Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu kz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận được chia làm 2 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội và chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> Navibank chi nhánh Hà nội được thành lập năm 2006 theo quyết đinh<br /> số 1528/QĐ-NHNN cấp ngày 01/08/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt<br /> động chi nhánh số 0113013575 do phòng đăng ký kinh doanh- sở Kế hoạch<br /> và Đầu tư Hà nội cấp ngày 18/08/2006. Ngay từ khi thành lập Navibank CN<br /> Hà nội đã xác định rõ thủ đô Hà nội là một trong những địa bàn kinh tế<br /> trọng điểm của cả nước, trình độ dân trí cũng như mức sống của người dân<br /> không ngừng được nâng cao, do đó nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của<br /> khách hàng cá nhân ngày càng tăng, nhu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp<br /> và đòi hỏi cao trong việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.<br /> Với đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế “ Phát triển dịch vụ khách hàng<br /> cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Hà<br /> nội ” cũng không ngoài mục đích nghiên cứu sự phát triển các loại hình<br /> dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng cá nhân tại Navibank.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục tài liệu tham khảo, kết cấu<br /> luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG<br /> CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng<br /> Tác giả nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: Khái niệm về ngân<br /> <br /> hàng mương mại, dịch vụ ngân hàng thương mại và các cách phân loại.<br /> Trên thực tế thì đến nay vẫn chưa cóđịnh nghĩa chính thức về dịch vụ<br /> tài chính nói chung và dịch vụ ngân hàng nói riêng. Theo luật các TCTD<br /> của Việt Nam không đưa ra một khái niệm cụ thể hoặc giải thích từ ngữ đối<br /> với khái niệm dịch vụ ngân hàng mà chỉ đề cập đến thuật ngữ “ Hoạt động<br /> ngân hàng” trong khoản 7, điều 20: “ là hoạt động kinh doanh tiền tệ và<br /> dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số<br /> tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Nhưng có thể hiểu dịch vụ ngân hàng là toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín<br /> dụng, thanh toán, ngoại hối... của hệ thống ngân hàng và các hoạt động này<br /> đều là hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Quan niệm<br /> này phù hợp với cách phân ngành dịch vụ ngân hàng trong dịch vụ tài chính<br /> của WTO và hiệp định thương mại Việt – Mỹ cũng như nhiều nước phát<br /> triển khác.<br /> 1.2.<br /> <br /> Dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại.<br /> Với cách hiểu dịch vụ ngân hàng theo nghĩa rộng trong luận văn này,<br /> <br /> có thể đưa ra một khái niệm dịch vụ khách hàng cá nhân chung nhất đó là:<br /> các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như hoạt động tiền tệ,<br /> tín dụng, thanh toán, ngoại hối....cung ứng cho các cá nhân, phục vụ các lợi<br /> ích cá nhân.<br /> Theo đó khái niệm dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM thực chất<br /> chỉ là cách tiếp cận dịch vụ ngân hàng theo đối tượng khách hàng của ngân<br /> hàng. Vì vậy dịch vụ khách hàng cá nhân sẽ mang đầy đủ nhưng đặc điểm<br /> chung của dịch vụ ngân hàng, và những đặc điểm riêng theo đặc điểm đối<br /> tượng khách hàng bao gồm: tính đa dạng, phức tạp, Tính tăng trưởng ổn<br /> định và bền vững, Tính phụ thuộc, Tính thời điểm, tính điều kiện, Yêu cầu<br /> ổn định về chất lượng<br /> Một số các sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng<br /> thương mại như: Nhận tiền gửi ( Nhận tiền gửi tiết kiệm và nhận tiền gửi<br /> thanh toán), Cho vay ( Cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh), dịch vụ<br /> thanh toán, Dịch vụ thẻ, Dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ Ngân quỹ, dịch vụ ngân<br /> hàng hiện đại: phone banking, internetbanking và SMS banking, dịch vụ<br /> kiều hối, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ mua bán ngoại tệ.<br /> 1.3 Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại<br /> Đây là nội dung chính của phần lý luận chung, làm cơ sở cho việc<br /> phân tích thực trạng của NH trong phần tiếp theo. Luận văn đưa ra khái<br /> <br /> iii<br /> <br /> niệm phát triển dịch vụ ngân hàng và các tiêu chí cũng như các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến sự phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân.<br /> Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân là việc tăng số lượng dịch vụ<br /> với tốc độ phù hợp (thể hiện ở tăng doanh số hoặc số dư), mở rộng thị phần,<br /> khách hàng, địa bàn hoạt động, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng<br /> nhằm thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đảm bảo<br /> thực hiện thành công các mục tiêu của ngân hàng. Phát triển dịch vụ cũng<br /> được phản ảnh thông qua việc tăng quy mô một cách bền vững, có hiệu quả.<br /> Đánh giá dự trên các tiêu chí như: Sự gia tăng số lượng dịch vụ<br /> khách hàng cá nhân, sự phát triển về chất lượng dịch vụ khách hàng cá<br /> nhân, số lượng khách hàng, thị phần, thu nhập từ dịch vụ.<br /> Có nhiều nhân tố tác động đến sự phát triển của dịch vụ khách hàng<br /> cá nhân, mỗi nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy theo sự đặc thù<br /> và môi trường kinh doanh. Trong phạm vi của đề tài tác giả sẽ trình bày<br /> theo cách phân chia thành Nhân tố khách quan và Nhân tố chủ quan.<br /> Chương 2<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT- CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> Trước khi đi vào phân tích thực trạng phát triện dịch vụ khách hàng<br /> cá nhân tại NHTMCP Nam Việt- Chi nhánh Hà nội, nội dụng chương 2 nêu<br /> khái quát về bộ máy hoạt động và tình hình hoạt động của Navibank chi<br /> nhánh Hà nội từ năm 2007 đến năm 2009 về tổng tài sản, hoạt động huy<br /> động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán, hoạt động thẻ, hoạt<br /> động kinh doanh ngoại tê, vàng... để có được cái nhìn tổng quát nhất về<br /> hoạt động chung của chi nhánh Hà nội.<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Nam việt- Chi nhánh Hà nội.<br /> 2.2.1 Hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân<br /> 2.2.1.1 Các sản phẩm dịch vụ tiền gửi thanh toán, tiết kiệm.<br /> Các sản phẩm tiết kiệm: hiện nay tại Navibank Chi nhánh Hà nội<br /> đang cung cấp cho khách hàng các loại hình dịch vụ tiết kiệm : Tiết kiệm<br /> thông thường, tiết kiệm tích lũy, tiết kiêm dự thưởng, tiết kiệm hoạt kỳ.<br /> Các sản phẩm tiền gửi thanh toán : Ngân hàng đã đưa ra nhiều<br /> hình thức tài khoản như tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi ký<br /> quỹ, tài khoản dùng tích lũy giá trị với mức lãi suất hấp dẫn và mức số dư<br /> tài khoản tối thiểu là 50.000 VNĐ và 10USD đối với tài khoản ngoại tệ.<br /> 2.2.1.2 Hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân.<br /> Về cơ cấu tiền gửi của khách hàng tại chi nhánh thì khi thành lập chi<br /> nhánh nguồn vốn huy động chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc tập đoàn<br /> Kinh Bắc như Công ty cổ phần phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty cổ phần<br /> tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc, Công ty cổ phần dịch vụ Kinh bắc, vinashin …<br /> năm 2007 nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế được: 1,613,133 triệu đồng<br /> huy động từ nhóm khách hàng cá nhân mới đạt: 537,712 chiếm 25.3% trong<br /> tổng huy động, đến năm 2008 là 723,239 triệu đồng và năm 2009 lên đến<br /> 1.228.155 triệu đồng chiếm 73,49% tổng nguồn vốn<br /> 2.2.2 Hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân<br /> Tại Navibank CN Hà Nội cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ<br /> cho vay như: Cho vay mua xe ôtô, cho vay mua bất động sản, cho vay mua<br /> nhà đất dự án, ….....Với việc cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ nêu<br /> trên, cũng như khách hàng mục tiêu mà chi nhánh Hà nội hướng tới là đối<br /> tượng khách hàng cá nhân nên dư nợ đối với khách hàng cá nhân tăng đều<br /> qua các năm năm 2007 đạt 376.285 triệu đồng, năm 2008 đạt 450.112 triệu<br /> đồng đến năm 2009 dư nợ khách hàng cá nhân là 516.764 triệu đồng. Hoạt<br /> <br /> v<br /> <br /> động tín dụng của chi nhánh được phân tích trên các tiêu thức: theo thành<br /> phần kinh tế, theo TSĐB, theo thời gian, theo cơ cấu sản phẩm ..... để có thể<br /> thấy rõ được thực trạng của hoạt động tín dụng tại CN.<br /> 2.2.3 Dịch vụ thanh toán<br /> Dịch vụ thanh toán của Ngân hàng bao gồm loại dịch vụ thanh toán<br /> trong nước và thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, dịch vụ chuyển tiền, WU<br /> trong đó chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện, quy trình từng bước<br /> hoàn thiện sao cho phù hợp với thực tế. Doanh số chuyển tiền 1.653.278<br /> năm 2007 đến năm 2009 doanh số đạt 2.662.399, thu phí 1,186 triệu đồng<br /> năm 2007 năm 2009 đạt 1,867 triệu đồng.<br /> 2.2.4 Dịch vụ thẻ<br /> Với việc triển khai các sản phẩm thẻ từ thẻ ATM truyền thống đến<br /> các thẻ liên kết đã phát hành được 5 loại thẻ, số lượng thẻ phát hành tăng từ<br /> 2.375 lên 9.495 thẻ năm 2009. Navibank đang triển khai làm ngân hàng đại<br /> lý rút tiền mặt cho Ngân hàng Á Châu và phát hành thẻ Visa đồng thương<br /> hiệu với ACB, làm đại lý chấp nhận ứng tiền mặt cho thẻ quốc tế tại ATM<br /> với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam<br /> 2.2.5 Một số dịch vụ khác<br /> Bên cạnh những dịch vụ trên còn có những dịch vụ như dịch vụ ngân<br /> quỹ: đổi tiền, kiểm định ngoại tệ, thu đổi ngoại tệ, kiểm điếm hộ, nhận bảo<br /> quản giấy tờ có giá, cung cấp các sản phẩm chuyển tiền trọn gói.... các dịch<br /> vụ ngân hàng hiện đại như mobilebanking, phonebanking, internetbanking<br /> giúp cho khách hàng có thể giao dịch dễ dàng mà không cần phải mất thời<br /> gian để đi đến điểm giao dịch, hay gọi điện để kiểm tra số dư tài khỏan của<br /> chính mình mà sẽ có tin nhắn hoặc email đến tận số điện thoại hay địa chỉ<br /> mail mà khách hàng đăng ký.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
kz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân, Dịch vụ khách hàng cá nhân, Dịch vụ khách hàng,Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-khach-hang-ca-nhan-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Nam-Viet-Chi-nhanh-Ha-Noi.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT