Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hoạt động kiểm soát chi các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
os7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoạt động kiểm soát chi nguồn vốn ODA, Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, Nguồn vốn ODA, Sở Giao dịch III, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN<br /> VỐN ODA .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Tổng quan về nguồn vốn ODA ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò nguồn vốn ODAError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Các hình thức cung cấp nguồn vốn ODA ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Kiểm soát chi nguồn vốn ODA ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Kiểm soát chi NSNN ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 . Kiểm soát chi nguồn vốn ODA ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN ODA TẠI SỞ<br /> GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Tổng quan về hoạt động của Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư &<br /> Phát triển Việt Nam ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Sự hình thành phát triển và mô hình tổ chức của Sở giao dịch III - Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư &Phát triển Việt Nam ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.Nội dung và kết quả hoạt động của Sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> &Phát triển Việt Nam .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu<br /> tư &Phát triển Việt Nam .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát chi nguồn vốn ODA của Sở giao dịch III Ngân hàng TMCP Đầu tư &Phát triển Việt Nam ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thực trạng nguồn vốn ODA tại Sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> &Phát triển Việt Nam .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng kiểm soát chi nguồn vốn ODA tại Sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư &Phát triển Việt Nam .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá chung về tình hình kiểm soát chi nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III –<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam .... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được. ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những tồn tại trong công tác kiểm soát chi nguồn vốn ODA qua Sở Giao dịch III –<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam. ... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI NGUỒN<br /> VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III – BIDV..............Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Mục tiêu, phương hướng nâng cao công tác kiểm soát nguồn vốn ODA tại Sở Giao<br /> dịch III – BIDV. ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Mục tiêu......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Phương hướng đổi mới kiểm soát nguồn vốn ODA.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hoạt động kiểm soát nguồn vốn ODA tại Sơ Giao dịch III – Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư &Phát triển Việt Nam .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.Thay đổi nhận thức và nhận thức lại các vấn đề về nguồn vốn ODA. ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo về ODA. ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Về hồ sơ, thủ tục kiểm soát chi. ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kiểm soát<br /> nguồn vốn ODA. ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Cải tiến chế độ thông tin báo cáo, tăng cường ứng dụng tin học trong kiểm soát<br /> nguồn vốn ODA. ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Giải pháp về nguồn nhân lực.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Những điều kiện cần thiết để thực hiện giải phápError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Nâng cao chất lượng dự toán nguồn vốn ODAError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống kế toán, quyết toán ODAError! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Kiến nghị .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Đối với các Bộ ngành liên quan .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.4.2. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được chính phủ Việt Nam<br /> đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được<br /> sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2000<br /> đến nay, khi điều kiện nguồn vốn của các nước phát triển dành cho các nước đang<br /> phát triển ngày càng giảm sút thì nguồn vốn cam kết ODA dành cho Việt Nam<br /> năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt tổng lượng 45,36 tỷ USD. Nhiều công trình<br /> đầu tư bằng vốn ODA đã được đưa vào sử dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và<br /> cải thiện đời sống nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về ODA được tăng cường<br /> và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên công tác quản lý và sử dụng còn nhiều bất<br /> cập, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác<br /> kiểm soát và giải ngân nguồn vốn ODA đối với cơ quan kiểm soát chi. Tình hình<br /> giải ngân nguồn vốn ODA trong thời gian qua mới chỉ đạt 70 - 80% kế hoạch đề<br /> ra, thấp hơn mức giải ngân trung bình của các nước tiếp nhận ODA trong khu vực.<br /> Xuất phát từ thực tiễn trên nên tên đề tài “Nâng cao hoạt động kiểm soát chi<br /> các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát<br /> triển Việt Nam” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn thạc sỹ này.<br /> Mục đích chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân gây ra sự chậm trẽ trong quá<br /> trình kiểm soát chi các nguồn vốn ODA của Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư & Phát triển Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nâng cao. Giải quyết tốt<br /> đề tài trên cũng là một trong những biện pháp thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn<br /> ODA về Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam.<br /> Kiểm soát chi các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư & Phát triển Việt Nam, bao gồm việc quản lý, kiểm soát và thanh toán<br /> nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt<br /> Nam<br /> <br /> Các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát chi của Sở Giao dịch III Ngân hàng TĐầu tư & Phát triển Việt Nam từ năm 2010 đến nay.<br /> - Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là<br /> phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.<br /> - Luận văn sử dụng hoàn toàn nguồn dữ liệu thứ cấp rất đang tin cậy từ: báo<br /> cáo kết quả kiểm soát chi năm 2011, 2012 và 06 tháng đầu năm 2013 của Sở Giao<br /> dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, kết quả thanh tra kiểm<br /> tra nội bộ hoạt động kiểm soát chi tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> & Phát triển Việt Nam năm 2010, 2011 và 2012.<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN ODA<br /> Năm 1972, lần đầu tiên Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đã đưa<br /> ra khái niệm về ODA như sau:<br /> "ODA là một giao dịch chính thức được thiết lập với mục đích chính là thúc<br /> đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển. Điều kiện tài chính<br /> của giao dịch này có tình chất ưu đãi và thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm ít<br /> nhất 25%"[1]<br /> Theo chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) trong "Báo cáo tổng quan<br /> viện trợ phát triển chính thức tại Việt nam, tháng 12 năm 2002" có đưa ra khái<br /> niệm về ODA như sau:<br /> "Viện trợ phát triển chính thức (ODA) bao gồm tất cả các khoản viện trợ<br /> không hoàn lại và các khoản cho vay đối với các nước đang phát triển, cụ thể là (i)<br /> do khu vực chính thức thực hiện, (ii) chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và<br /> phúc lợi , (iii) cung cấp với các điều khoản ưu đãi về mặt tài chính (nếu là vốn vay<br /> thì có phần không hoàn lại ít nhất là 25%)"[2]<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân gây ra sự chậm trẽ trong quá trình kiểm soát chi các nguồn vốn ODA của Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nâng cao. Giải quyết tốt đề tài trên cũng là một trong những biện pháp thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn ODA về Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hoạt động kiểm soát chi các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hoat-dong-kiem-soat-chi-cac-nguon-von-ODA-tai-So-Giao-dich-III-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT