Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ, Rủi ro chiết khấu chứng từ, Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Rủi ro chiết khấu
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHIẾT KHẤU<br /> CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1. Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1.2. Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2. Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> ................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương<br /> mại.......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương<br /> mại.......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Công cụ quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương<br /> mại.......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Mô hình quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương<br /> mại.......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân<br /> hàng thương mại .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của<br /> Ngân hàng thương mại ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ<br /> XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Tình hình chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương<br /> Việt Nam ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP<br /> Công Thương Việt Nam ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO CHIẾT KHẤU<br /> CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT<br /> NAM ............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp trực tiếp ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp bổ trợ ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kiến nghị ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt NamError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHỤ LỤC .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Chiết khấu chứng từ xuất khẩu là hình thức tài trợ xuất khẩu đơn giản, tuy nhiên<br /> cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất vốn cao cho ngân hàng. Chính vì thế, quản lý rủi ro trở<br /> thành một nhu cầu tất yếu trong chiết khấu chứng từ xuất khẩu của các NHTM.<br /> Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), quản lý rủi ro<br /> chiết khấu chứng từ xuất khẩu càng có ý nghĩa quan trọng do VietinBank đã từng phải<br /> hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng do rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu xảy ra.<br /> Tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu trở thành một trong những mục<br /> tiêu trọng tâm trong tổng thể chiến lược phát triển hoạt động tài trợ thương mại của Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam.<br /> Trong bối cảnh đó, tôi đã lựa chọn đề tài “Tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu<br /> chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu<br /> luận văn thạc sỹ.<br /> Luận văn thạc sỹ bao gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu<br /> của Ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam.<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại<br /> Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHIẾT<br /> KHẤU CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG<br /> MẠI<br /> 1.1. Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> Chiết khấu chứng từ xuất khẩu là một hình thức cấp tín dụng trong đó NHTM, trên<br /> cơ sở giá trị bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình tới ngân hàng, thực hiện ứng trước một<br /> khoản tiền nhất định cho doanh nghiệp xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định.<br /> Chiết khấu chứng từ xuất khẩu có thể thực hiện theo hình thức chiết khấu miễn truy đòi<br /> hoặc chiết khấu bảo lưu quyền truy đòi. Chiết khấu chứng từ xuất khẩu đem lại nhiều lợi<br /> ích cho cả doanh nghiệp xuất khẩu và Ngân hàng thực hiện chiết khấu<br /> Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại là khả năng xảy ra<br /> tổn thất khi Ngân hàng thương mại thực hiện nghiệp vụ chiết khấu cho khách hàng trên<br /> cơ sở bộ chứng từ xuất khẩu nhưng không thể thu hồi được khoản tiền chiết khấu đó đầy<br /> đủ cả gốc và lãi khi đến hạn thu nợ chiết khấu.<br /> Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu có thể xảy ra do các nguyên nhân chủ quan và<br /> khách quan. Rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu xảy ra sẽ làm sụt giảm thu nhập và thất<br /> thoát vốn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ngân hàng,<br /> 1.2. Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu là quá trình tiếp cận rủi ro chiết khấu<br /> chứng từ xuất khẩu một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, phân tích, đo<br /> lường, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng<br /> bất lợi mà loại rủi ro này có khả năng gây ra cho ngân hàng.<br /> Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu phải đảm bảo được hai mục tiêu là: dự<br /> đoán được các nguy cơ rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu và tổn thất có thể xảy ra và đảm<br /> bảo sự dung hòa nhất định giữa mục tiêu an toàn và mục tiêu lợi nhuận.<br /> Quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu bao gồm các nội dung sau: nhận dạng<br /> rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu, đo lường rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu, kiểm<br /> soát và phòng ngừa rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu và xử lý tổn thất khi rủi ro chiết<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Luận văn thạc sỹ bao gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu của Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Chương 3: - Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro chiết khấu chứng từ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-rui-ro-chiet-khau-chung-tu-xuat-khau-tai-Ngan-hang-TMCP-Cong-Thuong-Viet-Nam.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT