Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cao su Đắk Lắk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu tz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cao su Đắk Lắk và chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cao su Đắk Lắk. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Vốn là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn<br /> tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn<br /> nhất định. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ<br /> chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao<br /> nhất.<br /> Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại<br /> thế giới (WTO), mặt khác nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường có<br /> nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại và cạnh tranh lẫn nhau. Do<br /> vậy, để tồn tại và phát triển, đứng vững trong cạnh tranh thì bất cứ doanh<br /> nghiệp nào cũng đều phải quan tâm đến vấn đề quản lý và sử dụng đồng vốn<br /> sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận nhiều nhất<br /> cho doanh nghiệp.<br /> Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng sử dụng vốn trong doanh nghiệp,<br /> tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cao su Đắk<br /> Lắk” làm đề tài nghiên cứu của mình.<br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cao su Đắk Lắk.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn giai đoạn 2007 - 2010.<br /> 3. Kết cấu của luận văn.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cao su Đắk Lắk.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cao su Đắk<br /> Lắk.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH<br /> NGHIỆP<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.1. Khái niệm vốn<br /> Vốn là một phạm trù kinh tế trong lĩnh vực tài chính nó gắn liền với<br /> nền sản xuất hàng hoá. Dưới góc độ là một phạm trù kinh tế, vốn là một điều<br /> kiện tiên quyết của bất cứ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế.<br /> Có rất nhiều quan điểm khác nhau nói về vốn:<br /> - Theo quan điểm của Mác thì: vốn (tư bản) không phải là vật, là tư<br /> liệu sản xuất, không phải là phạm trù vĩnh viễn. Tư bản là giá trị mang lại giá<br /> trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê.<br /> - Theo quan điểm của các nhà kinh tế học David Begg, Stenley Ficher,<br /> Rudiger Darubused: vốn hiện vật là giá trị của hàng hoá đã sản xuất được sử<br /> dụng để tạo ra hàng hoá và dịch vụ khác. Ngoài ra còn có vốn tài chính. Bản<br /> thân vốn là một hàng hoá nhưng được tiếp tục sử dụng vào sản xuất kinh<br /> doanh tiếp theo.<br /> Ngoài ra, một số nhà kinh tế học khác lại cho rằng: Vốn có nghĩa là<br /> phần lượng sản phẩm tạm thời phải hy sinh cho tiêu dùng hiện tại của nhà<br /> đầu tư, để đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong tương lai.<br /> Khái niệm mà được nhiều người ủng hộ là: “Vốn của doanh nghiệp là<br /> biểu hiện tiền của toàn bộ giá trị tài sản được đầu tư, sử dụng vào kinh doanh<br /> nhằm mục đích sinh lời”.<br /> 1.1.2. Phân loại vốn<br /> Phân loại vốn là một yêu cầu cơ bản và cần thiết của công tác quản lý<br /> và sử dụng vốn, có nhiều cách để phân loại vốn của doanh nghiệp khác nhau.<br /> * Theo phương thức chu chuyển vốn: gồm có vốn cố định và vốn lưu động.<br /> <br /> iii<br /> <br /> * Theo nguồn hình thành vốn: Gồm có vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn liên<br /> doanh liên kết, vốn khác.<br /> 1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp<br /> Vốn có một vai trò quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào<br /> trong nền kinh tế thị trường. Một mặt, vốn là tiền đề để các doanh nghiệp có<br /> thể thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, vốn còn tạo điều<br /> kiện cho các doanh nghiệp tiến hành hoạt động SXKD một cách liên tục và có<br /> hiệu quả.<br /> 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp<br /> Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản<br /> ánh trình độ khai thác, quản lý việc sử dụng vốn vào hoạt động SXKD của<br /> doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lời tối đa với chi phí thấp nhất.<br /> Hiệu quả sử dụng vốn phản ánh chất lượng của hoạt động sử sụng vốn<br /> vào giải quyết nhu cầu nhất định trong đầu tư phát triển sản xuất và trong hoạt<br /> động SXKD của doanh nghiệp.<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp<br /> 1.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn<br /> Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tổng vốn<br /> Doanh thu thuần<br /> Hiệu suất sử dụng tổng vốn =<br /> Tổng vốn bình quân<br /> * Chỉ tiêu hệ số doanh lợi<br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> Hệ số doanh lợi =<br /> Tổng vốn bình quân<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định<br /> * Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định (VCĐ)<br /> Doanh thu thuần<br /> Hiệu suất sử dụng VCĐ =<br /> VCĐ sử dụng bình quân trong kỳ<br /> * Chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn cố định<br /> Lợi nhuận thuần<br /> Tỷ suất lợi nhuận của VCĐ =<br /> VCĐ sử dụng bình quân trong kỳ<br /> * Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định<br /> VCĐ sử dụng bình quân trong kỳ<br /> Hàm lượng VCĐ =<br /> Doanh thu thuần<br /> 1.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động<br /> * Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho<br /> Giá vốn hàng bán<br /> Vòng quay hàng tồn kho =<br /> Hàng tồn kho<br /> * Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động<br /> Doanh thu thuần<br /> Vòng quay vốn lưu động (VLĐ) =<br /> VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ<br /> * Chỉ tiêu hệ số đảm nhiệm VLĐ<br /> VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ<br /> Hệ số đảm nhiệm VLĐ =<br /> Doanh thu thuần<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.<br /> - Sự hình thành và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> - Từ điều kiện nền kinh tế và cơ chế quản lý tài chính Nhà nước.<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan<br /> - Tổ chức bộ máy quản lý và người lao động<br /> - Chính sách quản lý tài sản, quản lý vốn, tiền mặt.<br /> - Chất lượng thông tin kinh tế của doanh nghiệp<br /> - Đặc điểm sản phẩm<br /> - Phương pháp và mức trích khấu hao TSCĐ<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan<br /> - Môi trường hoạt động<br /> + Môi trường chính trị, luật pháp<br /> + Môi trường kinh tế, xã hội<br /> + Môi trường quốc tế và khu vực<br /> - Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ<br /> - Biến động thị trường<br /> - Thị trường tài chính và hệ thống các tổ chức tài chính trung gian<br /> - Rủi ro bất thường<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cao su Đắk Lắk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
tz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Hiệu quả sử dụng vốn, Công ty cao su Đắk Lắk, Vốn doanh nghiệp
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-tai-cong-ty-cao-su-Dak-Lak.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT