Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      4      0
Mã tài liệu e07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động huy động vốn của NHTM. Chương 2 – Thực trạng hiệu quả huy động vốn nợ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ. Chương 3 – Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nợ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> A. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Thực tế đã chứng minh để thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội của<br /> Nhà nước nói chung, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng<br /> cần một yếu tố rất quan trọng đó là vốn. Đối với các NHTM với tư cách là một chế<br /> tài trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan<br /> trọng. NHTM ngoài vốn tự có còn phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Có<br /> thể nói hoạt động huy động vốn từ các nguồn khác nhau trong xã hội là lẽ sống quan<br /> trọng của các NHTM.<br /> Tại Việt Nam việc huy động vốn của NHTM còn nhiều bất hợp lý, dẫn tới<br /> chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không<br /> còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân<br /> hàng phải đối mặt với các loại rủi ro... Do đó, việc nâng cao hiệu quả huy động vốn<br /> của NHTM là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.<br /> Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ là một chi nhánh cấp<br /> một tại khu vực miền Bắc, trong định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP<br /> Phương Nam nói chung và của các đơn vị tại khu vực phía Bắc của ngân hàng nói<br /> riêng, nâng cao hiệu quả huy động vốn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đây là một hoạt<br /> động vô cùng cần thiết góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội<br /> nhập quốc tế, và để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh cho Ngân<br /> hàng. Vì vậy đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP<br /> Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ” được lựa chọn.<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả huy động vốn của NHTM thông<br /> qua việc nghiên cứu khái niệm, vai trò, phân loại vốn của NHTM, cũng như khái<br /> niệm hiệu quả huy động vốn, các hình thức huy động vốn và các chỉ tiêu đánh giá<br /> hiệu quả huy động vốn của NHTM. Từ đó sẽ phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả<br /> huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ và đề xuất<br /> Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn để góp phần nâng cao kết quả kinh<br /> doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Các phương pháp khoa học được sử dụng trong luận văn này gồm có:<br /> Phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử, phương<br /> pháp chỉ số, phân tích, so sánh và tổng hợp, khái quát hoá và trừu tượng hoá. Sử<br /> dụng số liêu thống kê để phân tích và đánh giá.<br /> Ngoài mục Phần mở đầu và Kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1 – Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động huy động vốn của NHTM<br /> Chương 2 – Thực trạng hiệu quả huy động vốn nợ tại Ngân hàng TMCP Phương<br /> Nam – Chi nhánh Giảng Võ<br /> Chương 3 – Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nợ tại Ngân hàng TMCP<br /> Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ<br /> <br /> iii<br /> <br /> B. NỘI DUNG LUẬN VĂN<br /> CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NHTM<br /> Trong chương 1 luận văn đi sâu nghiên cứu 3 nội dung chính đó là: khái quát về<br /> vốn của NHTM, hiệu quả huy động vốn của NHTM và các nhân tố ảnh đến hoạt<br /> động huy động vốn của NHTM.<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ VỐN CỦA NHTM<br /> Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động<br /> được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.<br /> Vốn có vai trò quan trọng không những đối với nền kinh tế mà nó còn rất<br /> quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> - Đối với toàn bộ nền kinh tế: Việc huy động vốn và cho vay của NHTM đã<br /> giúp cho nền kinh tế có được sự cân đối về vốn, nâng cao hiệu quả sử động vốn.<br /> Nền kinh tế phát triển ngày càng hiệu quả. Ngoài ra Chính phủ trong nhiều trường<br /> hợp cũng có nhu cầu huy động một lượng vốn nhất định để bổ sung cho sự thâm hụt<br /> của Ngân sách Nhà nước.<br /> - Đối với hoạt động kinh doanh của NHTM: Vốn là cơ sở để tổ chức mọi<br /> hoạt động kinh doanh của NHTM vì NHTM là một loại hình doanh nghiệp cung<br /> ứng hàng hóa đặc biệt đó là “ tiền tệ ” thì vốn trở thành yếu tố tiên quyết. Ngoài ra<br /> vốn còn quyết định quy mô hoạt động tín dụng các hoạt động khác ;năng lực thanh<br /> toán và đảm bảo uy tín; năng lực cạnh tranh của NHTM.<br /> Vốn của NHTM bao gồmvốn chủ sở hữu và vốn nợ.<br /> - Vốn chủ sở hữu là loại vốn của NHTM có tính ổn định cao, có thể sử dụng<br /> lâu dài. Nguồn hình thành và nghiệp vụ hình thành loại vốn này rất đa dạng tùy theo<br /> tính chất sở hữu, năng lực tài chính của chủ ngân hàng, yêu cầu phát triển của thị<br /> trường, bao gồm: vốn ban đầu, vốn được bổ sung trong quá trình hoạt động, các<br /> quỹ, vốn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần.<br /> - Vốn nợ bao gồm: tiền gửi (tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn của tổ<br /> chức kinh tế, tổ chức xã hội, tiền gửi tiết kiệm,tiền gửi của các ngân hàng khác ) và<br /> tiền vay (vay NHNN, vay các TCTD khác, vay trên thị trường vốn, vốn nợ khác).<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM<br /> Hiệu quả huy động vốn được thể hiện ở khả năng đáp ứng cao nhất nhu cầu<br /> sử dụng vốn của NHTM. Đó chính là sự đáp ứng kịp thời, đầy đủ, nhu cầu sử dụng<br /> vốn với chi phí hợp lý.<br /> Tuỳ từng tiêu chí đánh giá khác nhau ta có các hình thức huy động vốn khác<br /> nhau như: Huy động vốn ngắn hạn, huy động vốn trung và dài hạn. Huy động vốn<br /> từ cá nhân, huy động vốn từ tổ chức kinh tế - xã hội, huy động vốn từ các TCTD<br /> khác. Huy động vốn qua nghiệp vụ tiền gửi, huy động vốn qua nghiệp vụ đi vay,<br /> phát hành các công cụ nợ, huy động vốn từ các nguồn khác. Hay vốn huy động là<br /> VNĐ, USD, EUR,...<br /> Để đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM ta sử dụng các chỉ tiêu khác<br /> nhau, mỗi chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM ở một khía cạnh<br /> riêng. Chẳng hạn:<br /> - Ta muốn đánh giá hiệu quả huy đông ở khía cạnh chi phí thì sử dụng chỉ<br /> tiêu“Chi phí huy động vốn /Tổng vốn huy động”.<br /> - Nếu muốn biết khả năng đáp ứng kịp thời các nhu cầu về sử dụng vốn - khả<br /> năng sinh lời từ đồng vốn huy động được thì ta sử dụng chỉ tiêu “Chêch lệch doanh<br /> thu chi phí trả lãi / chi phí trả lãi”.<br /> - Còn nếu muốn xét đến chi phí lương trả cho lao động thực hiện huy động<br /> vốn ta sử dụng chỉ tiêu “Quy mô vốn huy động / chi phí tiền lương”.<br /> - Ngoài ra ta cũng có thể đánh giá hiệu quả huy động vốn thông qua “Sự ổn<br /> định vốn huy động của các hình thức huy động vốn”…<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NHTM<br /> Hiệu quả huy động vốn thường bị tác động bởi cả nhân tố khách quan và chủ<br /> quan như: môi trường pháp lý, chính sách của nhà nước; tình hình chính trị – kinh tế<br /> – xã hội trong và ngoài nước; trình độ dân trí và tâm lý, thói quen tiêu dùng của<br /> người gửi tiền; nhân tố công nghệ thông tin; chiến lược kinh doanh của NHTM;<br /> năng lực và trình độ của cán bộ của NHTM; thâm niên, uy tín, mạng lưới hoạt động<br /> <br /> v<br /> <br /> của NHTM; công nghệ ngân hàng của NHTM; bảo hiểm tiền gửi của NHTM…<br /> Chẳng hạn: một quốc gia có môi trường pháp lý ổn định sẽ tạo nên một môi trường<br /> đầu tư tốt ổn định, nhờ đó mà nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài cũng tăng lên, nguồn<br /> cung ứng vốn cũng tăng lên. Hay một quốc gia đang trong thời kỳ lạm phát tăng<br /> cao, nền kinh tế bất ổn dẫn tới đồng nội tệ mất giá, khi đó người dân thay vì việc<br /> gửi tiết kiệm tại ngân hàng mà đi mà mua bất động sản hay mua vàng, ngoại tệ …<br /> để bảo toàn tài sản của họ. Khi đó NHTM sẽ gặp khó khăn hơn trong hoạt động huy<br /> động vốn từ dân cư… Một NHTM có uy tín cao, mạng lưới rộng khắp, năng lực,<br /> trình độ cán bộ cao, công nghệ ngân hàng tiên tiến sẽ tạo nhiều thuận tiện cho khách<br /> hàng trong việc giao dịch và sử dụng sản phẩm ngân hàng, khi đó hoạt động huy<br /> động vốn của ngân hàng cũng tốt hơn…<br /> CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN NỢ TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM – CN GIẢNG VÕ<br /> 2.1. KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG<br /> TMCP PHƯƠNG NAM – CN GIẢNG VÕ<br /> Với tiền thân là Chi nhánh cấp 2 Định Công được thành lập vào tháng<br /> 5/2001, có trụ sở đặt tại Xã Định Công, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Số lượng<br /> cán bộ nhân viên ban đầu chỉ vỏn vẹn 10 người. Đến ngày 26/05/2003 được sự<br /> chấp thuận của NHNN TP Hà Nội, Chi nhánh đã di dời địa điểm về số 260 Cầu<br /> Giấy – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân<br /> viên Chi nhánh đã được nâng cấp thành Chi nhánh Cấp 1. Trải qua nhiều lần<br /> đổi tên, cuối cùng Chi nhánh đã chính thức đổi thành Chi nhánh Giảng Võ vào<br /> ngày 30/03/2009 và chuyển đến tòa nhà do Ngân hàng mua làm trụ sở tại số<br /> 205 Giảng Võ – Đống Đa – TP Hà Nội.<br /> Từ thời điểm đó đến này, thực hiện đúng theo phương hướng và chủ trương<br /> hoạt động của PNB và sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo Chi nhánh Giảng Võ<br /> đã không ngững ổn định và phát triển thành Chi nhánh vững mạnh của toàn hệ<br /> thống PNB.<br /> Nhân sự của Chi nhánh lúc này cũng lên tới gần 68 người. Bao gồm: 01 Ủy<br /> viên Hội đồng quản trị, 03 Kiểm soát nội bộ, 01 Phó tổng miền Bắc, 01 Giám đốc,<br /> 02 Phó giám đốc, và 08 phòng ban.<br /> Chi nhánh trong thời gian gần đây cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
e07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả huy động vốn, Hiệu quả huy động vốn, Huy động vốn, Ngân hàng TMCP Phương Nam, Chi nhánh Giảng Võ
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
4
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-TMCP-Phuong-Nam-Chi-nhanh-Giang-Vo.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT