Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu x47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 16 Dung lượng 0.41 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Khái quát và hệ thống hóa được các lý luận về PTTC của khách hàng vay vốn tại NHTM. Trình bày được thực trạng phương pháp và nội dung PTTC của khách hàng vay vốn tại VP Bank Thái Nguyên. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Thẩm định khách hàng trước khi có quyết định cho vay là khâu quan trọng nhất<br /> trong quy trình tín dụng của ngân hàng. Trong đó, tình hình tài chính với các thông tin tài<br /> chính tổng hợp nhất là phương tiện cung cấp thông tin hữu ích cho ngân hàng trong quá<br /> trình ra quyết định cho vay. Phân tích tài chính (PTTC) khách hàng có ý nghĩa quan trọng<br /> trong việc đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng tự chủ tài chính trong kinh doanh, nhu<br /> cầu tài trợ và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, là cơ sở giảm thiểu rủi ro kinh doanh<br /> cho mỗi ngân hàng.<br /> Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của công tác PTTC khách hàng<br /> vay vốn trong điều kiện hiê ̣n nay, qua thực tế nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam<br /> Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là VP Bank Thái Nguyên), cùng<br /> với những kiế n th ức thu nhận được từ nhà trường, tác giả đã đi đến quyết định lựa chọn<br /> đề tài: “Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP<br /> Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên” cho luận văn thạc si ̃ của mình.<br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài<br /> Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động PTTC khách hàng trong hoạt động cho<br /> vay tại các NHTM. Các đề tài này đã nêu bật được những ưu, nhược điểm trong công tác<br /> PTTC của hệ thống ngân hàng nói chung và mỗi ngân hàng nói riêng. Nhận thức được rõ<br /> ràng về các hạn chế này, các đề tài cũng đã đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao<br /> chất lượng PTTC khách hàng vay vốn tại các NHTM, tạo tiền đề cho việc vận dụng các<br /> cách thức này vào thực tế công tác PTTC khách hàng vay vốn tại các NHTM.<br /> Tuy vậy, theo tìm hiểu của tác giả hiện chưa có đề tài nào nghiên cứu hoạt động<br /> phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Việt Nam<br /> Thịnh vượng. Đồng thời, cũng chưa có đề tài nghiên cứu về hoạt động này trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tài chính khách hàng<br /> trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh<br /> Thái Nguyên” cho luận văn của mình.<br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Khái quát và hệ thống hóa được các lý luận về PTTC của khách hàng vay vốn tại<br /> NHTM<br /> - Trình bày được thực trạng phương pháp và nội dung PTTC của khách hàng vay<br /> vốn tại VP Bank Thái Nguyên.<br /> <br /> - Hoàn thiện các nội dung và phương pháp PTTC khách hàng vay vốn tại VP Bank<br /> Thái Nguyên.<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu<br /> Câu hỏi 1: Nội dung của việc PTTC khách hàng trong hoạt động cho vay tại ngân<br /> hàng? Vai trò, ý nghĩa của công tác này?<br /> Câu hỏi 2: Thực trạng hoạt động PTTC khách hàng tại ngân hàng TMCP Việt Nam<br /> Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên như thế nào?<br /> Câu hỏi 3: : Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt<br /> động PTTC khách hàng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái<br /> Nguyên là gì?<br /> Câu hỏi 4: Giải pháp nào cần áp dụng để hoàn thiện PTTC khách hàng tại ngân<br /> hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên?<br /> 1.5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác PTTC khách hàng trong hoạt động cho<br /> vay đối với các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tại VP Bank Thái Nguyên.<br /> Đề tài này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2014 là giai đoạn<br /> gần nhất, phản ánh rõ thực trạng PTTC khách hàng tại VP Bank Thái Nguyên.<br /> 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu một cách khoa học.<br /> 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> - Nêu bật được tầm quan trọng của công tác PTTC khách hàng đặc biệt là trong quá<br /> trình thẩm định cho vay và trong suố t quá trình sử du ̣ng vố n vay của KHDN trong các<br /> NHTM.<br /> - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác PTTC khách hàng vay vốn tại<br /> các NHTM.<br /> - Đánh giá thực trạng PTTC tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi<br /> nhánh Thái Nguyên<br /> - Đưa ra được định hướng tìm hiểu cho các công trình nghiên cứu của các tác giả sau<br /> này để phát triển nội dung nghiên cứu của luận văn.<br /> 1.8. Kết cấu đề tài nghiên cứu<br /> Kết cấu luận văn gồm 4 chương:<br /> Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận chung về PTTC khách hàng trong hoạt động cho vay tại<br /> các Ngân hàng thương mại<br /> <br /> Chương 3: Thực trạng PTTC khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng<br /> TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thái Nguyên.<br /> Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện<br /> PTTC khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh<br /> Vượng – chi nhánh Thái Nguyên.<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH<br /> HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại và hoạt động cho vay tại các NHTM<br /> 2.1.1. Khái niệm NHTM và hoạt động cho vay của NHTM<br /> Theo Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các<br /> NHTM (Luật các tổ chức tín dụng): NHTM là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động<br /> ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định<br /> của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.<br /> Hoạt động của NHTM bao gồm các hoạt động: huy động vốn, hoạt động cho vay<br /> (Hoạt động tín dụng) và các hoạt động tài chính khác.<br /> Hoạt động cho vay: là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng. Ngân hàng<br /> thực hiện cho vay dưới các hình thức: Thấu chi; Cho vay trực tiếp từng lần; … Đây là hoạt<br /> động sinh lời nhất song cũng là hoạt động có rủi ro cao nhất của NHTM.<br /> 2.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay tại các NHTM<br /> Cho vay là một hoạt động cơ.bản và đem lại nguồn.thu chủ yếu của NHTM. Đây cũng<br /> là hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM để tạo ra lợi nhuận. Hoạt động cho vay có ý<br /> nghĩa quan trọng đối với cả nền kinh tế, người đi vay và ngân hàng.<br /> 2.2. Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại các NHTM<br /> 2.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính<br /> Phân tích tài chính (PTTC) trong nghiệp vụ cho vay là hoạt động đánh giá năng lực<br /> tài chính, khả năng sinh lợi, khả năng hoàn trả vốn vay của khách hàng, nhằm cung cấp<br /> thông tin một cách chính xác, trung thực và kịp thời để những người sử dụng thông tin<br /> này có thể đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng hoạt động cũng như dự đoán về tương<br /> lai của khách hàng.<br /> 2.2.2. Ý nghĩa của PTTC khách hàng vay vốn trong các NHTM<br /> <br /> Mục đích của phân tích tài chính khách hàng là nhằm giúp các CBTD và<br /> <br /> NHTM đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Hoạt động này có ý nghĩa to<br /> lớn đối với NHTM nói riêng và nền kinh tế nói chung.<br /> 2.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng PTTC khách hàng trong hoạt động<br /> cho vay tại các NHTM<br /> 2.2.3.1.<br /> Nhóm nhân tố khách quan<br /> Nhóm nhân tố khách quan tác động tới phân tích tài chính doanh nghiệp là: môi<br /> trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội, tác động từ chính sách của ngân hàng nhà<br /> nước và nhóm nhân tố từ bản thân doanh nghiệp đi vay vốn.<br /> 2.2.3.2.<br /> Nhóm nhân tố chủ quan<br /> Nhóm nhân tố chủ quan tác động đến PTTC khách hàng bao gồm các yếu tố như:<br /> Quan điểm của ban lãnh đạo ngân hàng; Tổ chức bộ máy hoạt động tại ngân hàng; Trình<br /> độ cán bộ phân tích; Phương pháp phân tích; Trang thiết bị, công nghệ.<br /> 2.3. Cơ sở dữ liệu dùng cho PTTC khách hàng trong hoạt động cho vay tại các NHTM<br /> 2.3.1.Thông tin từ hệ thống kế toán của khách hàng<br /> Đây là những thông tin chủ yếu được cung cấp từ hệ thống BCTC và hệ thống sổ<br /> sách kế toán của đơn vị vay vốn.<br /> 2.3.2. Thông tin ngoài hệ thống kế toán<br /> Thứ nhất: Nhóm thông tin khác bên trong doanh nghiệp<br /> Những thông tin bên trong doanh nghiệp bao gồm: Đặc điểm tình hình huy động và<br /> sử dụng nguồn vốn cũng như cơ cấu nguồn vốn; Chu kỳ kinh doanh, sự đa dạng hóa và<br /> vòng đời của sản phẩm; Vị thế của doanh nghiệp trong ngành cũng như trong quan hệ với<br /> các đối tác: ngân hàng, người cung cấp. Chính sách, chiến lược phát triển và cạnh tranh.<br /> Thứ hai: Thông tin bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: Các chính sách kinh tế vĩ mô<br /> của Nhà nước: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, các chế độ và<br /> chuẩn mực kế toán có liên quan; Môi trường kinh doanh và đầu tư với chính sách luật<br /> pháp liên quan đến việc sử dụng lao động, đất đai, môi trường…; Xu hướng phát triển<br /> của ngành trong thời gian tới với sự biến động của thị trường, ngành nghề, sản phẩm mà<br /> doanh nghiệp đang kinh doanh hiện ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ hay thoái trào;<br /> Các quy định và định hướng của cơ quan quản lý của Nhà nước đối với ngành trong hiện<br /> tại và cả tương lai.<br /> 2.4. Phƣơng pháp PTTC khách hàng<br /> Phương pháp được sử dụng phổ biến trong PTTC khách hàng là phương pháp so<br /> sánh, phương pháp loại trừ và phương pháp Dupont.<br /> <br /> 2.5. Nội dung phân tích tài chính khách hàng<br /> 2.5.1. Phân tích cấu trúc tài chính<br /> Nội dung của phân tích cấu trúc tài chính bao gồm: Phân tích cơ cấu nguồn vốn;<br /> Phân tích cơ cấu tài sản; Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn để đánh giá<br /> chính sách sử dụng vốn.<br /> 2.5.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh là việc xem xét mối quan<br /> hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Mối quan hệ này<br /> phản ánh tình trạng cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Thông thường tình hình đảm bảo<br /> vốn được phân tích theo quan điểm ổn định của nguồn tài trợ.<br /> 2.5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán<br /> 2.5.3.1. Phân tích tình hình thanh toán<br /> Mục đích việc phân tích là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, sức mạnh tài<br /> chính và an ninh tài chính hiện tại của doanh nghiệp cũng như nắm được việc chấp hành<br /> và tôn trọng kỳ hạn thanh toán của khách hàng.<br /> Nội dung phân tích tình hình thanh toán bao gồm đánh giá tình hình các khoản phải<br /> thu (Với các chỉ tiêu: Số vòng quay các khoản phải thu; Thời gian một vòng quay các<br /> khoản phải thu khách hàng); Và đánh giá tình hình các khoản phải trả (Với các chỉ tiêu:<br /> Số vòng quay các khoản phải trả; Thời gian một vòng quay các khoản phải trả người<br /> bán).<br /> 2.5.3.2. Phân tích khả năng thanh toán<br /> Phân tích khả năng thanh toán là việc đánh giá khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền<br /> và khả năng tạo tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khi đến hạn.<br /> Phân tích khả năng thanh toán bao gồm hai nội dung tương ứng với các nghĩa vụ nợ<br /> ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp là: Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và<br /> Phân tích khả năng thanh toán dài ngắn hạn.<br /> 2.5.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> Phân tích hiệu quả kinh doanh giúp đo lường khả năng sinh lời của một doanh<br /> nghiệp. Ngoài ra, công việc này còn giúp đo lường hiệu quả quản lý doanh nghiệp.<br /> Để phân tích hiệu quả kinh doanh, ta thường chú trọng phân tích các nội dung sau<br /> đây: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; Phân<br /> tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Các nội dung này sẽ được trình bày lần lượt dưới<br /> dây.<br /> 2.6. Tổ chức phân tích tài chính khách hàng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
x47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phân tích tài chính khách hàng, Tài chính khách hàng, Hoạt động cho vay, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thái Nguyên
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.41 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phan-tich-tai-chinh-khach-hang-trong-hoat-dong-cho-vay-tai-Ngan-hang-TMCP-Viet-Nam-Thinh-Vuong-Chi-nhanh-Thai-Nguyen.PDF[0.41 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT