Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank – CN Long Xuyên

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
407cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng Maritime Bank, Chi nhánh Long Xuyên, Rủi ro tín dụng, Quản lý tín dụng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín<br /> dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng. Tuy nhiên,<br /> hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế<br /> mới nổi như Việt Nam bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy<br /> đủ, trình độ quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của cán bộ<br /> ngân hàng chưa cao… Do đó, yêu cầu xây dựng một mô hình quản lý rủi ro<br /> tín dụng có hiệu quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam là một đòi hỏi bức<br /> thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, hướng đến các<br /> chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro và phù hợp với môi trường hội nhập.<br /> Việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt<br /> Nam đang là yêu cầu bức thiết trên cả phương diện lý thuyết và thực tiễn.<br /> Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam<br /> <br /> (Maritime Bank) - CN Long<br /> <br /> Xuyên cũng luôn đặt sự quan tâm hàng đầu đến các biện pháp nhằm quản lý<br /> rủi ro tín dụng và luôn coi đây là vấn đề cấp thiết.<br /> Xuất phát từ thực tế phát sinh, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu là:<br /> “Tăng cường Quản lý rủi ro Tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank – CN<br /> Long Xuyên”.<br /> Luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng của NHTM.<br /> Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime<br /> Bank – CN Long Xuyên.<br /> Chương 3: Giải giải pháp tăng cuờng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân<br /> hàng Maritime Bank – CN Long Xuyên.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ<br /> <br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> <br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1.Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại<br /> Khái niệm tín dụng ngân hàng:<br /> Hoạt động tín dụng là việc các TCTD sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn<br /> vốn huy động để TCTD thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với<br /> nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài<br /> chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác.<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng của NHTM<br /> Rủi ro tín dụng và các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng<br /> Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh tổn thất kinh tế do khách hàng không<br /> thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết<br /> Nguyên nhân bất khả kháng do khả năng hoàn trả tiền vay và trả lãi của<br /> khách hàng có thể bị suy giảm do các lí do bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát<br /> của ngân hàng và khách hàng như thiên tai, chiến tranh, hoặc những thay đổi<br /> về chính sách vĩ mô (chính sách xuất nhập khẩu, thuế quan..).<br /> Nguyên nhân do chủ quan người đi vay : do người vay trong dự đoán<br /> các vấn đề kinh doanh, yếu kém trong quản lý, chủ định lừa đảo cán bộ Ngân<br /> hàng, chây ỳ...Nguyên nhân thuộc về năng lực quản lý của Ngân hàng :<br /> Ngoài những nguyên nhân thuộc về chủ quan của phía đối tác (khách<br /> hàng), những nguyên nhân chủ quan thuộc về Ngân hàng được Uỷ ban Basel<br /> (2000) đã thống kê cho thấy, nguồn gố c chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng là mức<br /> độ tập trung rủi ro và quy trình cấp tín dụng không lành mạnh.<br /> Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng:<br /> Phân loại các nhóm nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5. Nợ nhóm 1 (Nợ đủ tiêu<br /> <br /> iii<br /> <br /> chuẩn), nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý), nợ nhóm 3 (nhóm nợ dưới tiêu chuẩn), nợ<br /> nhóm 4 (nợ nghi ngờ), nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).<br /> Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng được sử dụng:<br /> Tỷ lệ nợ quá hạn (dư nợ quá hạn/tổng nợ cho vay), tỷ lệ nợ xấu (dư nợ<br /> xấu / tổng dư nợ cho vay), tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn (dư nợ có khả năng<br /> mất vốn/ tổng dư nợ cho vay).<br /> Các nguyên nhân khiến ngân hàng gặp rủi ro tín dụng gồm: các nhân tố<br /> thuộc về ngân hàng, các nhân tố thuộc về khách hàng…<br /> Tác động đến tính thanh khoản, hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Nếu<br /> rủi ro tín dụng xảy ra, Ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho<br /> vay, nhưng Ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn,<br /> điều này sẽ làm cho Ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín<br /> dụng giảm làm cho Ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của Ngân hàng<br /> tăng lên so với dự kiến.<br /> Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội : Khi một Ngân hàng gặp phải rủi ro<br /> tín dụng hay bị phá sản thì người gửi tiền ở các Ngân hàng khác hoang mang<br /> lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các Ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ<br /> thống Ngân hàng gặp phải khó khăn.<br /> 1.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng<br /> Khái niệm Quản lý rủi ro tín dụng: tức là một quá trình tác động đến<br /> hoạt động tín dụng thông qua bộ máy với các công cụ thích hợp để phòng<br /> ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa tổn thất do<br /> việc không thu hồi được nợ nhưng vẫn đạt được các mục tiêu kinh doanh. Do<br /> đó quản lý rủi ro là đối diện với rủi ro để lựa chọn rủi ro nào sẽ chấp nhận và<br /> rủi ro nào phải chuyển giao.<br /> Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng: Nguyên tắc chấp nhận rủi ro, các nhà<br /> <br /> iv<br /> <br /> quản lý ngân hàng cần phải chấp nhận rủi ro ở mức cho phép nếu như muốn<br /> có được thu nhập phù hợp từ hoạt động tín dụng của mình. Nguyên tắc đầu<br /> tiên trong quá trình quản lý rủi ro đối với các nhà quản lý ngân hàng là phải<br /> nhận biết “rủi ro cho phép”; Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép, nguyên tắc<br /> này đòi hỏi phần lớn rủi ro tín dụng trong gói "rủi ro cho phép" phải có khả<br /> năng điều tiết trong quá trình quản lý mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh<br /> khách quan hay chủ quan của nó. Ngoài ra, nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro<br /> tín dụng đối với các loại rủi ro khác trong ngân hàng, nguyên tắc phù hợp về<br /> thời gian, nguyên tắc phù hợp chung với chiến lược ngân hàng.<br /> Nội dung quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại gồm:<br /> Nhận dạng rủi ro tín dụng, có nhiều phương pháp nhận dạng rủi ro và<br /> các phương pháp nhận dạng rủi ro cần phải được kết hợp với nhau: phân tích<br /> các báo cáo tài chính, từ đó đánh giá được khả năng thanh toán, sinh lời, cấu<br /> trúc nguồn vốn của khách hàng, phân loại khách hàng nhằm ước đoán được<br /> các tổn thất có thể xảy ra.<br /> Đo lường rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro tín<br /> dụng bằng cách sử dụng các mô hình khác nhau để đo lường rủi ro tín dụng<br /> và kiểm soát tín dụng.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> MARITIME BANK - CN LONG XUYÊN<br /> 2.1.Khái quát về Maritime Bank - CN Long Xuyên<br />  Dư nợ ngắn hạn<br /> Trong giai đoạn 2013 - 2015, tốc độ tăng trưởng của dư nợ ngắn hạn có<br /> sự biến động không ổn định. Cụ thể là ngắn hạn năm 2013 đạt 159.452 triệu<br /> đồng, đến năm 2014 thì con số này lên đến 185.051 triệu đồng tăng 25.599<br /> triệu đồng so với năm 2013. Đến năm 2015 DNCV ngắn hạn đạt 118.452<br /> <br /> v<br /> <br /> triệu đồng giảm 35,99% so với năm 2014. Với tình hình DNCV ngắn hạn<br /> tăng là do DSCV ngắn hạn tăng lên, thể hiện sự quan tâm của ngân hàng đối<br /> với khách hàng, sẵn sàng cung cấp vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần đưa<br /> kinh tế Tỉnh nhà đi lên và chứng tỏ thị phần tín dụng của Chi nhánh ngày<br /> càng lớn mạnh.<br />  Dư nợ trung và dài hạn<br /> Trong khi dư nợ ngắn hạn thì có xu hướng tăng trong năm 2014 nhưng<br /> bị chững lại vào năm 2015 thì DNCV trung và dài hạn lại có sự thay đổi<br /> ngược lại. Cụ thể, dư nợ trung dài hạn năm 2014 giảm 18.942 triệu đồng so<br /> với 2013, nhưng sau đó năm 2015 lại tăng mạnh 112,74% so với năm 2014.<br /> Bên cạnh đó, tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn năm 2014 cũng giảm khoảng<br /> 8% so với năm 2013 và tăng gần 30% so với năm 2014. Đến năm 2015,<br /> không chỉ riêng Maritime Bank - CN Long Xuyên mà hầu hết các Chi nhánh<br /> ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng thúc đẩy cho vay trung hạn để tăng trưởng<br /> tín dụng.<br /> Trên cơ sở tập hợp, luận giải và phân tích các cơ sở lý luận và dữ liệu cụ<br /> thể, Luâ ̣n văn sẽ hoàn thành một số nội dung sau:<br /> - Hệ thống hóa mang tính lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và mô hình<br /> quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.<br /> - Giới thiệu về mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime<br /> Bank - CN Long Xuyên, trong đó chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ năm<br /> 2013 đến năm 2015. Qua đó đưa ra những đánh giá ảnh hưởng của mô hình<br /> quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng của Maritime Bank - CN Long<br /> Xuyên.<br /> Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao năng lực quản lý tín dụng cũng như<br /> các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng của<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank – CN Long Xuyên. Chương 3 - Giải giải pháp tăng cuờng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank – CN Long Xuyên. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank – CN Long Xuyên

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuo-ng-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-Maritime-Bank-CN-Long-Xuyen.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT