Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái - VINASIAM BANK

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 9t7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 20 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của NHTM. Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn của NHLD Việt Thái hiện nay, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHLD Việt Thái trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng Thương mại ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Huy động vốn của Ngân hàng thương mại .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> <br /> HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not de<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm về quả huy động vốn ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốnError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐNError! Bookmark not d<br /> <br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN<br /> HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁIError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình phát triển của Ngân hàng Liên doanh Việt TháiError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt TháiError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN<br /> DOANH VIỆT THÁI .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Các biện pháp huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt TháiError! Bookmark not defi<br /> 2.2.2. Quy mô và cơ cấu vốn huy động................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.3. Chi phí huy động vốn và chênh lệch lãi suất cơ bảnError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốnError! Bookmark not defined.<br /> 2.3.<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN<br /> DOANH VIỆT THÁI .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Đánh giá chung........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG<br /> LIÊN DOANH VIỆT THÁI......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng Liên doanh Việt TháiError! Bookmark not def<br /> <br /> 3.1.2. Mục tiêu huy động vốn của Ngân hàng Liên doanh Việt TháiError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> NHLD VIỆT THÁI .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Xây dựng chiến lược huy động vốn linh hoạtError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động của ngân hàngError! Bookmark no<br /> <br /> 3.2.3. Đảm bảo số lượng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lýError! Bookmark not define<br /> 3.2.4. Cải thiện cơ cấu tiền gửi ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Hạn chế rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoảnError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Các giải pháp kỹ thuật ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Huy động vốn tự có .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.<br /> <br /> MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt NamError! Bookmark not def<br /> KẾT LUẬN ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............. Error! Bookmark not defined.<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam thực thi các cam kết trong lĩnh vực Ngân<br /> hàng khi trở thành thành viên chính của WTO vào tháng 11/2006. Sự xuất hiện của<br /> các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tạo sự canh tranh gay gắt và khốc liệt hơn<br /> giữa các NHTM trong nước và NHTM nước ngoài.<br /> Tại văn kiện Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam ta cũng đã nêu rõ một<br /> trong các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch là: “Tăng nhanh vốn đầu tư phát triển<br /> Kinh tế - xã hội …”. Cùng với sự phát triển và đổi mới của đất nước, vấn đề vốn<br /> cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa được Nhà nước ta vô cùng quan tâm. Việc huy<br /> động vốn từ nội lực được đặt lên hàng đầu, trong khi thị trường tài chính tiền tệ<br /> chưa phát triển mạnh, nhất là thị trường vốn thì NHTM đóng một vai trò hết sức<br /> quan trọng, là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, phải tìm cách “Tận khơi” mọi tiềm<br /> lực về vốn là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay.<br /> NHLD Việt Thái là một trong những NHLD đầu tiên ở Việt Nam, có vai trò<br /> hết sức quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu về vốn cho đầu tư phát triển, nhằm<br /> góp phần thực hiện chủ trương đường lối phát triển kinh tế của Nhà nước ta. Tuy<br /> nhiên, hiện nay trước sức ép tăng trưởng tín dụng, nhu cầu huy động vốn của Ngân<br /> hàng rất lớn để đáp ứng nhu cầu đối với nhiều dự án quốc gia cần với lượng vốn lên<br /> đến hàng trăm triệu USD cho đến kỳ giải ngân. NHLD Việt Thái sẽ gặp khó khăn<br /> có thể phát triển ổn định về vốn nếu không có những biện pháp tăng cường hiệu quả<br /> huy động vốn để góp phần đáp ứng nhu cầu trong nền kinh tế.<br /> Đứng trước những cơ hội thách thức và sự cạnh tranh sau khi Việt Nam gia<br /> nhập WTO, các NHTM trong nước đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> của mình thông qua việc tăng vốn điều lệ, phát triển mạng lưới, phát triển công<br /> nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ …. Đặc biệt, trong điều kiện cạnh tranh gay<br /> gắt hiện nay, có rất nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ chức tài<br /> chính phi Ngân hàng như Bảo hiểm, Tiết kiệm Bưu điện, các Công ty chứng<br /> khoán… tham gia tiếp cận nguồn vốn huy động. Chính vì vậy đòi hỏi NHLD Việt<br /> Thái cần phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả vốn huy<br /> động để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và nhu<br /> <br /> iv<br /> <br /> cầu sử dụng vốn của chính Ngân hàng.<br /> Xuất phát từ nhu cầu thực tế và cấp thiết trên, tác giả xin chọn nghiên cứu đề<br /> tài “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái VINASIAM BANK” làm luận văn thạc sỹ kinh tế.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn<br /> - Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của NHTM.<br /> - Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn của NHLD Việt Thái hiện nay,<br /> chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế.<br /> - Đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHLD<br /> Việt Thái trong những năm tới.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động huy động vốn và hiệu quả huy<br /> động vốn của NHTM.<br /> - Phạm vi nghiên cứu của luận văn là huy động vốn và hiệu quả huy động vốn<br /> tại NHLD Việt Thái. Với số liệu nghiên cứu hoạt động từ năm 2008 - 2010.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Nhằm mục đích nghiên cứu để giải quyết các ý tưởng đề tài đặt ra, vì vậy đã<br /> vận dụng các phương pháp nghiên cứu là phương pháp luận duy vật biện chứng,<br /> duy vật lịch sử có kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, sử dụng phương pháp thống kê,<br /> phân tích kinh tế, tổng hợp, so sánh số liệu trong quá trình nghiên cứu.<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Tổng quan về hiệu quả huy động vốn của NHTM<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại NHLD Việt Thái<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHLD Việt Thái<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về NHTM<br /> Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.<br /> Ngân hàng gắn liền với lịch sử sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Bao gồm<br /> nhiều loại hình tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài<br /> chính nói riêng, trong đó NHTM thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản,<br /> thị phần và số lượng các ngân hàng. Sự ra đời của hệ thống NHTM có tác động rất<br /> lớn đến quá trình phát triển kinh tế hàng hóa và ngược lại, kinh tế hàng hóa phát<br /> triển thì hoạt động NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và ngân hàng trở thành<br /> tổ chức không thể thiếu trong nền kinh tế.<br /> 1.1.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại<br /> Hoạt động huy động vốn: Là hoạt động tạo nguồn vốn cho NHTM đóng vai<br /> trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. có thể huy động<br /> vốn trong nền kinh tế từ nhiều kênh khác nhau. Bao gồm: Vốn chủ sở hữu; Hoạt<br /> động huy động tiền gửi; Hoạt động đi vay; Hoạt động huy động vốn khác.<br /> Hoạt động sử dụng vốn (Hoạt động cho vay và hoạt động đầu tư): Ngân hàng<br /> thực hiện huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng trong xã hội để<br /> các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh và<br /> nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.<br /> Hoạt động dịch vụ trung gian tài chính: Ngân hàng đóng vai trò trung gian<br /> thanh toán cho khách hàng thông qua các hình thức như séc, thẻ thanh toán ủy<br /> nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng hoặc dựa trên việc hạch toán vào các tài<br /> khoản có liên quan đến đối tượng đó. Có các nghiệp vụ như: Nghiệp vụ bảo lãnh;<br /> Cung cấp các tài khoản giao dịch và và thực hiện thanh toán; Bảo quản vật có giá;<br /> Các nghiệp vụ trung gian khác.<br /> Các hoạt động của ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên tác động<br /> qua lại với nhau. Nguồn vốn huy động ảnh hưởng tới quyết định sử dụng vốn,<br /> ngược lại nhu cầu sử dụng vốn ảnh hưởng tới quy mô, cơ cấu của nguồn vốn huy<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái - VINASIAM BANK

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
9t7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả huy động vốn, Hiệu quả huy động vốn, Huy động vốn, Hỗ trợ vốn, Ngân hàng Liên doanh Việt Thái - VINASIAM BANK
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
20
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-Lien-doanh-Viet-Thai-VINASIAM-BANK.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT