Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng...

  • 15/03/2019 04:37:31
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại; n ghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung, đánh giá mức độ phát triển của dịch vụ thẻ tại Chi nhánh nhằm tìm ra giải pháp hợp lý phát triển dịch vụ thẻ phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.08 M, số trang : 12

Xem mẫu

Chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ----------------<br /> <br /> PHẠM THỊ THU HƯƠNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌ C: TS. LÊ VIỆT THỦY<br /> <br /> Hà Nội - 2011<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong những năm gần đây, ở thị trường Việt Nam, dịch vụ thẻ đã được các<br /> ngân hàng quan tâm phát triển, không ngừng đưa ra các loại thẻ với nhiều tính năng<br /> để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, đẩy mạnh thanh toán qua thẻ, mở rộng mạng<br /> lưới chấp nhận thẻ nhằm cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường thẻ - kênh bán lẻ khá hấp<br /> dẫn này. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung là một<br /> trong những chi nhánh trẻ của BIDV mới đi vào hoạt động được gần bẩy năm<br /> nhưng được đánh giá là có những bước đi khá chắc chắn. Hoạt động bán lẻ, trong<br /> đó có dịch vụ thẻ, được hệ thống chú trọng phát triển. Với lợi thế là chi n hánh cấp I<br /> của một hệ thống lớn như BIDV, việc gia nhập thị trường thẻ tuy muộn hơn so với<br /> các ngân hàng khác, hoạt động khó khăn do đối mặt với thị trường cạnh tranh mạnh<br /> mẽ nhưng BIDV Quang Trung vẫn đã và đang nỗ lực phát triển dịch vụ thẻ như một<br /> kênh bán lẻ trọng tâm. Sau một thời gian ổn định tổ chức và tạo cơ sở cho hoạt động<br /> đi vào nề nếp, vấn đề đặt ra cho chi nhánh là làm thế nào phát triển dịch vụ thẻ<br /> trong đó có phát triển phát hành thẻ, thúc đẩy thanh toán thẻ và nâng cao chất lượng<br /> dịch vụ nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng thẻ của Chi nhánh, tăng cường<br /> nguồn thu phí dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Đề tài “Phát triển dịch<br /> vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung”<br /> được lựa chọn nghiên cứu là p hù hợp với yêu cầu và có ý nghĩa thực tiễn.<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và<br /> phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại; n ghiên cứu thực trạng phát triển<br /> dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N am Chi nhánh Quang Trung,<br /> đánh giá mức độ phát triển của dịch vụ thẻ tại Chi nhánh nhằm tìm ra giải pháp hợp<br /> lý phát triển dịch vụ thẻ phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng .<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dịch vụ thẻ ngân hàng, bao gồm hoạt động phát<br /> hành thẻ và thanh toán thẻ; phạm vi nghiên cứu là dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung trong ba năm 2008, 2009, 2010.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu , danh mục các chữ viết tắt<br /> và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 3 chương như sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của Ngân<br /> hàng thương mại.<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát<br /> triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát<br /> triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung<br /> Trong chương 1, luận văn trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ, đưa ra khái<br /> niệm về thẻ ngân hàng, dịch vụ thẻ ngân hàng và phân tích vai trò của các chủ thể<br /> tham gia dịch vụ thẻ. Trọng tâm của chương 1 là lý luận về phát triển dịch vụ thẻ<br /> của Ngân hàng thương mại, luận văn nêu rõ quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ là<br /> việc gia tăng các tính năng, công dụng của thẻ, đa dạng hóa các sản phẩm thẻ, củn g<br /> cố hệ thống thanh toán thẻ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tăng khả<br /> năng cạnh tranh cho ngân hàng trên thị trường ; nội dung của phát triển dịch vụ thẻ<br /> bao gồm phát triển phát hành thẻ và phát triển thanh toán thẻ. Trong chương này,<br /> luận văn cũ ng đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ của<br /> ngân hàng thương mại như số lượng sản phẩm thẻ, số lượng thẻ phát hành, doanh số<br /> giao dịch thẻ, doanh số thanh toán thẻ, tần suất phục vụ của các thiết bị chấp nhận<br /> thẻ, phí dịch vụ thẻ v à các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm trên thẻ…từ đó xác định<br /> các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại<br /> gồm có nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Bằng việc đưa ra một số kinh<br /> nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của tổ ch ức trong và ngoài nước, tác giả cũng chỉ ra<br /> một số bài học kinh nghiệm rút ra trong phát triển dịch vụ thẻ.<br /> Trong chương 2, sau khi khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân<br /> hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung cũng như một số luận<br /> văn đi vào phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh trong ba năm<br /> 2008-2010. Dịch vụ thẻ được BIDV chính thức triển khai từ năm 2002, và được<br /> cung cấp ngay khi BIDV Quang Trung đi vào hoạt động tháng 4 năm 2005, các sản<br /> phẩm dịch vụ thẻ cũng được hoàn thiện theo thời gian. Phần phân tích tập trung vào<br /> thực trạng phát triển dịch vụ thẻ gồm thực trạng phát triển phát hành thẻ và thực<br /> trạng phát triển thanh toán thẻ thông qua các chỉ tiêu đánh giá để thấy được kết quả<br /> đạt được trong phá t triển dịch vụ và những vấn đề hạn chế đồng thời chỉ ra nguyên<br /> nhân của những hạn chế đó.<br /> Những kết quả đạt được trong phát triển dịch vụ thẻ của Chi nhánh<br /> Với định hướng trở thành một ngân hàng bán lẻ chuyên cung cấp các dịch vụ<br /> <br /> ngân hàng hiện đại, Chi nhánh BIDV Quang Trung những năm qua đã có những<br /> bước đi rõ nét, dịch vụ thẻ phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.<br /> Chi nhánh đã thành lập một tổ nghiệp vụ thẻ trực thuộc phòng GDKHCN chịu<br /> trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ phát hành thẻ, hồ sơ yêu c ầu trong quá trình sử<br /> dụng thẻ của chủ thẻ; theo dõi hoạt động của các máy ATM. Cán bộ phòng<br /> QHKHCN phối hợp thực hiện tiếp thị, phát triển sản phẩm thẻ, tiếp nhận hồ sơ mở<br /> thẻ tín dụng, phối hợp xử lý các khiếu nại nghiệp vụ thẻ tín dụng. Tại mỗi ph òng<br /> giao dịch của Chi nhánh đều bố trí cán bộ phụ trách nghiệp vụ thẻ, chịu trách nhiệm<br /> phối hợp với Tổ thẻ tại trụ sở chi nhánh trong công tác phát hành thẻ, trả thẻ, lưu trữ<br /> thẻ và hủy thẻ theo quy định. Tổ nghiệp vụ thẻ thống nhất cách thức, quy trình thực<br /> hiện, trong quá trình phối hợp luôn đưa ra những cải tiến, đề xuất để công tác thẻ<br /> vận hành thông suốt.<br /> Chi nhánh đã tích cực tiếp thị các khách hàng doanh nghiệp truyền thống ký<br /> hợp đồng đổ lương, mở tài khoản. Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ đã tận dụng đượ c<br /> lợi thế uy tín, nền khách hàng ổn định, có nhu cầu lớn nên đã đảm bảo chỉ tiêu tăng<br /> trưởng về số lượng. Các sản phẩm thẻ cung cấp đáp ứng khá tốt nhu cầu của khách<br /> hàng. Với chính sách phân đoạn khách hàng và nâng cấp sản phẩm thẻ của BIDV,<br /> Chi nhánh đã khai thác tốt các sản phẩm mới bằng việc tiếp thị, quảng cáo, tư vấn<br /> không chỉ tại quầy mà còn qua thư ngỏ tới các doanh nghiệp, tư vấn qua điện thoại,<br /> gửi tin nhắn quảng bá sản phẩm tới các khách hàng. Bên cạnh cung cấp ngày càng<br /> đa dạng các sản phẩm thẻ ghi nợ, các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm, Chi nhánh đã<br /> đưa sản phẩm thẻ tín dụng vào tư vấn, phát triển nền khách hàng ngay khi hệ thống<br /> bắt đầu triển khai. Đây là sản phẩm tín dụng tiêu dùng khá phù hợp với các khách<br /> hàng cá nhân có mức thu nhập từ tru ng bình đến khá.<br /> Phí phát hành thẻ, phí dịch vụ thẻ và phí thanh toán thẻ là những khoản thu từ<br /> dịch vụ thẻ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu phí dịch vụ của Chi nhánh.<br /> Mặc dù đạt được những thành quả đáng khích lệ trên, dịch vụ thẻ tại Chi nhánh<br /> BIDV Quang Trung vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cản trở sự phát triển của dịch vụ.<br /> Thứ nhất, số lượng thẻ phát hành so với các chi nhánh trong hệ thống cũng như<br /> so với các ngân hàng khác còn thấp, cơ cấu thẻ phát hành đa phần là phát hành thẻ<br /> ATM trả lương cho cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp đã có hợp đồng đổ<br /> lương, khách hàng cá nhân bán lẻ chưa nhiều.<br /> <br /> Thứ hai, việc khai thác các tiện ích của thẻ chưa hiệu quả. Khách hàng đa<br /> phần sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt. Các tiện ích khác của thẻ như chu yển<br /> khoản cho tài khoản khác cùng hệ thống, các dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền<br /> điện thoại trả trước, thuê bao trả sau; thanh toán vé máy bay chưa được khách<br /> hàng sử dụng nhiều.<br /> Thứ ba, việc phát hành thẻ đôi lúc còn tràn lan, không hẳn phục vụ nhu cầu sử<br /> dụng của khách hàng mà nhằm đảm bảo chỉ tiêu đặt ra, đảm bảo con số báo cáo.<br /> Thứ tư, hoạt động thanh toán thẻ chủ yếu thể hiện qua doanh số thanh toán thẻ<br /> tín dụng. Khách hàng gần như chưa quan tâm đến việc thanh toán bằng thẻ ATM<br /> qua các POS tại các điểm mua sắm. Hoạt động thanh toán thẻ chưa thực sự đạt hiệu<br /> quả như tiềm năng phát triển.<br /> Thứ năm, chất lượng cho vay qua phát hành thẻ tín dụng BIDV Visa chưa thực<br /> sự tốt, ổn định.<br /> Thứ sáu, công tác thẻ còn mỏng về nhân sự, nên công việc còn chồng c héo,<br /> chưa thực sự hiệu quả.<br /> Thứ bảy, các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn tác nghiệp công tác thẻ liên tục có<br /> những điều chỉnh, thay đổi. Thủ tục tiến hành đăng ký mở tài khoản, phát hành thẻ<br /> và đăng ký các dịch vụ, tiện ích đi kèm chưa thực sự nhanh chóng, cò n rườm rà,<br /> thiếu tính đồng bộ.<br /> Thứ tám, công tác marketing và quảng bá sản phẩm còn hạn chế, hầu như chưa<br /> có chỉ là các đợt khuyến mại thẻ ra mắt sản phẩm mới. Các chương trình quảng cáo<br /> trên phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện với tần xuất ít, khôn g gây được sự<br /> chú ý. Đây cũng là một hạn chế lớn trong việc phát triển dịch vụ thẻ.<br /> Thêm nữa, công tác chăm sóc sau bán hàng cũng chưa được chú trọng, chưa có<br /> nhiều chương trình hậu mãi khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ và ưu đãi với<br /> những khách hàng trung thành, dẫn đến tỷ lệ thẻ hoạt động và duy trì thấp, khó khăn<br /> trong việc phát triển thị trường. Mức độ khai thác thị trường đặc biệt là đối với<br /> khách hàng là ĐVCNT còn yếu, chưa triển khai liên kết với các điểm bán hàng để<br /> có những chính sách ưu đãi giảm phí, kích thích thanh toán thẻ như một số ngân<br /> hàng khác đã và đang thực hiện.<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ