Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu q47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.25 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La, từ đó xây dựng những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chi nhánh. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế việc xây dựng và phát triển hệ thống<br /> ngân hàng thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện của các định chế kinh tế<br /> quốc tế là một yêu cầu tất yếu sống còn nhằm đảm bảo sự cạnh tranh và phải đáp ứng yêu<br /> cầu hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế quốc tế theo chủ trương của Nhà nước Việt<br /> Nam. Làm thế nào để đủ sức đứng vững và cạnh tranh bình đẳng là một thách thức đối<br /> với các ngân hàng thương mại Việt Nam.Một yêu cầu tất yếu là phải phát triển các dịch<br /> vụ ngân hàng trong đó dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một dịch vụ mang tính quyết định, là<br /> sự lựa chọn lâu dài của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.Trong quá trình đó<br /> Ngân hàng thương mại nào có chiến lược và bước đi thích hợp, tích cực thì phát triển một<br /> cách mạnh mẽ, chiếm lĩnh được thị phần và tạo nên sự phát triển bền vững. Đề tài “Phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La” được<br /> lựa chọn nhằm phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ tại Agribank Chi nhánh<br /> huyện Mộc Châu Sơn La, từ đó xây dựng những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng<br /> bán lẻ chi nhánh. Nội dụng chính của luận văn như sau:<br /> Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ.<br /> Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã tham khảo một số luận án tiến sĩ, luận văn<br /> thạc sĩ, các báo cáo khoa học nghiên cứu về phát triển dịch vụ NHBL.<br /> Mặc dù các công trình nghiên cứu nói trên đều khái quát được những kiếm thức lý<br /> luận nhật định về dịch vụ NHBL, từ đó xây dựng những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn<br /> dịch vụ NHBL trong thời gian tới. Tuy nhiên do đặc thù của từng đơn vị, từng khu vực vị<br /> trí địa lý khác nhau nên điều kiện phát triển và hoạt động cũng khác nhau. Những giải pháp<br /> đưa ra chỉ có tính chất thời điểm và gắn với từng không gian nghiên cứu nhất định, khó có<br /> thể áp dụng được cho các ngân hàng khác nhau.<br /> Chính vì vậy,luận văn: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh<br /> huyện Mộc Châu Sơn La sẽ đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL tại<br /> Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong giai đoạn 2010 – 2014, gắn hoạt<br /> <br /> động này trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu<br /> nói riêng, từ đó có những nhận xét, đánh giá về những mặt được và chưa được vể hoạt<br /> động NHBL tại đơn vị, đồng thời xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại<br /> Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong giai đoan 2015 – 2020 và tất nhiên<br /> các giải pháp đưa ra cũng chỉ áp dụng đúng với Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu<br /> Sơn La, còn các đơn vị khác trong ngành ngân hàng chỉ có tính chất tham khảo.<br /> Trong các công trình đã công bố, chưa có công trình nghiên cứu nào, luận văn thạc<br /> sỹ, luận án tiến sỹ nào nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank<br /> Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La. Chính vì vậy, đây là đề tài mới, không trùng lặp với<br /> các tài liệu, công trình đã nghiên cứu trước đó và có những điểm khác biệt.<br /> Chương 2: Lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân<br /> hàng thương mại<br /> 2.1. Khái niệm và các hoạt động của Ngân hàng thương mại<br /> NHTM đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển<br /> của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng<br /> đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, nền kinhtế hàng hoá càng phát triển<br /> mạnh mẽ thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành một nhân tố không thể<br /> thiếu của nền kinh tế hàng hóa.<br /> Ta có thể định nghĩa được NHTM là loại hình ngân hàng giao dịch trực tiếp với các<br /> doanh nghiệp, TCKT và cá nhân thông qua nghiệp vụ tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số<br /> vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng các dịch vụ<br /> ngân hàng cho các đối tượng trên.<br /> Các hoạt động chính của NHTM bao gồm: Hoạt động huy động vốn, hoạt động tín<br /> dụng, Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, Hoạt động dịch vụ chứng khoán, Hoạt<br /> động kinh doanh bảo hiểm, Tham gia thị trường tiền tệ, Hoạt động uỷ thác và đại lý liên<br /> quan đến hoạt động ngân hàng....<br /> 2.2. Dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> Theo tính chất hoạt động của ngân hàng thương mại có thể chia thành: ngân hàng<br /> bán buôn và ngân hàng bán lẻ. Có nhiều các định nghĩa về dịch vụ NHBL nhưng chúng<br /> ta có thể hiểu theo cách phổ biến nhất, dịch vụ NHBL là dịch vụ ngân hàng cung cấp các<br /> sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, các DNVVN.<br /> Đặc điểm của dịch vụ NHBL:Phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là cá nhân và các<br /> DNVVN. Giá trị từng khoản giao dịch không lớn.Sản phẩm của dịch vụ NHBL vừa có sản<br /> phẩm thuộc tài sản nợ như tiết kiệm dân cư, vừa có sản phẩm thuộc tài sản có như cho vay cá<br /> nhân.Chính sách, phương thức quản lý, cách thức tiếp thị, yêu cầu về nguồn nhân lực khác<br /> với các NHBB khi khách hàng là các công ty lớn.<br /> Quan điểm cá nhân về phát triển dịch vụ NHBL: Nhận thấy xu hướng phát triển<br /> tiềm năng của dịch vụ bán lẻ và tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong lĩnh<br /> vực tài chính ngân hàng nói riêng cũng như mọi mặt đời sống hiện nay.<br /> Với cách nhìn nhận trên, phát triển dịch vụ NHBL dựa trên nền tảng công nghệ cao<br /> và tập trung vào phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) có tính quyết định.<br /> Trong tương lai, ngân hàng nào đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao và đưa ra các sản<br /> phẩm tiện ích theo hướng tăng hàm lượng công nghệ phục vụ nhu cầu khách hàng sẽ trở<br /> thành “người chiến thắng” trong phát triển dịch vụ NHBL.<br /> Các điều kiện để phát triển các dịch vụ NHBL của NHTM:Nguồn nhân lực, trang<br /> thiết bị kỹ thuật, công nghệ, các chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ NHBL, phát<br /> triển mạng lưới, phát triển hệ thống thông tin thị trường.<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ NHBL của các NHTM.<br /> Sự phát triển của dịch vụ bán lẻ chịu ảnh hưởng bởi nhân tố khách quan và nhân tố<br /> chủ quan.<br /> - Nhân tố khách quan: Sự phát triển của nền kinh tế, trình độ dân trí và thu nhập<br /> bình quân dân cư, sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời<br /> sống, chính sách của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước.<br /> - Nhân tố chủ quan: Vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực,dịch vụ sản<br /> phẩm, chính sách Marketing.<br /> <br /> 2.4. Những tiêu chí đánh giá hoạt động phát triển dịch vụ NHBL của NHTM<br /> Một số tiêu chí thông thường để đánh giá sự phát triển dịch vụ NHBL tại một số<br /> NHTM:Tỷ trọng thu nhập ròng của NHBL trong tổng thu nhập của ngân hàng; Số lượng<br /> khách hàng và thị phần; Tỷ trọng sử dụng dịch vụ bán lẻ; Hệ thống chi nhánh và kênh phân<br /> phối;Tính đa dạng và an toàn của sản phẩm; Tính hiệu quả của chính sách Marketing; Đầu<br /> tư vào chất lượng của nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; Sự hài lòng của khách hàng; Giá trị<br /> thương hiệu.<br /> Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi<br /> nhánh Mộc châu - Sơn La<br /> 3.1. Giới thiệu về Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La<br /> Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La là chi nhánh loại 3, trực thuộc Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La, được thành<br /> lập theo quyết định số 66/NH-QĐ ngày 8 tháng 7 năm 1988 do Phó Tổng Giám đốc Ngân<br /> hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Đạm ký. Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu<br /> Sơn La từ khi thành lập đến nay luôn khẳng định vai trò là Ngân hàng thương mại lớn<br /> nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột đối với nền kinh tế huyện Mộc Châu, đặc biệt đối với<br /> nông nghiệp,nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đi<br /> đầu trong việc nghiêm túc chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự<br /> chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, đầu tư<br /> vốn cho nền kinh tế.<br /> Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La:Đứng đầu Agribank<br /> Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La là Giám đốc - Người chịu trách nhiệm điều hành chung.<br /> Trợ giúp cho Giám đốc là các Phó Giám đốc: Phó Giám đốc phụ trách Kế toán, dịch vụ, điện<br /> toán, maketing; Phó Giám đốc phụ trách Tín dụng, kế hoạch.<br /> Giúp việc cho Giám đốc là 04 phòng chức năng:Phòng Hành chính và nhân sự;<br /> Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Phòng Kế toán và ngân quỹ; Phòng giao dịch Thảo<br /> Nguyên.<br /> <br /> 3.2. Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng<br /> bán lẻ của Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.<br /> Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đó là:<br /> Kinh tế thế giới,kinh tếtrong nước, môi trường luật pháp, công nghệ, cạnh tranh,..<br /> Những yếu tố bên trong tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đó là: Hệ<br /> thống quản lý, tổ chức nhân sự,....<br /> Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng những yếu tố bên trong cũng cũng như<br /> bên ngoài sẽ nắm được những thách thức và các cơ hội kinh doanh cho Agribank Chi<br /> nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.<br /> 3.3. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc<br /> Châu Sơn La<br /> - Huy động vốn dân cư<br /> Mặc dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các Ngân hàng trên thị trường, năm 2014,<br /> hoạt động HĐV tiếp tục đạt được những khả quan về cả quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng<br /> trưởng. Các sản phẩm tiền gửi được nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng kịp<br /> thời nhu cầu của khách hàng.<br /> Quy mô và tỷ trọng HĐV đến 31/12/2014 đạt 697 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với<br /> năm 2013. Tỷ trọng huy động vốn dân cư/tổng huy động vốn đạt 97,5%. Xét về tăng<br /> trưởng HĐV trong 5 năm 2010-2014 thì tăng 87% cao hơn mức tăng của tổng huy động<br /> vốn 74%.<br /> Trong năm 2014, huy động vốn dân cư đều có sự tăng trưởng, mức tăng trưởng<br /> trung bình/tháng đạt hơn 14 tỷ đồng/tháng. Sự tăng mạnh này là do năm 2013 kéo dài<br /> sang năm 2014 tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, thị<br /> trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán trầm lắng bên cạnh đó là sự điều<br /> hành quyết liệt của NHNN thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt đã làm cho lượng lớn<br /> vốn trên thị trường chảy vào các NHTM đặc biệt là các NHTM lớn và có uy tín trên thị<br /> trường như Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.<br /> - Tín dụng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
q47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.25 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Agribank-Chi-nhanh-huyen-Moc-Chau-Son-La.PDF[0.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT