Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu a07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.15 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học về phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích đánh giá thực trạng phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim từ năm 2008 đến năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn công tác phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim.

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU<br /> Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh<br /> tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, tất yếu kéo theo bất<br /> kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật<br /> đào thải từ phía thị trường. Vậy để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp sẽ phải<br /> làm gì?<br /> Đứng trước những khó khăn, thử thách đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao<br /> hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt tài nguyên<br /> vật chất cũng như nhân lực của mình.<br /> Để thực hiện được điều đó thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hiểu rõ được tình<br /> hình tài chính thông qua việc phân tích tài chính và tự điều chỉnh quá trình kinh doanh cho<br /> phù hợp. Bởi vì phân tích tài chính cho ta biết được điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tiềm năng cần phát huy và những nhược<br /> điểm cần khắc phục. Từ đó có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp<br /> nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp trong thời gian tới.<br /> Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Thị Lan tôi đã chọn đề<br /> tài “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim” để nghiên cứu.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về phân tích tài chính<br /> doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học về phân tích tài chính doanh nghiệp để phân<br /> tích đánh giá thực trạng phân tích tài chính của Công ty CP Tam Kim từ năm 2008 đến<br /> năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn công tác phân tích tài chính của<br /> Công ty CP Tam Kim.<br /> Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn vận dụng những hiểu biết của mình trình<br /> bày cụ thể về những mặt đạt được trong công tác phân tích tài chính tại Công ty và những<br /> nguyên nhân, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng của việc phân tích, nhằm đưa ra<br /> những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty.<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh<br /> trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.<br /> Tài chính doanh nghiệp là những mối quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ<br /> thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: Quan hệ giữa<br /> doanh nghiệp với nhà nước; Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính; Quan hệ<br /> giữa doanh nghiệp với các thị trường khác; và quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.<br /> Hoạt động tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh<br /> trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là những quan hệ<br /> gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý một cách có hiệu<br /> quả. Hoạt động tài chính doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp: tối đa<br /> hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng và phát triển.<br /> 1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp.<br /> Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công<br /> cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá<br /> tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả<br /> hoạt động của doanh nghiệp đó.<br /> Những người phân tích tài chính ở những cương vị khác nhau thì nhằm các mục tiêu<br /> khác nhau, tuy nhiên mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá<br /> khả năng xảy ra rủi ro phá sản tác động tới doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng<br /> thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của<br /> doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra<br /> những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh<br /> nghiệp trong tương lai.<br /> Tiến hành công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nhất thiết phải tuân thủ theo trình<br /> tự nhất định thì công việc phân tích tài chính mới đạt kết quả đáng tin cậy, đáp ứng được<br /> mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp bao<br /> gồm các bước sau:<br /> <br /> Bước 1: Lập kế hoạch phân tích: xác định mục tiêu, xây dựng chương trình<br /> Bước 2: Tiến hành phân tích: Thu thập thông tin và xử lý thông tin, xây dựng hệ<br /> thống các chỉ tiêu phân tích<br /> Bước 3: Kết thúc giai đoạn phân tích : Viết báo báo phân tích.<br /> Phân tích tài chính có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính tốt sẽ tác động thúc đẩy sự phát triển của hoạt<br /> động kinh doanh, nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Bằng việc phân tích tài chính các<br /> nhà quản lý có thể đánh giá chính xác thực tài chính doanh nghiệp; Có thể đáp ứng đủ vốn<br /> cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; Có thể huy động vốn với chi phí thấp nhất;<br /> Có thể sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; Và có thể đưa ra các quyết định việc tăng, giảm,<br /> đầu tư vốn.<br /> Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm hệ thống các công cụ và biện<br /> pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên<br /> ngoài, các luồng tiền dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và<br /> chi tiết nhằm đánh giá tài chính doanh nghiệp ở quá khứ hiện tại và dự đoán tài chính<br /> doanh nghiệp trong tương lai, giúp các đối tượng đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp với<br /> mục tiêu như mong muốn. Có nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh<br /> nghiệp, mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng nhưng trên thực tế, người ta hay sử<br /> dụng phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích<br /> Dupont.<br /> Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng mọi nguồn thông tin<br /> như : Thông tin bên trong doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh<br /> doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp gồm: Thông tin liên<br /> quan đến môi trường kinh tế chung; Thông tin liên quan đến ngành. Những thông tin đó<br /> đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những nhận xét, kết luận tinh tế và thích<br /> đáng.<br /> Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp được chia thành những nhóm sau:<br /> Nhóm thứ nhất, phân tích cấu trúc tài chính: Cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài<br /> sản, cơ cấu nguồn vốn. Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư<br /> và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những<br /> dấu hiệu về cân bằng tài chính.<br /> Nhóm thứ hai, phân tích các tỷ số tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính là việc sử<br /> dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để<br /> <br /> nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp qua đó đề ra kế hoạch sản xuất<br /> kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong phân tích tài chính các tỷ số tài chính chủ yếu<br /> được phân thành các nhóm: Tỷ số về khả năng thanh toán; Tỷ số về khả năng cân đối vốn;<br /> Tỷ số về khả năng hoạt động; Tỷ số về khả năng sinh lãi.<br /> Nhóm thứ ba, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. Phân tích diễn biến<br /> nguồn vốn và sử dụng vốn là xem xét sự thay đổi của các nguồn vốn và cách thức sử dụng<br /> vốn của một doanh nghiệp trong một thời kỳ theo số liệu giữa hai thời điểm lập bảng cân<br /> đối kế toán.<br /> Nhóm thứ tư, phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Để<br /> tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn<br /> hạn; Tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Để hình thành hai loại tài sản này phái có các<br /> nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.<br /> Nhóm thứ năm, phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng trong Báo cáo<br /> Kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích các chỉ tiêu quản lý trung gian nhằm đánh giá<br /> chi tiết hơn tình hình tài chính và dự báo những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.<br /> Những chỉ tiêu này là cơ sở để xác lập nhiều hệ số rất có ý nghĩa về hoạt động, cơ cấu<br /> vốn,…của doanh nghiệp.<br /> Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, có<br /> thể khái quát lại nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong doanh nghiệp.<br /> Nhân tố bên trong doanh nghiệp: nhận thức về công tác phân tích tài chính doanh<br /> nghiệp, nguồn nhân lực làm công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, công tác tổ chức<br /> hoạt động phân tích tài chính, chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, việc<br /> lựa chọn phương pháp phân tích tài chính, sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ.<br /> Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: Chế độ kế toán, môi trường pháp luật, hệ thống chỉ<br /> tiêu trung bình ngành.<br /> Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính của Công ty Cổ Phần Tam Kim<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tam Kim.<br /> Công ty CP Tam Kim được thành lập từ năm 1997 với tiền thân là Công ty TNHH<br /> Thiên Phong. Trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển đến nay Tam Kim đang trở<br /> thành một tập đoàn vững mạnh và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị<br /> trường với sản phẩm mang thương hiệu Roman, Sunmax, Kohan, Monza… Một số sản<br /> phẩm chủ yếu mà công ty sản xuất, cung cấp trên thị trường: Thiết bị điện; Sản phẩm ống<br /> nước; Sản phẩm két bạc; Thiết bị nhà bếp.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim<br /> Công tác phân tích tài chính phụ thuộc chức năng của Phòng Tài chính - kế toán. Dựa<br /> vào số liệu và thông tin của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh<br /> nhân viên kế toán sẽ trực tiếp phân tích. Công ty áp dụng phương pháp so sánh và phương<br /> pháp tỷ số để tính toán một số chỉ tiêu nhằm phục vụ yêu cầu của Ban giám đốc hoặc để<br /> thực hiện nhu cầu vay vốn ngân hàng.<br /> Nội dung phân tích chủ yếu của Công ty là phân tích một số nội dung cơ bản sau:<br /> phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn, phân tích các tỷ lệ tài chính.<br /> Cấu trúc tài chính của Công ty đang có xu hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn, tăng<br /> tỷ trọng dài hạn, tăng tỷ trọng nợ phải trả và giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Công ty đang<br /> đi đầu tư tài sản dài hạn mà cụ thể là tài sản cố định bằng nguồn vốn đi vay dài hạn là chủ<br /> yếu.<br /> Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên các hệ số về khả<br /> năng thanh toán đang ở mức cao. Điều này đồng nghĩa, công ty đang có lượng tiền nhàn<br /> dỗi ở mức cao và số vốn đang bị khách hàng chiếm dụng lớn. Như vậy hiệu quả sử dụng<br /> vốn thấp và cơ hội tạo ra lợi nhuận của công ty là không cao.<br /> Khả năng cân đối vốn của Công ty tương đối tốt. Công ty không những thừa khả năng<br /> thanh toán các khoản nợ mà còn thừa lợi nhuận để bảo tồn và phát triển vốn từ kết quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, việc sử dụng vốn vay đã đem lại hiệu quả kinh tế<br /> trong kinh doanh.<br /> Khả năng hoạt động của Công ty chưa thật sự hiệu quả, vòng quay dự trữ đã tăng vào<br /> năm 2010 nhưng số ngày lưu kho vẫn còn ở mức cao. Kỳ thu tiền bình quân của công ty ở<br /> mức cao.<br /> Khả năng sinh lãi của Công ty là khá tốt. Trong những năm qua, công ty đều hoạt<br /> động kinh doanh có hiệu quả. Năm 2010, doanh lợi vốn chủ sở hữu và doanh lợi tài sản<br /> đều tăng so với năm 2009. Mặt khác, doanh lợi vốn chủ sở hữu luôn cao hơn doanh lợi tài<br /> sản. Điều này cho thấy công ty đã sử dụng vốn vay có hiệu quả.<br /> 2.3. Đánh giá công tác phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim<br /> Công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Tam Kim đạt được những kết quả<br /> sau: Hàng năm, nhân viên kế toán tài chính dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng đều thực<br /> hiện phân tích tài chính thông qua các báo cáo tài chính. Từ những báo cáo phân tích<br /> này đã giúp cho Ban lãnh đạo nắm được các thông tin về tình hình tài chính của<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tam Kim

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
a07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phân tích tình hình tài chính, Tình hình tài chính, Công ty Cổ phần Tam Kim, Công tác phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-cua-Cong-ty-Co-phan-Tam-Kim.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT