Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu p47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được chia làm 4 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Chương 2 - Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng thương mại. Chương 3 - Thực trạng về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Chương 4 - Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Mời các bạn tham khảo!

MỞ ĐẦU<br /> Hoạt động tín dụng trong Ngân hàng được coi là đòn bẩy quan trọng cho nền<br /> kinh tế. Nghiệp vụ này không chỉ có ý nghĩa với nền kinh tế mà nó còn là nghiệp<br /> vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của<br /> từng ngân hàng. Chính vì vậy, làm thế nào để phát triển tín dụng có hiệu quả là<br /> điều mà trước đây, bây giờ và sau này đều được các nhà quản lý Ngân hàng, nhà<br /> chính sách và các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm.<br /> Hoạt động tín dụng trong những năm gần đây đang chững lại, làm thế nào để<br /> dư nợ tăng trưởng cao sau mỗi năm hoạt động nhưng phải đảm bảo được an toàn là<br /> vấn đề nan giải đối với đơn vị.<br /> Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và<br /> công tác tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh<br /> huyện Thuận Châu Sơn La tôi nhận thấy hoạt động tín dụng có vị trí rất quan trọng<br /> đối với hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt trong xu thế hội nhập, trong bối cảnh<br /> kinh tế hiện nay thì phát triển tín dụng rất quan trọng và cần phải phát triển hơn nữa,<br /> đây đang là bài toán khó đặt ra cho các ngân hàng. Đặc biệt đối với Ngân hàng có lợi<br /> thế to lớn về mạng lưới hoạt động rộng khắp ở các vùng nông thôn thì tỷ trọng cho<br /> vay hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu. Phát triển thị trường này là một lợi thế<br /> của NHNo&PTNT, đặc biệt là cho vay các hộ gia đình ở nông thôn để phục vụ tiêu<br /> dùng và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cho vay trên lĩnh vực này tiềm ẩn rất nhiều<br /> rủi ro, song đó vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ vủa Ngân hàng trong chiến lược phát<br /> triển kinh tế vùng nông thôn. Chính vì vậy, thời gian tới Ngân hàng nông nghiệp và<br /> Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La cần thiết phải<br /> có nhiều giải pháp hơn nữa nhằm phát triển tín dụng hộ gia đình.<br /> Huyện Thuận Châu là một huyện thuần nông của tỉnh Sơn La, sản xuất nông<br /> nghiệp là chủ yếu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chậm phát triển, do đó việc<br /> đầu tư vốn của ngân hàng cho hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát<br /> triển Kinh tế - Xã hội của huyện Thuận Châu.<br /> Xuất phát từ những yêu cầu về lý luận và những đòi hỏi về thực tiễn nêu trên,<br /> đề tài “Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển<br /> <br /> nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La” được lựa chọn<br /> làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình.<br /> Kết cấu luận văn: Ngoài mục lục, lời mở đầu, danh mục chữ viết tắt, bảng<br /> biểu, kết luận và các tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 4 chương như sau:<br /> Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng<br /> thương mại.<br /> Chương 3: Thực trạng về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La.<br /> Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn<br /> La.<br /> Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã nghiên cứu tổng quan các công<br /> trình nghiên cứu của các tác giả trong nước liên quan đến đề tài của mình. Trong<br /> các đề tài nghiên cứu này, các tác giả đã hệ thống hoá, phân tích và đưa ra sự lựa<br /> chọn khái niệm về phát triển tín dụng đối với hộ gia đình; làm rõ vai trò và sự cần<br /> thiết của nó trong hoạt động kinh doanh; định hướng cho các NHTM nói chung và<br /> Agribank nói riêng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các bài viết cũng đều<br /> đưa ra được những lý luận cơ bản về vai trò của kinh tế hộ gia đình trong quá trình<br /> phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng<br /> đến phát triển tín dụng cho hộ gia đình. Đánh giá thực trạng tín dụng Ngân hàng<br /> đối với hộ gia đình của mỗi ngân hàng, từ đó tổng quát và đưa ra các giải pháp để<br /> phát triển tín dụng cho hộ gia đình ở các NHTM và đánh giá những hạn chế của<br /> công tác này để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tín dụng cho hộ gia<br /> đình tại mỗi ngân hàng.<br /> Các nghiên cứu trước đây ở trên chủ yếu nói về việc hoạt động tín dụng nói<br /> chung của các NHTM. Nhìn chung, những tài liệu nghiên cứu về phát triển cho<br /> vay hộ gia đình còn chưa nhiều. Có một số nghiên cứu về cho vay đối với hộ gia<br /> đình của ngân hàng thương mại, tuy nhiên không đáng kể. Các nghiên cứu này nói<br /> chung về phát triển tín dụng hoặc thực trạng cho vay hộ gia đình của các NHTM.<br /> Hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào nghiên cứu một cách có hệ thống về<br /> phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> <br /> Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Trong quá trình nghiên cứu, tác<br /> giả đã chú trọng việc kế thừa, chọn lọc những ý tưởng liên quan đến đề tài, nhằm<br /> hiểu sâu hơn, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng hộ gia đình<br /> một cách tốt hơn, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn huyện Thuận Châu<br /> tỉnh Sơn La.<br /> Trong chương 2, tác giả tập làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến<br /> hộ gia đình để nắm bắt bản chất của đối tượng khách hàng này từ đó khẳng định<br /> vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với sự phát triển của nền kinh tế, nghiên cứu các<br /> lý luận về phát triển tín dụng đối với hộ gia đình.<br /> Như vậy, hộ gia đình có thể được định nghĩa là tập hợp nhóm người có quan<br /> hệ theo hộ khẩu hành chính, theo quan hệ hôn nhân, theo quan hệ huyết thống,<br /> hoặc theo những cách xác định khác mà các thành viên có tài sản chung, cùng<br /> đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư<br /> nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là<br /> chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc lĩnh vực này.<br /> Tín dụng ngân hàng đối với hộ gia đình là quan hệ tín dụng giữa một bên là<br /> ngân hàng và một bên là hộ gia đình.<br /> Phát triển tín dụng hộ gia đình là quá trình Ngân hàng tăng quy mô tín dụng<br /> hộ gia đình thông qua tăng trưởng dư nợ cho vay, đổi mới và đa dạng hóa cơ cấu<br /> cho vay phù hợp với những đặc điểm của thị trường, đi đôi với việc kiểm soát rủi<br /> ro tín dụng hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay, thỏa mãn<br /> nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.<br /> Trong giai đoạn hiện nay, hộ gia đình đang là đối tượng đầu tư rất lớn của các<br /> ngân hàng thương mại. Số lượng giao dịch tài chính, tín dụng giữa các hộ gia đình<br /> và ngân hàng không ngừng gia tăng. Phát triển tín dụng hộ gia đình phải bao gồm<br /> cả sự tăng trưởng về lượng bao gồm quy mô cấp tín dụng, phạm vi cấp tín dụng,…<br /> đi kèm với sự tăng lên của chất lượng tín dụng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách<br /> hàng và ngân hàng. Theo đó, nội dung cụ thể của phát triển tín dụng hộ gia đình<br /> bao gồm:<br /> Mở rộng qui mô hoạt động cho vay đối với hộ gia đình<br /> Đa dạng các loại hình cho vay đối với hộ gia đình<br /> Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với hộ gia đình<br /> <br /> Nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho vay hộ gia đình<br /> Bên cạnh đó có các chỉ tiêu đánh giá phát triển tín dụng hộ gia đình của Ngân<br /> hàng<br /> Nhóm chỉ tiêu đánh giá việc tăng quy mô cho vay<br /> Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay hộ gia đình của Ngân hàng trên thị<br /> trường mục tiêu<br /> Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay hộ gia đình của ngân hàng<br /> Sự phù hợp trong cơ cấu cho vay hộ gia đình<br /> Sự cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ<br /> Mức độ kiểm soát rủi ro cho vay<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng hộ gia đình của NHTM<br /> Các nhân tố từ phía Ngân hàng<br /> Các nhân tố bên ngoài<br /> Tại Chương 3 tác giả giới thiệu khái quát về Agribank Chi nhánh huyện<br /> Thuận Châu Sơn La và thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đình tại Chi nhánh.<br /> Đồng thời, tác giả đã phân tích làm rõ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh, nhiệm vụ và<br /> quy trình cho vay đối với hộ gia đình.<br /> Về nguồn vốn trong giai đoạn từ 2012 đến 2014 tốc độ tăng trưởng là 147%,<br /> từ 258 tỷ đồng năm 2012 đến năm 2014 là 380 tỷ đồng, số tăng tuyệt đối là 122 tỷ<br /> đồng. Về sử dụng vốn do nguồn thu chính của Agribank Chi nhánh huyện Thuận<br /> Châu Sơn La chủ yếu là thu từ tín dụng nên Chi nhánh không ngừng phát triển tăng<br /> trưởng tín dụng. Đi kèm với việc phát triển tín dụng, Ban Giám đốc luôn chú trọng<br /> về chất lượng tín dụng đặc biệt là tín dụng đối với hộ gia đình với phương châm<br /> “Phát triển - An toàn - Hiệu quả”. Dư nợ năm 2014 là 364 tỷ đồng, tăng so với năm<br /> 2012 là 141 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 63%, nợ xấu luôn<br /> dưới 1% trên tổng dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ gia đình chiếm khoảng 79%<br /> trên tổng dư nợ, nợ xấu hộ gia đình dưới 1%, dư nợ cho vay hộ gia đình tại địa bàn<br /> huyện Thuận Châu chủ yếu là đầu tư cho sản xuất nông nghiệp như trồng trọt và<br /> chăn nuôi.<br /> Thực trạng về hoạt động dịch vụ trong thời gian qua Chi nhánh đã chú trọng<br /> tới công tác này đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh của Chi<br /> nhánh cụ thể năm 2014 tổng thu dịch vụ 2.172 triệu đồng, chiếm 13,4% trên tổng<br /> <br /> lợi nhuận ròng của Chi nhánh, tăng so với năm 2012 là 941 triệu đồng, tốc độ tăng<br /> trưởng 76%, bình quân mỗi năm tăng 25%. Về kết quả kinh doanh: Trong những<br /> năm vừa qua, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La đã<br /> thường xuyên chỉ đạo sát sao các hoạt động trong kinh doanh, triển khai đầy đủ các<br /> hoạt động dịch vụ của Agribank , tập thể cán bộ viên chức luôn đoàn kết, cố gắng<br /> phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Do đó, Chi nhánh đã đạt được<br /> những thành công nhất định, đời sống của cán bộ viên chức không ngừng được cải<br /> thiện, đóng góp cho hoạt động kinh doanh chung của Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn<br /> La.<br /> Thành công: Giai đoạn 2012 – 2014 mặc dù tình hình kinh tế, xã hội có<br /> nhiều biến động, nhưng quy mô cấp tín dụng hộ gia đình trên địa bàn của Chi<br /> nhánh vẫn có sự tăng trưởng nhất định cả về số lượng khách hàng, dư nợ cho<br /> vay,… Chi nhánh vấn giữ vững thị phần hàng đầu trên địa bàn, hoạt động cho vay<br /> hộ gia đình ngày càng góp phần quan trọng tạo ra lợi nhuận cho Chi nhánh. Thị<br /> phần của Agribank trên địa bàn huyện Thuận Châu trong hoạt động cho vay hộ gia<br /> đình thuộc nhóm dẫn đầu, điều này cho thấy, đối với các hộ gia đình, thì Agribank<br /> là một trong các ngân hàng có uy tín.<br /> - Cơ cấu cho vay hộ gia đình của Chi nhánh đang dần chuyển dịch theo hướng<br /> đa dạng hóa và hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn.<br /> - Chất lượng dịch vụ tín dụng của Chi nhánh hiện nay đang được khách hàng<br /> đánh giá khá cao.<br /> - Các biện pháp quản lý rủi ro trong cho vay hộ gia đình của Chi nhánh đang<br /> được hoàn thiện dần. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn tại chi nhánh thời gian qua nhìn<br /> chung là thấp so với toàn tỉnh, điều này cho thấy rủi ro tín dụng đối với các khoản<br /> vay của hộ gia đình với chi nhánh không quá cao.<br /> Hạn chế<br /> - Hoạt động cho vay của Agribank huyện Thuận Châu có phát triển nhưng thị<br /> phần cho vay hộ gia đình tuy có tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của<br /> chi nhánh và chưa bền vững, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế đáng bàn.<br /> Các tồn tại và hạn chế xuất phát từ nhiều phía, từ nhiều nguyên nhân khác nhau.<br /> Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ, lợi nhuận có xu hướng biến động<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
p47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển tín dụng hộ gia đình, Hộ gia đình, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện Thuận Châu Sơn La
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-tin-dung-ho-gia-dinh-tai-Ngan-hang-nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-Viet-Nam-Chi-nhanh-huyen-Thuan-Chau-Son-La.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT