Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hương Sen

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu yt7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.11 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luận án được chia làm 3 phần: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hương Sen và chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hương Sen. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sử<br /> dụng tài sản nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của chủ sở hữu. Quá trình<br /> đổi mới cơ chế quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho th ấy, doanh<br /> nghiệp nào xây dựng và thực thi tốt các chính sách quản lý và sử dụng tài sản thì<br /> doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có sức cạnh<br /> tranh trên thị trường. Do đó, hiệu quả sử dụng tài sản luôn được các nhà quản lý tài<br /> chính doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu.<br /> Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong ngành Bia – Rượu –<br /> Nước giải khát, vượt qua những khó khăn, trở ngại, Công ty SXKD – XNK Hương<br /> Sen đã có s ự phát triển khá vững chắc, khẳng định được vị thế trong hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh, từng bước thực hiện xuất khẩu sản phẩm bia, nước giải khát mang<br /> thương hiệu Đại Việt ra thị trường nước ngoài. Những thành công bước đầu đó đã<br /> phần nào khẳng định những cố gắng của các nhà quản lý Công ty trong việc hoạch<br /> định và thực thi các chính sách quản lý tài chính.<br /> Tuy nhiên, cũng như nhi ều doanh nghiệp Việt Nam khác, tài sản của Công<br /> ty chưa được khai thác, sử dụng một cách tối ưu, từ đó làm giảm hiệu quả sản xuất<br /> kinh doanh của Công ty. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu<br /> quả sử dụng tài sản của Công ty SXKD – XNK Hương Sen là một nhu cầu cấp<br /> thiết. Xuất phát từ lý do trên, đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công<br /> ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hương Sen” đã đư ợc lựa chọn để<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát về tài sản của doanh nghiệp<br /> <br /> Tài sản của doanh nghiệp là tất cả các nguồn lực có thực, hữu hình, hoặc<br /> vô hình gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một<br /> thời điểm nhất định và có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. Trong<br /> khuôn khổ của luận văn, tài sản của doanh nghiệp được phân chia thành hai loại là<br /> tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.<br /> 1.2.<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp<br /> <br /> Trong phạm vi luận văn này, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp<br /> được thể hiện qua năng lực tạo ra giá trị sản xuất, doanh thu, và qua khả năng sinh<br /> lợi của tài sản. Việc sử dụng các nguồn lực tài sản một cách có hiệu quả với chi phí<br /> thấp nhất vào hoạt động kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để<br /> nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao khả<br /> năng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu và uy tín của<br /> doanh nghiệp trong nền kinh tế.<br /> 1.3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp<br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp bao gồm:<br />  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản<br />  Hiệu suất sử dụng tổng tài sản<br />  Hệ số sinh lợi tổng tài sản<br />  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn<br />  Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn<br />  Hệ số sinh lợi tài sản dài hạn<br />  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn<br />  Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn<br />  Hệ số sinh lợi tài sản ngắn hạn<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG<br /> TY SXKD – XNK HƯƠNG SEN<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty SXKD – XNK Hương Sen<br /> Công ty SXKD – XNK Hương Sen được thành lập theo giấy phép kinh<br /> doanh số 004906/GPTLDN 02 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/10/1990 với<br /> chức năng chuyên nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật và sản xuất các sản phẩm dệt,<br /> nhuộm, in, may phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Đến năm<br /> 1997, Thủ tướng Chính Phủ chính thức phê duyệt đồng ý cho Công ty chuyển sang<br /> lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc ngành Bia – Rượu – Nước giải khát và xây<br /> dựng Nhà máy bia cao cấp Hương Sen. Năm 2005, Công ty đã đ ầu tư xây dựng<br /> thêm Nhà máy bia cao cấp Đại Việt. Hiện nay, Công ty hoạt động chuyên sâu với<br /> chức năng sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu xuất khẩu các sản phẩm bia vàng,<br /> bia đen mang thương hiệu Đại Việt, và các sản phẩm nước ngọt mang nhãn hiệu<br /> Push Max. Trong phạm vi luận văn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty<br /> được nghiên cứu trong giai đoạn 2008 – 2010.<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty SXKD – XNK Hương Sen<br /> 2.2.1. Kết quả đạt được<br /> Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010, hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của Công ty SXKD – XNK Hương Sen đã đ ạt được những thành tựu khá<br /> lớn. Giá trị tổng tài sản đã tăng d ần qua các năm, trong đó tài sản dài hạn và<br /> chủ yếu là tài sản cố định luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, phù hợp<br /> với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu đã có sự tăng trưởng<br /> ổn định và mạnh mẽ, đặc biệt năm 2010 doanh thu đã tăng lên với tốc độ<br /> 86,57% so với năm 2009.<br /> Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý<br /> tài sản. Khi xác định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, các nhà quản lý đã lưu<br /> ý tới trách nhiệm của bộ phận đó trong quản lý tài sản. Mặc dù đã phân c ấp quản lý<br /> nhưng hoạt động quản lý tài sản vẫn chịu sự điều hành của ban giám đốc. Đồng<br /> thời, công tác quản lý tài sản được tổ chức theo hệ thống và có sự phân công trách<br /> <br /> iv<br /> <br /> nhiệm bảo quản, sử dụng hợp lý tài sản được quán triết tới từng bộ phận và có cam<br /> kết bằng văn bản.<br /> Năm 2008 là năm đầu tiên trong kế hoạch Công ty thực hiện quy hoạch<br /> toàn bộ nhà máy thành một khu sản xuất liên hoàn nhằm khai thác tối đa những lợi<br /> thế của khu cũ c ộng với những lợi thế mà nhà máy mở rộng đem lại. Xây dựng<br /> thành công các khu sản xuất hiện đại như khu nhà nấu, khu chứa tank bia ngoài<br /> trời, khu nhà xưởng chiết chai,… Từ đó, nâng công suất thiết kế của nhà máy từ 5<br /> triệu lit/năm ban đầu lên thành 93 triệu lit/năm vào năm 2010.<br /> Hiệu suất sử dụng tài sản và hệ số sinh lời tài sản cũng tăng nhanh, đặc biệt<br /> năm 2010, hiệu suất sử dụng tài sản tăng 45,83% và hệ số sinh lời tài sản tăng lên<br /> tới 583,3% so với năm 2009.<br /> 2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân<br /> Hạn chế<br /> Bên cạnh những kết quả đã đ ạt được, cũng như nhi ều doanh nghiệp khác,<br /> Công ty vẫn tồn tại một số hạn chế trong việc sử dụng tài sản để tạo ra hiệu quả đạt<br /> được như mong muốn.<br /> Thời gian qua, tổng tài sản có xu hướng tăng, tuy nhiên, ngược lại với sự<br /> gia tăng của tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn tương đối ổn định về mặt giá trị, mặc<br /> dù tỷ trọng trong tổng giá trị tổng tài sản vẫn chiếm phần lớn nhưng đã có s ự giảm<br /> sút nhanh chóng qua các năm. Mặt khác, trong cơ cấu hình thành tài sản, tỷ trọng<br /> vốn chủ sở hữu ngày càng giảm, tỷ trọng các khoản nợ ngắn hạn ngày càng tăng<br /> thể hiện sự bất ổn trong tình hình tài chính của Công ty. Đồng thời khả năng thanh<br /> toán của Công ty chưa được tốt, điều này có thể lý giải trong các năm, tài sản ngắn<br /> hạn của Công ty không đủ đảm bảo tài trợ cho các khoản nợ ngắn hạn thể hiện ở<br /> vốn lưu động ròng luôn nhỏ hơn 0.<br /> Các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản và hệ số sinh lợi tài sản của Công ty<br /> mặc dù đã tăng qua các năm nhưng v ẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đã<br /> đặt ra. Cụ thể, hiệu suất sử dụng tài sản và hệ số sinh lời tài sản trong các năm đa<br /> số chưa đạt được 50% so với mong muốn mà Công ty đã đ ặt ra.<br /> <br /> v<br /> <br /> Nguyên nhân<br />  Nguyên nhân chủ quan<br />  Năng lực quản lý tài sản còn yếu kém<br /> Chính sách quản lý ngân quỹ chưa phù hợp: Công ty đã duy trì số như<br /> ngân quỹ tương đối nhỏ so với nhu cầu chi trả cho các khoản nợ khi đến hạn<br /> làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh và làm tăng chi phí do việc<br /> thanh toán lãi vay.<br /> Công tác xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu chưa đạt hiệu quả cao:<br /> lượng dự trữ nguyên vật liệu chưa thật sự ổn định, phù hợp và còn nhiều hơn so với<br /> khả năng tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công<br /> ty, đồng thời làm tăng chi phí lưu kho và bảo quản nguyên vật liệu.<br /> Công tác quản lý TSCĐ còn nhiều bất cập: Chưa đạt được hiệu quả cao<br /> trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp TSCĐ.<br />  Chi phí sản xuất cao: Công ty phải tự lực mà không có sự hỗ<br /> trợ từ Công ty mẹ về nguồn vốn và các dịch vụ kèm theo như quảng cáo, xây dựng<br /> thương hiệu, hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực… như một số doanh nghiệp cùng ngành<br /> khác. Đồng thời, Công ty không có được sự đầu tư lớn từ thời gian dài trước nên<br /> khấu hao thiết bị, máy móc, tài sản cố định vẫn còn rất lớn, chậm thu hồi vốn.<br />  Công ty vẫn chưa thiết lập và duy trì cơ cấu vốn tối ưu, cộng<br /> với khả năng huy động vốn còn hạn chế.<br />  Chiến lược marketing, xây dựng thương hiệu của Công ty<br /> chưa thật sự đạt được hiệu quả<br />  Nguyên nhân khách quan<br />  Thị trường cung cấp nguyên vật liệu có nhiều biến động.<br />  Sức cạnh tranh lớn của các đối thủ mạnh là khó khăn, thách<br /> thức rất lớn đối với Công ty.<br />  Ảnh hưởng của thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt<br /> trong ngành sản xuất Bia – Rượu – Nước giải khát chiếm gần 40% doanh thu của<br /> doanh nghiệp gây ảnh hưởng và giảm sút rất nhiều đến lợi nhuận của Công ty.<br />  Quy hoạch và cơ chế quản lý về chất lượng an toàn vệ sinh an<br /> toàn thực phẩm còn lỏng lẻo, chưa được xây dựng chuẩn và đồng bộ.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hương Sen

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
yt7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, Hiệu quả sử dụng tài sản, Sử dụng tài sản, Tài sản doanh nghiệp
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-su-dung-tai-san-tai-Cong-ty-San-Xuat-Kinh-Doanh-Xuat-Nhap-Khau-Huong-Sen.PDF[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT