Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển tín dụng bán lẻ, Tín dụng bán lẻ, Ngân hàng thương mại, Tính Sơn La, Phát triển tín dụng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.85 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế để tồn tại được trong môi trường<br /> cạnh tranh ngày càng gay gắt, các NHTM Việt Nam đã, đang thực hiện quá trình hiện<br /> đại hóa công nghệ, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng, chuyển<br /> từ mô hình ngân hàng chuyên doanh sang mô hình ngân hàng đa năng, đa dạng hóa<br /> và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp. Bên cạnh đó, các NHTM Việt<br /> Nam phải liên tục thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội đầu tư<br /> mới, mở rộng và đa dạng hóa nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Và phát triến<br /> ngân hàng bán lẻ (NHBL) đang là hướng đi chung của nhiều ngân hàng ở Việt Nam<br /> hiện nay. Cùng với đó hoạt động tín dụng bán lẻ (TDBL) đang được các ngân hàng<br /> thương mại (NHTM) đặc biệt quan tâm, vì đây là mảng kinh doanh hứa hẹn nhiều<br /> tiềm năng đối với các ngân hàng. Việc phát triển TDBL giúp các ngân hàng có thể<br /> khai thác một lượng lớn khách hàng còn chưa được tiếp cận với các dịch vụ ngân<br /> hàng hiện đại tại Việt Nam. Cùng với đó việc phát triển tín dụng bán lẻ với quy mô<br /> từng khoản vay nhỏ nhưng số lượng khách hàng lại đông đảo giúp ngân hàng có thể<br /> phân tán rủi ro đồng thời gia tăng thu nhập của ngân hàng. Việc phát triển TDBL còn<br /> góp phần hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên<br /> từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng.<br /> Nắm bắt được xu hướng chung đó Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã có những định hướng phát triển TDBL và đã đạt<br /> được nhiều thành công. Tuy nhiên tại chi nhánh Sơn La mặc dù đã có chiến lược<br /> phát triển TDBL nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi, dư nợ TDBL của BIDV<br /> Sơn La vẫn còn thấp, việc mở rộng TDBL trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, số<br /> lượng sản phẩm triển khai còn hạn chế, tỷ trọng TDBL thấp so với tổng dư nợ. Mặt<br /> khác, về chiến lược marketing, cũng như công tác phát triển mạng lưới, nguồn nhân<br /> lực vẫn còn những vướng mắc, vừa khách quan, vừa chủ quan, làm ảnh hưởng đến<br /> khả năng mở rộng hoạt động TDBL tại chi nhánh.<br /> <br /> Vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La” làm luận<br /> văn thạc sỹ của mình nhằm đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn và phát<br /> triển TDBL tại BIDV Sơn La.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Về mặt lý luận:<br /> + Hệ thống hóa lý thuyết về tín dụng bán lẻ và phát triển tín dụng bán lẻ của<br /> NHTM.<br /> - Về mặt thực tiễn:<br /> + Phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Sơn La giai đoạn<br /> 2010 – 2014, đánh giá được những mặt mạnh và hạn chế trong việc phát triển tín<br /> dụng bán lẻ tại BIDV Sơn La.<br /> + Xây dựng hệ thống giải pháp để phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Sơn La<br /> và định hướng phát triển đến năm 2020.<br /> 3. Kết cấu của luận văn<br /> Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển tín dụng bán lẻ<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng bán lẻ<br /> Chương 3: Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu<br /> tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La<br /> Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu<br /> tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La<br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> Nội dung chương 1 tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu các công trình có liên<br /> quan đến đề tài, bao gồm: 2 bài báo khoa học, 2 luận án tiến sĩ, 5 luận văn thạc sỹ. Sau<br /> khi nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước, tác giả rút ra một số nhận<br /> <br /> định sau: phát triển NHBL nói chung và TDBL nói riêng đang được coi là định hướng<br /> phát triển tại hầu hết các NHTM tại Việt Nam vì vậy có khá nhiều tài liệu trong nước tiến<br /> hành nghiên cứu về phát triển NHBL cũng như phát triển TDBL. Đã có rất nhiều nghiên<br /> cứu về phát triển TDBL được tiến hành tại Việt Nam ở cấp độ các chi nhánh cũng như<br /> nghiên cứu cho toàn bộ hệ thống, tuy nhiên việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về<br /> phát triển tín dụng cho một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La thì chưa có một<br /> tài liệu nào đề cập đến. Kế thừa có chọn lọc các kết quả đã đạt được cũng như khắc phục<br /> những thiếu sót của các nghiên cứu trước luận văn sẽ tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát<br /> triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> chi nhánh Sơn La”<br /> Để đưa ra được giải pháp phát triển TDBL tại BIDV Sơn La, luận văn sẽ tập trung<br /> trả lời các câu hỏi sau:<br /> - Thế nào là TDBL?<br /> - Thế nào là phát triển TDBL?<br /> - Làm thế nào để phát triển TDBL tại BIDV Sơn La?<br /> Để trả lời các câu hỏi trên tác giả sẽ tiến hành hệ thống hóa lý luận về TDBL và<br /> phát triển TDBL thông qua việc nghiên cứu tài liệu. Đồng thời để có thể đưa ra được các<br /> giải pháp thích hợp tác giả sẽ thu thập các số liệu liên quan đến TDBL tại BIDV Sơn La<br /> thông qua các báo cáo của ngân hàng cũng như những báo cáo tại NHNN Sơn La, đồng<br /> thời tác giả tiến hành thu thập các dữ liệu sơ cấp thông qua bảng hỏi các khách hàng cá<br /> nhân và khách hàng là DNNVV đã sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng. Từ nguồn dữ<br /> liệu thu thập được tác giả sẽ tiến hành đánh giá sự phát triển TDBL tại ngân hàng theo<br /> chiều rộng và đánh giá theo chiều sâu, tìm ra các hạn chế và nguyên nhân của các han chế<br /> để đề xuất các giải pháp thích hợp.<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ<br /> Chương 2 của luận văn sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:<br /> TDBL, phát triển TDBL và kinh nghiệm phát triển TDBL của một số ngân hàng.<br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về TDBL, tác giả rút ra được khái niệm về<br /> TDBL như sau: Tín dụng bán lẻ là loại hình tín dụng gồm các nghiệp vụ cho vay, chiết<br /> khấu, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân,<br /> hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất<br /> – kinh doanh, dịch vụ, đầu tư và tiêu dùng đời sống…Bên cạnh đó TDBL có những<br /> đặc điểm khác biệt so với tín dụng bán buôn như: khách hàng của TDBL là các cá<br /> nhân, hộ gia đình, DNNVV, quy mô các khoản vay thường nhỏ nhưng số lượng các<br /> khoản vay lớn do đó quy trình, thủ tục TDBL thường đơn giản dễ thực hiện, độ rủi ro<br /> thấp nhưng chi phí bình quân trên mỗi giao dịch thường lớn. Đặc thù của hoạt động<br /> TDBL là giao dịch với số lượng khách hàng đông và đa dạng, ngân hàng phải thực<br /> hiện một số lượng lớn các hợp đồng cho vay. Do đó, đòi hỏi công nghệ của ngân hàng<br /> phải hiện đại nhằm đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu cảu khách hàng đồng thời<br /> hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót. Đối tượng khách hàng của TDBL phân bố rải rác<br /> trên nhiều địa bàn, do đó đòi hỏi ngân hàng có hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch<br /> rộng khắp để có thể tiếp cận với khách hàng.<br /> Phát triển TDBL được hiểu là tổng hợp những hoạt động có kế hoạch của NHTM<br /> nhằm mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng dịch vụ TDBL của ngân hàng.Việc phát<br /> triển TDBL của ngân hàng phụ thuộc vào cả các nhân tố bên trong và bên ngoài ngân<br /> hàng.Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng có ảnh hưởng đến phát triển TDBL là<br /> nguồn vốn của Ngân hàng, chính sách tín dụng, thông tin tín dụng, năng lực điều<br /> hành của ban lãnh đạo, chất lượng nhân sự và cơ sở vật chất thiết bị, định hướng<br /> phát triển của Ngân hàng.Các nhân tố bên ngoài ngân hàng có ảnh hưởng đến TDBL<br /> <br /> là nhu cầu của thị trường về tín dụng bán lẻ, khả năng của khách hàng trong việc đáp<br /> ứng các điều kiện, tiêu chuẩn TDBL của ngân hàng, đối thủ cạnh tranh, môi trường<br /> chính trị, xã hội, môi trường pháp lý.<br /> Thông qua nghiên cứu kinh nghiệm phát triển NHBL và TDBL tại Citibank và<br /> VIB, có thể rút ra một số bài học đối với phát triển TDBL tại BIDV Sơn La như sau:<br /> - Cần phải phát triển hệ thống kênh phân phối, bên cạnh việc mở rộng các<br /> phòng giao dịch đến cấp huyện thì ngân hàng cũng cần quan tâm đến các kênh phân<br /> phối hiện đại.<br /> - Chú trọng chất lượng đội ngũ nhân viên, ngoài việc tuyển dụng thì công tác<br /> đào tạo cũng cần được tiến hành thường xuyên, giúp nhân viên có thể hiểu biết về<br /> những tiện ích của sản phẩm, từ đó có thể giải quyết tốt những thắc mắc của khách<br /> hàng về sản phẩm<br /> - Chú trọng đến việc giới thiệu sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm mới đến<br /> khách hàng, đồng thời có chiến lược chăm sóc khách hàng sau bán hàng.<br /> CHƯƠNG 3<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ<br /> VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN LA<br /> Chương 3 của luận văn tập trung vào 4 nội dung chính<br /> Thứ nhất, giới thiệu khái quát về BIDV Sơn La<br /> BIDV Sơn La được thành lập năm 1957 với tên gọi Phòng cấp phát vốn thuộc<br /> Công ty tài Chính Sơn La. Năm 1976 tách ra thành chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết tỉnh<br /> Sơn La. Năm 1988 đổi tên thành Ngân hàng đầu tư và xây dựng tỉnh Sơn La. Năm 1990<br /> được thành lập lại theo Quyết định số 105/NH-QĐ ngày 26/11/1990 của Thống đốc Ngân<br /> hàng Nhà nước Việt Nam với tên giao dịch Chi nhánh Sơn La - Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa lý thuyết về tín dụng bán lẻ và phát triển tín dụng bán lẻ của NHTM. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Sơn La giai đoạn 2010 – 2014, đánh giá được những mặt mạnh và hạn chế trong việc phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Sơn La. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-tin-dung-ban-le-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-chi-nhanh-Son-La.PDF[0.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT