Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu hv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 17 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Kết cấu luận văn gồm ba (03) chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về kinh doanh ngoại tệ và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ HIỆU QUẢ<br /> HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm về hoạt động kinh doanh ngoại tệError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại tệ . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.4 Vai trò hoạt động KDNT của NHTM trong nền kinh tế thị trường .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTMError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KDNT của NHTM .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động KDNT của NHTM Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Những nhân tố khách quan ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Những nhân tố chủ quan .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI<br /> TỆ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT<br /> NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3 Tình hình tài chính Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2010 -2012 .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Việt<br /> Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Quy trình thực hiện kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng NHNo&PTNT Việt<br /> Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi<br /> nhánh Nam Hà Nội............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo & PTNT Việt<br /> Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân .............. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH<br /> DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM HÀ<br /> NỘI ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng phát triển của NHNo &PTNT Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.1. Dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước năm 2014 tác động tới hoạt<br /> động kinh doanh ngoại tệ của NHTM ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.3. Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2014 và những năm tiếp theoError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Việt<br /> <br /> Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Nâng cao chất lượng quy trình, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Khai thác triệt để các nguồn ngoại tệ ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Đa dạng hóa các loại ngoại tệ kinh doanh Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4 Đẩy mạnh các nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến hoạt động KDNTError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động KDNTError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.6 Nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8 Phát triển công nghệ thông tin ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kiến nghị ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Kiến nghị với NHNN ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam .. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Quá trình hội nhập kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ buộc các nước tham gia<br /> phải thay tuân thủ các quy ước chung, những rao cản về thuế quan, chính sách thương<br /> mại dần bị dỡ bỏ kèm theo sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trong<br /> nước và các ngân hàng 100% vốn nước ngoài.<br /> Các ngân hàng thương mại Việt nam trong thời gian qua mới chỉ tập trung vào hoạt<br /> động tín dụng thuần tuý nhiều rủi ro, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ còn<br /> thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để theo kịp hội nhập kinh tế thế giới buộc<br /> các ngân hàng thương mại phải mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, trong<br /> đó có hoạt động kinh doanh ngoại tệ.<br /> Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Việt nam cũng đã được chú trọng<br /> <br /> và phát triển. Tuy nhiên, quy mô hoạt động kinh doanh ngoại tệ còn chưa tương xứng,<br /> quy trình còn nhiều hạn chế, kết quả mang lại còn khiêm tốn.<br /> Chính vì thế tôi lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại<br /> tệ tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội” để nghiên cứu.<br /> Kết cấu luận văn gồm ba (03) chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh ngoại tệ và hiệu quả hoạt động kinh doanh<br /> ngoại tệ của ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng<br /> No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân<br /> hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT<br /> ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1 Khái niệm về hoạt động kinh doanh ngoại tệ<br /> Hoạt động kinh doanh ngoại tệ là việc mua bán các loại ngoại tệ khác nhau nhằm<br /> đảm bảo cân đối các nhu cầu về ngoại tệ ngân hàng và tìm cách thu lợi nhuận trực tiếp<br /> thông qua chênh lệch về tỷ giá và lãi suất giữa các đồng tiền khác nhau.<br /> <br /> 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại tệ<br /> Các đặc điểm đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại tệ là: Hoạt động KDNT gắn<br /> liền với các hoạt động thương mại quốc tế; gắn liền với tỷ giá và luôn chứa đựng nhiều<br /> rủi ro.<br /> <br /> 1.1.3 Các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM<br /> 1.1.3.1 Giao dịch giao ngay (Spot)<br /> Giao dịch giao ngay là giao dịch hai bên thỏa thuận mua bán ngoại tệ theo tỷ giá<br /> thống nhất ngày hôm nay và việc chuyển giao giữa các đồng tiền được thực hiện trong<br /> vòng 02 ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày ký kết hợp đồng.<br /> <br /> 1.1.3.2 Giao dịch kỳ hạn (Forward)<br /> Giao dịch kỳ hạn là giao dịch được các bên thoả thuận mua bán với nhau một lượng<br /> ngoại tệ theo một tỷ giá xác định ngày hôm nay nhưng việc thực hiện giao dịch vào một<br /> ngày trong tương lai, thông thường ngày trong tương lai thường là 30, 60, 90, 120 hay<br /> 180 ngày.<br /> <br /> 1.1.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP)<br /> Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch bao gồm đồng thời cả hai giao dịch: giao<br /> dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác,<br /> trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch<br /> được xác định tại thời điểm ký hợp đồng.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
hv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ, Kinh doanh ngoại tệ, Chi nhánh Nam Hà Nội, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
17
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-ngoai-te-tai-Agribank-Chi-nhanh-Nam-Ha-Noi.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT