Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đông Đô”(VPBank)

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn, Hoạt động tín dụng ngắn hạn, Tín dụng ngắn hạn, Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Đông Đô
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.34 M
Lần xem
3
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1 Hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại ............... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái quát về NHTM ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Khái niệm về tín dụng ngân hàng ... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Các phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếuError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2. Hiệu quả tín dụng ngắn hạn .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại<br /> .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả tín dụngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn<br /> của NHTM. .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM<br /> ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI<br /> VPBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của vpbank chi nhánh<br /> Đông Đô ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Giới thiệu chung về Vpbank ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1.2 Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô<br /> .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vpbank Đông Đô .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2 Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Vpbank chi nhánh Đông Đô.<br /> ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Quy mô cho vay ngắn hạn tại Vpbank Đông ĐôError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.2 Chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạnError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn của Vpbank chi nhánh Đông Đô<br /> ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.3.1 Những kết quả đạt được .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân ...... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG<br /> NGẮN HẠN TẠI VPBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1 Định hướng hoạt động của ngân hàng VPBank Chi nhánh Đông ĐôError! Bookm<br /> <br /> 3.2 Định hướng cho vay ngắn hạn của VPBank - chi nhánh Đông ĐôError! Bookmar<br /> <br /> 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của VPBank Chi nhánh Đông ĐôError! Bookma<br /> <br /> 3.3.1 Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình cho vayError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Nâng cao trình độ và đạo đức cán bộ tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3 Nâng cao khả năng dự báo những biến động của thị trường trong<br /> ngắn hạn và dài hạn. ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.4 Tăng cường các biện pháp về nguồn vốn huy độngError! Bookmark not defin<br /> 3.3.5 Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.6 Chủ động giải quyết các khoản nợ có vấn đềError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.7 Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàngError! Bookmar<br /> 3.3.8 Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng<br /> sau khi vay vốn. ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.9 Tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ tại ngân hàng.Error! Bookmark not defin<br /> 3.4 Một số kiến nghị .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1 Đối với ngân hàng VPBank............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 3.4.3 Đối với Nhà nước ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự<br /> vân động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác<br /> ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy<br /> lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu<br /> tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối…<br /> Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một hoạt động<br /> quan trọng, đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, quyết định sự tồn<br /> tại và phát triển của ngân hàng tuy nhiên đây cũng là hoạt động chứa nhiều<br /> rủi ro nhất do khả năng khách hàng không trả được nợ. Do vậy, để hạn chế<br /> những rủi ro này các ngân hàng thương mại phải đặc biệt chú trọng tới việc<br /> nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của các sản phẩm dịch vụ đang<br /> cung cấp cho thị trường. Đặc biệt là trong giai đoạn này thì các ngân hàng<br /> thương mại Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể cạnh tranh với các<br /> ngân hàng nước ngoài khi các ngân hàng này có ưu thế hơn hẳn về nhiều<br /> mặt.<br /> Những năm gần đây, các NHTMCP Việt Nam đã mở rộng cho vay trung<br /> và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt<br /> là đối với thị trường ngân hàng – tài chính của Việt Nam. Nhu cầu về vốn<br /> nói chung và vốn ngắn hạn nói riêng ngày càng tăng. Do đó việc năng cao<br /> hiệu quả cho vay ngắn hạn là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại và phát<br /> triển của các NHTM.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng, thời gian qua ngân hàng Việt Nam<br /> Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã chú trọng tới hoạt động tín dụng và ngày<br /> càng hoàn thiện hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng<br /> yêu cầu phát triển kinh tế nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trong hoạt động<br /> cho vay của mình, cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Hoạt<br /> động cho vay ngắn hạn mang lại lợi nhuận cao, và đem lại thu nhập chính<br /> cho VPBank Chi nhánh Đông Đô, đồng thời cũng làm phát sinh các khoản<br /> nợ xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.<br /> Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả<br /> <br /> 5<br /> <br /> hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt<br /> Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đông Đô”(VPBank).<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu về thực trạng hiệu<br /> quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt<br /> Nam Thịnh Vượng chi nhánh Đông Đô trên cơ sở đánh giá thực trạng đó<br /> để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động tín dụng<br /> ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi<br /> nhánh Đông Đô trong thời gian tới.<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT<br /> DỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thƣơng mại<br /> Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm và<br /> được dùng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của doanh nghiệp và các<br /> nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.<br /> Tín dụng ngắn hạn có đặc điểm:<br /> - Vốn vay ngắn hạn luân chuyển cùng chu kỳ sản xuất kinh<br /> doanhcuar khách hàng<br /> - Thời hạn thu hồi vốn nhanh nên rủi ro của khoản cho vay ngắn hạn<br /> thấp hơn các khoản cho vay trung dài hạn, mức lãi suất cho vay ngắn hạn<br /> thấp hơn mức lãi suất cho vay trng, dài hạn.<br /> -Hình thức cho vay phong phú như cho vay từng lần, cho vay theo hạn<br /> mức, cho vay thấu chi, cho vay luân chuyển...<br /> - Tín dụng ngắn hạn là hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại.<br /> 1.2 Hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thƣơng mại<br /> Hiệu quả tín dụng ngắn hạn được hiểu là khả năng đáp ứng một cách<br /> phù hợp nhất nhu cầu về vốn của khách hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn và<br /> sinh lời cho ngân hàng.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng<br /> thương mại như: Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay ngắn hạn, Nhóm<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu về thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Đông Đô trên cơ sở đánh giá thực trạng đó để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Đông Đô trong thời gian tới.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đông Đô”(VPBank)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-tin-dung-ngan-han-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Viet-Nam-Thinh-Vuong-Chi-nhanh-Dong-Do-VPBank.PDF[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT