Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điệ

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu f07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được kết cấu 3 chương chính: Chương 1 - Lý luận cơ bản về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Chương 2 - Thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Chương 3 - Giải pháp tăng cường phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, tiếp cận và thích nghi với thị<br /> trường tài chính tiền tệ, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) trực thuộc<br /> Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) luôn phải đối mặt với nhiều thách<br /> thức trong đó thách thức lớn nhất mà VPSC đã, đang và sẽ phải đối đầu là nguy cơ<br /> gia tăng của các loại rủi ro. Vì vậy, VPSC đã từng bước tổ chức thực hiện quản lý,<br /> phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công tác này hiện đang<br /> thiếu vắng tính chuyên nghiệp; thiên về ngắn hạn mà thiếu tính bền vững, lâu dài;<br /> thiên về xử lý hậu quả mà tính phòng ngừa còn kém; thiên về các yếu tố định tính<br /> mà chưa có khả năng lượng hóa cụ thể rủi ro.<br /> Để tạo nền móng phát triển vững chắc, có thể khẳng định, VPSC sẽ phải<br /> bước lại những bước đi căn bản để xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ khuôn khổ và hạ<br /> tầng quản lý, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh.<br /> Xuất phát từ thực tế trên, học viên lựa chọn đề tài “Phòng ngừa rủi ro trong<br /> hoạt động kinh doanh tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện” làm đề tài luận<br /> văn thạc sỹ kinh tế.<br /> Trên cơ sở đề tài lựa chọn, luận văn đã xác định mục đích nghiên cứu, đối<br /> tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Từ đó, luận văn sử dụng phương pháp luận<br /> của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Phương pháp thống kê, Phương<br /> pháp phân tích, Phương pháp so sánh… để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu.<br /> Luận văn được kết cấu 3 chương chính:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> của doanh nghiệp dịch vụ tiết kiệm bưu điện.<br /> Chương 2: Thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại<br /> Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện.<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh tại Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN<br /> <br /> 1.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ<br /> 1.1.1 Khái niệm dịch vụ TKBĐ, doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ<br /> Dịch vụ TKBĐ là dịch vụ của một trung gian tài chính phi ngân hàng là<br /> doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ nhằm huy động những món tiền nhỏ lẻ từ dân cư cho<br /> chính phủ vay những món tiền lớn, dài hạn; thực hiện một số dịch vụ bổ trợ như<br /> dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền…thông qua các điểm cung cấp dịch vụ bưu<br /> chính viễn thông.<br /> <br /> 1.1.2 Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ<br /> Doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp TKBĐ) cung<br /> cấp hai loại hình dịch vụ chủ yếu là dịch vụ huy động tiền gửi và dịch vụ cho vay.<br /> Dịch vụ huy động tiền gửi bao gồm các hình thức: tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm<br /> không kỳ hạn, và tiết kiệm không kỳ hạn. Dịch vụ cho vay với đối tượng cho vay là<br /> Chính phủ và các tổ chức Chính phủ nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cơ<br /> sở hạ tầng và các công trình trọng điểm quốc gia. Ngoài ra, doanh nghiệp TKBĐ<br /> còn cung cấp dịch vụ đại lý dịch vụ tài chính bán lẻ, dịch vụ chuyển khoản…<br /> <br /> 1.2 Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> dịch vụ TKBĐ<br /> 1.2.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ TKBĐ<br /> Rủi ro trong hoạt động kinh doanh là khả năng (hay xác suất) xảy ra những<br /> thiệt hại về kinh tế mà doanh nghiệp phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các hoạt<br /> động kinh doanh mà doanh nghiệp không dự kiến trước được.<br /> Xuất phát từ đặc thù của dịch vụ TKBĐ, luận văn đi nghiên cứu ba loại rủi ro<br /> cơ bản là rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro tác nghiệp.<br /> Trước hết là rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản là tình trạng doanh<br /> nghiệp TKBĐ không cân đối đủ tiền để có thể đáp ứng các khoản phải trả được yêu<br /> cầu thanh toán, dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Loại rủi ro tiếp theo là rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất được hiểu là khả năng tổ<br /> chức tài chính chịu thiệt hại do biến động của lãi suất thị trường.<br /> Một loại rủi ro nữa mà doanh nghiệp TKBĐ phải đối đầu là rủi ro tác nghiệp.<br /> Rủi ro tác nghiệp được hiểu là rủi ro về những tổn thất trực tiếp hay gián tiếp phát<br /> <br /> sinh từ sự không thích hợp của những quy trình nội bộ, con người và hệ thống không<br /> đầy đủ hoặc không hoạt động hoặc xuất phát từ các sự kiện bên ngoài.<br /> Ngoài các rủi ro cơ bản nêu trên, trong doanh nghiệp TKBĐ còn gặp một số<br /> rủi ro khác như: rủi ro đối tác, rủi ro từ môi trường kinh tế - xã hội ...<br /> <br /> 1.2.2 Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ TKBĐ<br /> Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thực chất là một quy trình<br /> được thiết lập trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, nhằm xác<br /> định những sự vụ có nguy cơ dẫn đến những hệ quả xấu cho doanh nghiệp để từ đó<br /> chủ động đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời nhằm tối đa hóa lợi<br /> nhuận của doanh nghiệp với mức độ rủi ro có thể chấp nhận.<br /> Để phòng ngừa rủi ro hiệu quả, doanh nghiệp TKBĐ phải xây dựng quy trình<br /> và biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh.<br /> Về cơ bản, quy trình phòng ngừa rủi ro bao gồm các nội dung: Nhận biết rủi<br /> ro (nhận dạng nguy hiểm và rủi ro), Đo lường rủi ro và Kiểm soát rủi ro.<br /> Các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh mà các doanh<br /> nghiệp nói chung và doanh nghiệp TKBĐ nói riêng phải thực hiện bao gồm: Nâng cao<br /> nhận thức về rủi ro, Ban hành quy định về tiêu chuẩn và yêu cầu tối thiểu đối với hệ<br /> thống quản lý rủi ro, Xây dựng và hoàn thiện bộ máy giám sát rủi ro độc lập…<br /> <br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh dịch vụ TKBĐ<br /> Xét từ bên trong doanh nghiệp, có bốn nhân tố ảnh hưởng đến công tác<br /> phòng ngừa rủi ro: Môi trường phòng ngừa rủi ro, Cơ chế hoạt động và cơ chế quản<br /> trị doanh nghiệp, Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chất lượng nhân sự đối với bộ phận<br /> phòng ngừa rủi ro và Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lường rủi ro.<br /> Xét bên ngoài doanh nghiệp, có 2 nhân tố ảnh hưởng đến công tác phòng<br /> ngừa rủi ro là môi trường kinh tế và môi trường chính trị và pháp lý.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện<br /> VPSC được thành lập vào năm 1999 và là đơn vị thành viên hạch toán phụ<br /> thuộc VNPOST. Trên mạng lưới 839 bưu cục, VPSC cung cấp hai nhóm sản phẩm<br /> dịch vụ chính là Huy động nguồn tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư và Cho vay.<br /> Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, VPSC đã đạt được kết quả kinh doanh<br /> đáng khích lệ. Giai đoạn 2005-2007 là giai đoạn VPSC hoạt động kinh doanh ổn định<br /> và hiệu quả, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc qua các năm. Tuy nhiên, năm<br /> 2008, VPSC ghi nhận số lỗ lên đến gần 20 tỷ đồng. Sang năm 2009, trên thực tế, lợi<br /> nhuận trước thuế năm 2009 của VPSC là hơn 179 tỷ đồng nhưng theo quy định của<br /> VNPOST, VPSC kết chuyển toàn bộ lãi lên VNPOST và đưa lợi nhuận về 0 trên báo<br /> cáo tài chính.<br /> <br /> 2.2 Thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại VPSC<br /> 2.2.1. Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại VPSC<br /> Trong hoạt động kinh doanh, VPSC đã phải đối mặt và chịu những tổn thất<br /> do các loại rủi ro gây nên.<br /> Trước hết là rủi ro lãi suất. Giai đoạn 2005-2007 là giai đoạn lãi suất vận<br /> động tương đối ổn định, không có những chuyển biến mạnh và bất ngờ cho nên rủi<br /> ro lãi suất không xảy ra, hoạt động kinh doanh của VPSC vận hành thuận lợi. Bước<br /> sang năm 2008, lãi suất biến động nhanh, mạnh và khó lường; rủi ro lãi suất thực sự<br /> đã xảy ra với những tổn thất nặng nề ở tất cả các tổ chức trung gian tài chính trong đó<br /> có VPSC. Kết quả là năm 2008 VPSC lỗ gần 105 tỷ đồng – một con số quá lớn (gấp<br /> 2 lần vốn chủ sở hữu của VPSC).<br /> Loại rủi ro tiếp theo mà VPSC gặp phải là rủi ro thanh khoản. Giai đoạn<br /> 2005-2009, VPSC duy trì tốt các tài sản có tính thanh khoản cao để đảm bảo khả<br /> năng chi trả cho khách hàng, phần lớn các chỉ tiêu thanh khoản đều trên ngưỡng an<br /> toàn. Từ năm 2007 trở về trước, với môi trường kinh doanh tương đối ổn định,<br /> <br /> v<br /> <br /> thanh khoản của VPSC rất tốt. Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi trên thị trường tài<br /> chính tiền tệ từ cuối năm 2007 và lan rộng trong năm 2008 đã làm cho VPSC phải<br /> đối mặt với rủi ro thanh khoản. Với những nỗ lực phi thường, VPSC đã vượt qua<br /> cơn bão thanh khoản và chứng tỏ sự vững vàng của mình trước những thử thách và<br /> biến chuyển khó lường của thị trường tài chính tiền tệ.<br /> Bên cạnh hai loại rủi ro trên, VPSC còn phải đối mặt với rủi ro tác nghiệp<br /> trong đó nguy hiểm nhất là rủi ro đạo đức. Đặc điểm của rủi ro đạo đức và tổn thất<br /> do nó gây ra cho VPSC giai đoạn 2005-2009 là quy mô số tiền bị chiếm đoạt ngày<br /> càng lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi và tất cả các vụ việc đều đến khi vỡ lở hoặc do<br /> “thủ phạm” tự khai báo trong đó điển hình là năm 2009 xảy ra 06 vụ rủi ro đạo đức<br /> với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra VPSC còn gặp phải rủi ro<br /> do quy trình nghiệp vụ, rủi ro công nghệ, rủi ro pháp lý, rủi ro sai lầm trong chiến<br /> lược, rủi ro từ môi trường kinh tế...<br /> <br /> 2.2.2 Thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công<br /> ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện<br /> VPSC đã thực hiện phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh bằng sáu<br /> nhóm biện pháp, bao gồm: Xây dựng hệ thống quy trình và văn bản pháp lý; vận<br /> hành mạng tin học; thực hiện hậu kiểm đối với tất cả các giao dịch phát sinh tại<br /> từng bưu cục trên cả nước; thực hiện cơ chế kiểm tra trực tiếp, kiểm tra nội bộ định<br /> kỳ và đột xuất; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và thường xuyên cập nhật tình<br /> hình mạng lưới và diễn biến của thị trường tài chính ngân hàng.<br /> <br /> 2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại<br /> Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện<br /> 2.3.1 Những kết quả đạt được<br /> Một là, bước đầu xây dựng được hệ thống quy trình nghiệp vụ, văn bản pháp<br /> lý, hệ thống kiểm tra nội bộ, kiểm tra gián tiếp, phân cấp trách nhiệm quản lý rủi ro<br /> cho một số phòng ban trong công ty.<br /> Hai là, xây dựng và nâng cao ý thức nhận diện rủi ro và phòng ngừa rủi ro<br /> trong hoạt động kinh doanh cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty và các cấp<br /> tham gia cung ứng dịch vụ TKBĐ.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điệ

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
f07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Phòng ngừa rủi ro, Hoạt động kinh doanh, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phong-ngua-rui-ro-trong-hoat-dong-kinh-doanh-tai-Cong-ty-Dich-vu-Tiet-kiem-Buu-die.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT