Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 617cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.67 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu” - “Tìm hiểu và xác định các thước đo, các chỉ số đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ, mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.” Đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2012 – 2015 dựa trên các chỉ số và thước đo đã xác định. Nghiên cứu hiện trạng, chiến lược và các sản phẩm đã triển khai của Ngân hàng, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các hạn chế trong phát triển dịch vụ thẻ tại MB và các nguyên nhân khách quan, chủ quan của các hạn chế. Mời các bạn tham khảo!

“LỜI MỞ ĐẦU”<br /> 1. “Tính cấp thiết của đề tài”<br /> “<br /> <br /> Trong những năm qua, ngành ngân hàng có sự tăng trưởng nhanh chóng cả về số<br /> <br /> lượng và quy mô. Trong khi tăng trưởng tín dụng truyền thống đang ở giai đoạn không<br /> mấy thuận lợi thì việc tìm nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ hiện đại khác đang được<br /> nhiều ngân hàng thương mại áp dụng. Dịch vụ thẻ ngân hàng là một trong những lựa<br /> chọn này. Tại Việt Nam, thị trường thẻ ngân hàng được đánh giá là hết sức tiềm năng và<br /> có nhiều cơ hội để phát triển do dân số trẻ, mức thu nhập tăng nhanh và dân chúng chưa<br /> sử dụng dịch vụ này nhiều. Theo số liê ̣u khảo sát về hành vi mua sắ m trực tuyế n của người<br /> tiêu dùng cuố i tháng 3/2014, hơn 91% người Viê ̣t Nam trả lời có ý đinh<br /> ̣ mua sắ m trực<br /> tuyế n. Các ngân hàng lựa chọn việc phát triển dịch vụ thẻ không ngừng mở rộng thị phần<br /> và gia tăng khả năng cạnh tranh thông qua các sản phẩm thẻ.<br /> <br /> ”<br /> <br /> “<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Quân Đội được thành lập!vào năm 1994, đến nay qua gần 20<br /> <br /> năm hoạt động, Ngân hàng Quân đội đã liên tục kinh doanh có hiệu quả. Nắm bắt được<br /> nhu cầu của khách!hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã lần lượt triển khai nhiều loại<br /> sản phẩm thẻ, đẩy mạnh hàng loạt dịch vụ thẻ đi kèm. Tuy nhiên, thị phần, tính đa dạng<br /> và hiệu!quả kinh doanh thẻ còn hạn chế so với các ngân hàng; kết quả đạt được chưa<br /> tương xứng với tiềm năng… Vì lý do đó, tôi đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại<br /> Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn của<br /> mình.<br /> <br /> ”<br /> <br /> 2.<br /> <br /> “<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Tìm hiểu và xác định các thước đo, các chỉ số đánh giá mức độ phát triển dịch vụ<br /> “<br /> <br /> thẻ, mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2012 –<br /> “<br /> <br /> 2015 dựa trên các chỉ số và thước đo đã xác định. Nghiên cứu hiện trạng, chiến lược và<br /> các sản phẩm đã triển khai của Ngân hàng, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các<br /> hạn chế trong phát triển dịch vụ thẻ tại MB và các nguyên nhân khách quan, chủ quan<br /> của các hạn chế.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm Ngân hàng,<br /> “<br /> <br /> hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Đưa ra các giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và đề<br /> “<br /> <br /> xuất một số kiến nghị đối với Chính Phủ, Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng.<br /> <br /> ”<br /> <br /> 3.<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> Kết cấu của luận văn<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn<br /> <br /> gồm 3 chương:<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Chương 1: Dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại<br /> <br /> ”<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> <br /> Quân Đội<br /> <br /> ”<br /> <br /> “<br /> <br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân<br /> <br /> Đội<br /> <br /> ”<br /> <br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> CHƢƠNG 1.!DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> ”<br /> <br /> Nội dung chương 1 nghiên cứu về dịch vụ thẻ cũng như việc phát triển dịch vụ thẻ<br /> <br /> của ngân hàng, các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển đó, cũng như các nhân tố ảnh hưởng.<br /> Ngoài ra chương 1 còn đề cập đến một số bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực này.<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> <br /> ”<br /> <br /> Dịch vụ thẻ ngân hàng là sự phát triển cao của dịch vụ ngân hàng, là sự phát triển<br /> <br /> của khoa học công nghệ. gắn chặt và phát triển cùng với dịch vụ ngân hàng điện tử và<br /> thương mại điện tử.<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> Phát triển dịch vụ thẻ của NHTM<br /> <br /> ”<br /> <br /> Xét theo nghĩa hẹp, phát triển dịch vụ thẻ của NHTM là sự mở rộng thẻ về quy mô<br /> <br /> số lượng sản phẩm dịch vụ. Xét trên nghĩa rộng, phát triển dịch vụ thẻ còn bao gồm cả sự<br /> gia tăng danh mục sản phẩm dịch vụ đồng thời gia tăng chất lượng dịch vụ, góp phần gia<br /> tăng hiệu quả hoạt động cho ngân hàng và đem lại sự thoả mãn cho khách hàng.<br /> “<br /> <br /> Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ<br /> <br /> - Sự đa dạng về sản phẩm thẻ<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự tăng lên của số lượng thẻ phát hành<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự tăng lên của số lượng máy ATM và điểm chấp nhận thanh toán<br /> “<br /> <br /> - Sự tăng lên của doanh số sử dụng thẻ.<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự tăng lên của doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Mức độ an toàn trong hoạt động dịch vụ thẻ<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ””<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ thẻ của NHTM<br /> <br /> “<br /> <br /> Nhân tố thuộc về ngân hàng<br /> <br /> - Marketing ngân hàng<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Mức độ đầu tư cho dịch vụ thẻ và trình độ công nghệ của ngân hàng<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Số lượng và mật độ đơn vị chấp nhận thẻ cũng như các đơn vị chấp nhận thanh<br /> “<br /> <br /> toán trực tuyến<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Trình độ của đội ngũ nhân viên ngân hàng<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Công tác quản trị rủi ro trong phát hành và kinh doanh thẻ<br /> “<br /> <br /> - Các yếu tố khác<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> Nhân tố ngoài ngân hàng<br /> <br /> - Môi trường pháp lý<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Tình trạng nền kinh tế<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân<br /> “<br /> <br /> - Hạ tầng công nghệ<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ tại một số Quốc gia trên thế giời và bài học<br /> <br /> kinh nghiệm<br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Từ Kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore,rút ra kết luận:<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự ra đời và phát triển của thị trường thẻ phải xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của<br /> “<br /> <br /> thực tiễn.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Cần thiết phải có một môi trường pháp lý điều chỉnh mọi hành vi của các chủ thể<br /> “<br /> <br /> tham gia thị trường thẻ.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Ngân hàng TW có vai trò chủ đạo trực tiếp và hỗ trợ ngân hàng thương mại trong<br /> “<br /> <br /> việc hình thành và phát triển hình thức thanh toán thẻ; đồng thời ban hành các chính sách,<br /> quy định quản lý có liên quan đến nghiệp vụ thẻ.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Các ngân hàng thương mại cần cùng nhau xác định chiến lược đầu tư nhằm có thể<br /> “<br /> <br /> cùng nhau khai thác, tránh lãng phí, chồng chéo trình độ dân trí của người dân<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Việc chuyển giao công nghệ thẻ từ các nước tiên tiến vào nước mình sẽ giúp cho<br /> “<br /> <br /> tốc độ phát triển hình thức thanh toán thẻ với tốc độ lớn hơn.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Cần phải có các giải pháp đồng bộ, từ quảng cáo, tiếp thị, Marketing,... đến<br /> “<br /> <br /> công nghệ, tính ổn định, phòng ngừa rủi ro .<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngân hàng phát hành, tổ chức phát<br /> “<br /> <br /> hành, với các đại lý phát hành, đại lý thanh toán, cũng như giữa các ngân hàng với nhau.<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Trong chương này, tác giả giới thiệu qua về NHTMCP Quân Đội, sau đó phân tích<br /> <br /> thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại đây theo các tiêu chí đánh giá ở chương 1, từ đó rút ra<br /> được một số kết quả, hạn chế cũng như nguyên nhân của các kết quả, hạn chế đó.<br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> <br /> ”<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) được thành lập năm 04/11/1994.<br /> <br /> Trải qua hơn 20 năm hoạt động, MB đang ngày càng phát triển lớn mạnh. Với số vốn<br /> điều lệ sau nhiều lần tăng vốn hiện nay là 12.617 tỷ đồng.<br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của MB năm 2015 tiếp tục duy trì ở mức tốt. Tổng tài sản<br /> <br /> và nguồn vốn tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, lợi nhuận duy trì được kết quả khả quan,<br /> tổng tài sản của NH TMCP Quân Đội tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt 221.042 tỷ đồng, tăng<br /> 10,25% so với năm 2013. Hoạt động huy động vốn từ dân cư và TCKT của MB đã có sự tăng<br /> trưởng mạnh mẽ qua các năm. Năm 2015 đạt 181.565 tỷ, tăng 8,3% so với năm 2014. Dư nợ<br /> cho vay đạt 121.349 tỷ, tăng 20,66% so với năm 2014, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng<br /> bình quân toàn ngành năm 2015 (~18%).<br /> ”<br /> <br /> Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại MB<br /> <br /> - Quy trình nghiệp vụ thẻ tại MB<br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ tại MB được thiết kế theo hướng từ đầu tới cuối<br /> <br /> (end to end), lấ y khách hàng làm trung tâm . Mỗi công đoa ̣n của quy trin<br /> ̀ h đề u có văn b ản<br /> hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, đồng thời có cam kết chất lượng dịch vụ.<br /> ”<br /> <br /> ”<br /> <br /> Tuy nhiên một số chỉ tiêu cam kết như thời gian xử lý các giao dịch chênh lệch<br /> <br /> trong đối soát giao dịch thẻ vẫn cần tới 3 ngày làm việc. Báo cáo về việc thực hiện các<br /> cam kết trên được tổng hợp 1 tháng/lần, các điều chỉnh và đôn đốc hoạt động có thể<br /> không kịp thời, chưa đề cập đến những chế tài cũng như cách xử lý các trường hợp vi<br /> phạm cam kết. Quy định việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị chưa được chú ý.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự đa dạng của sản phẩm thẻ và các tiện ích của thẻ<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> Hiện tại ngân hàng Quân đội đã triển khai đầy đủ các sản phẩm thẻ ghi nợ, thẻ tín<br /> <br /> dụng, thẻ trả trước trong nước và quốc tế với nhiều tiện ích và ưu đãi dành cho chủ thẻ,<br /> tương ứng với các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm của MB vẫn còn<br /> thấp hơn nhiều ngân hàng khác, mức độ đa dạng hóa trong sản phẩm thẻ của MB mới ở<br /> mức độ trung bình.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự tăng lên của số lượng thẻ phát hành<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> Số lượng thẻ được MB phát hành có sự gia tăng nhanh chóng trong 4 năm. Số<br /> <br /> lượng thẻ được phát hành tăng 32,53% vào năm 2015, đạt 726.786 thẻ, chiếm 37,58%<br /> tổng số thẻ đã phát hành. Thị phần phát hành thẻ của MB tương đối thấp, 2,7% vào năm<br /> 2015.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Sự tăng lên của doanh số sử dụng thẻ<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ””<br /> <br /> Doanh số sử dụng thẻ MB có sự tăng trưởng ấn tượng. Năm 2015, mức tăng có<br /> <br /> giảm, nhưng vẫn cao trên 20%, đạt gần 33.154 tỷ. Tổng doanh số sử dụng thẻ MB năm<br /> 2015 mới chỉ chiếm 2,03% tổng doanh số cả thị trường.<br /> <br /> ””<br /> <br /> - Sự tăng lên của số lượng máy ATM và điểm chấp nhận thanh toán<br /> “<br /> <br /> “<br /> <br /> ””<br /> <br /> Số lượng ATM của MB tăng 33% trong 3 năm, từ mức 388 máy năm 2012 lên 516<br /> <br /> máy năm 2014, song đã giảm xuống còn 510 máy trong năm 2015. Như vậy việc phát triển<br /> mạng lưới ATM đã không còn là mục tiêu được chú trọng của MB.<br /> “”<br /> <br /> ””<br /> <br /> Số lượng POS năm 2015 tăng 16.55% lên 1486 máy. Tổng giá trị thanh toán tại<br /> <br /> ATM của MB năm 2015 đạt 41.255 tỷ VNĐ, tăng 64,58% so với năm 2014. Năm 2015,<br /> số lượng POS tăng cao, kéo theo doanh số thanh toán qua POS của MB cũng tăng<br /> 26,97% lên mức hơn 997 tỷ<br /> <br /> ””<br /> <br /> “”<br /> <br /> Tỷ trọng giá trị giao dịch tại ATM của MB cao nhất chỉ chiếm 2,7% tổng giá trị giao dịch<br /> <br /> qua ATM vào năm 2015. Năm 2015, do có sự gia tăng lớn về số lượng POS nên tỷ trọng giá trị<br /> giao dịch qua POS của MB so với toàn ngành có tăng nhẹ chiếm 0,55%.<br /> <br /> ””<br /> <br /> - Dịch vụ chăm sóc khách hàng và marketing ngân hàng<br /> “”<br /> <br /> ““<br /> <br /> ”<br /> <br /> MB đã chú trọng hơn đến việc thực hiện công tác Marketing, nhiều chương trình<br /> <br /> Marketing đã được triển khai từ Trung tâm thẻ. Thiệt hại về gian lận thẻ trên toàn hệ<br /> thống liên tục tăng với tốc độ nhanh do mức độ tinh vi của tội phạm thẻ ngày càng cao<br /> nên trong thời gian tới MB vẫn rất cần chú trọng đến hoạt động quản lý rủi ro trong kinh<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
617cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.67 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Quan-Doi.PDF[0.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT