm<br /> 2008 đến 2009 mà nguyên nhân của sự sụp đổ là do những món đầu tư nguy hiểm và<br /> cho vay đầy rủi ro. Lịch sử hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam từng chứng kiến<br /> trong những năm 1990, đã có không ít ngân hàng thương mại cổ phần bị rút giấy phép<br /> hoạt động hoặc phải sáp nhập với đơn vị khác vì không chịu nổi tổn thất từ những rủi<br /> ro trong hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập<br /> quốc tế đã tạo ra những cơ hội mới cùng với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt<br /> và khắc nghiệt kèm theo tiềm ẩn những rủi ro mới. Vậy rủi ro tín dụng là không thể<br /> tránh khỏi, có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ.<br /> Cơ chế quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam đang dần tiến tới thông<br /> lệ quốc tế và được đánh giá là khá chặt chẽ. Giải pháp hữu hiệu nhất chính là nâng cao<br /> năng lực tự quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại. Vì vậy, trong thời gian làm<br /> việc tại NHTM cổ phần các DN ngoài quốc doanh Việt Nam tôi đã chọn đề tài nghiên<br /> cứu: “Tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp<br /> ngoài quốc doanh Việt Nam”.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục tài liệu tham khảo, kết cấu Luận văn<br /> bao gồm 3 chương<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TRONG NGÂN HÀ NG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại<br /> Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng sai hẹn hoặc không có khả năng thực<br /> hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Biểu hiện là: ngân hàng sẽ không thu được lãi<br /> đúng hạn, không thu được vốn đúng hạn, không thu đủ lãi, không thu đủ vốn.<br /> Rủi ro tín dụng có những đặc điểm sau: Rủi ro tín dụng mang tính chất gián<br /> tiếp, rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp và rủi ro tín dụng có tính tất<br /> yếu luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động của NHTM<br /> Có nhiều cách tiếp cận để phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng: Căn cứ vào<br /> tính chất của rủi ro. Rủi ro tín dụng chia thành rủi ro rủi ro sai hẹn và rủi ro mất<br /> vốn; Căn cứ vào nguyên nhân gây ra rủi ro: Rủi ro khách quan và rủi ro do nguyên<br /> nhân chủ quan<br /> Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng có nhiều nguyên nhân. Đó là:<br /> - Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng như: chính<br /> sách tín dụng không hợp lý; thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin hoặc phân tích<br /> thông tin không đầy đủ kịp thời dẫn đến cho vay hoặc đầu tư không hợp lý; trình độ<br /> của cán bộ tín dụng<br /> - Những nguyên nhân thuộc về phía khách hàng: Sử dụng vốn vay sai mục<br /> đích, kém hiệu quả; kinh doanh không hiệu quả; sự yếu kém về năng lực điều hành<br /> kinh doanh của chủ doanh nghiệp, ban điều hành<br /> - Các nguyên nhân khác liên quan đến môi trường bên ngoài: những nguyên<br /> nhân bất khả kháng vượt quá tầm kiểm soát của người vay lẫn người cho vay như:<br /> lũ lụt, hoả hoạn, khủng hoảng kinh tế, chính sách thay đổi….<br /> Các chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của NHTM: Nợ quá hạn và tỷ<br /> lệ nợ quá hạn; Chỉ tiêu khách hàng có nợ quá hạn; Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng<br /> <br /> v<br /> <br /> dư nợ; Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng<br /> 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại<br /> Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín<br /> dụng thông qua bộ máy và công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa ra các<br /> biện pháp nhằm không để thất thoát vốn cho vay, tăng tối đa tiền lãi, trong khi giảm<br /> tối đa những mất mát trong phạm vi giới hạn về vốn, đạt được mục tiêu an toàn và<br /> hiệu quả, phát triển bền vững<br /> Các ngân hàng cần phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ<br /> giữa rủi ro và lợi nhuận nhằm tìm ra những cơ hội đạt được những lợi ích phù hợp<br /> và xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận trước. Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức<br /> rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được trong phạm vi khả năng<br /> nguồn lực tài chính và năng lực của ngân hàng. Để làm tốt được điều đó thì các<br /> ngân hàng tuân theo các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng đó là: Phải tạo<br /> được môi trường có mức độ rủi ro tín dụng phù hợp; Xây dựng được một quy trình<br /> cấp tín dụng hợp lý; Duy trì quá trình đo lường và quản lý tín dụng; Bảo đảm kiểm<br /> soát rủi ro tín dụng đầy đủ; Nâng cao vai trò của cơ quan giám sát<br /> Vì vậy, nội dung của quản lý rủi ro tín dụng là:<br /> Xây dựng và tổ chức bộ máy điều hành quản lý rủi ro tín dụng.<br /> Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng<br /> Xây dựng quy trình cấp tín dụng<br /> Kiểm tra và giám sát tín dụng<br /> Hạn chế hậu quả của rủi ro tín dụng<br /> Các nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng của NHTM:<br /> + Nhân tố chủ quan: Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và nhân tố công nghệ<br /> + Nhân tố khách quan: Đó là các nhân tố từ phía khách hàng vay; nhân tố do<br /> môi trường bên ngoài như: môi trường kinh tế xã hội, môi trường chính trị pháp<br /> luật, môi trường cạnh tranh.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
bs7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-TMCP-cac-doanh-nghiep-ngoai-quoc-doanh-Viet-Nam.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT