Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Việt Nam (VIB)

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu e57cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.31 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở nước ta, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> I. Tính cấp thiết của đề tài<br /> “Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ - tín dụng - loại hình<br /> kinh doanh chứa đựng nguy cơ rủi ro cao, rủi ro là một bộ phận hợp thành trong<br /> cơ chế kinh doanh của ngân hàng” (Phan Thị Thu Hà,2013). Trong các hoạt<br /> động kinh doanh của ngân hàng, kinh doanh tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận<br /> lớn nhất. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng (RRTD) cũng là rủi ro lớn nhất trong các loại<br /> rủi ro, có thể gây thiệt hại nặng nề cho các ngân hàng thương mại (NHTM),<br /> thậm chí làm phá sản ngân hàng. Vì thế, hạn chế khả năng gây ra rủi ro tín dụng<br /> luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM.<br /> “Quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế đã và đang mang lại nhiều cơ hội<br /> cũng như thách thức đối với hệ thống NHTM Việt Nam, đòi hỏi hệ thống<br /> NHTM Việt Nam phải đổi mới cả về chất và lượng. Sau hơn 20 năm hoạt<br /> động, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã vượt qua những khó khăn thử<br /> thách của thị trường, từng bước lớn mạnh và tạo vị thế trên thị trường tài<br /> chính – ngân hàng Việt Nam, đóng góp một phần vào sự phát triển chung của<br /> đất nước. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiện còn bộc lộ<br /> nhiều hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng – hoạt động đem lại thu nhập<br /> chủ yếu cho ngân hàng: Chất lượng tín dụng chưa cao (tỷ lệ nợ xấu của ngân<br /> hàng tăng từ 1,81% năm 2013 tăng lên 2,01% vào năm 2015; nợ quá hạn của<br /> ngân hàng cũng tăng trong 3 năm qua, từ 415,701 tỷ đồng lên 505,294 tỷ<br /> đồng trong 3 năm 2013 – 2015) quản trị rủi ro tín dụng chưa hoàn thiện, sản<br /> phẩm tín dụng chưa đa dạng, cơ chế cho vay còn nhiều bất cập, cơ cấu cho<br /> vay chưa hợp lý.... Điều đó làm cho cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam<br /> phải đối mặt với nhiều rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh<br /> chung của ngân hàng. Thực tế đó đòi hỏi phải có những nghiên cứu mang tính<br /> hệ thống và sâu sắc nhằm tìm ra biện pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động<br /> <br /> tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, góp phần đảm bảo sự phát<br /> triển bền vững của ngân hàng.”<br /> Từ những đòi hỏi của thực tiễn, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại<br /> Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Việt Nam (VIB)” được lựa chọn<br /> nghiên cứu.<br /> II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Mục đích nghiên cứu: “Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực<br /> tiễn về quản trị rủi ro trong ho ạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại<br /> ở nước ta, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn<br /> thiện quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong những<br /> năm tới.<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu:<br /> Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quản trị<br /> RRTD của NHTM.<br /> Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam, chỉ ra những mặt thành công, hạn chế và nguyên<br /> nhân.<br /> Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản trị RRTD tại Ngân<br /> hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.”<br /> III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quản trị<br /> RRTD tại ngân hàng thương mại.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP<br /> Quốc tế Việt Nam.<br /> Trong luận văn, thuật ngữ “tín dụng” được tiếp cận nghiên cứu theo<br /> <br /> nghĩa hẹp, tức là chỉ nghiên cứu hoạt động cho vay.<br /> Về thời gian, nghiên cứu thực trạng cho giai đoạn từ năm 2013 đến năm<br /> 2015, các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn 2016 - 2020.<br /> IV. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, tác giả đã sử dụng những phương<br /> pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp<br /> phân tích số liệu gồm: Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp so sánh.<br /> V. Đóng góp mới về khoa học của luận văn<br /> Luận văn có những đóng góp chủ yếu sau:<br /> - Khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản về QTRRTD quản trị<br /> RRTD tại các NHTM.<br /> - Rút ra được một số bài học cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam từ<br /> kinh nghiệm hạn chế RRTD của một số NHTM trong và ngoài nước.<br /> - Phân tích, đánh giá được thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên<br /> nhân chủ yếu.<br /> - Đề xuất được phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn<br /> thiện quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.<br /> VI. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận văn<br /> - Ý nghĩa lý luận:<br /> Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn góp phần nhất định trong việc<br /> hoàn thiện cơ sở lý luận về quản trị RRTD tại NHTM trong điều kiện hiện<br /> nay ở nước ta.<br /> - Ý nghĩa thực tiễn:<br /> “Các đề xuất của luận văn góp phần hoàn thiện quản trị RRTD tại Ngân<br /> <br /> hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong những năm tới. Đồng thời, là tài liệu<br /> tham khảo hữu ích đối với cán bộ trực tiếp làm “công tác tín dụng cũng như<br /> cán bộ quản trị” tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và các<br /> NHTM nói chung ở nước ta.”<br /> VII. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận<br /> văn gồm 3 chương sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân<br /> hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại<br /> cổ phần Quốc tế Việt Nam.<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.<br /> VIII. Nội dung bài viết<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại<br /> ngân hàng thương mại<br /> Chương 1 trình bày những cơ sở lý thuyết chung về quản trị rủi ro tín<br /> dụng của ngân hàng thương mại.<br /> - Rủi ro thường hàm chứa trong nó khả năng gây tổn thất và có thể xảy<br /> ra đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là tài<br /> chính. “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải<br /> chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ<br /> vốn và lãi.”<br /> - “Bản chất của rủi ro tín dụng bao gồm: Rủi ro tín dụng gắn liền với<br /> <br /> hoạt động quan trọng nhất, có quy mô lớn nhất của ngân hàng thương mại –<br /> hoạt động tín dụng. Nhiều quan điểm nhất trí rằng rủi ro tín dụng là “bạn<br /> đường” trong kinh doanh, có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ.”<br /> - Rủi ro tín dụng gồm có 2 loại là: Rủi ro hệ thống và Rủi ro phi hệ<br /> thống<br /> - Rủi ro tín dụng để lại nhiều hậu quả:<br /> + Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận của ngân hàng;<br /> Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng; Rủi ro tín dụng<br /> làm giảm uy tín của ngân hàng; Rủi ro tín dụng là nguy cơ dẫn đến phá sản<br /> ngân hàng và đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng<br /> + Đối với khách hàng: Khi rủi ro tín dụng xảy ra, đối với bản thân chủ<br /> thể đi vay thì cơ hội tiếp cận vốn rất là hạn chế và gần như là không có; Đối<br /> với các chủ thể đi vay khác sau này cơ hội tiếp cận vốn cũng rất hạn chế; Các<br /> khách hàng gửi tiền vào ngân hàng có nguy cơ không thu hồi được khoản tiền<br /> gửi và lãi nếu như các ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản.<br /> + Đối với nền kinh tế - xã hội: Hệ thống ngân hàng có mối quan hệ chặt<br /> chẽ với nền kinh tế, là kênh thu hút và cung cấp tiền cho các tổ chức, doanh<br /> nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế. Do đó, “rủi ro tín dụng ” có “ảnh hưởng<br /> trực tiếp đến nền kinh tế.”<br /> - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng:<br /> + Nguyên nhân thuộc về ngân hàng là do: “Công tác kiểm tra nội bộ<br /> lỏng lẻo; Cán “bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ kém”,<br /> Thiếu sự giám sát, quản lý nợ sau khi vay, Sự hợp tác của các ngân hàng<br /> thương mại thiếu chặt chẽ; “Không có sẵn những thông tin cần thiết cho quá<br /> trình ra quyết định tín dụng”<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Việt Nam (VIB)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
e57cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Việt Nam, Quản trị tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-TMCP-Quoc-te-Viet-Nam-Viet-Nam-VIB.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT