Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 9u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.29 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung được kết cấu theo 03 chýõng, gồm: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La. Chương 3 - Giải pháp Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Danh mục từ viết tắt<br /> Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ<br /> Tóm tắt luận văn<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO<br /> VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Nội dung cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5 Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại:Error! Bookmark not defin<br /> 1.3. Kinh nghiệm về phát triển cho vay tiêu dùng ở một số ngân hàng trong nước<br /> ................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Cho vay tiêu dùng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi<br /> nhánh Sơn La trong phát triển cho vay tiêu dùng: ......... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Công thương Sơn La.Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Lịch sử ra đời ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3 Thị trường và sản phẩm chính của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008- tháng 6 - 2013Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động tín dụng của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Sơn La:Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn LaError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá khái quát về thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn La giai đoạn<br /> 2010 -2020 ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Sản phẩm hiện tại, thị trường hiện tại .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Sản phẩm hiện tại, thị trường mới ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Hoàn thiện và phát triển tuyến sản phẩm hiện tại Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Tăng cường đào tạo ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.1. Định hướng phát triển chung ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Định hướng cơ bản của chi nhánh trong phát triển cho vay tiêu dùng ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn<br /> La ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Hoàn thiện công tác Marketing ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo đồng thời chú trọng chất lượng các bảo đảm tín<br /> dụng ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Tổ chức phân giao kế hoạch cho vay tiêu dùng đến từng bộ phận, từng cán bộError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.5. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bịError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động cho vay tiêu dùng ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.4. Một số kiến nghị .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.3. Kiến nghị với Chính phủ ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La nói riêng là một trong những ngân hàng thương mại<br /> lớn, có hệ thống khách hàng rộng khắp, song không đứng ngoài vòng cạnh tranh và xu<br /> hướng phát triển chung của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phát triển cho vay<br /> đối với thị trường khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi<br /> nhánh Sơn La trong những năm vừa qua mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định<br /> như: Số lượng khách hàng gia tăng, dư nợ tăng lên, sản phẩm được cải thiện, chính sách<br /> cho vay đối với khách hàng cá nhân ngày càng được hoàn thiện hơn … Tuy nhiên, phát<br /> triển cho vay đối với thị trường khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công Thương<br /> VN chi nhánh Sơn La còn bộc lộ nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng của một<br /> ngân hàng TMCP lớn.<br /> Từ thực tiễn, với mong muốn được góp phần tìm ra giải pháp để giải quyết bất cập<br /> trên, tác giả đã tâm huyết lựa chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.<br /> <br /> 2. Kết cấu của luận văn:<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đýợc kết cấu theo 03 chýõng, gồm:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân<br /> hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương<br /> Việt Nam chi nhánh Sơn La.<br /> Chương 3: Giải pháp Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt<br /> Nam chi nhánh Sơn La.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
9u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển cho vay tiêu dùng, Vay tiêu dùng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tỉnh Sơn La, Hỗ trợ vốn
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-cho-vay-tieu-dung-tai-Ngan-hang-TMCP-Cong-Thuong-Viet-Nam-chi-nhanh-Son-La.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT