Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu vz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 16 Dung lượng 0.63 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản về phát triển mạng lưới ĐVCNT, đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới ĐVCNT tại NHCT VN, đề xuất các giải pháp phát triển mạng lưới ĐVCNT tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam.

i<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1.<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> Để thực sự thành công trong lĩnh vực dịch vụ thẻ, Ngân hàng TMCP Công<br /> <br /> thương Việt nam cũng như các NHTM khác cần thực hiện những giải pháp để giảm<br /> thiểu những hạn chế của mạng lưới ĐVCNT và phát triển mạng lưới ĐVCNT đáp ứng<br /> được nhu cầu thanh toán trong tương lai. Do đó, đề tài “Phát triển mạng lưới đơn vị<br /> chấp nhận thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam” được chọn để nghiên cứu<br /> nhằm góp phần giải quyết những thách thức đang nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh<br /> dịch vụ thẻ của các NHTM VN hiện nay nói chung và tại NHCT VN nói riêng.<br /> 2.<br /> <br /> MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản về phát triển mạng lưới ĐVCNT, đánh giá thực<br /> <br /> trạng phát triển mạng lưới ĐVCNT tại NHCT VN, đề xuất các giải pháp phát triển<br /> mạng lưới ĐVCNT tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam.<br /> 3.<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động phát triển mạng lưới ĐVCNT của NHTM.<br /> -<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: tập trung tìm hiểu, phân tích, đánh giá quá trình phát<br /> <br /> triển và hoạt động của mạng lưới ĐVCNT tại NHCTVN trong giai đoạn 5 năm gần<br /> đây nhất từ 2006 -2011, trên cơ sở tình hình chung của thị trường cũng như của NHCT<br /> trong các mảng nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ thẻ.<br /> 4.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, phương<br /> <br /> pháp thống kê, phương pháp so sánh, điều tra chọn mẫu…<br /> 5.<br /> <br /> KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN<br /> Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được bố<br /> <br /> cục thành 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về phát triển mạng lưới ĐVCNT trong các ngân hàng<br /> thương mại (NHTM).<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển mạng lưới ĐVCNT tại NHCTVN.<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển mạng lưới ĐVCNT tại NHCTVN.<br /> <br /> ii<br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐVCNT<br /> TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1<br /> <br /> NGHIỆP VỤ THẺ TRONG CÁC NHTM<br /> <br /> 1.1.1 Khái quát về NHTM<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ<br /> yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử<br /> dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh<br /> toán. NHTM thực hiện các chức năng chính trong nền kinh tế như: chức năng trung<br /> gian tài chính, chức năng tạo phương tiện thanh toán và chức năng trung gian thanh<br /> toán.<br /> 1.1.2 Nghiệp vụ thẻ trong các NHTM<br /> a. Khái niệm thẻ ngân hàng<br /> Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không dùng<br /> tiền mặt hoặc có thể được rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hoặc các ngân hàng<br /> đại lý.<br /> b. Vai trò của dịch vụ thẻ trong hoạt động của các NHTM.<br /> -<br /> <br /> Tăng nguồn vốn và lợi nhuận cho Ngân hàng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nâng cao vị thế của ngân hàng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đa dạng hoá các loại dịch vụ ngân hàng, phân tán rủi ro<br /> c. Các mảng nghiệp vụ chủ yếu trong hoạt động thẻ<br /> Hoạt động kinh doanh thẻ là một tập hợp các nghiệp vụ từ việc phát hành, sử<br /> <br /> dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro thẻ; trong đó, hoạt động phát hành và thanh toán<br /> thẻ là hai mảng nghiệp vụ chủ yếu.<br /> 1.2<br /> <br /> PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐVCNT TRONG CÁC NHTM<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm<br /> Phát triển mạng lưới ĐVCNT là sự mở rộng hệ thống ĐVCNT cả về chiều rộng<br /> (số lượng) lẫn chiều sâu (chất lượng).<br /> <br /> iii<br /> 1.2.2 Vai trò của sự phát triển mạng lưới ĐVCNT<br /> 1.2.2.1 Đối với Ngân hàng<br /> -<br /> <br /> Tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng<br /> <br /> -<br /> <br /> Quảng bá hình ảnh ngân hàng<br /> <br /> 1.2.2.2Đối với bản thân ĐVCNT<br /> -<br /> <br /> Tăng hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> -<br /> <br /> An toàn, giảm thiểu rủi ro<br /> <br /> -<br /> <br /> Thể hiện đẳng cấp, tính chuyên nghiệp<br /> <br /> -<br /> <br /> Rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng<br /> <br /> 1.2.2.3Đối với khách hàng<br /> -<br /> <br /> Tiện lợi, linh hoạt<br /> <br /> -<br /> <br /> Tiết kiệm thời gian trong thanh toán<br /> <br /> -<br /> <br /> Được hưởng các chính sách chăm sóc khách hàng từ thanh toán<br /> <br /> 1.2.2.4Đối với xã hội<br /> -<br /> <br /> Giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông<br /> <br /> -<br /> <br /> Tăng nhanh khối lượng chu chuyển, thanh toán<br /> <br /> -<br /> <br /> Góp phần minh bạch tài chính, hỗ trợ chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước<br /> <br /> -<br /> <br /> Thực hiện biện pháp “kích cầu” của Nhà nước<br /> <br /> -<br /> <br /> Góp phần cải thiện môi trường văn minh, đẩy mạnh du lịch quốc tế và đầu tư<br /> nước ngoài<br /> <br /> -<br /> <br /> Thúc đẩy thương mại điện tử phát triển<br /> <br /> 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển mạng lưới ĐVCNT của các NHTM<br /> -<br /> <br /> Số lượng ĐVCNT: thể hiện thị phần, độ bao phủ của mạng lưới.<br /> <br /> -<br /> <br /> DSTT thẻ: thể hiện sự hoạt động hiệu quả của mạng lưới.<br /> Ngoài ra, để đánh giá sự phát triển của mạng lưới ĐVCNT còn một số tiêu chí<br /> <br /> khác: Phí thu được từ hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ, các dòng thẻ chấp nhận<br /> thanh toán được tại POS, sự hoạt động của mạng lưới, chi phí cho hoạt động phát triển<br /> mạng lưới ĐVCNT.<br /> <br /> iv<br /> 1.2.4 Các hướng phát triển mạng lưới ĐVCNT trong các NHTM<br /> Thông qua chi nhánh: là hướng phát triển truyền thống gắn liền với các trụ sở<br /> và hệ thống cơ sở vật chất tại những địa điểm nhất định. Chủ yếu được thực hiện bằng<br /> đội ngũ nhân viên Ngân hàng.<br /> Thông qua các đối tác bên ngoài: Cùng với việc phát triển mạng lưới ĐVCNT<br /> thông qua các chi nhánh, các NHTM còn thiết lập quan hệ đại lý với hàng loạt các tổ<br /> chức, công ty và Ngân hàng khác nhằm đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng.<br /> Xu hướng lựa chọn hướng phát triển ĐVCNT: Nhu cầu sử dụng thẻ ngày<br /> càng tăng lên, cùng với nó là xu hướng quốc tế hoá thì việc tồn tại và phát triển của<br /> Ngân hàng đại lý là mang tính tất yếu, cần thiết khách quan. Xét về số lượng, cả hai xu<br /> hướng phân phối đều tăng lên nhưng xét về tỷ trọng xu hướng sử dụng các đối tác bên<br /> ngoài sẽ dần tăng lên làm cho tỷ trọng sử dụng các chi nhánh bị thu hẹp dần.<br /> 1.3<br /> <br /> NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐVCNT<br /> TRONG CÁC NHTM<br /> <br /> 1.3.1 Nhân tố chủ quan<br /> - Chính sách phát triển dịch vụ thẻ của NHTM<br /> - Mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM và vai trò của các liên<br /> minh thẻ<br /> - Hệ thống công nghệ thẻ<br /> - Trình độ cán bộ nghiệp vụ thẻ và công tác đào tạo cho chủ thẻ và ĐVCNT<br /> - Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ<br /> - Mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ của các NHTM<br /> 1.3.2 Nhân tố khách quan<br /> - Thói quen tiêu dùng và chấp nhận tiền mặt của dân cư<br /> - Thu nhập và trình độ dân trí của dân cư<br /> - Chi phí xử lý tiền mặt và chi phí kết nối viễn thông<br /> - Môi trường pháp lý và kinh tế cho hoạt động kinh doanh thẻ<br /> - Sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ<br /> - Kỳ vọng của dân cư về dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐVCNT<br /> TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM<br /> 2.1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ NHCTVN<br /> <br /> 2.1.1 Giới thiệu chung<br /> 2.1.1.1Quá trình hình thành và phát triển<br /> NHCT được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ NHNN VN, là một trong<br /> các NHTM Nhà nước lớn nhất của VN. NHCT có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị<br /> phần trong toàn bộ hệ thống ngân hàng VN. Hệ thống mạng lưới kinh doanh trải rộng<br /> toàn quốc gồm Trụ sở chính, 1 Sở Giao dịch, 2 Văn phòng đại diện, 154 Chi nhánh,<br /> hơn 700 Phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm thực hiện hạch toán dữ liệu tập trung. Qua<br /> gần 25 năm hoạt động, NHCT VN đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành<br /> tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.<br /> 2.1.1.2Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT<br />  Tốc độ tăng trưởng huy động vốn năm 2011 đạt 24.4% nâng số vốn huy động của<br /> VietinBank năm 2011 lên 422.9 nghìn tỷ đồng.<br />  Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản: đến cuối năm 2011, tổng tài sản VietinBank đạt<br /> trên 460 nghìn tỷ đồng.<br />  Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng: Theo báo cáo sơ bộ năm 2011, lợi nhuận sau<br /> thuế của 9 tháng đầu năm 2011 đạt 4,128 tỷ đồng. Tỷ lệ khả năng sinh lời trên<br /> vốn (ROE) đạt năm 2010 là 22.1%, năm 2011 là 25.4%.<br /> 2.1.2 Nghiệp vụ thẻ của NHCTVN<br /> 2.1.2.1 Các giai đoạn phát triển<br /> Sau nhiều nỗ lực nghiên cứu nhằm đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, năm 1997<br /> VietinBank tham gia vào thị trường thẻ với tư cách là đại lý thanh toán thẻ Visa và<br /> MasterCard cho Ngân hàng UOB (United Oversea Bank) của Singapore. Đến năm<br /> 2010, VietinBank đã khai trương hệ thống ATM hiện đại. Đến nay, VietinBank đã là<br /> NHPH cho nhiều loại thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế và là NHTT cho hầu hết các loại<br /> thẻ tín dụng quốc tế cũng như thẻ nội địa trong liên minh Banknetvn và Smartlink.<br /> Hiện nay, VietinBank đang tích cực đa dạng hoá các loại thẻ ATM, tín dụng<br /> bằng để đưa sản phẩm mới vào thị trường.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
vz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, Chấp nhận thẻ, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Dịch vụ thẻ
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-mang-luoi-don-vi-chap-nhan-the-tai-Ngan-hang-Cong-thuong-Viet-Nam.PDF[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT