Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu ju7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.24 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu của luận văn được xác định bao gồm: Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Phân tích và đánh giá thực trạng về hiệu quả huy động vốn từ đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn<br /> Nhận thức được vai trò của nguồn vốn cũng như ý nghĩa quan trọng của việc<br /> nâng cao hiệu quả huy động vốn, cùng với xu hướng thị trường hóa, mở cửa hội<br /> nhập của nền kinh tế, xu hướng đổi mới và phát triển của Hệ thống Ngân hàng và thị<br /> trường Tài chính nước ta, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang hết sức<br /> cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn để có thể chủ động đảm bảo<br /> nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và khả năng tự chủ trong quá<br /> trình hoạt động kinh doanh của bản thân các ngân hàng.<br /> Không nằm ngoài xu thế chung đó, trong giai đoạn vừa qua Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak (VIB Dak Lak) đã đạt<br /> được những thành công nhất định trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động<br /> vốn. Quy mô nguồn vốn đã không ngừng gia tăng, trong khi cơ cấu nguồn vốn cũng<br /> đã được cải thiện theo hướng tích cực. Song nếu xem xét một cách cụ thể hơn có thể<br /> thấy rằng, hiệu quả huy động vốn của Chi nhánh ngân hàng này vẫn còn những hạn<br /> chế nhất định cần phải được khắc phục nhằm phát huy tối đa những tiềm năng thế<br /> mạnh sẵn có của địa bàn hoạt động kinh doanh cũng như năng lực kinh doanh của<br /> Chi nhánh. Trong những điều kiện khó khăn về nguồn vốn, tác động tiêu cực từ<br /> những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu đến nền kinh tế,<br /> xã hội nước ta hiện nay, nâng cao hiệu quả huy động vốn đối với các ngân hàng<br /> thương mại thực sự là vấn đề cấp thiết, cần phải được ưu tiên củng cố và tăng<br /> cường. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các<br /> doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh<br /> Dak Lak” đã được chọn để nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những đòi hỏi cấp<br /> bách trên cả giác độ lý luận và thực tiễn hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Quốc Tế Việt Nam nói riêng và hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt<br /> Nam nói chung.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn được xác định bao gồm:<br /> <br /> ii<br /> <br /> (1) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn<br /> của ngân hàng thương mại trong điều kiện nền kinh tế thị trường.<br /> (2) Phân tích và đánh giá thực trạng về hiệu quả huy động vốn từ đối tượng khách<br /> hàng là các doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Dak Lak<br /> (3) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả<br /> huy động vốn từ các doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam<br /> - Chi nhánh Dak Lak<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> (1) Đối tượng nghiên cứu:<br /> Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại;<br /> Quan điểm về hiệu quả huy động vốn và hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả<br /> huy động vốn của ngân hàng thương mại; các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy<br /> động vốn của ngân hàng thương mại;<br /> Thực trạng về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc<br /> tế Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak 2008-2010;<br /> Các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn đã được áp dụng tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak 2008-2010;<br /> Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các doanh<br /> nghiệp tại các ngân hàng thương mại.<br /> (2) Phạm vi nghiên cứu:<br /> Phạm vi nghiên cứu của luận văn là hiệu quả hoạt động huy động vốn tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak với hệ<br /> thống số liệu và tài liệu được thu thập và xử lý trong giai đoạn 2008-2010.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đạt được nội dung và mục đích nghiên cứu được đề cập trên đây, các<br /> phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng trong luận văn bao gồm: Phương<br /> pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp quy nạp và diễn<br /> dịch, phương pháp thông kê, mô phỏng và lượng hoá, phương pháp chuyên gia,<br /> v.v… Kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khoa học, một số mô hình phân tích<br /> <br /> iii<br /> <br /> hoạt động của các ngân hàng thương mại như mô hình SWOT, CAMELS, v.v…,<br /> được chọn lọc và sử dụng trong quá trình đánh giá hiệu quả huy động vốn cũng như<br /> nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị và kết luận.<br /> 5. Cấu trúc của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục các thuật<br /> ngữ viết tắt, danh mục các tài liệu tham khảo, và phụ lục, luận văn được kết cấu<br /> thành 3 chương như sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng<br /> thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn từ các doanh nghiệp tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak<br /> Chương 3: Giải pháp Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các doanh<br /> nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chương 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại<br /> Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động và<br /> kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng.<br /> Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại bao gồm: Hoạt động nguồn<br /> vốn, Hoạt động sử dụng vốn và Hoạt động trung gian tài chính<br /> 1.2 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại<br /> Nguồn vốn của NHTM, theo đa số các nhà khoa học nhất trí rằng: Nguồn vốn<br /> của NHTM là tổng giá trị tiền tệ của vốn chủ sở hữu NHTM và vốn tạo lập hoặc huy<br /> động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.<br /> Nguồn vốn của NHTM có thể được phân chia thành hai bộ phận cơ bản: (1) Nguồn<br /> vốn do chủ sở hữu đóng góp, gọi là nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Nguồn vốn tạo lập<br /> hoặc huy động từ các chủ thể khác của nền kinh tế.<br /> Nguồn vốn huy động của NHTM có thể phân chia thành ba bộ phận cơ bản: (1)<br /> Nguồn vốn tiền gửi của khách hàng, bao gồm tiền gủi của các doanh nghiệp, các tổ<br /> chức nhà nước, xã hội và cá nhân trong nền kinh tế; (2) Nguồn vốn đi vay từ NHTW<br /> và các NHTM khác cũng như vay bằng cách phát hành các công cụ nợ trên thị<br /> trường tài chính; (3) Các hình thức huy động vốn khác.<br /> Huy động vốn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh<br /> <br /> của<br /> <br /> ngân hàng thương mại.<br /> Đối với các chủ thể và toàn bộ nền kinh tế: Chuyển hóa các khoản tiền tạm<br /> thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp và tiết kiệm của dân cư thành đầu tư chính là<br /> những cơ sở nền tảng của sự tăng trưởng, ổn định và phát triển của nền kinh tế.<br /> Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: Không có nguồn vốn<br /> huy động và hoạt động huy động vốn thì NHTM không thể thực hiện được các<br /> nghiệp vụ kinh doanh và cung cấp các dịch vụ tài chính khác.<br /> 1.3. Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại<br /> Có thể thống nhất cách hiểu về hiệu quả huy động vốn của NHTM chính là<br /> “chi phí thấp nhất để có thể đạt được quy mô và cơ cấu nguồn vốn phù hợp với nhu<br /> cầu sử dụng, đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh doanh của NHTM”. Một cách<br /> <br /> v<br /> <br /> cụ thể, hiệu quả huy động vốn của NHTM có thể được phản ánh đầy đủ thông<br /> qua hệ thống các chỉ tiêu sau đây:<br /> Các chỉ tiêu định lượng:<br /> a. Sự gia tăng về quy mô và sự cải thiện về cơ cấu nguồn vốn huy động<br /> - Sự gia tăng quy mô của nguồn vốn huy động= Gia tăng quy mô kỳ sau/Quy mô<br /> nguồn vốn huy động kỳ trước<br /> - Sự tăng trưởng về doanh số huy động vốn: Quy mô nguồn vốn huy động kỳ<br /> sau/Quy mô nguồn vốn huy động kỳ trước<br /> - Sự gia tăng số lượng khách hàng gửi tiền vào ngân hàng<br /> - Sự đáp ứng mục tiêu của quy mô vốn<br /> - Tỷ trọng nguồn vốn theo các tiêu thức/Tổng nguồn vốn<br /> b. Chi phí huy động vốn<br /> Tổng chi phí nguồn vốn<br /> Chi phí nguồn vốn bình quân =<br /> Tổng nguồn vốn huy động<br /> c. Chỉ tiêu về sự gia tăng thị phần huy động<br /> Nguồn vốn huy động của NHTM(i)<br /> Thị phần HĐV NHTM (i) =<br /> Tổng nguồn vốn HĐ của các NHTM<br /> Các chỉ tiêu định tính bao gồm: Sự đa dạng của nguồn vốn, Kỳ hạn và tính ổn<br /> định của nguồn vốn và Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn.<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM:<br /> Các nhân tố thuộc về NHTM: Chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương<br /> mại, Chất lượng các dịch vụ cung ứng và hệ thống giao dịch, Chính sách lãi suất huy<br /> động vốn, Khả năng ứng dụng công nghệ của ngân hàng thương mại, Hoạt động<br /> Marketing của ngân hàng thương mại, Thương hiệu và uy tín của ngân hàng thương<br /> mại, Phong cách phục vụ và tính chuyên nghiệp của nhân viên<br /> Các nhân tố khách quan:<br />  Chu kỳ phát trỉển của nền kinh tế<br />  Môi trường pháp lý<br />  Môi trường cạnh tranh<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Dak Lak

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ju7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hiệu quả huy động vốn, Huy động vốn, Huy động vốn doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế, Tỉnh Dak Lak
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tu-cac-doanh-nghiep-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Quoc-te-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dak-Lak.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT