Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu is7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 16 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Làm sáng tỏ hệ thống lý thuyết chung về QLRR tín dụng của NHTM. Phân tích thực trạng QLRR tín dụng tại ngân hàng TMCP NTVN, từ đó đưa ra những mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của công tác QLRR tại ngân hàng TMCP NTVN. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTMError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 1.1. Rủi ro tín dụng của NHTM ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm và nhận dạng rủi ro tín dụng của NHTMError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 1.1.2. Đặc điểm và phân loại rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng của NHTM ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark<br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 2 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NTVN<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP NTVN ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP NTVN.......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP NTVNError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN ........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVNError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.2. Các chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN ..Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Quy trình tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVNError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3 ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP NTVN trong giai đoạn<br /> 2010 2015 .............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP NTVN<br /> trong giai đoạn 2010 – 2015 ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng của Ngân hàng TMCP NTVN về chính sách tín dụng và quản lý rủi<br /> ro tín dụng đến năm 2015 ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVN<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Xây dựng và quản lý danh mục tiền vay và khoản vayError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.2.3. Chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Nâng cao khả năng xác định nguy cơ rủi ro của khách hàng trong việc cấp tín<br /> dụng .............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6. Phân loại nợ, trích dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vayError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạn chế rủi ro đạo đức .........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kiến nghị .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và là hoạt động mang lại lợi nhuận<br /> chủ yếu cho các NHTM. Từ hoạt động này đã mang lại 2/3 lợi nhuận thu được. Chính vì<br /> vậy chất lượng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của NHTM.<br /> Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tín dụng là việc<br /> QLRR tín dụng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của các nhà quản trị<br /> NHTM.<br /> Ngân hàng TMCP NTVN là một trong những NHTM lớn của Việt Nam, hoạt<br /> động đa chức năng trên các lĩnh vực thanh toán, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Trong<br /> những năm qua, ngân hàng TMCP NTVN đã đạt được những kết quả nhất định cùng với<br /> hệ thống ngân hàng Việt Nam góp phần tăng trưởng kinh tế thông qua việc cho vay vốn<br /> nền kinh tế và bằng các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngân hàng đã góp phần thúc đẩy<br /> nền kinh tế phát triển.<br /> Tuy nhiên, cũng giống như những NHTM khác, ngân hàng TMCP NTVN đã bộc<br /> lộ những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực QLRR tín dụng, các lĩnh vực chất lượng rủi ro<br /> tín dụng, chính sách khách hàng, danh mục tín dụng, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành,<br /> quy trình cho vay, giới hạn rủi ro, nhận dạng và đo lường rủi ro tín dụng, hệ thống thông<br /> tin tín dụng, đội ngũ cán bộ và các hệ thống tin học, hệ thống hỗ trợ khác,… Vì vậy, rủi<br /> ro tín dụng gia tăng và khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, đề tài sau được lựa chọn để<br /> nghiên cứu:<br /> “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương<br /> Việt Nam”<br /> Mục tiêu nghiên cứu:<br /> - Làm sáng tỏ hệ thống lý thuyết chung về QLRR tín dụng của NHTM.<br /> - Phân tích thực trạng QLRR tín dụng tại ngân hàng TMCP NTVN, từ đó đưa ra<br /> những mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của công tác QLRR tại ngân hàng TMCP<br /> NTVN.<br /> <br /> - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLRR tín dụng tại ngân<br /> hàng TMCP NTVN, đóng góp vào sự phát triển chung của ngân hàng TMCP NTVN<br /> trong thời gian tới.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> Hoạt động tín dụng của NHTM bao gồm các hoạt động như cho vay, bảo lãnh,<br /> chiết khấu, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay ở thị trường liên ngân hàng, tín dụng<br /> thuê mua và đồng tài trợ. Rủi ro tín dụng có thể xuất hiện trong tất cả các hình thức trên.<br /> Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu sâu hơn vào một lĩnh vực nhất định, trong phạm vi luận<br /> văn, tác giả tập trung nghiên cứu công tác QLRR trong hoạt động cho vay thương mại<br /> của NHTM mà cụ thể là nghiên cứu QLRR trong hoạt động cho vay thương mại tại<br /> ngân hàng TMCP NTVN trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 06 tháng đầu năm<br /> 2010.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp được sử dụng trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng,<br /> suy luận logic, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê và phương pháp phân tích<br /> kinh tế.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng của NHTM<br /> 1.1.1. Khái niệm và nhận dạng rủi ro tín dụng của NHTM<br /> Theo World Bank, rủi ro tín dụng được định nghĩa là nguy cơ mà người đi vay<br /> không thể chi trả tiền lãi, hoặc hoàn trả vốn gốc so với thời gian đã ấn định trong hợp<br /> đồng tín dụng. Đây là thuộc tính vốn có của hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng tức là<br /> việc chi trả bị trì hoãn hoặc tồi tệ hơn là không hoàn trả được toàn bộ. Điều này gây ra sự<br /> cố đối với dòng chu chuyển tiền tệ và gây ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của ngân<br /> hàng.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
is7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản lý rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương, Quản lý rủi ro, Quản lý tín dụng, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Ngoai-Thuong-Viet-Nam.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT