Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu dz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 18 Dung lượng 0.60 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu và công tác quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua, tìm ra những hạn chế trong công tác quản lý nợ xấu, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 3<br /> CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại ...... Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1<br /> <br /> Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ......... Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 1.1.2<br /> <br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Nợ xấu và công tác quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTM<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ............. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.2<br /> <br /> Công tác quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại . Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Kinh nghiệm quốc tế trong công tác quản lý nợ xấu và bài học cho Việt<br /> <br /> Nam<br /> <br /> ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Kinh nghiệm của Thái Lan ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Kinh nghiệm của Singapore.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> Bài học cho Việt Nam ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI SỞ GIAO DỊCH –<br /> <br /> NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (SGD-VCB)Error! Bookmark not d<br /> 2.1.<br /> <br /> Khái quát về Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> (SGD-VCB)............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Thực trạng công tác quản lý Nợ xấu tại Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thương Việt Nam (SGD – VCB) ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Thực trạng nợ xấu .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý nợ xấu .............. Error! Bookmark not defined.<br /> Đánh giá công tác quản lý và xử lý Nợ xấu và tại SGD – VCB ......... Error!<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.1<br /> <br /> Những kết quả đạt được trong công tác xử lý nợ xấu tại SGD ............ Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2<br /> <br /> Hạn chế và nguyên nhân............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI SỞ<br /> <br /> GIAO DỊCH – NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark no<br /> 3.1. Định hướng phát triển Hoạt động tín dụng của SGDError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Các giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại SGDError! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.1<br /> <br /> Nhóm giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Nhóm giải pháp nhằm xử lý nợ xấu .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Kiến nghị ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1 Đối với Chính phủ .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Kiến nghị đối với NHNN ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> PHẦN KẾT LUẬN ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ở nước ta hiện nay, tín dụng vẫn được coi là hoạt động chủ chốt của các<br /> Ngân hàng thương mại bởi lợi nhuận của hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ lớn trong<br /> tổng lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác trong Ngân hàng. Nợ xấu luôn tiềm<br /> ẩn trong hoạt động tín dụng và gây ra những thất thoát về vốn của ngân hàng; đây là<br /> một trong những nguy cơ làm ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản và gây phá sản<br /> trong ngân hàng. Việc quản lý Nợ xấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi<br /> ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại thường xuyên phải giám sát,<br /> theo dõi để quản lý tốt tình hình nợ xấu nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh tín dụng; đồng thời làm giảm chi phí trích lập dự phòng ảnh hưởng trực tiếp<br /> tới lợi nhuận của Ngân hàng. Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt<br /> Nam trong thời gian gần đây đã có những kết quả đáng khích lệ trong công tác quản<br /> lý nợ xấu (đưa tỷ lệ nợ xấu từ 11,72% năm 2008 xuống còn 9,01% năm 2009 và<br /> đến cuối quý II năm 2010 giảm xuống còn 7,37%), tuy nhiên đây vẫn là một tỷ lệ<br /> khá cao so với mục tiêu của Sở giao dịch (phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu dưới 3%). Từ<br /> thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng TMCP<br /> Ngoại Thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về quản lý nợ xấu của ngân<br /> hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu và công tác quản lý nợ xấu<br /> tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong thời<br /> gian qua, tìm ra những hạn chế trong công tác quản lý nợ xấu, từ đó đề xuất giải<br /> pháp nhằm tăng cường quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ<br /> phần ngoại thương Việt Nam.<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng nợ xấu và công tác quản lý nợ xấu tại<br /> Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.<br /> <br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu<br /> là: logic và lịch sử; thống kê, phân tích và tổng hợp; so sánh trên cơ sở các số liệu,<br /> tài liệu thu thập.<br /> <br /> 5. Ý nghĩa của luận văn<br /> Đề tài nghiên cứu tập trung vào các giải pháp nhằm tăng cường công tác<br /> quản lý nợ xấu tại sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Kết<br /> quả nghiên cứu của đề tài có thể được áp dụng vào công tác quản lý nợ xấu tại sở<br /> giao dịch với mục đích làm giảm tỷ lệ nợ xấu tại sở giao dịch, hạn chế rủi ro tín<br /> dụng.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý nợ xấu tại sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
dz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản lý nợ xấu, Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Công tác quản lý nợ xấu, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
18
Dung lượng
0.60 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Quan-ly-no-xau-tai-so-giao-dich-ngan-hang-TMCP-Ngoai-Thuong-Viet-Nam.PDF[0.60 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT