Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ts7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao năng lực cạnh tranh, Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại, Ma trận SWOT
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
18
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN ........................................................................................... 3<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Cạnh tranh trong hoạt động của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Phương thức cạnh tranh: ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mạiError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.4 Mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3. Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số Ngân hàng<br /> lớn trên thế giới ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số Ngân hàng trên thế giớiError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Bài học kinh nghiệm trong nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMError! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam<br /> (Agribank) ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> nông thôn Việt Nam (Agribank) ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Việt Nam (Agribank) .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3 Đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông qua ma trận SWOTError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3.1 Điểm mạnh - Strengths................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Điểm yếu - Weaknesses .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3 Cơ hội – Opportunities ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Chiến lược chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt<br /> Nam (Agribank) ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Chiến lược của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam<br /> (Agribank) đến năm 2020 .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Nhóm giải pháp về nâng cao quy mô, năng lực hoạt độngError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chínhError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Nhóm giải pháp về mô hình tổ chức, màng lưới.Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4 Nhóm giải pháp về quản trị rủi ro. .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.5 Nhóm giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàngError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2.6 Nhóm giải pháp về đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tác nghiệp và<br /> đội ngũ cán bộ quản lý ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8 Nhóm giải pháp về tiếp thị và phát triển thương hiệu Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.3 Kiến nghị, đề xuất .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Đối với Nhà nước, các Bộ, ngành: .............. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Lời mở đầu<br /> Ngành Ngân hàng – Tài chính Việt Nam với sự hội nhập dần vào nền kinh tế thế giới kể từ<br /> sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007 cũng chịu những tác động nặng<br /> nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008. Trước bối cảnh đó, các NHTM Việt Nam<br /> cũng đã thực hiện xây dựng đề án tái cơ cấu, củng cố hoạt động của từng Ngân hàng nhằm tăng<br /> sức mạnh, tăng khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế.<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là DNNN hạng đặc<br /> biệt, hoạt động kinh doanh theo mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà<br /> nước thực hiện kinh doanh đa lĩnh vực, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của một Ngân<br /> hàng thương mại đặc biệt là tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù với<br /> vị thế là NHTM lớn nhất Việt Nam, hoạt động chủ lực trên địa bàn nông nghiệp nông<br /> thôn, được sự ưu đãi lớn từ Chính phủ, các Bộ ngành song Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> Phát triển nông thôn Việt Nam vẫn phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn đến từ các Ngân<br /> hàng trong nước đang ngày càng củng cố sức mạnh và từ các định chế tài chính nước<br /> ngoài với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh mẽ khi hội nhập kinh tế thế giới. Để<br /> khẳng định vị thế trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn Việt Nam cần xây dựng một giải pháp đồng bộ cho tất cả mặt<br /> hoạt động. Chính vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông<br /> <br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – AGRIBANK” đã được tác giả chọn nghiên<br /> cứu trong luận văn.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:<br /> - Hệ thống nội dung lý thuyết về cạnh tranh, phương thức cạnh tranh, năng lực<br /> cạnh tranh của Ngân hàng thương mại và xác định các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh<br /> tranh của Ngân hàng thương mại.<br /> - Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông<br /> thôn Việt Nam và đánh giá năng lực cạnh tranh ủa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> nông thôn Việt Nam thông qua ma trận SWOT.<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.<br /> Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng<br /> Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 – 2012.<br /> Về kết cấu, ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết<br /> tắt, tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn Việt Nam<br /> <br /> Chương 1 - Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại<br /> 1.1. Cạnh tranh trong hoạt động của Ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh<br /> “Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua tìm mọi biện<br /> pháp, cả nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm<br /> lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi<br /> nhất. Mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi ích. Đối với người sản xuất kinh doanh là lợi<br /> nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi”.<br /> <br /> Cũng giống như cạnh tranh trong các lĩnh vực khác, cạnh tranh trong hoạt động<br /> Ngân hàng được hiểu là “Quá trình diễn ra giữa các NHTM nhằm chiếm lĩnh hay mở<br /> rộng thị trường, giành khách hàng thông qua nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các<br /> sản phẩm dịch vụ đồng thời đảm bảo hiệu qua hoạt động kinh doanh của Ngân hàng”.<br /> 1.1.2 Phương thức cạnh tranh:<br /> - Căn cứ vào chủ thể tham gia: Cạnh tranh giữa Ngân hàng và khách hàng, Cạnh<br /> tranh giữa các Ngân hàng với nhau, Cạnh tranh giữa các khách hàng với nhau.<br /> - Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế: Cạnh tranh trong nội bộ ngành, Cạnh tranh<br /> giữa các ngành với nhau.<br /> - Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh trên thị trường: Cạnh tranh hoàn hảo và<br /> Cạnh tranh không hoàn hảo.<br /> 1.2. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1 Khái niệm<br /> Năng lực cạnh tranh của NHTM được hiểu là khả năng sử dụng các nguồn lực bên<br /> trong và khai thác các yếu tố tác động bên ngoài để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho<br /> Ngân hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính đáp ứng tối đa yêu cầu hợp lý của<br /> khách hàng, từ đó duy trì, mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận.<br /> 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại<br /> - Tiêu chí phản ánh quy mô, cơ cấu nguồn vốn, tài sản và thị phần của Ngân hàng<br /> - Tiêu chí phản ánh năng lực tài chính<br /> - Tiêu chí phản ánh hệ thống kênh phân phối<br /> - Tiêu chí phản ánh chất lượng dịch vụ<br /> - Tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh về thương hiệu<br /> 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại<br /> 1.2.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan bao gồm: Năng lực điều hành của Ban lãnh đạo Ngân<br /> hàng, Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, Chất lượng nguồn nhân lực, Công nghệ,<br /> Cấu trúc tổ chức của Ngân hàng, Cơ sở vật chất, trang thiết bị, Hệ thống kiểm tra, kiểm<br /> soát nội bộ, Cơ chế quản lý rủi ro của Ngân hàng.<br /> 1.2.3.2 Nhóm nhân tố khách quan bao gồm: Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố như<br /> hệ thống pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội.<br /> Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố như Khách hàng, Môi trường kinh doanh ngành,<br /> Đối thủ cạnh tranh<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Hệ thống nội dung lý thuyết về cạnh tranh, phương thức cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại và xác định các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại. Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và đánh giá năng lực cạnh tranh ủa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông qua ma trận SWOT. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-Ngan-hang-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-Viet-Nam-AGRIBANK.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT