Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ Mobile Banking, Dịch vụ Mobile Banking, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Đồng Tháp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
2
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Lý do chọn đề tài<br /> Ngân hàng điện tử dường như không còn quá xa lạ đối với người dân, việc sử dụng<br /> các ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thương mại điện tử nói chung đã tạo nên<br /> những bước đi lớn trong lĩnh vực kinh tế và cho đến nay hoạt động thương mại điện tử<br /> được triển khai rộng rãi vào một số ngành dịch vụ, tài chính ngân hàng, viễn thông,…<br /> trên thị trường Việt Nam. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng được xem là một trong<br /> những lĩnh vực tiên phong ứng dụng hoạt động trong đời sống xã hội với ngân hàng điện<br /> tử, một trong những ứng dụng công nghệ đem lại cho ngân hàng nhiều sự tiện ích, nhanh<br /> chóng, không những tiết kiệm nhiều thời gian mà còn đem lại nhiều lợi nhuận là dịch vụ<br /> Mobile Banking. Tuy nhiên, dù được biết đến và sử dụng phổ biến ở hầu hết các nước<br /> Châu Âu từ rất lâu nhưng thực tế hiện nay cho thấy việc triển khai sử dụng dịch vụ<br /> Mobile Banking tại các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Đối với<br /> các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam thì các nhu cầu này chưa thật sự cấp thiết,<br /> song định hướng lâu dài trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế - xã hội hiện nay việc<br /> sử dụng Mobile Banking sẽ không ngừng tăng lên.<br /> Nhận thấy đó là điều thiết yếu để có thể phát triển đất nước đồng thời đưa các dịch<br /> vụ của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến gần với<br /> người dân, chúng ta cần xác định những nhân tố tác động chủ chốt đến sự phát triển dịch<br /> vụ Mobile Banking trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian hiện tại và thời gian sắp tới,<br /> tôi đã chọn đề tài: Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ<br /> và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp để nghiên cứu khoa học.<br /> Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ Mobile Banking.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking Banking trong ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.<br /> - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking trong ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát<br /> <br /> Kết cấu của luận văn<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về sự phát triển dịch vụ Mobile Banking.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng TMCP đầu<br /> tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.<br /> Chương 3:<br /> <br /> Giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP<br /> <br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MOBILE<br /> BANKING<br /> 1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại và dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.1.1. Khái niệm và hoạt động của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm tổng quát về ngân hàng thương mại<br /> 1.1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Khái quát về ngân hàng điện tử, vai trò, hạn chế, phân loại<br /> 1.2. Dịch vụ Mobile Banking<br /> Nêu khái niệm, đặc điểm, vai trò<br /> 1.3. Phát triển dịch vụ Mobile Banking<br />  Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về quy mô dịch vụ<br /> * Sự thay đổi số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking<br /> Số lượng KH sử dụngDV<br /> <br /> Sự thay đổi số lượng<br /> khách hàng sử dụng<br /> dịch vụ Mobile Banking<br /> <br /> =<br /> <br /> Mobile Banking n<br /> <br /> -<br /> <br /> Số lượng KH sử dụngDV<br /> Mobile Banking (n-1)<br /> <br /> Số lượng KH sử dụngDV Mobile Banking (n-1)<br /> <br />  Ý nghĩa: chỉ tiêu sự thay đổi số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile<br /> Banking thể hiện nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn 0 thì số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ<br /> Mobile Banking có phát triển, chỉ tiêu càng lớn chứng dịch vụ Mobile Banking càng phát<br /> triển về mặt quy mô.<br /> * Sự thay đổi số lượng giao dịch dịch vụ Mobile Banking<br /> <br /> Số lượng giao dịch DV<br /> <br /> Sự thay đổi số lượng<br /> giao dịch dịch vụ<br /> <br /> Mobile Banking n<br /> <br /> =<br /> <br /> Số lượng giao dịch DV<br /> <br /> -<br /> <br /> Mobile Banking (n-1)<br /> <br /> Số lượng giao dịch DV Mobile Banking (n-1)<br /> <br /> Mobile Banking<br /> <br />  Ý nghĩa: chỉ tiêu số lượng giao dịch dịch vụ Mobile Banking thể hiện nếu giá trị<br /> chỉ tiêu lớn hơn 0 thì số lượng giao dịch DV Mobile Banking có phát triển, chỉ tiêu càng<br /> lớn chứng tỏ dịch vụ Mobile Banking càng phát triển về mặt quy mô.<br /> * Tốc độ tăng trưởng tổng thu phí dịch vụ Mobile Banking<br /> Tổng thu phí dịch vụ<br /> <br /> Tốc độ tăng trưởng<br /> tổng thu phí dịch vụ<br /> <br /> Mobile Banking n<br /> <br /> =<br /> <br /> Tổng thu phí dịch vụ<br /> <br /> -<br /> <br /> Mobile Banking (n-1)<br /> <br /> Tổng thu phí dịch vụ Mobile Banking (n-1)<br /> <br /> Mobile Banking<br /> <br />  Ý nghĩa: Tốc độ tăng trưởng tổng thu phí dịch vụ Mobile Banking thể hiện nếu giá<br /> trị tốc độ tăng trưởng lớn hơn 0 thì dịch vụ Mobile Banking có phát triển, tốc độ tăng<br /> trưởng càng lớn chứng tỏ tổng thu phí dịch vụ càng lớn.<br />  Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về chất lượng dịch vụ<br /> * Sự thay đổi số lượt khiếu nại về chất lượng dịch vụ Mobile Banking<br /> Số lượt khiếu nại về chất<br /> <br /> Sự thay đổi số lượt<br /> khiếu nại về chất lượng<br /> <br /> =<br /> <br /> dịch vụ Mobile Banking<br /> <br /> lượng dịch vụ Mobile<br /> Banking n<br /> <br /> Số lượt khiếu nại về chất<br /> -<br /> <br /> lượng dịch vụ Mobile<br /> Banking (n-1)<br /> <br /> Số lượt khiếu nại về chất lượng DV Mobile Banking (n-1)<br /> <br />  Ý nghĩa: chỉ tiêu sự thay đổi số lượt khiếu nại về chất lượng dịch vụ Mobile<br /> Banking thể hiện nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn 0 thì chất lượng dịch vụ càng kém, ngược lại<br /> chỉ tiêu càng tiến tới gần bằng 0 chứng tỏ chất lượng dịch vụ càng cao.<br />  Các nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ Mobile Banking<br /> Các nhân tố chủ quan<br /> - Hệ thống kênh phân phối<br /> - Nền tảng công nghệ của ngân hàng thương mại và công ty viễn thông<br /> - Số lượng và trình độ nguồn nhân lực<br /> - Tiềm lực tài chính<br /> - Vấn đề bảo mật an toàn<br /> <br /> -<br /> <br /> Mức độ cạnh tranh về phí phục vụ<br /> Các nhân tố khách quan<br /> <br /> - Môi trường kinh tế<br /> - Môi trường xã hội<br /> - Môi trường chính trị - pháp luật<br /> - Đặc điểm của khách hàng<br /> - Đối thủ cạnh tranh<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA<br /> NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH<br /> ĐỒNG THÁP<br /> I. Giới thiệu về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam<br /> – Chi Nhánh Đồng Tháp<br /> II. Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng thƣơng mại<br /> cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp<br /> a. Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng BIDV Đồng Tháp<br /> về quy mô<br />  Sự thay đổi số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking<br /> Bảng 2.3: Sự thay đổi số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking<br /> Chỉ tiêu<br /> Số lượng khách hàng sử<br /> dụng Mobile Banking<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 69.235<br /> <br /> 81.724 124.342 180.017<br /> <br /> Người 52.378<br /> <br /> Sự thay đổi số lượng<br /> khách hàng sử dụng dịch<br /> <br /> %<br /> <br /> -<br /> <br /> 32,18% 18,04%<br /> <br /> 52,15%<br /> <br /> 44,78%<br /> <br /> vụ Mobile Banking<br /> Nguồn: phân tích của tác giả<br /> Nhận xét: từ bảng 2.3, chỉ tiêu sự thay đổi số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ<br /> Mobile Banking có sự phát triển qua từng năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng qua các năm<br /> từ 2011 đến 2015 là không ổn định.<br /> Bảng 2.4: Quy mô phát triển dịch vụ Mobile banking năm 2011 – 2015<br /> <br /> ĐVT: người<br /> Chỉ tiêu<br /> Số lƣợng khách hàng sử dụng DV<br /> NHĐT<br /> Số lượng khách hàng sử dụng DV<br /> thẻ<br /> Số lượng khách hàng sử dụng<br /> Mobile Banking<br /> Số lượng khách hàng sử dụng<br /> Internet Banking<br /> Tổng số khách hàng của Ngân<br /> hàng<br /> Số lượng khách hàng mở tài khoản<br /> tiền gửi<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 232.783<br /> <br /> 309.235<br /> <br /> 339.224<br /> <br /> 432.372 567.902<br /> <br /> 180.405<br /> <br /> 240.000<br /> <br /> 257.500<br /> <br /> 307.895 387.400<br /> <br /> 52.378<br /> <br /> 69.235<br /> <br /> 81.724<br /> <br /> 124.342 180.017<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 135<br /> <br /> 485<br /> <br /> 655.073<br /> <br /> 94.377<br /> <br /> 729.096<br /> <br /> 50.969<br /> <br /> 74.249<br /> <br /> 369.461<br /> <br /> 435.375<br /> <br /> 476.900<br /> <br /> 566.982 678.242<br /> <br /> 41,18%<br /> <br /> 47,90%<br /> <br /> 54,14%<br /> <br /> 62,93%<br /> <br /> 71,54%<br /> <br /> 8,00%<br /> <br /> 9,97%<br /> <br /> 11,21%<br /> <br /> 16,56%<br /> <br /> 23,25%<br /> <br /> Tỷ lệ KH sử dụng dịch vụ Mobile<br /> Banking/ Tổng số KH mở tài khoản<br /> tiền gửi tại NH (%)<br /> Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ<br /> Mobile Banking/ Tổng số KH của<br /> Ngân Hàng (%)<br /> Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh<br /> Đồng Tháp<br /> Qua bảng 2.4, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng<br /> BIDV chỉ chiếm 8% năm 2011 và tăng 23,25% đến năm 2015 tăng trưởng thêm 14%, tỷ<br /> lệ người tham gia dịch vụ trên tổng số khách hàng của Ngân hàng là rất thấp.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ Mobile Banking. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking Banking trong ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking trong ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-Mobile-Banking-tai-ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-chi-nhanh-Dong-Thap.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT