Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu mv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.38 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luận án được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> CHƢƠNG 1 :NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN<br /> HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Khái quát về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt<br /> 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM<br /> 1.1.1.1 Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt<br /> Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là một nghiệp vụ thanh toán<br /> qua ngân hàng mà trong đó tiền mặt không được sử dụng trong việc chi trả các giao<br /> dịch trao đổi mà thay vào đó là việc trích tiền từ tài khoản của người chi trả sang tài<br /> khoản của người thụ hưởng hoặc bù trừ lẫn nhau thông qua một tổ chức thanh toán<br /> trung gian.<br /> Như vậy, TTKDTM là một hoạt động cung ứng dịch vụ của ngân hàng,<br /> nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng thực hiện chi trả các giao dịch thương mại<br /> thông qua hệ thống tài khoản tại ngân hàng.<br /> 1.1.1.2 Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM<br /> - Trong quá trình thanh toán, tiền mặt không được sử dụng mà thay bằng tiền ghi sổ<br /> (bút tệ)<br /> - Hoạt động TTKDTM luôn phải thông qua bên thứ ba, thường là các NHTM<br /> - Việc TTKDTM đòi hỏi phải có chứng từ kèm theo do một trong hai bên tham gia<br /> giao dịch (bên chi trả hoặc thụ hưởng) lập ra như lệnh thu hoặc lệnh chi, được gọi<br /> chung là các chứng từ thanh toán.<br /> 1.1.2 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt<br /> 1.1.2.1 Vai trò đối với nền kinh tế<br /> - TTKDTM phục vụ cho quá trình tái sản xuất xã hội.<br /> <br /> ii<br /> <br /> - TTKDTM góp phần giảm tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm được<br /> chi phí lưu thông như: in ấn, phát hành, bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm…; tạo ra<br /> sự thông suốt giữa tiền mặt và tiền chuyển khoản.<br /> - TTKDTM tạo điều kiện tập trung nguồn vốn lớn của xã hội vào tín dụng để<br /> tái đầu tư cho nền kinh tế, phát huy vai trò điều tiết, kiểm tra của Nhà nước vào hoạt<br /> động tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô. Qua đó, kiểm soát được lạm phát đồng thời<br /> tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động.<br /> 1.1.2.2 Vai trò đối với ngân hàng thương mại<br /> - TTKDTM đã tạo điều kiện cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng.<br /> - TTKDTM thúc đẩy quá trình cho vay.<br /> - TTKDTM giúp cho NHTM thực hiện chức năng tạo tiền.<br /> 1.1.2.3 Vai trò đối với khách hàng<br /> Khách hàng được giảm thiểu rủi ro trong việc thanh toán, bảo đảm an toàn<br /> lượng về và chất lượng tiền khi giao dịch.<br /> 1.1.3 Quy định trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt<br /> 1.1.3.1 Những quy định đối với khách hàng<br /> - Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị vũ trang, công dân<br /> được phép chọn ngân hàng để mở tài khoản giao dịch và thanh toán.<br /> - Các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.<br /> 1.1.3.2 Những quy định đối với ngân hàng<br /> - Phải cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại mẫu giấy tờ thanh toán cho khách<br /> hàng.<br /> - Kiểm tra khả năng thanh toán của chủ tài khoản trước khi thực hiện thanh toán.<br /> - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát khả năng chi trả của chủ tài khoản<br /> - Khi thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng, ngân hàng được thu phí<br /> dịch vụ theo quy định của thống đốc ngân hàng nhà nước.<br /> 1.1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt<br /> 1.1.4.1 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt truyền thống<br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng séc: (cheque – check)<br /> <br /> iii<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng thư tín dụng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh toán bằng thương phiếu.<br /> <br /> 1.1.4.2 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại<br /> -<br /> <br /> Dịch vụ ngân hàng tại nhà (home-banking):<br /> <br /> -<br /> <br /> Dịch vụ ngân hàng tự động qua điện thoại (Phone-banking)<br /> <br /> -<br /> <br /> Ngân hàng qua di động (Mobile Banking)<br /> <br /> -<br /> <br /> Internet banking<br /> <br /> 1.2 Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt<br /> 1.2.1 Quan niệm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt<br /> Phát triển TTKDTM qua hệ thống ngân hàng vừa là xu thế khách quan vừa là<br /> yêu cầ u cầ n thiế t nhấ t đă ̣t ra cho mo ̣i nề n kinh tế<br /> <br /> . Có thể hiểu một cách đơn giản<br /> <br /> nhấ t : “ Phát triển TTKDTM qua hệ thống ngân hàng là v iê ̣c sử dụng các biê ̣n<br /> pháp nhằm tăng tỷ lệ TTKDTM trong tổng phương tiện thanh toán , hay giảm tỷ<br /> lê ̣ sử dụng tiền mặt của nền kinh tế ’’<br /> 1.2.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt<br /> Bấ t cứ mô ̣t quố c gia nào , khi đă ̣t mu ̣c tiêu xây dựng nề n kinh tế phát triể n<br /> nhanh và ma ̣nh thì quố c gia đó đồ ng thời phải xây dựng mô ̣t hê ̣ thố ng thanh toán<br /> hiê ̣n đa ̣i với những tiêu chuẩ n cao về mức đô ̣ an toàn , bảo mật, nhanh chóng, chính<br /> xác... Để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, viê ̣c sử du ̣ng mô ̣t hê ̣ thố ng thanh toán<br /> không dùng tiề n mă ̣t là bước đầ u tiên để tiế n tới xây dựng mô ̣t hê ̣ thố ng thanh toán<br /> điê ̣n tử giữa ngân hàng, doanh nghiê ̣p, cá nhân, Chính phủ cũng như các thành phần<br /> kinh tế khác . Vì vậy, trong chiế n lươ ̣c phát triể n dich<br /> ̣ vu ̣ ngân hàng , phát triển hoạt<br /> đô ̣ng thanh toán không dùng tiề n mă ̣t là mô ̣t trong các mu ̣c tiêu chiế n lươ ̣c quan<br /> trọng được các ngân hàng đặc biệt quan tâm<br /> 1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển hoạt động thanh toán không dùng<br /> tiền mă ̣t qua hê ̣ thố ng ngân hàng<br /> <br /> iv<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động TTKDTM :<br /> <br /> v<br /> <br />  Chỉ tiêu về doanh số :<br /> Doanh số TTKDTM được đề cập đánh giá sự phát triển hoạt động TTKDTM<br /> là số tuyệt đối, phản ánh tổng giá trị thanh toán trong một kỳ (thường là một năm).<br /> Doanh số thanh toán = Số món thanh toán * Giá trị của từng món thanh toán<br />  Số món thanh toán :<br /> Đây cũng là một chỉ tiêu để phản ánh sự phát triển của hoạt động TTKDTM,<br /> nó phần nào phản ánh được số lượng khách hàng TTKDTM của ngân hàng.<br />  Thị phần khối lƣợng TTKDTM trong tổng khối lƣợng thanh toán qua<br /> ngân hàng<br /> Tỷ trọng TTKDTM = Tổng khối lượng TTKDTM / Tổng khối lượng thanh<br /> toán qua NH<br /> Chỉ tiêu này là chỉ tiêu quan trọng nhất khi xem xét sự phát triển hoạt động<br /> TTKDTM của ngân hàng. Chỉ tiêu này phản ánh được khách hàng của ngân hàng<br /> thực hiện TTKDTM ở mức nào.<br />  Quy mô thanh toán :<br /> Quy mô thanh toán của hoạt động ngân hàng được thể hiện qua tiềm lực sức<br /> mạnh về tài chính, công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh khoản của ngân hàng đối<br /> với nền kinh tế.<br /> 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động thanh toán không dùng<br /> tiền mặt<br /> Nhóm nhân tố khách quan:<br /> -<br /> <br /> Môi trường kinh tế vĩ mô<br /> <br /> -<br /> <br /> Môi trường pháp lý<br /> <br /> -<br /> <br /> Yếu tố tâm lý<br /> <br /> Nhóm nhân tố chủ quan:<br /> -<br /> <br /> Khoa học công nghệ<br /> <br /> -<br /> <br /> Yếu tố con người<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
mv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, Thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Kinh doanh ngoại tệ, Dịch vụ thu phí
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-hoat-dong-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-Ngan-hang-TMCP-Cong-thuong-Viet-Nam.PDF[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT