Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      5      0
Mã tài liệu fv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.22 M Lần tải 0 Lần xem 5
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về vốn, huy động và hiệu quả huy động vốn của NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định những nguyên nhân hạn chế đối với huy động và hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG<br /> VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.3. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại ................................. 7<br /> 1.2. Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn của NHTMError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả huy động vốn cuả NHTM................Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM ......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Những nhân tố chủ quan ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Những nhân tố khách quan ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG ....Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – chi<br /> nhánh Thăng Long ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt – chi nhánh Thăng Long ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt –<br /> chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2011-2013 ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt – chi nhánh Thăng Long .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt chi nhánh Thăng Long ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phân tích hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt<br /> – chi nhánh Thăng Long ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu<br /> điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG ..........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt – chi nhánh Thăng Long .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới .. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu<br /> điện Liên Việt chi nhánh Thăng Long ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Đẩy mạnh chính sách khách hàng ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Quản lý tốt cơ cấu nguồn vốn ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Đẩy mạng công tác marketing thu hút khách hàngError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.5. Nâng cao hiệu quả cho vay và đầu tư ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch ............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viênError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt .................Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ .................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và có vai trò quan trọng đối với<br /> sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói<br /> chung. Do vậy vấn đề huy động vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đang là vấn đề cấp<br /> thiết đối với tất cả các ngân hàng hiện nay. Cuộc chạy đua giữa các ngân hàng thương mại<br /> trong và ngoài nước đã và đang tạo nên sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường tài chính ngân hàng. Đứng trước thách thức đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh<br /> Thăng Long với mục tiêu phát triển trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu,<br /> đang nỗ lực tạo ra lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh tiền tệ ở tất cả các lĩnh<br /> vực: cho vay, đầu tư, huy động, bảo lãnh… Đặc biệt, ngân hàng xác định tăng cường hoạt<br /> động huy động vốn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.<br /> Nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, đề tài “ Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại<br /> Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long” đã được lựa chọn<br /> nghiên cứu.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về vốn, huy động và hiệu quả huy động vốn<br /> của NHTM.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định những nguyên nhân hạn chế đối với huy<br /> động và hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh<br /> <br /> Thăng Long trong thời gian qua.<br /> - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại<br /> Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long .<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả huy động vốn của NHTM<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả huy động vốn của từ tiền gửi của tổ<br /> chức kinh tế và dân cư tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long<br /> giai đoạn 2011 - 2013.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, phương<br /> pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp nghiên cứu: thống kê,<br /> phân tích, phương pháp so sánh và tổng hợp, diễn dịch và quy nạp<br /> 5. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh<br /> mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của NHTM<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt chi nhánh Thăng Long<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu<br /> điện Liên Việt chi nhánh Thăng Long<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ<br /> HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM<br /> Trong phần này, tác giả trình bày về những lý luận cơ bản về huy động vốn và hiệu<br /> quả huy động vốn của ngân hàng thương mại, tác giả đi sâu và tìm hiểu hệ thống chỉ tiêu<br /> đánh giá hiệu quả huy động vốn cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy<br /> động vốn.<br /> 1.1. Những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại<br /> Có nhiều định nghĩa về ngân hàng thương mại, ở đây tác giả xin nêu định nghĩa được<br /> coi là đầy đủ nhất về NHTM: “ Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền<br /> tệ với hoạt động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cung cấp các<br /> dịch vụ tài chính và các hoạt động khác có liên quan. NHTM là tổ chức tài chính trung gian<br /> cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất so với bất kỳ tổ chức nào trong nền<br /> kinh tế”.<br /> 1.1.2. Những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại<br /> Phần này, tác giả đi vào vào tìm hiểu những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng<br /> thương mại bao gồm: huy động; cho vay; đầu tư; hoạt động dịch vụ khác. Bên cạnh các<br /> hoạt động cơ bản ở trên, ngân hàng thương mại còn thực hiện nhiều hoạt động khác như:<br /> Kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, quản lý ngân quỹ, môi giới chứng khoán, bảo hiểm… đáp<br /> ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.<br /> 1.1.3. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm huy động vốn<br /> Huy động vốn là hoạt động mà ngân hàng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau<br /> nhằm xây dựng, sử dụng nguồn vốn hiệu quả theo đúng qui định của pháp luật và đáp<br /> ứng mục tiêu kinh doanh của ngân hàng.<br /> Mục tiêu huy động vốn:<br /> -<br /> <br /> Tạo lập quy mô và sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Thăng Long

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
fv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả huy động vốn, Huy động vốn, Cơ cấu vốn, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Thăng Long, Đầu tư vốn
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
5
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-TMCP-Buu-dien-Lien-Viet-chi-nhanh-Thang-Long.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT