Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 4u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.39 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu là phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân tại NHTMCP Nam Việt trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2011 để tìm ra những mặt mạnh và những mặt hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm giúp ngân hàng tiếp tục cải thiện môi trường hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân – được coi là một trong những hướng phát triển chiến lược của ngân hàng trong tương lai.

TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N<br /> ****************<br /> <br /> §ÆNG THÞ THU THñY<br /> <br /> PH¸T TRIÓN DÞCH Vô KH¸CH HµNG C¸ NH¢N T¹I<br /> NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I Cæ PHÇN NAM VIÖT<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: KINH TÕ TµI CHÝNH - NG¢N HµNG<br /> <br /> LUËN V¡N TH¹C Sü KINH TÕ<br /> <br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: TS. BïI V¡N H¦NG<br /> <br /> Hµ Néi, n¨m 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................... i<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> <br /> KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookm<br /> 1.1<br /> <br /> Dịch vụ ngân hàng thƣơng mại ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Khái niệm dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Đặc điểm của dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Các dịch vụ khách hàng cá nhân chủ yếu của ngân hàng thương mạiError! Book<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookm<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Quan niệm phát triển dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Các tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ khách hàng cá<br /> nhân của ngân hàng thương mại ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân của một số<br /> ngân hàng thƣơng mại Việt Nam......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1<br /> <br /> Kinh nghiệm của ACB ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.2<br /> <br /> Kinh nghiệm của Techcombank .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.3<br /> <br /> Kinh nghiệm của ANZ ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Nam ViệtError! Bookm<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ<br /> <br /> NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆTError! Bookmar<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam ViệtError! Bookmark not d<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Sự hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Nam ViệtError! Bookma<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Nam Việt ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt.... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Dịch vụ thanh toán .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Dịch vụ thẻ .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân của<br /> ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam ViệtError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Những kết quả đạt được ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Những hạn chế .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Nguyên nhân của hạn chế ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG<br /> CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> NAM VIỆT ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1<br /> <br /> Định hƣớng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam ViệtError! Bookmark no<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Bối cảnh kinh tế – xã hội ảnh hưởng tới hoạt động của NHTMError! Bookmark<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Nam Việt ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Định hướng phát triển dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not define<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Phân nhóm khách hàng cá nhân để có chiến lược phục vụ phù hợpError! Bookm<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Đa dạng hóa loại hình dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not define<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing ngân hàngError! Bookma<br /> <br /> 3.2.5<br /> <br /> Nâng cao năng lực quản lý rủi ro ........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6<br /> <br /> Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.7<br /> <br /> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.9<br /> <br /> Hiện đại hóa công nghệ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Một số kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nƣớc Việt NamError! Bookmark not<br /> <br /> PHẦN KẾT LUẬN ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> Quá trình hội nhập kinh tế giữa các nước trên thế giới và khu vực đang ngày<br /> càng diễn ra sâu rộng, tác động mạnh mẽ tới tất cả các nước và các lĩnh vực hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh. Ở nước ta, lĩnh vực ngân hàng đã và đang diễn ra sự<br /> cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong nước và quốc tế. Do vậy, để tồn tại và<br /> phát triển bền vững, các ngân hàng luôn tìm kiếm các giải pháp mang tính chiến<br /> lược để có thể khai thác thế mạnh của ngân hàng mình, cung cấp các dịch vụ phù<br /> hợp nhu cầu của thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục<br /> tiêu của NHTMCP Nam Việt được xác định là các cá nhân và doanh nghiệp có quy<br /> mô vừa và nhỏ. Sau 16 năm hoạt động, dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTMCP<br /> Nam Việt đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, làm tiền đề cho ngân hàng<br /> phát triển, tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài<br /> “Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam<br /> Việt” làm đề tài nghiên cứu với mục tiêu là phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động<br /> dịch vụ khách hàng cá nhân tại NHTMCP Nam Việt trong giai đoạn từ năm 2007 đến<br /> 2011 để tìm ra những mặt mạnh và những mặt hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, tác<br /> giả đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm giúp ngân hàng tiếp tục cải thiện môi<br /> trường hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân – được coi là một trong<br /> những hướng phát triển chiến lược của ngân hàng trong tương lai.<br /> Kết cấu luận văn: ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục biểu bảng, danh<br /> mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận văn được kết cấu thành ba chương gắn với ba<br /> nội dung cơ bản như sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ khách hàng cá<br /> nhân tại ngân hàng thương mại<br /> Dịch vụ khách hàng cá nhân là tất cả các hoạt động nghiệp vụ của một ngân<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân, Dịch vụ khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.39 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-khach-hang-ca-nhan-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Nam-Viet.PDF[0.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT