Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý ngân quỹ, Quản lý ngân quỹ, Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm, Quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp, Thị trường tài chính Việt Nam
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ<br /> CỦA DOANH NGHIỆP.<br /> 1.1 Tầm quan trọng của ngân quỹ trong hoạt động của Doanh nghiệp<br /> 1.1.1 Tổng quan về hoạt động Tài chính của Doanh nghiệp<br /> Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, tại đ ây nguồn<br /> tài chính xuất hiện và đồng thời cũng là nơi thu hút trở lại các nguồn tài chính khác.<br /> Mục tiêu của hoạt động tài chính doanh nghiệp là cực đại hóa giá trị doanh<br /> nghiệp. Nói cách khác, hoạt động tài chính doanh nghiệp giúp cho các nhà quản lý<br /> đưa ra các quyết định đúng đắn cũng như kiểm soát hữu hiệu quá trình thực hiện các<br /> quyết định về mặt tài chính với các nguyên tắc:<br /> Đảm bảo khả năng thanh toán<br /> Đưa ra các quyết định đầu tư đúng, đạt hiệu quả cao<br /> Đưa ra các quyết định tài trợ hợp lý với chi phí vốn thấp<br /> 1.1.2 Tầm quan trọng của ngân quỹ trong hoạt động doanh nghiệp<br /> Khái niệm ngân quỹ<br /> Ngân quỹ là quỹ tiền của một tổ chức, một doanh nghiệp được dùng để sử<br /> dụng, phục vụ cho các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đó. Ngoài ra có thể hiểu<br /> ngân quỹ chính là mức tồn quỹ tại một thời điểm nhất định của doanh nghiệp.<br /> Tầm quan trọng của ngân quỹ trong hoạt động của doanh nghiệp<br /> Ngân quỹ là nhân tố không thể thiếu trong hai quá trình: mua các yếu tố đầu<br /> vào và bán các sản phẩm đầu ra trong mọi loại hình doanh nghiệp. Thứ hai, nó là<br /> nhân tố quyết định trực tiếp đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp tại mọi thời<br /> điểm. Ngoài ra ngân quỹ còn có vai trò khác không kém phần quan trọng đó là dự<br /> phòng và giữ tiền với mục đích đầu cơ.<br /> 1.2 Quản lý ngân quỹ trong Doanh nghiệp<br /> 1.2.1 Khái niệm về quản lý ngân quỹ<br /> Là sự tác động của nhà quản lý tài chính Doanh nghiệp lên các khoản thực thu<br /> và thực chi trong kỳ nhằm thay đổi mức tồn quỹ thực tế của doanh nghiệp sao cho<br /> ngân quỹ doanh nghiệp đạt mức tối ưu nhằm tối đa h oá giá trị tài sản chủ sở hữu và<br /> đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp trong từng thời kỳ trong điều kiện biến<br /> động của môi trường<br /> 1.2.2 Mục tiêu của quản lý ngân quỹ<br /> Công tác quản lý ngân quỹ đóng một vai trò hết sức quan trọng, việc quản lý<br /> tốt ngân quỹ sẽ giúp công ty có tình trạng tài chính lành mạnh, có khả năng đáp ứng<br /> các nhu cầu về thanh toán giúp cho hoạt động được suôn sẻ, và ngược lại.<br /> 1.2.3 Nội dung hoạt động quản lý ngân quỹ trong Doanh nghiệp<br /> <br /> Nội dung của quản lý ngân quỹ được doanh nghiệ p thực hiện thông qua nghiên<br /> cứu theo trình tự những vấn đề sau:<br /> Xác định dòng tiền nhập quỹ<br /> Dòng tiền nhập quỹ của Doanh nghiệp bao gồm các khoản hoạt động sản xuất<br /> kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, hoạt động bất th ườ ng… Đây là<br /> những nguồn thu hình thành nên ngân quỹ trong đó nguồn thu từ hoạt động sản xuất<br /> kinh doanh là nguồn thu chính, thường xuyên đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách ổn định liên tục.<br /> Xác định dòng tiền xuất quỹ<br /> Dòng tiền xuất quỹ của doanh nghiệp chính là những dòng tiền đi ra phục vụ<br /> cho nhu cầu chi tiêu và đầu tư hàng ngày của doanh nghiệp. Dòng tiền xuất quỹ của<br /> Doanh nghiệp bao gồm các khoản hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu t ư,<br /> hoạt động tài chính, hoạt động bất th ường…<br /> Dự toán nhu cầu tiền<br /> Nội dung của dự toán nhu cầu tiền là xác định được tiền thu vào ngân quỹ theo<br /> các tháng, quý của năm. Sau các dự toán tiền thu vào ngân quỹ, nhiệm vụ tiếp theo là<br /> cần dự toán những khoản chi ra từ ngân quỹ.<br /> Xác định ngân quỹ tối ưu<br /> Sau khi lập dự toán nhu cầu tiền, dựa trên thông tin dự toán, điều kiện của<br /> Doanh nghiệp, cần áp dụng một phương pháp xác định ngân quỹ tối ưu thích hợp. Đã<br /> có nhiều mô hình xác định mức ngân quỹ tối ưu, trong đó tiêu biểu là hai mô hình<br /> Bamoul và Miller – Orr.<br /> Mô hình Baumol: Được áp dụng trong trường hợp Doanh nghiệp dự đoán<br /> được tương đối chính xác các khoản thực thu và thực chi. Theo mô hình này, mức<br /> ngân quỹ tối ưu sẽ được tính toán cho từng kỳ kinh doanh .<br /> Mô hình Miller-Orr: Được áp dụng trong trườ ng hợp Doanh nghiệp không<br /> dự đoán được tương đối chính xác các khoản th ực thu và thực chi ngân quỹ. Theo mô<br /> hình này, các nhà quản lý tài chính trong Doanh nghiệp mỗi kỳ kinh doanh phải xác<br /> định các mức giới hạn trên, giới hạn dướ i và mức tồn quỹ theo thiết kế.<br /> Lập kế hoạch đầu tư thặng dư và tài trợ thâm hụt ngân quỹ<br /> Có hai cách thư ờng được sử dụng khi xuất hiện thặng dư ngân quỹ đó là dùng<br /> số tiền thặng dư đó để trả bớt các khoản nợ và đầu tư các khoản tiền thặng dư đang có<br /> vào các dự án, cho vay, đầu tư chứng khoán hay đơn giản là gửi tiền vào ngân hàng<br /> để hưởng lãi.<br /> Thông thường các Doanh nghiệp chọn các biện pháp như: bán tài s ản, đi vay,<br /> hoãn nợ hoặc kết hợp các biện pháp đó với nhau khi xảy ra tình trạng thâm hụt ngân<br /> <br /> quỹ.<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân quỹ<br /> 1.3.1 Các nhân tố chủ quan<br /> - Quan điểm của chủ sở hữu về quản lý ngân quỹ: Mặc dù có những quan điểm<br /> khác nhau về phương pháp quản lý ngân quỹ nhưng mục đích quản lý ngân quỹ của<br /> các chủ sở hữu thì không có gì khác biệt, đều nhằ m hai mục tiêu cơ bản là tối đa hóa<br /> giá trị tài sản của chủ sở hữu và đảm bảo khả năng khả năng chi trả của Doanh<br /> nghiệp.<br /> - Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên tài chính tại Doanh nghiệp:<br /> Những nhân viên quản lý ngân quỹ trong Doanh nghiệp ngoài kiến thức về nghiệp vụ<br /> họ còn phải có tầm nhìn khái quát, trong khi quản lý ngân quỹ họ phải biết phân tích<br /> cả sự biến động của ngân quỹ và cả những biến động của các yếu tố liên quan khác.<br /> - Chiến lược hoạt động, sản xuất kinh doanh: Một Doanh nghiệp muố n tồn tại<br /> và phát triển được thì phải luôn đưa ra các chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh. Từ đó, nhà quản lý có thể sẽ dự báo được nhu cầu tiền trong kỳ tới.<br /> - Trình độ, kỹ thuật công nghệ áp dụng quản lý ngân quỹ: Quản lý ngân quỹ<br /> đòi hỏi nhà quản lý phải ra quyết định nhan h chóng. Để làm được điều đó đòi hỏi<br /> Doanh nghiệp phải đầu tư vào các công nghệ kĩ thuật hiện đại, phần mềm quản lý<br /> đồng bộ. Đặc biệt là công nghệ thông tin sao cho quá trình xử lý thông tin được diễn<br /> ra nhanh hơn và chính xác hơn.<br /> 1.3.2 Các nhân tố khách quan<br /> - Các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý ngân quỹ:<br /> Quỹ dự phòng được trích lập theo quy định pháp luật có thể sử dụng tạm thời để tài<br /> trợ cho ngân quỹ nhưng phải tuân thủ nguyên tắc có hoàn trả. C ác chính sách về tài<br /> chính tiền tệ cũng như chính sách thuế, kế toán có tác động lớn đến công tác quản lý<br /> ngân quỹ của doanh nghiệp.<br /> - Hạn mức tín dụng ngân hàng dành cho Doanh nghiệp: Tác động trực tiếp đến<br /> chi phí quản lý ngân quỹ nên nó được coi là nhâ n tố khách quan tác động trực tiếp<br /> đến hiệu quả quản lý ngân quỹ của Doanh nghiệp.<br /> - Nguồn vốn lưu động được cấp: Đối với những Doanh nghiệp trực thuộc<br /> nguồn do cấp trên cấp đây là một nguồn đáng kể có thể tài trợ cho ngân quỹ.<br /> - Sự biến động của môi trườ ng kinh doanh: Môi trường kinh doanh là một thực<br /> thể khách quan bao gồm tất cả các chủ thể kinh doanh chi phối mọi hoạt động của<br /> Doanh nghiệp, quản lý ngân quỹ cũng không ngoài nguyên tắc đó.<br /> - Sự phát triển của thị trường tài chính: Sự phát triển của thị trường tài chính<br /> lại là nhân tố tác động trực tiếp đến tính lỏng của những chứng khoán Doanh nghiệp<br /> <br /> đầu tư.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGÂN QUỸ TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP THÁNG NĂM<br /> 2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm<br /> 2.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp<br /> Tháng Năm<br /> Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp<br /> Tháng Năm đã được hình thành và phát triển từ năm 2010, cùng với hoạt động sản<br /> xuất lâm nghiệp Việt Nam, Công ty đang nỗ lực hết mình từng bước đứng vững trên<br /> thị thường.<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty<br /> Bộ máy tổ chức công ty được tổ chức theo mô hình phân cấp từ cao đến thấp.<br /> Đứng đầu là Giám đốc trực tiếp quản lý các phòng ban, các phòng ban thực hiện các<br /> nghiệp vụ chuyên sâu giúp đỡ, tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý điều hành<br /> hoạt động sản xuất - kinh doanh ở các bộ phận.<br /> 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty<br /> Đánh giá kết quả kinh doanh 03 năm qua<br /> Lợi nhuận trược thuế (LNTT) n ăm 2013 đạt 165,005 tỷ đồng, tăng 658,60 tỷ<br /> đồng so với năm 2012, tức tăng 139,951 tỷ đồng. Sở dĩ LNTT tăng trưởng mức rất<br /> cao như vậy do doanh thu năm 2013 cao hơn 1,04 lần năm 2012 cộng với giá vốn<br /> hàng bán năm 2012 cao gấp 1,14 lần năm 2013. Dẫn đến chênh lệch lợi nhuận gộp<br /> giữa 2 năm 2012 và 2013 rất lớn (chênh lệch 217,354 tỷ đồng. Tương tự, do chênh<br /> lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán nên so với năm 2011, LNTT của<br /> năm 2012 có sụt giảm. Cụ thể giảm 65,567 tỷ đồng, giảm 72,35% so với năm 2011.<br /> 2.1.4 Khái quát tình hình tài chính của Công ty<br /> Tổng tài sản Công ty tăng đều trong 03 năm vừa qua. Năm 2012 đã tăng thêm<br /> 67,04 tỷ đồng đạt 744,687 tỷ đồng, năm 2013 tổng tài sản đạt 903,204 tỷ đồng tức<br /> tăng 158,517 tỷ đồng so với năm 2012. Mức tăng lên của tổng tài sản phần lớn nhờ sự<br /> tăng lên đáng kể của hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Tổng tỷ trọng của<br /> 2 khoản mục này đều trên 50% tổng tài sản.<br /> Cùng với xu hướng tăng của tổng tài sản tài sản ngắn hạn (TSNH) cũng tăng<br /> đều; trong 3 năm qua, TSNH lần lượt là 222,848 tỷ đồng, 518,154 tỷ đồng và 642,562<br /> tỷ đồng. TSNH được chia làm 05 loại và được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao<br /> đến thấp như sau: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản<br /> ngắn hạn khác.<br /> <br /> 2.2 Thực trạng quản lý ngân quỹ của Công ty<br /> Hoạt động quản lý các dòng tiền nhập quỹ: Mặc dù năm 2011 và 2012 khoản<br /> phải thu mức thấp nhưng sang năm 2013, khoản phải thu là 205,761 tỷ đồng. Năm<br /> 2012, bằng việc giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, Công ty đã thu về<br /> 19,470 tỷ đồng đồng thời Công ty vay thêm được các khoản ngắn và dài hạn để đầu<br /> tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh số tiền 194,693 tỷ đồng.<br /> Hiện nay Công ty đã có chính sách tín dụng thương mại tham chiếu, quy trình<br /> mở rộng hoặc thu hẹp thời hạn tín dụng cũng đã được khái quát qua mô hình phần<br /> nào định hướng đúng đắn cho các quyết định các khoản phải thu cho mình.<br /> Hoạt động quản lý các dòng tiền xuất quỹ: Công ty có các khoản phải trả gồm<br /> vay ngắn hạn, các khoản phải trả phải nộp và nợ dài hạn đến hạn. Trong 03 năm gần<br /> đây so với tổng nguồn vốn, tỷ trọng các khoản phải trả dao động trong mức 35% đến<br /> 50%. Nhìn chung công ty có nhiều khoản mục xuất quỹ, ngoài các dòng tiền ra chủ<br /> yếu ở hoạt động kinh doanh còn có ở khoản mục đầu tư TSCĐ.<br /> Công tác quản lý dòng tiền ra được tổ chức theo quy trình cụ thể. Công việc<br /> này có ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền ra, nếu được thực hiện tốt sẽ đem lại lợi thế<br /> cho công ty và tác động tích cực lên dòng tiền và ngược lại.<br /> Phân tích biến động tăng giảm tiền tại Công ty: Thông qua báo cáo lưu chuyển<br /> tiền tệ Công ty 3 năm vừa qua ta có thể khát quát biến động tăng giảm tiền như sau:<br /> Tăng giảm tiền trong hoạt động kinh doanh: Nguồn tiền từ hoạt động kinh<br /> doanh vào cuối năm 2012 và 2013 của Công ty kh á lớn, ghi nhận mức tiền thu được<br /> là 995,742 tỷ đồng vào năm 2012 và 1045,544 tỷ đồng vào năm 2013, tăng 58,802 tỷ<br /> đồng. Tăng giảm tiền trong hoạt động đầu tư: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu<br /> tư ghi âm năm 2012 là 517,844 tỷ đồng, năm 2013 là 543,792 tỷ đồng chủ yếu do<br /> dòng tiền đầu tư mua sắm tài sản cố định lớn . Tăng giảm tiền trong hoạt động tài<br /> chính: Ngoài tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được và ghi dương; lưu chuyển tiền từ<br /> hoạt động tài chính còn thể hiện ở khoản mục đã chi trả gốc vay trong 0 2 năm qua.<br /> Năm 2012 Công ty đã chi trả 522,743 tỷ đồng, năm 2013 chi trả 543,426 tỷ đồng<br /> thanh toán gốc vay đến hạn.<br /> Tổng kết Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi âm,<br /> lượng tiền thu về không đủ bù đắp lượng tiền chi ra. Nếu không có lượng tiền tồn quỹ<br /> từ cuối kỳ trước Công ty sẽ thâm hụt ngân quỹ vào cuối kỳ, ảnh hưởng đến hoạt động<br /> chung của toàn Công ty.<br /> Dự toán nhu cầu tiền: Công ty đã sử dụng bảng kiểm soát dòng tiền mặt của<br /> riêng mình, làm rõ lượng tiền mặt cuối kỳ, đầu kỳ và cứ như thế việc dự đoán của<br /> Công ty được thực hiện cho thời gian kỳ tới.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận văn chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hoạt động quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý ngân quỹ tại Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng năm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-ngan-quy-tai-Cong-ty-co-phan-lam-nghiep-Thang-nam.PDF[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT