Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu 0z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.12 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam và chương 3 - Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> HOÀNG THỊ HUYỀN<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> QUỐC TẾ VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2011<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.<br /> <br /> Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một<br /> <br /> tài sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với nguyên tắc có hoàn trả bằng các<br /> nghiệp vụ cho vay, chiết khấu (tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân<br /> hàng và các nghiệp vụ khác.<br /> Ngân hàng có nhiều sản phẩm tín dụng cung cấp cho nhiều đối tượng khách<br /> hàng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Hoạt động tín dụng có thể được phân<br /> loại theo một số tiêu chí như thời hạn tín dụng, chủ thể vay vốn, bảo đảm tín dụng,<br /> phương thức hoàn trả nợ vay, mục đích tín dụng, xuất xứ tín dụng, mức độ rủi ro<br /> của tín dụng,…<br /> Tín dụng có vai trò quan trọng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân<br /> hàng, đáp ứng được nhu cầu về vốn cho khách hàng và tác động lớn đến nền kinh tế<br /> trong việc luân chuyển vốn, gia tăng cơ hội đầu tư, giúp kinh tế tăng trưởng, tạo<br /> công ăn việc làm, năng suất lao động cao, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà<br /> nước,…<br /> 1.2.<br /> <br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Rủi ro đối với hoạt động ngân hàng mang tính đặc thù phổ biến bao gồm: rủi<br /> <br /> ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tồn đọng vốn,<br /> một số rủi ro khác như hỏa hoạn, chiến tranh, thị trường tài chính thay đổi đột biến<br /> không dự tính trước. Trong đó, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả<br /> năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng<br /> không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.<br /> Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng gồm các nguyên nhân: do phía<br /> khách hàng, năng lực quản lý của ngân hàng, môi trường kinh tế kinh doanh, môi<br /> trường pháp lý, một số nguyên nhân bất khả kháng khác.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Rủi ro tín dụng được phản ánh qua các chỉ tiêu: nợ quá hạn; nợ xấu; trích lập<br /> dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng; tình hình tài chính và phương án của người vay,<br /> môi trường hoạt động của người vay,…<br /> <br /> 1.3. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo<br /> lường mức độ rủi ro, trên cơ sở chọn lựa triển khai các biện pháp và quản lý các<br /> hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình cấp tín dụng. An toàn tín<br /> dụng là nội dung chính trong quản lý rủi ro của mọi ngân hàng thương mại. Nội<br /> dung của quản lý rủi ro tín dụng bao gồm:<br /> - Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng: Mục tiêu quản lý tín<br /> dụng là giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng, cụ thể là giảm tỷ lệ nợ quá hạn đến mức<br /> thấp nhất có thể.<br /> - Nhận diện rủi ro tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng: Nhận diện rủi ro tín<br /> dụng thường được xem xét trên hai khía cạnh là các dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía<br /> khách hàng và các dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của ngân hàng.<br /> - Tổ chức công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng bao gồm:<br />  Phân tích và thẩm định tín dụng: hoạt động phân tích và thẩm định tín<br /> dụng có đặc điểm là được thực hiện khi khách hàng vay vốn lần đầu hoặc vay vốn<br /> không thường xuyên mà theo từng phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu<br /> tư. Nếu khách hàng vay vốn thường xuyên, ngân hàng có thể sử dụng biện pháp xếp<br /> hạng tín dụng để đánh giá, quản lý rủi ro.<br />  Xếp hạng tín nhiệm: đây là phương pháp quản lý hiện đại, đòi h ỏi ngân<br /> hàng phải có phần mềm quản lý tập trung.<br />  Bảo đảm tín dụng: là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm<br /> phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý đ ể thu hồi được các khoản nợ đã cho<br /> khách hàng vay.<br />  Kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập: đảm bảo các khoản tín dụng được cấp<br /> được sử dụng đúng mục đích, phát hiện chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, vi phạm<br /> có thể ảnh hưởng tới khả năng thu hồi nợ của ngân hàng.<br /> <br /> iv<br /> <br />  Mua bảo hiểm tín dụng: Mua bảo hiểm tín dụng chính là để đề phòng<br /> trường hợp khách hàng không có đủ thu nhập để trả nợ, công ty bảo hiểm sẽ trả<br /> thay. Đây là biện pháp phần nào hạn chế được rủi ro tín dụng đặc biệt là các khoản<br /> vay của các khách hàng cá nhân.<br />  Lập quỹ dự phòng rủi ro: ngân hàng lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng<br /> nhằm khắc phục các tổn thất mà các khoản vay có vấn đề mang lại. Trường hợp<br /> khoản vay được xác định là không thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ, ngân hàng sẽ<br /> sử dụng quỹ dự phòng đ ể bù đắp rủi ro.<br /> - Xử lý các khoản tín dụng có vấn đề: ngân hàng cần thiết lập được bộ máy<br /> xử lý các khoản tín dụng có vấn đề để đảm bảo nhận diện, xử lý sớm nhất và hạn<br /> chế tới mức thấp nhất khả năng phát sinh tổn thất tín dụng.<br /> Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng được thành lập nhằm tìm cách ngăn<br /> chặn sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng vào thập kỷ 80. Hiện nay, Ủy<br /> ban Basel và các tiểu ban sẵn sàng đưa ra những lời tư vấn cho các cơ quan giám sát<br /> hoạt động ngân hàng ở tất cả các nước. Ủy ban Basel đã ban hành 17 nguyên tắc về<br /> quản lý nợ xấu mà thực chất là đưa ra các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng,<br /> đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín dụng. Các nguyên tắc này<br /> tập trung vào các nội dung cơ bản:<br /> -<br /> <br /> Xây dựng môi trường tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc),<br /> <br /> -<br /> <br /> Thực hiện cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc),<br /> <br /> -<br /> <br /> Duy trì một quá trình quản lý, đo lư ờng và theo dõi tín dụng phù hợp (10<br /> nguyên tắc)<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM<br /> 2.1.<br /> <br /> Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam<br /> Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế<br /> <br /> (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 09 năm 1996 theo Quyết định số 22/QĐ/NH5<br /> <br /> v<br /> <br /> ngày 25 tháng 01 năm 1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vốn<br /> điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 99 năm. Sau 15 năm hoạt động,<br /> VIB đã có nhi ều bước phát triển đáng kể và trở thành một trong những ngân hàng<br /> TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt khoảng 94 nghìn tỷ đồng, vốn điều<br /> lệ 4.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6.573 tỷ đồng với 133 đơn vị kinh doanh tại 27<br /> tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế của cả nước.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Khái quát về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam giai đoạn 2008 – 2010<br /> Trong mục này, luận văn nêu khái quát về tình hình kinh tế chung của các<br /> <br /> năm 2008, 2009, 2010 ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và chính sách tín dụng<br /> của VIB được xây dựng để phù hợp với xu hướng phát triển, biến động của nền<br /> kinh tế. Tăng trưởng dư nợ của VIB tăng cao qua từng năm với kết quả tích cực về<br /> hoạt động tín dụng thể hiện sự nhạy bén trong việc điều chỉnh chính sách, định<br /> hướng kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường và thực hiện tốt công tác quản<br /> trị rủi ro tín dụng.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc Tế<br /> 2.3.1. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Quốc<br /> <br /> Tế<br /> Bộ máy quản lý và giám sát rủi ro tín dụng của VIB theo cơ cấu như sau:<br /> -<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> -<br /> <br /> Ủy ban quản lý rủi ro<br /> <br /> -<br /> <br /> Ủy ban tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Khối quản lý rủi ro<br /> <br /> -<br /> <br /> Khối quản lý tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Các ban quản lý khác: bao gồm các Khối kinh doanh, các Phòng/ Ban khác<br /> tại Hội sở Chính.<br /> <br /> 2.3.2. Công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng của VIB<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
0z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quoc-te-Viet-Nam.PDF[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT