Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu cv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La. Chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH<br /> VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm thẻ ngân hàng ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Dịch vụ thẻ và các chủ thể tham gia dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> ................................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mạiError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ thẻ .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Sự cần thiết của phát triển dịch vụ thẻ trong phát triển kinh tế xã hội........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ của NHTM ... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> ................................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của một số tổ chức trong và ngoài nước<br /> ................................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của một số tổ chức trong và ngoài nước<br /> ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra trong phát triển dịch vụ thẻError! Bookmark not<br /> defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN<br /> LA........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn<br /> La (BIDV Sơn La ) ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Sơn La: ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam chi nhánh Sơn La..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Quá trình phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Các sản phẩm dịch vụ thẻ của BIDV .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> chi nhánh Sơn La ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU<br /> TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN LAError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.1. Cơ hội và thách thức trong phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Cơ hội ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Thách thức ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian tớiError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam Chi nhánh Sơn La ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam<br /> chi nhánh Sơn La ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Thực hiện chiến lược marketing một cách mạnh mẽ và đồng bộError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.3.2.Hoàn thiện và đơn giản hóa quy trình thủ tục phát hành thẻError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.3.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại chi nhánhError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Đào tạo và củng cố nguồn nhân lực................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.5. Nâng cao chất lượng mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ, đơn vị chấp nhận thẻError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.6. Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻError! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Một số kiến nghị ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.4.2. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nướcError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong những năm gần đây, ở thị trường Việt Nam, dịch vụ thẻ đã được các ngân<br /> hàng quan tâm phát triển, không ngừng đưa ra các loại thẻ với nhiều tính năng để thu hút<br /> khách hàng sử dụng dịch vụ, đẩy mạnh thanh toán qua thẻ, mở rộng mạng lưới chấp nhận<br /> thẻ nhằm cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường thẻ - kênh bán lẻ khá hấp dẫn này. Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La là một chi nhánh miền núi Tây<br /> Bắc, tại đây trình độ dân chí không đồng đều,nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích ngân<br /> hàng chưa cao nhưng chi nhánh đã có những phương thức tiếp cận tới khách hàng,quảng<br /> bá và phát triển sản phẩm dịch vụ của mình rất tốt. Hoạt động bán lẻ, trong đó có dịch vụ<br /> thẻ, được hệ thống chú trọng phát triển. Với lợi thế là chi nhánh cấp 2 của một hệ thống<br /> lớn như BIDV, việc gia nhập thị trường thẻ tuy muộn hơn so với các ngân hàng khác,<br /> hoạt động khó khăn do đối mặt với thị trường cạnh tranh mạnh mẽ nhưng BIDV Sơn La<br /> vẫn đã và đang nỗ lực phát triển dịch vụ thẻ như một kênh bán lẻ trọng tâm. Sau một thời<br /> gian ổn định tổ chức và tạo cơ sở cho hoạt động đi vào nề nếp, vấn đề đặt ra cho chi<br /> nhánh là làm thế nào phát triển dịch vụ thẻ trong đó có phát triển phát hành thẻ, thúc đẩy<br /> thanh toán thẻ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng<br /> thẻ của Chi nhánh, tăng cường nguồn thu phí dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm dịch<br /> vụ. Đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi<br /> nhánh Sơn La” được lựa chọn nghiên cứu là phù hợp với yêu cầu và có ý nghĩa thực<br /> tiễn.<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và phát<br /> triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ<br /> tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La, đánh giá mức độ<br /> phát triển của dịch vụ thẻ tại Chi nhánh nhằm tìm ra giải pháp hợp lý phát triển dịch vụ<br /> thẻ phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng.<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dịch vụ thẻ ngân hàng, bao gồm hoạt động phát hành<br /> thẻ và thanh toán thẻ; phạm vi nghiên cứu là dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Sơn La trong những năm 2008,2009,2010,2011,2012.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục các chữ viết tắt và tài<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
cv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sơn La, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Son-La.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT