Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      6      0
Mã tài liệu l07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.32 M Lần tải 0 Lần xem 6
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu chung nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển tín dụng bán lẻ của Vietinbank tại thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Mời các bạn tham khảo!

MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> “Trong vài năm trở lại đây thị trường tài chính ở Việt Nam đang phát triển với tốc<br /> độ chóng mặt, các Ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới, tăng vốn điều lệ, phát triển<br /> thêm sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đối với<br /> ngân hàng, tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu lâu dài và chủ yếu cho các Ngân<br /> hàng, giúp Ngân hàng phát triển đồng thời cũng có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản bởi<br /> trong nó luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn.”<br /> “Nhận thức được một thị trường cho vay bán lẻ đang nổi, các ngân hàng thương<br /> mại cổ phần và cả các ngân hàng thương mại Nhà nước cũng như các ngân hàng nước<br /> ngoài đã bắt đầu thâm nhập và khai thác thị trường bán lẻ đầy tiềm năng tại Việt Nam<br /> ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21. Mặc dù tỷ trọng nguồn thu bước đầu không cao<br /> nhưng đây là nguồn thu bền vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho các<br /> ngân hàng.”<br /> “Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một trong bốn ngân hàng hàng đầu<br /> Việt Nam. Trải qua thời gian khá dài là ngân hàng phục vụ đầu tư, phát triển (bán buôn);<br /> vị thế hoạt động ngân hàng bán lẻ mới được xác định. Nhưng với mạng lưới hoạt động<br /> rộng lớn, đời sống dân cư ngày càng được cải thiện nên tiềm năng phát triển và mở rộng<br /> tín dụng bán lẻ là rất lớn. Đặc biệt là Chi nhánh Thái Bình trong mấy năm gần đây đã<br /> không ngừng đẩy mạnh dư nợ tín dụng bán lẻ. đã từng bước cải thiện quy trình, quy chế<br /> cho vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về tín dụng.”<br /> “Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khá gay gắt trên địa bàn với sự góp mặt<br /> của nhiều ngân hàng Thương mại, việc mở rộng phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ<br /> tại chi nhánh chưa chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ chi nhánh còn khá ít được khách<br /> hàng biết đến.”<br /> Chính vì vậy, khi tham gia làm việc tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình đề tài “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại TMCP Công thương<br /> Việt Nam chi nhánh Thái Bình” được lựa chọn nghiên cứu.<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> 2.1. Mục tiêu chung<br /> Nghiên cứu đềexuất một số giảiopháp hữu hiệu nhằm phát triển tín dụng bán lẻ<br /> của Vietinbank tại thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể<br />  “Hệethống hoá lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng bán lẻ của NHTM;”<br />  “Phânntích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Thái<br /> Bình. Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động<br /> tín dụng bán lẻ tại địa bàn nghiên cứu;”<br />  “Đề xuất một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Bình<br /> trong thời gian tới.”<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu<br /> Hoạt động Tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Bình.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> 3.2.1 Phạm vi không gian: Tỉnh Thái Bình.<br /> 3.2.2 Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích được thu thập trong khoảng<br /> thời gian 2013-2015. Các giải pháp đề xuất đến năm 2020.<br /> 3.2.3. Phạm vi nội dung<br />  “Tập trung nghiên cứu các sản phẩm tín dụng bán lẻ như: Cho vay tiêu dùng<br /> chung; Cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng GTCG; Cho vay du học; Cho vay chứng<br /> minh tài chính; Cho vay mua ô tô; Cho vay mua nhà ở; Cho vay xấy dựng sửa chữa nhà<br /> ở; Cho vay mua nhà dự án; Cho vay sản xuất kinh doanh; Cho vay phát triển nông nghiệp<br /> nông thôn.”<br />  “Tập trung phân tích và đánh giá kết quả phát triển tín dụng bán lẻ thông qua<br /> một số chỉ tiêu như: số lượng khách hàng; dư nợ tín dụng bán lẻ, doanh số cho vay bán<br /> lẻ, doanh số thu nợ cho vay bán lẻ, nợ xấu bán lẻ; ….”<br /> 4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài<br /> Về thực tiễn, nghiên cứu này được triển khai góp phần giải quyết một thực tế mà<br /> Vietinbank cũng như nhiều ngân hàng thương mại khác đang phải đối mặt, đó là mâu thuẫn<br /> biện chứng giữa mục tiêu không ngừng phát triển, khai thác hiệu quả thị trường, giành thị phần<br /> <br /> lớn nhất với thực trạng hiện nay là các ngânnhàng đang gặp rất nhiềuukhó khăn trong hầu hết<br /> các hoạt động, trong đó có hoạt động tín dụng bán lẻ.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br />  Phương pháp thu thập thông tin<br /> Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp thu thập số<br /> liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp<br /> - Số liệu thứ cấp: thu thập số liệu thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động của<br /> Vietinbank Thái Bình và báo cáo giám sát hoạt động của TCTD trên địa bàn tỉnh của NHNN<br /> tỉnh Thái Bình 2013-2015, qua các phần mềm trang web www.vietinbank.vn;<br /> www.baothaibinh.com.vn<br /> - Số liệu sơ cấp: Thông qua quan sát và tìm hiểu thực tế tại Vietinbank Thái Bình.<br /> Ở đây tác giả là cán bộ làm việc trực tiếp tại chi nhánh<br />  Phương pháp phân tích thông tin<br /> “Trên cơ sở những tài liệu, số liệu đã thu thập được ta tiến hành phân tích số liệu<br /> thu thập đó tính toán lượng tăng giảm tuyệt đối, tốc độ tăng giảm, tốc độ phát triển, phân<br /> tích đồ thị… nhằm phản ánh sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ.”<br />  Phương pháp so sánh<br /> “Nhằm so sánh số liệu qua các năm để thấy được sự tăng, giảm để từ đó đánh giá<br /> về quy mô hoạt động, xu hướng biến động của các chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá thông qua<br /> tính toán tỷ số, so sánh từ các chỉ số và tìm ra các nguyên nhân đưa ra các giải pháp nhằm<br /> phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Thái Bình”<br /> 6. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết<br /> tắt, nội dung của luận văn gồm 03 chương, cụ thể:<br />  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của<br /> Ngân hàng thương mại.<br />  Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng<br /> TMCP Công thương chi nhánh Thái Bình<br />  Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP<br /> Công thương chi nhánh Thái Bình<br /> <br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG<br /> TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.<br /> “Chương 1 của luận văn , tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dụng<br /> bán lẻ và phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại.”<br /> “Luận văn nghiên cứu các khái niệm về tín dụng bán lẻ, phân tích phát triển hoạt<br /> động TDBL thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính đánh giá kết<br /> quả của hoạt động TDBL. Đồng thời luận văn cũng đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến<br /> hoạt động TDBL và kinh nghiệm của một số ngân hàng trong và ngoài nước từ đó rút<br /> kinh nghiệm cho Vietinbank Thái Bình.”<br /> Nội dung những vấn đề lý luận cơ bản của chương 1 là cơ sở lý luận quan trọng để<br /> tác giả nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại Vietinbank Thái Bình.<br /> Chương 1 được kết cấu thành 3 phần như sau:<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thƣơng mại<br /> Phần này trình bày về: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại TDBL<br /> “Tín dụng bán lẻ là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là<br /> người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân,hộ gia<br /> đình hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng trong một thời hạn nhất định phải<br /> hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh<br /> doanh.”<br /> 1.2 Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ<br /> Làm rõ các nội dung về quan điểm, sự cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ; Các<br /> chỉ tiêu đánhngiá; Các nhân tốoảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ.<br /> Hiểu theo nghĩa hẹp: Phát triển tín dụng bán lẻ là sự gia tăng tỷ trọng dưonợ tín<br /> dụng bánnlẻ tại ngân hàng (tăng về lượng).<br /> Hiểu theo nghĩa rộng: “Phát triển tínndụng bán lẻ là sự giaatăng dưonợ tín dụng<br /> bán lẻ trong cơ cấu khách hàng cho vay tại một ngân hàng kết hợp với sự phát triển thêm<br /> sản phẩm tín dụng bán lẻ, đồng thời tăng chất lượng tín dụng bán lẻ (tăng về lượng và<br /> chất).”<br />  Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá phát triển hoạt độnggtín dụng bán lẻ<br /> <br /> Các chỉ tiêu tài chính:<br /> - Tiêu chí quy mô : Tăng trưởng dư nợ, Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ<br /> - Sự phát triển thị phần và số lượng khách hàng<br /> - Thu nhập từ tín dụng bán lẻ<br /> - Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ<br /> Các chỉ tiêu phi tài chính:<br /> -Tính đaadạng của sản phẩm tín dụng bán lẻ<br />  Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ<br /> Nhóm nhân tố chủ quan:<br /> -Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô: Môi trường kinh tế, Môi trường chính trị<br /> - pháp luật<br /> -Các nhân tố thuộc môi trường ngành : Đối thủ cạnh tranh trực tiếp<br /> -Các nhân tố về phía khách hàng<br /> Nhóm nhân tố chủ quan<br /> - Chiếnnlược phát triển tín dụnggbán lẻ của ngân hàng<br /> - Hoạt độnggMarketing ngân hàng<br /> - Khả năng thẩm định cho vay<br /> - Trình độ khoa học và công nghệ<br /> - Nguồn lực cán bộ ngân hàng<br /> 1.3. Kinhhnghiệm phát triển tín dụng bán lẻ của một số Ngânnhàng thƣơng<br /> mại trong và ngoài nƣớc.<br /> Phần này đưa ra kinh nghiệm của ngân hàng ANZ, Vietcombank, Techcombank.<br /> Từ đó rút ra bài họcckinh nghiệm cho Vietinbank Thái Bình<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
l07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, Hoạt động tín dụng bán lẻ, TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình, Tín dụng bán lẻ, Thị trường tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
6
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-hoat-dong-tin-dung-ban-le-tai-TMCP-Cong-thuong-Viet-Nam-chi-nhanh-Thai-Binh.PDF[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT