Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại NH TMCP Tiên Phong

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu o07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.37 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn bao gồm: Khái quát được những cơ sở lý thuyết về thẻ, thẻ trả trước quốc tế phi vật lý và việc phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý; Đánh giá được khả năng phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại TPBank; Đưa ra được các giải pháp phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại TPBank.

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Khoa học kỹ thuật thế giới có những bước phát triển đáng kể trong lĩnh<br /> vực thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng ra đời và hoàn thiện<br /> các sản phẩm thẻ mới mà tiêu biểu là thẻ trả trước quốc tế phi vật lý.<br /> Đây là sản phẩm mới mẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường và có nhiều tiềm<br /> năng phát triển. TPBank cần có những biện pháp phát huy ưu điểm cũng như<br /> hạn chế những nhược điểm của thẻ, qua đó tận dụng các cơ hội và vượt qua<br /> các thách thức mà thị trường thẻ trả trước quốc tế phi vật lý mang lại.<br /> Dù thẻ trả trước quốc tế phi vật lý là sản phẩm mới, có nhiều tiềm năng<br /> phát triển và có thể trở thành xu hướng trong tương lai chưa được nghiên cứu<br /> cụ thể tại thị trường Việt Nam. Ý thức được vấn đề này, tác giả quyết định lựa<br /> chọn đề tài: “Phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại NH<br /> TMCP Tiên Phong” làm đề tại luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn bao gồm: Khái quát được những cơ<br /> sở lý thuyết về thẻ, thẻ trả trước quốc tế phi vật lý và việc phát triển sản phẩm<br /> thẻ trả trước quốc tế phi vật lý; Đánh giá được khả năng phát triển sản phẩm<br /> thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại TPBank; Đưa ra được các giải pháp phát<br /> triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại TPBank.<br /> Để đạt được mục tiêu trên, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên<br /> cứutình huống thực tế kết hợp với định tính; dựa trênsố liệu sơ cấp thu thập từ<br /> các phòng ban trong TPBank giai đoạn 2014 – 6 tháng đầu năm 2016.<br /> Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn<br /> đƣợc kết cấu thành ba chƣơng:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế<br /> phi vật lý tại Ngân hàng TMCP.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật<br /> lý tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật<br /> <br /> lý tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM<br /> THẺ TRẢ TRƢỚC QUỐC TẾ PHI VẬT LÝ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng thƣơng mại<br /> “Thẻ ngân hàng là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành<br /> để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên<br /> thoả thuận”. (NHNN, 2016)<br /> Thẻ ngân hàng có vai trò vô cùng to lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới những<br /> đối tượng liên quan tới nó bao gồm:Đối với chủ thẻ (Rút tiền,thanh toán hàng<br /> hoá, dịch vụ trong và ngoài nước một cách nhanh chóng, tiện lợi và dễ<br /> dàng...);Đối với ngân hàng (tăng doanh thu cho ngân hàng; tăng nguồn<br /> vốn cho ngân hàng; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ...); Đối với đơn vị<br /> chấp nhận thẻ (thu hút khách hàng, củng cố uy tín và thương hiệu cho<br /> đơn vị); Đối với nền kinh tế (giảm được một lượng lớn khối lượng tiền<br /> mặt trong lưu thông; kiểm soát được các giao dịch kinh tế…)<br /> Tùy theo các tiêu chí mà có thể phân loại thẻ thanh toán:<br /> -<br /> <br /> Phân loại theo phạm vi sử dụng thẻ có: Thẻ nội địavà Thẻ quốc tế<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân loại theo tính chất thanh toán có: Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng và Thẻ<br /> trả trước<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân loại theo trạng thái vật lý của thẻ có: Thẻ cứng hay thẻ vật lý và<br /> Thẻ mềm hay thẻ phi vật lý, thẻ ảo:<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân loại theo công nghệ sản xuất có: Thẻ băng từ và Thẻ thông minh,<br /> hay thẻ chip<br /> <br /> Sản phẩm thẻ có những đặc điểm nổi bật là: Tính linh hoạt,Tính tiện<br /> lợi và Tính an toàn.<br /> 1.2. Sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế phi vật lý tại NHTMCP<br /> <br /> Thẻ trả trước quốc tế phi vật lý được hiểu là một loại thẻ mà khách hàng<br /> phải nạp tiền vào thẻ trước khi sử dụng để thanh toán hàng hóa dịch vụ, có<br /> phạm vi sử dụng quốc tế và hình ảnh thẻ cũng như thông tin thẻ được thể hiện<br /> trên trình duyệt web hoặc giao diện ứng dụng trực tuyến chứ không có phôi<br /> thẻ.<br /> Đặc điểm sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý:<br /> - Là loại Thẻ trả trước. Khách hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch trong<br /> giới hạn số tiền nạp vào Thẻ.<br /> - Là Thẻ chi tiêu trên phạm vi quốc tế.<br /> - Là Thẻ phi vật lý, hình ảnh Thẻ và thông tin Thẻ được thể hiện trên<br /> trình duyệt web hoặc giao diện ứng dụng trực tuyến<br /> 1.3. Phát triển sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế phi vật lý tại NHTMCP<br /> Theo từ điển bách khoa Việt Nam: “Phát triển là sự biến đổi hoặc làm<br /> cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức<br /> tạp”, bao gồm:Phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại NHTM<br /> theo quy môvà Phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý theo chất<br /> lượng. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển này có thể kể đến là:<br /> Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế<br /> phi vật lý theo quy mô:Mức tăng số lượng thẻ trả trước quốc tế phi vật lý phát<br /> hành và Tỷ lệ tăng số lượng thẻ trả trước quốc tế phi vật lý phát hành<br /> Nhóm các đánh giá sự phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi<br /> vật lý theo chất lượng: Chỉ tiêu về tỷ lệ thẻ hoạt động, Chỉ tiêu về doanh số sử<br /> dụng thẻ,Mức tăng doanh số sử dụng thẻ, Tốc độ tăng trưởng doanh số sử<br /> dụng thẻ trả trước quốc tế phi vật lý và Nhóm chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động<br /> thẻ trả trước quốc tế phi vật lý<br /> 1.4. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động thẻ trả trƣớc quốc<br /> tế phi vật lý của ngân hàng thƣơng mại bằng mô hình SWOT<br /> Một NHTM có những điểm mạnh/ điểm yếu sau có thể ảnh hưởng đến<br /> việc triển khai thẻ trả trước quốc tế phi vật lý: Đội ngũ cán bộ ngân hàng làm<br /> <br /> công tác thẻ trả trước quốc tế phi vật lý có trình độ cao/chưa có kinh nghiệm,<br /> không được đào tạo thường xuyên; Năng lực tài chính của ngân hàng<br /> mạnh/còn thấp; Ngân hàng có trình độ kỹ thuật công nghệ cao/thấp; Định<br /> hướng phát triển của ngân hàng ưu tiên/không ưu tiên phát triển sản phẩm thẻ<br /> trả trước quốc tế phi vật lý; Ngân hàng có chính sách PR - Marketing tốt/chưa<br /> tốt; Phát triển mạng lưới và kênh phân phối rộng khắp/còn hạn chế.<br /> Khi phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý, một NHTM có<br /> thể tận dụng được những cơ hội sau: Trình độ dân trí và thói quen tiêu dùng<br /> của người dân; Môi trường công nghệ; Môi trường cạnh tranh.Đồng thời,<br /> NHTM cũng phải đối diện với những thách thức là môi trường pháp lý và rủi<br /> ro gia tăng.<br /> 1.5.<br /> <br /> Sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế phi vật lý của một số ngân hàng<br /> thƣơng mại và bài học cho TPBank<br /> <br /> Thẻ trả trước quốc tế phi vật lý là một sản phẩm mới với TPBank nên<br /> cần thiết phải học hỏi kinh nghiệm từ các ngân hàng bạn. Luận văn xem xét<br /> sản phẩm của một số ngân hàng trong và ngoài nước là:BPI với sản phẩm My<br /> ePrepaid MasterCard, Secure Trust Bank với sản phẩm thẻ Prepaid<br /> Mastercard, VPBank với sản phẩm Thẻ thanh toán ảo (VPBank Visa<br /> SmartCash), Vietinbank với sản phẩm Thẻ trả trước quốc tế E-Fast On.<br /> Những điểm mạnh của các sản phẩm TPBank cần học tập: có thẻ để<br /> sử dụng gần như ngay lập tức; hỗ trợ khách hàng nhiều kênh nạp tiền; Phí mở<br /> thẻ và duy trì thấp so với các loại thẻ Tín dụng và ghi nợ quốc tế; Các loại thẻ<br /> đa dạng; Yếu tố an toàn luôn được đặt cao.<br /> Những điểm yếu của các sản phẩmTPBank cần hạn chế: tiện ích của thẻ<br /> không đa dạnggây bất tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM<br /> THẺ TRẢ TRƢỚC QUỐC TẾ PHI VẬT LÝ<br /> <br /> TẠI NH TMCP TIÊN PHONG<br /> 2.1. Tổng quan về thị trƣờng sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế phi vật lý<br /> Là một trong 04 nước có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet cao<br /> hơn mức tăng trưởng trung bình của cả thế giới với 71% người tiêu dùng chấp<br /> nhận sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến cho thấy Việt Nam là một thị<br /> trường đầy tiềm tăng cho các hoạt động thương mại điện tử.<br /> Với số lượng người dùng di động lớn (148% dân số), người tiêu dùng<br /> có xu hướng mua sắm trực tuyến cao,nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền<br /> lớn,chiếm đến 45% dân số Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát<br /> triển thanh toán trên di động.<br /> 2.2. Khái quát về NH TMCP Tiên Phong<br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”)<br /> được thành lập từ ngày 05/05/2008. Trung tâm Vận hành thẻ của TPBank<br /> là bộ phận trực thuộc Khối Vận hành,có chức năng trực tiếp tổ chức quản lý,<br /> vận hành tác nghiệp các hoạt động kinh doanh thẻ. Do các bộ phận trong<br /> Trung tâm có yêu cầu phối hợp cao, chặt chẽ, cần thiết kế tầm hẹp. TTVHT<br /> gồm 4 Phòng: Phòng Thanh toán và đối soát, Phòng phát hành, Phòng Quản<br /> lý rủi ro và Phòng Quản lý và Vận hành ATM, POS, mPOS.<br /> Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay (tháng 6/2016), tình hình kinh<br /> doanh của TPBank nói chung và kinh doanh thẻ nói riêng có nhiều chuyển<br /> biến tích cực. Từ tháng 5/2015, TPBank đã bù đắp được toàn bộ lỗ lũy kế<br /> trong quá khứ và và bắt đầu có lợi nhuận thực dương.Hoạt động kinh doanh<br /> thẻ của TPBank vẫn là một điểm sáng khi thu nhập từ hoạt động thẻ luôn có<br /> sự tăng trưởng. Đặc biệt giai đoạn cuối năm 2014, đầu năm 2015, sự tăng<br /> trưởng đạt trên 70%. Đây là giai đoạn TPBank đầu tư rất nhiều vào sản phẩm<br /> thẻ, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ra sản phẩm mới với thiết kế<br /> đẹp mắt…Các giai đoạn khác sự tăng trưởng thấp hơn nhưng vẫn duy trì ở<br /> mức trên 30%.<br /> 2.3. Tổng quan về sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế phi vật lý TPBank<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển sản phẩm thẻ trả trước quốc tế phi vật lý tại NH TMCP Tiên Phong

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
o07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển sản phẩm thẻ, Sản phẩm thẻ trả trước quốc tế, Thẻ trả trước quốc tế phi vật lý, NHTMCP Tiên Phong, Lý thuyết về thẻ
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.37 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-san-pham-the-tra-truoc-quoc-te-phi-vat-ly-tai-NH-TMCP-Tien-Phong.PDF[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT