Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 2y7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.43 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội và chương 3 - Giải pháp nâng cáo hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Cùng với các ngành khác trong nền kinh tế, ngành ngân hàng ở Việt<br /> Nam đang ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của mình trong công<br /> cuộc phát triển đất nước. Để khẳng định uy tín và thương hiệu đồng thời<br /> nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại cần phải lựa chọn<br /> cho mình một con đường đi phù hợp. Nâng cao hiệu quả huy động vốn để<br /> đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động cho vay, đầu tư, nâng cao hiệu quả<br /> hoạt động kinh doanh, từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước được<br /> xem là một trong những con đường được các ngân hàng lựa chọn .<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của hiệu quả huy động vốn đối với<br /> hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong thời gian vừa qua tại Ngân hàng<br /> TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) hiệu quả huy động vốn đã ngày càng được<br /> nâng cao, đáp ứng đầy đủ cho hoạt động sử dụng vốn của ngân hang. Tuy<br /> nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hiệu quả huy động vốn tại<br /> Habubank vẫn còn bộc lộ những hạn chế.<br /> Xuất phát từ lý do trên, đề tài “ Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà nội” đã được em chọn để nghiên cứu.<br /> Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được kết cấu<br /> gồm ba chương<br /> Do hạn chế về mặt kiến thức, luận văn không tránh khỏi những sai sót,<br /> em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thâyd, cô giáo để luận văn được<br /> hoàn chỉnh hơn.<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thƣơng mại<br /> *<br /> <br /> Khái niệm NHTM : NHTM là một tổ chức tài chính, hoạt động kinh<br /> <br /> doanh chủ yếu trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, cung cấp một danh mục sản<br /> phẩm, dịch vụ vô cùng đa dạng với tính chất chung là nhận tiền gửi để sử<br /> dụng vào mục đích cho vay, đầu tư và các dịch vụ kinh doanh khác.<br /> * Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại bao gồm : hoạt động<br /> huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn và hoạt động khác<br /> 1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại<br /> * Khái niệm huy động vốn : Hoạt động huy động vốn là một trong<br /> những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Hoạt<br /> động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động<br /> khác như cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng<br /> *Nguồn vốn của ngân hàng thương mại bao gồm : Vốn chủ sở hữu.<br /> Vốn nợ và vốn nợ khác.<br /> * Các phương thức huy động vốn: Tùy theo từng mục đích nghiên cứu<br /> khác nhau, ta có thể chia huy động vốn theo các hình thức khác nhau như theo<br /> mục đích huy động, theo đối tượng, theo thời gian, theo loại tiền…<br /> 1.3. Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại<br /> * Khái niệm hiệu quả huy động vốn : Hiệu quả huy động vốn của<br /> NHTM chính là kết quả huy động mà ngân hàng đạt được, phù hợp với nhu<br /> cầu sử dụng vốn, đảm bảo được mục tiêu an toàn và sinh lợi cao cho ngân<br /> hàng trong từng thời kỳ.<br /> * Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn gồm<br /> <br /> iii<br /> <br /> Tốc độ tăng trưởng vốn huy động : So sánh tổng vốn huy động năm<br /> nay so với tổng vốn huy động năm trước<br /> Tỷ trọng các loại vốn huy động với nhu cầu sử dụng vốn của ngân<br /> hàng: Một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả huy động vốn là ngân<br /> hàng cần xem xét tỷ trọng của các loại vốn ngắn hạn, trung dài hạn, nội tệ,<br /> ngoại tệ với nhu cầu sử dụng vốn. Tỷ trọng này ở mức hợp lý, phù hợp với<br /> nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng thì hiệu quả huy động vốn của ngân hàng<br /> mới cao.<br /> Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn: Huy động và sử dụng<br /> vốn là hai hoạt động có mối liên hệ qua lại, tác động chặt chẽ với nhau, hoạt<br /> động huy động vốn là cơ sở, tiền đề cho hoạt động sử dụng vốn, ngược lại, có<br /> sử dụng được vốn hiệu quả mới thúc đẩy hoạt động huy động vốn.<br /> Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn còn được thể hiện ở kỳ<br /> hạn, loại tiền và mức chi phí huy động.<br /> Chi phí huy động vốn: Chi phí huy động vốn là toàn bộ số tiền<br /> ngân hàng phải bỏ ra để có được số vốn đó, bao gồm chi phí trả lãi và<br /> các chi phí khác<br /> Chênh lệch lãi suất bình quân: Chênh lệch lãi suất bình quân là chỉ tiêu<br /> phản ánh chênh lệch giữa lãi suất đầu ra bình quân (lãi thu được từ hoạt động<br /> cho vay, đầu tư), và lãi suất đầu vào bình quân (lãi suất phải trả cho các khoản<br /> huy động).<br /> 1.4. Nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân<br /> hàng thƣơng mại<br /> *Những nhân tố thuộc về ngân hàng bao gồm: Lãi suất huy động; Hiệu<br /> quả cho vay và đầu tư của ngân hàng; Mạng lưới của ngân hàng; Hoạt động<br /> Marketting; Yếu tố con người; Cơ sở vật chất, công nghệ.<br /> *Những nhân tố bên ngoài ngân hàng bao gồm : Tâm lý, thói quen của<br /> khách hàng; Môi trường kinh tế; Môi trường pháp lý; Đối thủ cạnh tranh.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội<br /> Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội là ngân hàng thương mại cổ phần đầu<br /> tiên ở Việt Nam được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu ban đầu là hoạt<br /> động tín dụng và dịch vụ trong lĩnh vực phát triển nhà. Tiền thân của<br /> Habubank là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết hợp với các cổ<br /> đông bao gồm Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và một số doanh nghiệp<br /> quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và du lịch. Với số<br /> vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, Habubank được phép kinh doanh các sản<br /> phẩm và dịch vụ ngân hàng trong 99 năm.<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP NHà Hà Nội<br /> *Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội<br /> Tổng vốn huy động toàn Habubank năm 2009 đạt 25.468 tỷ đồng, vượt<br /> 20% kế hoạch, tăng 27,59% so với năm 2008. Trong đó, huy động từ thị<br /> trường 1 đạt 15.217 tỷ đồng, tăng 37,31%, huy động từ thị trường II đạt<br /> 10.251 tỷ đồng , tăng 15,46% . Nguồn huy động của Habubank đã đáp ứng<br /> được đầy đủ và chủ động cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.<br /> *Phân tích hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội<br /> Tốc độ tăng trưởng vốn huy động<br /> Tốc độ tăng trưởng vốn huy động tại Habubank không ổn định từ năm<br /> 2007-2009, năm 2008 do những bất ổn trên thị trường tiền tệ vốn huy động<br /> tại Habubank giảm 0,01% so với năm 2007, sang năm 2009 với chính sách<br /> huy động hiệu quả, hợp lý, vốn huy động tăng vượt so với kế hoạch đề ra và<br /> tăng 27% so với năm 2008. Mặc dù, tại Habubank tốc độ tăng trưởng vốn<br /> <br /> v<br /> <br /> năm sau cao hơn năm trước nhưng tốc độ tăng trưởng đều và không ổn định.<br /> Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả huy động vốn qua chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng<br /> vốn huy động người ta còn xem xét chỉ tiêu quy mô vốn huy động. Đánh giá<br /> quy mô vốn huy động qua chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn.<br /> Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn tại Habubank năm 2008 là không đạt<br /> so với kế hoạch đề ra còn hai năm 2007 và 2009 ngân hàng luôn hoàn thành<br /> vượt mức so với kế hoạch.<br /> Tỷ trọng các loại vốn huy động với nhu cầu cho vay và đầu tư<br /> Xét theo kỳ hạn, vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn vốn trung<br /> dài hạn. Nếu xét theo loại tiền, vốn huy động bằng VND tại Ngân hàng<br /> TMCP Nhà Hà nội luôn chiếm phần lớn trên 78% so với vốn huy động bằng<br /> ngoại tệ.<br /> Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn<br /> Sự phù hợp hay không phù hợp giữa huy động vốn với cho vay và đầu<br /> tư sẽ được làm rõ khi phân tích các cân đối sau<br /> Cân đối vốn huy động với cho vay và đầu tư theo kỳ hạn : việc cân đối<br /> giữa nguồn vốn ngắn hạn với cho vay và đầu tư ngắn hạn tại Habubank trong<br /> thời gian qua là khá hợp lý. Toàn bộ nhu cầu cho vay và đầu tư ngắn hạn của<br /> ngân hàng đã được tài trợ bằng vốn ngắn hạn. Tuy nhiên, việc cân đối giữa<br /> nguồn vốn trung – dài hạn với cho vay và đầu tư trung – dài hạn là chưa hợp<br /> lý. Nguồn huy động vốn trung dài hạn của ngân hàng không đủ tài trợ cho các<br /> khoản cho vay , đầu tư trung – dài hạn.<br /> Cân đối giữa nguồn vốn huy động với cho vay và đầu tư theo loại<br /> tiền: cân đối giữa huy động và cho vay theo loại tiền tại Habubank chưa thực<br /> sự hiệu quả. Trong khi tiền VND có hiện tượng thiếu nguồn dùng để cho vay<br /> và đầu tư thì trái lại với ngoại tệ tại Habubank lại xảy ra hiện tượng dư thừa<br /> nguồn vốn<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2y7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả huy động vốn, Huy động vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần, Nhà Hà Nội, Hỗ trợ vốn
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.43 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Nha-Ha-Noi.PDF[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT