Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển tỉnh Điện Biên

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu y47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.33 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết về dịch vụ ngân hàng, chủ yếu là dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Điện Biên, đánh giá được những mặt mạnh, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV và tổng kết được các nguyên nhân cần khắc phục. Từ đó, xây dựng được các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Điện .

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rấ lớn tới hoạt<br /> động kinh doanh của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng bán lẻ vẫn mang lại<br /> cho ngân hàng những nguồn thu ổn định và không ngừng gia tăng qua các năm. Nhận<br /> thức được tầm quan trọng và tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng<br /> Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có những định hướng<br /> chung trong lộ trình phát triển là lựa chọn dịch vụ ngân hàng bán lẻ là chiến lược kinh<br /> doanh lâu dài, sớm đưa ra chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam.<br /> Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Điện Biên (BIDV Điện<br /> Biên) có trụ sở đặt tại Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. Trong những năm gần<br /> đây, cùng với sự phát triển chung của đất nước, đời sống dân cư trong tỉnh đã được nâng<br /> cao, nhu cầu được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại là rất lớn. Song, việc mở<br /> rộng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Điện Biên còn chưa tương xứng<br /> với tiềm năng, doanh số hoạt động dịch vụ bán lẻ chưa cao, cũng như chưa có nhiều sản<br /> phẩm phù hợp để thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Đề tài “Phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển tỉnh Điện Biên”<br /> được lựa chọn nghiên cứu là phù hợp với yêu cầu và có ý nghĩa thực tiễn.<br /> Với mục đích chỉ ra được sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại<br /> BIDV Điện Biên, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp giúp BIDV Điện Biên phát triển mạnh<br /> hơn nữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên địa bàn. Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết về<br /> dịch vụ ngân hàng, chủ yếu là dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng<br /> bán lẻ. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Điện Biên,<br /> đánh giá được những mặt mạnh, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> tại BIDV và tổng kết được các nguyên nhân cần khắc phục. Từ đó, xây dựng được các<br /> giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh<br /> Điện .<br /> Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Danh mục bảng biểu, Danh mục tài liệu<br /> <br /> tham khảo… nội dụng của luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> và Phát triển tỉnh Điện Biên.<br /> Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư & Phát triển tỉnh Điện Biên đến năm 2020.<br /> Trong chương 1, Luận văn trình bày cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng<br /> bán lẻ, đưa ra khái niềm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng bán lẻ và sự tất yếu phát triển dịch vụ bán lẻ trong nền kinh tế. Trọng tâm của<br /> chương 1 là lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, luận văn nêu rõ quan điểm<br /> phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là sự gia tăng số lượng các dịch vụ bán lẻ, mở rộng<br /> thị trường bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng nhằm đáp<br /> ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Trong chương này, luận văn cũng đưa ra một<br /> số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại<br /> như: quy mô và tốc độ tăng trưởng, mức độ gia tăng doanh số và thu nhập cho ngân hàng,<br /> sự gia tăng số lượng khách hàng và thị phần, số lượng dịch vụ và mức độ đa dạng hóa, hệ<br /> thống chi nhánh và kênh phân phối, mức độ đáp ứng nhu cầu khác hàng và giảm thiểu rủi<br /> ro,.... từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ gồm<br /> các nhân tố chủ quan và khách quan như: chiến lược, định hướng phát triển của ngân<br /> hàng, năng lực cạnh tranh, nguồn nhân lực, số lượng kênh phân phối, chất lượng sản<br /> phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp, môi trường kinh tế xã hội, chính trị - pháp luật, sự<br /> phát triển của khoa học công nghệ, nhân tố khách hàng ...<br /> Trong chương 2, sau phần khái quát về sự hình thành và phát triển của chi nhánh<br /> cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, khái quát về hoạt động kinh doanh của chi<br /> nhánh BIDV Điện Biên qua các năm, luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực trạng phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh qua các năm 2012-2014 thông qua các nhóm<br /> sản phẩm sau:<br /> Về huy động vốn dân cư<br /> Thứ nhất về quy mô và tốc độ tăng trưởng, ta có thể thấy tiền gửi dân cư chiếm tỷ<br /> <br /> trọng lớn trong huy động vốn của chi nhánh. Tính đến hết 31/12/2014 tiền gửi cá nhân tại<br /> chi nhánh là 946 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2013 và chiếm đến 66,8% trong tổng<br /> nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Năm 2012 lợi nhuận thu được từ huy động vốn là<br /> 4,5 tỷ đồng nhưng đến năm 2014 lợi nhuận từ hoạt động này mang lại là 9,3 tỷ đồng cao<br /> gần gấp 2 lần so với năm 2012.<br /> Thứ hai về thị phần, hiện tại BIDV Điện Biên đứng thứ hai trên địa bàn tỉnh về<br /> quy mô huy động vốn khách hàng cá nhân, sau ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông<br /> thôn tỉnh Điện Biên.<br /> Thứ ba về cơ cấu huy động vốn, tốc độ tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn<br /> khu vực KHCN tăng qua các năm lần lượt là 10% năm 2013/2012 và 32% năm<br /> 2014/2013. tốc độ tăng trưởng vốn huy động trung dài hạn có xu hướng giảm vào năm<br /> 2014, nguyên nhân do những bất ổn trong điều kiện kinh tế xã hội, tác động đến tâm lý<br /> người gửi tiền, người gửi tiền có xu hướng gửi ngắn hạn thay vì lựa chọn gửi trung, dài<br /> hạn như năm 2013. Do đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, tiền đồng chiếm tỷ<br /> trọng lớn đối với cả loại có kỳ hạn cũng như không kỳ hạn. Lượng vốn huy động ngoại tệ<br /> chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn, chỉ chiếm chưa đến 1%, lượng vốn huy động bằng<br /> vàng bằng không, do BIDV Điện Biên chưa triển khai tiết kiệm bằng vàng.<br /> Về tín dụng bán lẻ<br /> Thứ nhất về tốc độ tăng trưởng, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những biến động về kinh<br /> tế dẫn đến hoạt động tín dụng bán lẻ của các NHTM gần như ngừng trệ nhưng dư nợ bán lẻ<br /> của BIDV Điện Biên tăng trưởng khá ổn định qua các năm. Năm 2013 dư nợ tăng 210 tỷ so<br /> với năm 2012 và năm 2014 tăng 336 tỷ so với năm 2013. Dư nợ tín dụng đến 31/12/2014 đạt<br /> 1.927 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2013 (STĐ tăng 334 tỷ đồng) đạt 100% kế hoạch giao<br /> (KH giao 1.927 tỷ đồng), cao hơn mức tăng trưởng chung của hệ thống là 0,7% (hệ thống<br /> tăng trưởng là 20,3%); Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 499 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch, kế<br /> hoạch giao là 470 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2013, cao hơn mức tăng trưởng của hệ<br /> thống là 7,4% (hệ thống tăng trưởng là 19,8%). Năm 2014 lợi nhuận thu được từ tín dụng<br /> bán lẻ là 20.2 tỷ đồng.<br /> Thứ hai về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu luôn được chi nhánh giữ ở mức thấp<br /> <br /> so với hệ thống BIDV và so với các NHTM khác trên cùng địa bàn. Tỷ lệ nợ xấu tại chi<br /> nhánh tăng trong hai năm 2013, 2014, điều này là do tình hình kinh tế chung còn khó<br /> khăn nên ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.<br /> Thứ ba về cơ cấu tín dụng<br /> BIDV Điện Biên ngày càng hoàn thiện hơn danh mục tín dụng bán lẻ cho khách<br /> hàng. Hiện cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bán lẻ của chi nhánh.<br /> Về dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Đây là loại hình dịch vụ mới được triển khai tại chi nhánh và đang được tích cực<br /> giới thiệu tới khách hàng và bước đầu có doanh thu từ dịch vụ này.<br /> Về dịch vụ thẻ<br /> Được đánh giá là m ột trong những dich<br /> ̣ vu ̣ cố t lõi nhằ m l ôi kéo đố i t ượng khách<br /> hàng cá nhân, dịch vụ thẻ đang từng b ước được BIDV chú trọng phát triển . Thẻ bao gồm<br /> Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế. Ngoài ra, luận văn cũng đã<br /> đưa ra được các chỉ tiêu như số lượng thẻ phát hành, thị phần thẻ, doanh thu từ thẻ, các<br /> điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) ...<br /> Về dịch vụ thanh toán<br /> Là một chi nhánh nhỏ khu vực miền núi phía bắc, chính vì vậy mà tại chi nhánh<br /> chưa có sự tách bạch, phân chia rõ giữa giao dịch khách hàng cá nhân và giao dịch khách<br /> hàng doanh nghiệp. Do đó chưa có con số thống kê chính xác về doanh thu từ dịch vụ<br /> thanh toán đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh.<br /> Một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác<br /> Luận văn cũng đã thống kê về một số dịch vụ bán lẻ khác đang được triển khai tại<br /> chi nhánh tuy chưa mang lại doanh thu lớn nhưng cũng đã góp phần làm đa dạng hóa<br /> danh mục sản phẩm bán lẻ tại chi nhánh như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền kiều<br /> hối, WU, dịch vụ thu hộ.<br /> Nhưng kết quả đạt được trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh<br /> Với định hướng trở thành một ngân hàng bán lẻ chuyên cung cấp các dịch vụ ngân<br /> hàng hiện đại, Chi nhánh BIDV Điê ̣n Biên nh ững năm qua đã có những bước đi rõ nét,<br /> phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ không<br /> <br /> ngừng tăng lên qua các năm, BIDV Điện Biên đã cung ứng ra thị trường một danh mục sản<br /> phẩm bán lẻ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Nền khác hàng bán lẻ của chi<br /> nhanh không ngừng gia tăng đặc biệt là các khách hàng thân thiết và khách hàng quan<br /> trọng. Hệ thống kênh phân phối là các phòng giao dịch được phân bố hầu hết tại các khu<br /> vực quan trọng trong khu vực huyện Điện Biên và khu vực thành phố. Tuy nhiên, phát<br /> triển dịch vụ tại chi nhánh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như kết quả hoạt động kinh<br /> doanh còn chưa tương xứng với tiềm năng là một trong những ngân hàng lâu đời và lớn<br /> nhất cả nước, đối tượng khác hàng bán lẻ còn hạn chế chỉ bao gồm khách hàng cá nhân và<br /> hộ gia đình, ....<br /> Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Điê ̣n Biên còn ồt n tại rất nhiều khó khăn,<br /> hạn chế. Luận văn nêu ra nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến những hạn<br /> chế trên.<br /> Nguyên nhân khách quan<br /> Thứ nhất, do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, người<br /> dân còn xa lạ với các dịch vụ ngân hàng.<br /> Thứ hai, cơ sở hạ tầng đầu tư chậm và thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng đến việc triển<br /> khai công nghệ ngân hàng hiện đại.<br /> Thứ ba, Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn.<br /> Nguyên nhân chủ quan<br /> Mạng lưới của BIDV Điện Biên còn hạn chế. Về mô hình tổ chức chưa bố trí theo<br /> sản phẩm và hướng tới khách hàng, các kênh phân phối chủ yếu theo mô hình truyền<br /> thống, chưa tận dụng được mạng lưới hiện có để phát triển đầy đủ, đồng bộ hơn các sản<br /> phẩm bán lẻ. Chi nhánh chưa có bộ phận Marketing chuyên trách là đầu mối chung trong<br /> mở rộng, phát triển hoạt động bán lẻ của BIDV.<br /> Chính sách, chiến lược kinh doanh bán lẻ còn chưa hiệu quả, các sản phẩm đã<br /> phần nào đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhưng chưa có tính cạnh tranh so với các<br /> ngân hàng khác.<br /> Các chính sách nhằm thu hút vốn từ cá nhân còn nghèo nàn, chưa linh hoạt, chưa<br /> phù hợp với đặc điểm của vùng và của từng khách hàng cụ thể.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển tỉnh Điện Biên

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
y47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Thương mại, Tỉnh Điện Biên
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Dau-tu-va-phat-trien-tinh-Dien-Bien.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT