Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường khả năng tiếp cập các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Khả năng tiếp cập nguồn tài chính, Nguồn tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nguồn tài chính
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.52 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng<br /> trong phát triển kinh tế và xã hội, trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao<br /> động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp ngày càng<br /> cao vào ngân sách nhà nước. Chiếm tỷ lệ khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng<br /> ký thành lập, DNNVV là khu vực tương đối năng động, thích nghi nhanh với biến<br /> đổi của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng<br /> tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua, nhưng các<br /> DNNVV vẫn phát triển khả quan.<br /> Phát triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển<br /> kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trên<br /> thực tế các DNNVV còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển như:<br /> sự phân biệt đối xử về hành chính giữa các doanh nghiệp nhà nước và các doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh, một số rào cản về thủ tục hành chính, nguồn vốn hoạt<br /> động hạn chế, cơ hội tiếp cận với các nguồn tài trợ còn gặp nhiều trở ngại, khoa học<br /> công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh còn yếu kém,…Trong đó, vấn đề<br /> tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động của các DNNVV là vấn đề quan trọng<br /> và cấp thiết nhất. Chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài Tăng cường khả năng tiếp cập<br /> các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa làm đề tài nghiên<br /> cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Mục đích của đề tài<br /> Tôi thực hiện đề tài với một số mục đích hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về<br /> các nguồn tài chính hỗ trợ cho sự phát triển DNNVV, đánh giá được thực trạng tình<br /> hình tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển của DNNVV và nghiên cứu đưa<br /> ra một số giải pháp giúp cho các DNNVV dễ dàng tiếp cận được các nguồn tài<br /> chính.<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Sự phát triển của DNNVV và khản năng tiếp cận các<br /> nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV<br /> Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV ở Việt Nam.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Trên cơ cở một số bảng câu hỏi đã thực hiện trong các cuộc điều tra liên<br /> quan đến vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV để thu thập<br /> thông tin. Phỏng vấn một số doanh nghiệp để kiểm chứng, xác nhận lại thông tin.<br /> Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, suy luận logic<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nguồn tài<br /> chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.<br /> Chương 2: Thực trạng khả năng tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát<br /> triển của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay.<br /> Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài<br /> chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ<br /> VÀ VỪA VÀ CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT<br /> TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> 1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Khái niệm DNNVV tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số<br /> 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 để thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp<br /> phát triển DNNVV.<br /> Trong phần này luận văn cũng đưa ra một số khái niệm về DNNVV của một<br /> số nước trên thế giới.<br /> 1.2<br /> <br /> Đặc điểm và vai trò của Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> <br /> 1.2.1 Đặc điểm của Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Trong phần này luận văn đưa ra các đặc điểm cơ bản của DNNVV như: Đặc<br /> điểm về vốn, đặc điểm về lao động, đặc điểm về công nghệ và máy móc thiết bị, đặc<br /> điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh.<br /> 1.2.1<br /> <br /> Vai trò của Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Vai trò về kinh tế: Giúp huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát<br /> <br /> triển. DNNVV đóng vai trò quan tr ọng trong sự tăng trưởng kinh tế và đóng góp<br /> vào ngân sách nhà nước. Hỗ trợ doanh nghiệp lớn và bảo đảm lượng hàng hóa tiêu<br /> dùng khá lớn cho xã hội. Tạo dựng các “vườn ươm” tài năng kinh doanh và chuyển<br /> giao khoa học-công nghệ. Là trụ cột kinh tế địa phương. Góp phần chuyển dịch cơ<br /> cấu kinh tế theo hướng năng động và hiệu quả.<br /> Vai trò về xã hội: Tạo nhiều việc làm mới và giảm tỉ lệ thất nghiệp. Nâng cao<br /> thu nhập của dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tạo điều kiện phát triển các tài<br /> năng kinh doanh.<br /> 1.3 Các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Trong phần này luận văn đưa ra những vấn đề cơ bản về các nguồn tài chính<br /> hỗ trợ phát triển và vai trò của nó đối với sự phát triển của DNNVV bao gồm:<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.3.1 Nguồn vốn tín dụng ngân hàng<br /> Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các doanh<br /> nghiệp, các tổ chức kinh tế, và các tầng lớp dân cư được thực hiện thông qua việc<br /> sử dụng tiền tệ lẫn nhau dựa trên nguyên tắc hoàn trả vốn gốc và tiền lãi vay.<br /> 1.3.2 Thuê tài chính<br /> Theo Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 : “Cho<br /> thuê tài chính (CTTC) là một hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc<br /> cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở<br /> hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết<br /> bị, phương tiện vận chuyển, và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm<br /> giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tải sản thuê và thanh<br /> toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã thỏa thuận”.<br /> 1.3.3 Các quỹ đầu tư<br /> Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền<br /> nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hay<br /> các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp,<br /> chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác.<br /> 1.3.4 Các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế<br /> Hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được hiểu là hoạt động hợp tác<br /> phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính Phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt<br /> Nam với Nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và<br /> các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ.<br /> 1.4 Khả năng tiếp cận và điều kiện để các DNNVV tiếp cận đƣợc các nguồn<br /> tài chính hỗ trợ<br /> Khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của các DNNVV được thể hiện thông<br /> qua tỷ lệ phần trăm (%) các DNNVV đáp ứng được các yêu cầu đạt ra và nhận<br /> được sự hỗ trợ từ các nguồn tài chính trên tổng số DNNVV.<br /> Điều kiện để các DNNVV tiếp cận đươc các nguồn vốn tài chính hỗ trợ bao<br /> gồm: điều kiện về mặt vĩ mô và điều kiện về mặt vi mô<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC<br /> NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HIỆN NAY<br /> Trong chương 2 này luận văn tập trung phân tích đánh giá về thực trạng<br /> DNNVV Việt Nam hiện nay, phân tích đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận các<br /> nguồn tài chính hỗ trợ phát triển của các DNNVV<br /> 2.1 Cơ chế chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam hoạt động dưới sự<br /> chỉ đạo của Thủ tướng được thành lập theo Nghị định 90/2001/NÐ-CP ngày<br /> 23/11/2001.<br /> Kế hoạch Phát triển DNNVV 2006 – 2010 được ban hành kèm theo Quyết<br /> định số 236/2006/QĐ – CP ngày 23 tháng 10 năm<br /> Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV thay thế cho<br /> Nghị định số 90/2001/NĐ-CP.<br /> Nghị quyết số 22/NQ – CP ngày 05 tháng 05 năm 2010 nhằm hỗ trợ các<br /> DNNVV.<br /> 2.2 Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay<br /> Trong phần này luận văn đưa ra đánh giá thực trạng DNNVV Việt Nam trên<br /> cơ sở những thành tựu, kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thời gian<br /> của các DNNVV Việt Nam.<br /> 2.2.1 Những thành tựu, kết quả đạt được<br /> Tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới<br /> Tăng nhanh về số vốn đăng ký thành lập mới<br /> Đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước<br /> Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu<br /> lao động, đào tạo nguồn nhân lực<br /> Tham gia tích cực vào thúc đẩy quá trình hình thành liên kết với các DN lớn.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích của đề tài: Hsự phát triển DNNVV, đánh giá được thực trạng tình hình tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển của DNNVV và nghiên cứu đưa ra một số giải pháp giúp cho các DNNVV dễ dàng tiếp cận được các nguồn tài chính.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường khả năng tiếp cập các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-kha-nang-tiep-cap-cac-nguon-tai-chinh-ho-tro-phat-trien-Doanh-nghiep-nho-va-vua.PDF[0.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT