Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
707cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển cho vay khách hàng cá nhân, vay khách hàng cá nhân, Hỗ trợ vay, Khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Đồng Tháp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.35 M
Lần xem
2
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, áp lực cạnh tranh giữa các Ngân hàng<br /> thương mại ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi ngân hàng<br /> phải tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh mà theo đó xu thế tất yếu các ngân<br /> hàng hướng tới là phát triển ngân hàng bán lẻ. Trong đó hoạt động cho vay khách hàng cá<br /> nhân là mục tiêu then chốt góp phần tăng trưởng quy mô, ổn định trong hoạt động đầu tư<br /> tín dụng và phân tán được rủi ro.<br /> Trước đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có thế mạnh là phát<br /> triển ngân hàng bán buôn. Trước xu hướng cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong<br /> nước và các ngân hàng nước ngoài trên thị trường nội địa, mục tiêu trở thành ngân hàng<br /> bán lẻ hàng đầu cũng được BIDV hướng tới và xác định đây là chiến lược phát triển bền<br /> vững.<br /> Là một chi nhánh của BIDV, BIDV Đồng Tháp cũng có những thế mạnh để hòa<br /> nhập với xu hướng tất yếu là phát triển dịch vụ NHBL mà đặc biệt là cho vay KHCN, tuy<br /> có bước phát triển tích cực nhưng nhìn chung hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Chi<br /> nhánh Đồng Tháp vẫn còn những tồn tại và bất cập cần có những giải pháp khắc phục.<br /> Xuất phát từ tình hình thực tế trên, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tìm ra các giải<br /> pháp nhằm góp phần phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Đồng<br /> Tháp, tác giả quyết định chọn đề tài: “Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp” làm đề tài nghiên<br /> cứu.<br /> Với đề tài trên, tác giả xác định<br /> <br /> :<br /> <br /> - Trình bày cơ sở lý luận về Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: Luận<br /> văn đã hệ thống hóa lý thuyết về Hoạt động cho vay KHCN của các NHTM; Sự cần thiết<br /> phát triển cho vay KHCN. Từ đó rút ra các yếu tố tác động và quyết định sự phát triển<br /> bền vững đến cho vay KHCN.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển cho vay KHCN tại BIDV Chi nhánh Đồng Tháp<br /> <br /> giai đoạn 2011 – 2015, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong<br /> việc phát triển cho vay KHCN tại BIDV Chi nhánh Đồng Tháp và tổng kết những nguyên<br /> nhân cần khắc phục.<br /> - Đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển cho vay KHCN tại<br /> BIDV Chi nhánh Đồng Tháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và cạnh tranh gay<br /> gắt giữa các tổ chức tín dụng trong nước.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng<br /> thương mại.<br /> - Phạm vi nghiên cứu<br /> + Về không gian: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu<br /> tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.<br /> + Về thời gian: Giai đoạn năm 2011 – 2015.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn vận dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, tổng<br /> hợp, tư duy logic và thống kê, so sánh.<br /> Nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp:<br /> - Nguồn dữ liệu sơ cấp :<br /> + Phương pháp thu thập thông tin: Trực tiếp phát phiếu khảo sát và thu thập thông<br /> tin từ khách hàng đã và đang có quan hệ giao dịch với ngân hàng.<br /> + Phương pháp điều tra khảo sát: Nhằm phát hiện những tồn tại cần khắc phục,<br /> những điểm mạnh cần phát huy, từ đó có hướng thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh hơn.<br /> - Nguồn dữ liệu thứ cấp: Được thu thập từ Giáo trình, báo, báo cáo thống kê, báo<br /> cáo tổng kết của ngân hàng.<br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu<br /> Hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về phát triển cho vay khách hàng cá nhân.<br /> Trên cơ sở phân tích thực trạng và kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại<br /> BIDV Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015, đề xuất một số giải pháp mang tính<br /> định hướng chung cho việc phát triển cho vay KHCN đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể<br /> <br /> đối với một số sản phẩm cho vay mà ngân hàng đang thực hiện.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục các chữ viết<br /> tắt, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu gồm 03<br /> chương:<br /> Chương 1: Cho vay và phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP đầu tư và<br /> phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp<br /> Tóm tắc nội dung các chương như sau:<br /> Chương 1: Cho vay và phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của<br /> ngân hàng thương mại<br /> Chương 1 của luận văn có 3 phần:<br /> Thứ nhất, Trình bày khái quát về NHTM, các hoạt động chủ yếu của NHTM và<br /> khái niệm về cho vay KHCN cũng như vai trò của cho vay KHCN đối với NHTM, đối<br /> với khách hàng và nền kinh tế, các sản phẩm cho vay KHCN chủ yếu của NHTM.<br /> Khái niệm NHTM được khái quát như sau: NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh<br /> trong lĩnh vực tiền tệ với các hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng<br /> dịch vụ thanh toán qua tài khoản và các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi<br /> nhuận.<br /> , Trình bày nội dung về phát triển cho vay KHCN của NHTM bao gồm:<br /> Khái niệm về phát triển cho vay KHCN; Sự cần thiết phải phát triển cho vay KHCN; Các<br /> tiêu chí đánh giá phát triển cho vay KHCN.<br /> Theo đó, phát triển cho vay khách hàng cá nhân là một quá trình tất yếu khách<br /> quan. Nó được hiểu là sự mở rộng về quy mô đồng thời gia tăng về chất lượng, là sự phát<br /> triển cả về chiều rộng và chiều sâu.<br /> , trình bày nội dung về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách<br /> hàng cá nhân của ngân hàng thương mại, bao gồn 2 nhân tố chủ quan và khách quan.<br /> Những nội dung trình bày tại Chương 1 nhằm định hướng cho việc nghiên cứu,<br /> <br /> hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về phát triển cho vay KHCN ở Chương 2.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Chi<br /> nhánh Đồng Tháp.<br /> Qua phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHCN của BIDV Chi nhánh<br /> Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, thực hiện điều tra khảo sát thực tế đối với các KHCN<br /> tại Chi nhánh, Chương 2 của luận văn gồm các nội dung sau:<br /> , Giới thiệu về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng<br /> Tháp, qua đó trình bày quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức cũng như kết<br /> quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2011-2015.<br /> Thứ hai, khái quát về cho vay KHCN tại BIDV Chi nhánh Đồng Tháp. Đi sâu phân<br /> tích các hoạt động trọng tâm mà BIDV Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện để phát triển cho<br /> vay KHCN tại Chi nhánh, gồm có:<br /> - Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm<br /> 2011 – 2015 thể hiện qua bảng số liệu sau:<br /> Kết quả theo các năm<br /> Chỉ tiêu<br /> 1- Nguồn vốn<br /> <br /> Năm<br /> 2011<br /> <br /> Năm<br /> 2012<br /> <br /> Năm<br /> 2013<br /> <br /> Năm<br /> 2014<br /> <br /> Tốc độ tăng, giảm(%)<br /> Năm<br /> 2015<br /> <br /> 2012/<br /> <br /> 2013/<br /> <br /> 2014/<br /> <br /> 2015/<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 934<br /> <br /> 1.989<br /> <br /> 2.190<br /> <br /> 2.963<br /> <br /> 2.872<br /> <br /> 112,96<br /> <br /> 10,11<br /> <br /> 35,30<br /> <br /> -3,07<br /> <br /> 2- DN cho vay<br /> <br /> 1.792<br /> <br /> 2.128<br /> <br /> 2.821<br /> <br /> 3.029<br /> <br /> 3.331<br /> <br /> 18,75<br /> <br /> 32,57<br /> <br /> 7,37<br /> <br /> 9,97<br /> <br /> - Dư nợ cho<br /> vay ngắn hạn<br /> <br /> 1.465<br /> <br /> 1.725<br /> <br /> 2.430<br /> <br /> 2.600<br /> <br /> 2.737<br /> <br /> 17,75<br /> <br /> 40,87<br /> <br /> 7,00<br /> <br /> 5,27<br /> <br /> 327<br /> <br /> 403<br /> <br /> 391<br /> <br /> 429<br /> <br /> 594<br /> <br /> 23,24<br /> <br /> -2,98<br /> <br /> 9,72<br /> <br /> 38,46<br /> <br /> 487<br /> <br /> 579<br /> <br /> 768<br /> <br /> 825<br /> <br /> 907<br /> <br /> 18,89<br /> <br /> 32,64<br /> <br /> 7,42<br /> <br /> 9,94<br /> <br /> 433,5<br /> <br /> 505,7<br /> <br /> 724<br /> <br /> 794,5<br /> <br /> 837,5<br /> <br /> 16,66<br /> <br /> 43,17<br /> <br /> 9,74<br /> <br /> 5,41<br /> <br /> 53,5<br /> <br /> 73,3<br /> <br /> 44<br /> <br /> 30,5<br /> <br /> 69,5<br /> <br /> 37,01<br /> <br /> -39,97<br /> <br /> -30,68<br /> <br /> 127,87<br /> <br /> huy động<br /> <br /> - DN cho vay<br /> trung, dài hạn<br /> 3- Doanh thu<br /> 4- Chi phí<br /> 4- Lợi nhuận<br /> trước thuế<br /> <br /> Về tổng thể, hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn<br /> năm 2011-2015 có sự tăng trưởng tốt, quy mô hoạt động tăng nhưng tốc độ tăng chưa ổn<br /> định.<br /> Huy động vốn của Chi nhánh có nhiều biến động, tăng trong những năm đầu nhưng<br /> <br /> sụt giảm những năm gần đây, nguyên nhân do phụ thuộc vào nguồn vốn không kỳ hạn<br /> tạm thời nhàn rỗi được doanh nghiệp tạm gửi trong thời gian chờ thanh toán.<br /> Dư nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng<br /> liên tục và khá đồng đều. Nhìn chung, tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh phần lớn là từ<br /> cho vay ngắn hạn. Dư nợ trung dài hạn tăng không đáng kể.<br /> Lợi nhuận qua các năm có sự biến động thất thường do mức lãi suất cho vay giảm<br /> theo quy định của Ngân hàng nhà nước nhưng chi phí vốn không giảm theo tương ứng.<br /> Năm 2015 lợi nhuận tăng 39 tỷ đồng so với năm 2014, thời kỳ này nền kinh tế thị trường<br /> có dấu hiệu phụ hồi và đi dần vào ổn định, chi phí vốn đầu vào và đầu ra được xác định<br /> phù hợp với giá vốn thị trường nên kết quả kinh doanh của đơn vị khả quan. Thể hiện qua<br /> Biểu đồ sau:<br /> 4000<br /> <br /> Đơn vị: Tỷ đồng<br /> <br /> 2821<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1792<br /> <br /> 3029<br /> 2963<br /> <br /> 2128<br /> <br /> 3331<br /> 2872<br /> 1-Nguồn vốn huy động<br /> <br /> 2190<br /> <br /> 1989<br /> 934<br /> 487<br /> 53.5<br /> <br /> 579<br /> <br /> 2-Dư nợ cho vay<br /> 768<br /> <br /> 73.3<br /> <br /> 44<br /> <br /> 825<br /> 30.5<br /> <br /> 907<br /> 69.5<br /> <br /> Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015<br /> <br /> Thứ ba, Thực trạng cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp<br /> - Cơ cấu dư nợ cho vay: Được phân theo dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp<br /> và dư nợ cho vay khách hàng cá nhân.<br /> - Quy mô cho vay: Được phân theo cho vay ngắn, trung và dài hạn. Diễn biến cho<br /> vay KHCN thể hiện qua Biểu đồ sau:<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận án nghiên cứu các vấn đề sau: Trình bày cơ sở lý luận về Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết về Hoạt động cho vay KHCN của các NHTM; Sự cần thiết phát triển cho vay KHCN. Từ đó rút ra các yếu tố tác động và quyết định sự phát triển bền vững đến cho vay KHCN. Mời


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-cho-vay-khach-hang-ca-nhan-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dong-Thap.PDF[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT