Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4r7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu, Vay xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU................................ Error! Bookmark not defined.<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN.............................................................................................. 3<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG I .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm cho vay xuất nhập khẩu................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay xuất nhập khẩu Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Đặc điểm hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của NHTMError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2. Các hình thức cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3. Hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mạiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.3.1. Quan niệm về hiệu quả cho vay xuất nhập khẩuError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu của NHTM ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng<br /> thương mại .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2 .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH<br /> NGÂN HÀNG ĐT&PT BẮC HÀ NỘI ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà NộiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển<br /> Bắc Hà Nội ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà<br /> Nội<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động của Chi nhánh ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại BIDV Bắc Hà Nội ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thực trạng cho vay XNK tại BIDV Bắc Hà NộiError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại BIDV Bắc Hà Nội ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá chung hiệu quả cho vay XNK tại BIDV Bắc Hà NộiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được: ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3 .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI<br /> NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT BẮC HÀ NỘI ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng hoạt động cho vay nói chung và cho vay XNK nói riêng của Chi<br /> nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà nội trong thời gian tới.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.1. Mục tiêu ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Hoạt động cụ thể............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại BIDV Bắc Hà Nội.<br /> ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng xuất nhập khẩuError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 3.2.2. Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm cho vay XNK, mở rộng đối tượng cho vay XNK…<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Triển khai Marketing ngân hàng trong hoạt động cho vay XNKError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.2.4. Quy định cụ thể hơn về sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ trong hoạt động cho<br /> vay xuất nhập khẩu: .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Tăng cường năng lực cho vay của Chi nhánh. . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng xuất nhập khẩu.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.7. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Chi nhánh<br /> Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Dưới góc độ của một Ngân hàng thương mại, việc cung cấp tín dụng xuất nhập<br /> khẩu cho Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, không những<br /> đem lại hiệu quả kinh doanh từ lãi vay mà còn thu được các phí dịch vụ từ hoạt động<br /> thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ. Thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Bắc Hà Nội (BIDV Bắc Hà Nội) luôn quan tâm đến việc phát triển hoạt động<br /> tín dụng xuất nhập khẩu và bước đầu đã thu được những thành quả nhất định. Tuy nhiên<br /> bên cạnh những thành quả đó, Chi nhánh cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế cần<br /> phải khắc phục. Đây cũng là lý do để tác giả lựa chọn Đề tài: “Nâng cao hiệu quả cho<br /> vay xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội” để<br /> nghiên cứu luận văn thạc sĩ.<br /> <br /> Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Đề tài gồm 3 chương:<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY XUẤT<br /> NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> Cho vay XNK là một dịch vụ của NHTM nhằm hỗ trợ tài chính cho các nhà kinh<br /> doanh XNK trong hoạt động ngoại thương, nhằm tạo điều kiện cho họ thực hiện thành<br /> công giao dịch thương mại quốc tế và gia tăng hiệu quả kinh tế của thương vụ, từ đó thúc<br /> đẩy quan hệ buôn bán và mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới phát triển.<br /> Cho vay xuất nhập khẩu là một mảng dịch vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng không<br /> những đối với các doanh nghiệp mà còn đối với cả Ngân hàng và nền kinh tế. Nhờ hoạt<br /> động tín dụng XNK của ngân hàng mà tất cả các bên tham gia vào thương mại quốc tế<br /> đều được hưởng lợi từ chính hoạt động này. Nó góp phần nâng cao tính năng động của<br /> nền kinh tế, giúp ổn định thị trường và đáp ứng được nhu cầu tài chính của các doanh<br /> nghiệp khi thực hiện các thương vụ quốc tế.<br /> Trong số các loại hình kinh doanh của ngân hàng thương mại thì cho vay XNK là<br /> loại hình dịch vụ mang lại nguồn thu phí và lãi suất lớn, góp phần mở rộng hoạt động và<br /> uy tín của ngân hàng trên thị trường quốc tế.<br /> 1.2. Các hình thức cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> Với vai trò quan trọng của hoạt động cho vay XNK, các hình thức cho vay XNK<br /> của ngân hàng thương mại ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các doanh<br /> nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế. Hiện nay có những hình thức cho vay XNK chủ<br /> yếu sau:<br /> Về cho vay xuất khẩu có các hình thức: cho vay thông thường; cho vay trên cơ sở<br /> hối phiếu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu (gồm chiết khấu bảo lưu quyền truy đòi<br /> và chiết khấu miễn truy đòi); tín dụng ứng trước cho người xuất khẩu (ứng trước theo<br /> phương thức nhờ thu kèm chứng từ và trong phương thức tín dụng chứng từ); bao thanh<br /> toán.<br /> <br /> Về cho vay nhập khẩu có các hình thức: mở L/C thanh toán hàng nhập; cho vay<br /> thanh toán L/C; tín dụng chấp nhận hối phiếu; tín dụng ứng trước cho nhập khẩu; bao<br /> thanh toán, phát hành thư bảo lãnh.<br /> Có nhiều hình thức cho vay XNK, song sử dụng được hình thức nào là phụ thuộc<br /> vào điều kiện của mỗi nước, của mỗi ngân hàng cụ thể. Hoạt động cho vay XNK có các<br /> đặc điểm riêng có vì gắn liền với thương mại quốc tế và kết hợp chặt chẽ với các phương<br /> thức thanh toán quốc tế, đối tượng lại ở nhiều quốc gia khác nhau, nên đã chịu ảnh<br /> hưởng, tác động của nhiều nhân tố: từ nền kinh tế, từ ngân hàng cũng như từ bản thân<br /> doanh nghiệp.<br /> 1.3. Hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại<br /> Hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại là một khái niệm vừa cụ thể, vừa trừu<br /> tượng. Để đánh giá được hiệu quả cho vay XNK, tùy góc độ nhìn nhận khác nhau chúng<br /> ta sẽ có các chỉ tiêu đánh giá phù hợp. Trong luận văn này chỉ tập trung nghiên cứu hiệu<br /> quả từ góc độ ngân hàng, thông qua các nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay XNK (tỷ<br /> trọng dư nợ cho vay XNK, tốc độ tăng trưởng dư nợ..); chất lượng cho vay XNK (tỷ lệ nợ<br /> quá hạn, nợ xấu…) và chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay XNK<br /> (thu lãi cho vay XNK, lợi nhuận thu được từ cho vay XNK)<br /> Hiểu đúng bản chất về hiệu quả cho vay XNK, phân tích và đánh giá đúng hiệu<br /> quả cho vay đối với các doanh nghiệp kinh doanh XNK, cũng như xác định được chính<br /> xác nguyên nhân của những hạn chế dẫn đến hiệu quả cho vay các doanh nghiệp XNK<br /> không cao, từ đó có các biện pháp khắc phục hạn chế sẽ giúp cho ngân hàng tìm được<br /> phương thức kinh doanh thích hợp để có thể đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị<br /> trường đầy cơ hội và thách thức.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU<br /> TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI<br /> 2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 -những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội; chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-cho-vay-xuat-nhap-khau-tai-Chi-nhanh-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Bac-Ha-Noi.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT