Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công thương chi nhánh Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      9      0
Mã tài liệu 247cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 9
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Xuất phát từ yêu cầu và tính cấp thiết của đề tài, luận văn làm rõ các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng Vietinbank Sơn La. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển, mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Vietinbank trên địa bàn tỉnh Sơn La.

LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài<br /> Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, TTKDTM trở nên đa dạng và tiện lợi,<br /> tác động trực tiếp đến sự thay đổi cách thức kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát<br /> triển. Do đó, chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển TTKDTM trên toàn quốc nhằm đẩy<br /> mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, TTKDTM đã và đang được<br /> các NHTM tập trung đầu tư phát triển với sự cạnh tranh khốc liệt. Tại địa bàn Sơn La, ngân<br /> hàng Vietinbank Sơn La là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa dịch vụ TTKDTM đến<br /> với khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động phát triển TTKDTM tại Vietinbank Sơn La chưa thực<br /> sự hiệu quả, chính vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển hoạt động thanh toán không dùng<br /> tiền mặt tại ngân hàng Công thương chi nhánh Sơn La” làm đề tài luận văn của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Xuất phát từ yêu cầu và tính cấp thiết của đề tài, luận văn làm rõ các mục tiêu nghiên<br /> cứu:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân<br /> hàng thương mại.<br /> - Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của ngân<br /> hàng Vietinbank Sơn La<br /> - Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển, mở rộng hoạt động thanh toán không dùng<br /> tiền mặt của Vietinbank trên địa bàn tỉnh Sơn La.<br /> 3. Kết cấu luân văn<br /> Luận văn gồm 04 chương<br /> Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại<br /> ngân hàng thương mại<br /> Chương 3: Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại<br /> Vietinbank Sơn La<br /> Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại<br /> Vietinbank Sơn La<br /> <br /> 4. Kết luận:<br /> TTKDTM có tác động đẩy nhanh quá trình sản xuất và trao đổi hàng hoá, tác động<br /> trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế. TTKDTM cũng là một trong những tiêu chí để<br /> đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển<br /> TTKDTM tại Vietinbank Sơn La là thực sự cần thiết. Chính vì thế cần phải xác định rõ<br /> hạn chế, nguyên nhân và tìm ra giải pháp nhằm phát huy thế mạnh và tiềm lực vốn có để<br /> thích nghi với nên kinh tế thị trường đang cạnh tranh gay gắt, đồng thời hội nhập cùng<br /> các nước trong khu vực và trên thế giới.<br /> Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu<br /> Thông qua 08 đề tài nghiên cứu có liên quan đến TTKDTM tại các NHTM và các tổ<br /> chức tài chính từ năm 2011 đến năm 2014, các tác giả đã khái quát tình hình TTKDTM<br /> tại Việt Nam nói chung và tại các đơn vị nói riêng. Tuy nhiên, các chi nhánh NHTM<br /> được nghiên cứu không có nhiều nét tương đồng với chi nhánh Vietinbank Sơn La, hoặc<br /> là thời gian nghiên cứu đã quá lâu, không phù hợp với hiện tại. Một số công trình được<br /> nghiên cứu ở khía cạnh tổng thể trên cả nước, chưa đi cụ thể vào vấn đề phát triển<br /> TTKDTM tại địa phương như Sơn La. Luận văn của tác giả tập trung nghiên cứu về phát<br /> triển hoạt động TTKDTM tại Vietinbank trên địa bàn Sơn La, từ đó đưa ra giải pháp phù<br /> hợp để phát triển TTKDTM tại Vietinbank Sơn La.<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận của TTKDTM tại ngân hàng thương mại<br /> 2.1 Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại<br /> Tác giả tổng hợp từ các công trình có liên quan nêu ra khái niệm TTKDTM, vai trò<br /> chính của TTKDTM đối với nền kinh tế, đó là: Thúc đẩy quá trình sản xuất và lưu thông<br /> hàng hóa không ngừng phát triển; Góp phần ổn định lưu thông tiền tệ, giảm chi phí lưu<br /> thông xã hội; Góp phần tăng nguồn vốn cho ngân hàng thương mại; Phục vụ cho việc chỉ<br /> đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của NHNN; Giúp nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> giữa các NHTM.<br /> Vai trò của TTKDTM đối với NHTM: Phát huy chức năng trung gian thanh toán<br /> của ngân hàng, Góp phần đẩy mạnh hoạt động tín dụng và tăng nguồn vốn cho ngân hàng<br /> thương mại, Tăng thu nhập cho ngân hàng, Thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh doanh<br /> <br /> khác.<br /> Các hình thức TTKDTM đang được lưu hành theo quy định của pháp luật gồm có:<br /> séc, UNT, UNC, thẻ thanh toán, thư tín dụng, thanh toán trung gian qua ngân hàng điện<br /> tử.<br /> 2.2 Phát triển hoạt động TTKDTM tại NHTM<br /> Tác giả nêu ra khái niệm về phát triển hoạt động TTKDTM tại NHTM, Sự cần thiết<br /> của phát triển TTKDTM ,Tiêu chí đánh giá phát triển thanh toán không dùng tiền mặt<br /> gồm có Số lượng khách hàng mở tài khoản và thực hiện TTKDTM, Các loại dịch vụ<br /> TTKDTM tại ngân hàng, Doanh số từ hoạt động TTKDTM của ngân hàng thương mại,<br /> Tỷ trọng TTKDTM trong hoạt động thanh toán của ngân hàng.<br /> Nhân tố tác động đến phát triển hoạt động TTKDTM tại NHTM gồm có hai nhóm<br /> nhân tố chính:<br /> - Nhân tố khách quan: Nhân tố văn hóa – xã hội (Sự ổn định kinh tế, văn hóa, xã<br /> hội, Các nhóm tham khảo trong xã hội), Nhân tố cá nhân ( thu nhập, độ tuổi,nghề<br /> nghiệp), Nhân tố tâm lý khách hàng ( thói quen thanh toán)<br /> - Nhân tố chủ quan: Quy mô của ngân hàng, Khoa học kĩ thuật và công nghệ,<br /> Nguồn nhân lực<br /> 2.3 Kinh nghiệm phát triển hoạt động TTKDTM tại NHTM<br /> Phân tích về quá trình phát triển hoạt động TTKDTM tại ngân hàng Ngoại<br /> thương Việt Nam (Vietcombank). Vietcombank có mạng lưới ATM nội địa lớn nhất với<br /> 2.127 máy ATM và 55.576 máy POS (33%). Tổng số thẻ đã phát hành năm 2014 là<br /> 155.986 thẻ tín dụng, 186.102 thẻ ghi nợ quốc tế và 1.321.111 thẻ ghi nợ nội địa. Thị<br /> phần của Vietcombank là 25 - 30% số lượng thẻ tín dụng đã phát hành và 50% thị phần<br /> về giá trị thanh toán bằng thẻ tín dụng.<br /> Quá trình phát triển TTKDTM của Vietcombank có những hạn chế như sau: Sự<br /> thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng, công nghệ thanh toán giữa các ngân hàng; Hành lang<br /> pháp lý chưa được thiết lập chặt chẽ với các phương thức thanh toán hiện đại; Thói quen<br /> sử dụng tiền mặt của dân cư.<br /> Từ đó rút ra kinh nghiệm phát triển TTKDTM của Vietinbank Sơn La đó là: phối hợp<br /> <br /> chặt chẽ giữa các bộ ngành hoàn thiê ̣n khuôn khổ pháp lý và cơ chế giám sát trong thanh<br /> toán KDTM; hiê ̣n đa ̣i hoá công nghê ̣ và các h ệ thống thanh toán. Xây dựng một hệ thống<br /> thanh toán hiện đại là mục tiêu dài hạn của ngành ngân hàng Việt Nam; liên minh thông nhất<br /> giữa các ngân hàng, các tổ chức phát hành thẻ.<br /> Chương 3: Thực trạng hoạt động TTKDTM tại Vietinbank Sơn La<br /> 3.1 Khái quát về Vietinbank Sơn La<br /> Vietinbank Sơn La được thành lập từ tháng 06/2008 đi vào hoạt động ngày 05/09/2008<br /> , trụ sở chính đặt tại thành phố Sơn La, là một thành viên trực thuộc Ngân hàng Thương mại<br /> Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Cơ cấu khách hàng với 90% là khách hàng<br /> cư trú tại thành phố, cụ thể 80% khách hàng cá nhân và 20% khách hàng doanh nghiệp vừa<br /> và nhỏ.<br /> 3.2 Thực trạng hoạt động TTKDTM tại Vietinbank Sơn La<br /> Qua kết quả phân tích số liệu và tổng hợp từ 146 phiếu điều tra khách hàng tại các<br /> điểm giao dịch trên địa bàn thành phố Sơn La, rút ra được những hạn chế của hoạt động<br /> TTKDTM tại Vietinbank Sơn La đó là:<br /> Thứ nhất, tỷ trọng thanh toán bằng séc, UNT, thẻ quốc tế còn quá thấp.<br /> Thứ hai, số lượng thẻ phát hành lớn nhưng phí dịch vụ thu về không bù được chi<br /> phí phát hành<br /> Thứ ba, chất lượng dịch vụ TTKDTM chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng<br /> Thứ tư, tỉ lệ khách hàng từ khu vực tự doanh, hộ kinh doanh cá thể, tư nhân còn<br /> thấp.<br /> Thứ năm, công tác quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ thanh toán của<br /> Vietinbank chưa đem lại hiệu quả.<br /> Nguyên nhân của những hạn chế:<br /> Nguyên nhân khách quan: Quy mô chi nhánh ngân hàng nhỏ, hệ thống cơ sở hạ tầng<br /> chưa phát triển tương xứng và đồng bộ, nguồn nhân lực của ngân hàng chưa đáp ứng<br /> được yêu cầu của TTKDTM.<br /> Nguyên nhân chủ quan đến từ đặc điểm nền kinh tế không chính thức tại địa<br /> phương, hành lang pháp lý về TTKDTM, thói quen tiêu dùng của khách hàng.<br /> Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động TTKDTM tại Vietinbank Sơn La<br /> <br /> 4.1 Định hướng phát triển của Vietinbank Sơn La giai đoạn 2015-2020:<br /> Định hướng chung<br /> - Về công tác chuyển đổi mô hình hoạt động: VietinBank tiếp tục công tác chuyển<br /> đổi mô hình theo chiều sâu, từng bước nâng cao khả năng vận hành của từng khối theo<br /> chuẩn quốc tế. Đồng thời, tăng cường tính kết nối giữa các bộ phận để hoạt động của hệ<br /> thống ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển.<br /> - Tái cơ cấu lại danh mục tín dụng và cho vay: VietinBank tiếp tục đẩy mạnh hoạt<br /> động tín dụng, duy trì thế mạnh đối với mảng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, đồng thời<br /> chuyển dịch dần cơ cấu cho vay sang các đối tượng khách hàng nhiều tiềm năng khác<br /> như Khách hàng FDI, Khách hàng vừa và nhỏ, tận dụng thương hiệu và mạng lưới rộng<br /> lớn để tăng cường bán chéo các sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị phần đối với mảng ngân<br /> hàng bán lẻ.<br /> - Đẩy mạnh và nâng cao hoạt động đầu tư tài chính: VietinBank cơ cấu lại danh<br /> mục đầu tư tài chính theo hướng đa dạng hơn giữa các nhóm tài sản nhằm đạt mục tiêu<br /> giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa nguồn lực.<br /> - Hoạt động huy động vốn :Cơ cấu nguồn vốn sẽ được đa dạng với cả nguồn vốn từ<br /> nền kinh tế, vốn huy động từ liên ngân hàng, phát hành giấy tờ có giá…<br /> Định hướng phát triển hoạt động TTKDTM<br /> Giai đoạn 2015-2020, Vietinbank Sơn La đưa ra năm định hướng phát triển: Mở<br /> rộng lĩnh vực hoạt động một cách hiệu quả; Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán; Phát<br /> triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển hệ thống công nghệ thông tin;<br /> Nâng cao công tác tuyên truyền và quảng bá sản phẩm, hình ảnh Vietinbank Sơn La.<br /> 4.2 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTKDTM tại Vietinbank Sơn La<br /> Nhóm giải pháp chung:<br /> - Nâng cao tỷ trọng thanh toán séc, UNT, thẻ quốc tế trong TTKDTM và đa dạng<br /> hóa các hình thức TTKDTM. Đơn giản hoá quy trình thanh toán séc, tăng các tiện ích<br /> mới của thẻ, đẩy mạnh tiếp thị ngân hàng điện tử đồng thời phối hợp với các nhà cung<br /> cấp dịch vụ khác như điện, nước, xăng dầu…vv<br /> - Nâng cao tỷ lệ khách hàng thuộc khối tư nhân, tự doanh, hộ kinh doanh Đây là đối<br /> tượng khách hàng rất tiềm năng, nhưng số lượng khách hàng sử dụng dịc vụ TTKDTM<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công thương chi nhánh Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
247cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển hoạt động thanh toán, Thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Công thương chi nhánh Sơn La, Dịch vụ thanh toán
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
9
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-hoat-dong-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-ngan-hang-Cong-thuong-chi-nhanh-Son-La.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT