Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu rz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 17 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu giải quyết ba vấn đề cơ bản sau: Làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị rủi ro tín dụng của NTHM. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV, nguyên nhân gây ra rủi ro, từ đó đưa ra những mặt đạt được, cũng như những mặt hạn chế của công tác quản trị rủi ro tín dụng. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1<br /> <br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá và đo lường rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2<br /> <br /> Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1 Quan niệm về quản trị rủi ro tín dụng .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Nội dung cơ bản trong công tác quản trị rủi ro tín dụngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1 Các nhân tố chủ quan........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Nhân tố khách quan .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tóm tắt chương 1 ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1<br /> <br /> Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.1.1 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt<br /> nam ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> giai đoạn 2008 – 2010 ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn<br /> giai đoạn 2008 – 2010 ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3<br /> <br /> Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1 Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của BIDV ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của BIDV ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.3 Nguyên nhân ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tóm tắt chương 2 ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1<br /> <br /> Định hướng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về công tác quản<br /> trị rủi ro tín dụng đến năm 2015 ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1 Định hướng chung: ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Mục tiêu ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2<br /> <br /> Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát<br /> triển Việt Nam ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Các giải pháp bổ trợ .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3<br /> <br /> Kiến nghị ......................................................................................................... 79<br /> <br /> 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Tóm tắt chương 3 ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................ 84<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Trong những năm qua những thành tựu về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá ấn<br /> tượng, đặc biệt là về đầu tư cơ sở hạ tầng…để đạt được điều đó thì nguồn vốn tín dụng từ<br /> NHTM cũng đóng góp một phần lớn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thì<br /> hoạt động tín dụng là lĩnh vực có rủi ro nhất và dễ xảy ra nhất. Rủi ro tín dụng luôn song<br /> hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn, mà chỉ có thể áp dụng các biện<br /> pháp để phòng ngừa và giảm tối đa thiệt hại khi rủi ro xảy ra.<br /> Thực tiễn tại Việt Nam, hoạt động tín dụng của các NHTM nói chung và ngân<br /> hàng BIDV nói riêng thời gian qua đã cho thấy rủi ro tín dụng chưa được kiểm soát một<br /> cách hiệu quả và đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Chính vì vậy công tác quản trị<br /> rủi ro nói chung và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn hiện nay.<br /> Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt<br /> động ngân hàng, tác giả chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam”<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> Đề tài nghiên cứu giải quyết ba vấn đề cơ bản sau:<br /> - Làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị rủi ro tín dụng của<br /> NTHM<br /> - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại<br /> ngân hàng BIDV, nguyên nhân gây ra rủi ro, từ đó đưa ra những mặt đạt được, cũng như<br /> những mặt hạn chế của công tác quản trị rủi ro tín dụng.<br /> - Đưa ra những giải pháp, đồng thời kiến nghị với các cơ quan liên quan nhằm nâng<br /> cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm:<br /> Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng vốn có được tạo ra khi ngân hàng cấp tín dụng<br /> cho khách hàng, là những thiệt hại, mất mát và tổn thất về tài chính mà ngân hàng gánh<br /> chịu do khách hàng vay vốn không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng tín<br /> dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả<br /> nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi.<br /> Phân loại:<br /> Tùy theo mục đích, và yêu cầu nghiên cứu mà rủi ro tín dụng được phân thành các<br /> loại khác nhau:<br /> * Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: Rủi ro giao dịch và Rủi ro danh mục<br /> * Căn cứ vào tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro: Rủi ro tín<br /> dụng được phân thành rủi ro tín dụng khách quan và Rủi ro tín dụng chủ quan<br /> Các chỉ tiêu đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng<br /> * Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng<br /> + Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn<br /> + Nợ quá hạn có khả năng tổn thất và tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng tổn thất<br /> +Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu<br /> + Dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng:<br /> + Tỷ lệ nợ ngoại bảng:<br /> + Tỷ lệ nợ có tài sản đảm bảo:<br /> * Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng.<br /> Để đo lường rủi ro tín dụng có các mô hình sau:<br /> + Mô hình định tính: Mô hình 6 C<br /> + Mô hình định lượng:<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
rz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Quản trị tín dụng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
17
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT