Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả cho vay, Hiệu quả cho vay, Hỗ trợ vố, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Tỉnh Hà Nam, Hoạt động kinh doanh
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
2
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế toàn cầu giai đoạn<br /> 2007-2009 đã tác động một cách mạnh mẽ tới sự tăng trưởng và phát triển của<br /> mỗi quốc gia. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong nước<br /> còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc sản xuất, phân phối, lưu thông hàng<br /> hóa, tiền tệ, cụ thể: thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, không có khả năng trả nợ<br /> vay ngân hàng do không tiêu thụ được sản phẩm, năng lực quản lý tài chính<br /> chưa cao… Tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh không<br /> tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng là phổ biến.<br /> Hoạt động cho vay của NHTM không những có ý nghĩa to lớn đối với<br /> toàn bộ nền kinh tế đồng thời còn bù đắp các chi phí kinh doanh và tạo ra lợi<br /> nhuận lớn nhất trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động cho vay là<br /> hoạt động mang tính rủi ro lớn, vì vậy cần phải quản lý các khoản cho vay một<br /> cách chặt chẽ thì mới có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động cho vay đối với nền kinh tế<br /> cả nước và hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung, Ngân hàng TMCP<br /> ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam nói riêng, tôi đã chọn đề tài: “Nâng<br /> cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamChi nhánh Hà Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu cơ sở lý luận về cho vay và hiệu quả cho vay của NHTM<br /> - Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả cho vay tại<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam<br /> - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Thực trạng hoạt động cho vay và hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam<br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> Nghiên cứu hoạt động cho vay và hiệu quả cho vay tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam từ năm 2007 đến<br /> năm 2011.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương<br /> pháp tổng hợp và thống kê để nghiên cứu.<br /> 5. Kết cấu của luận văn:<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn<br /> gồm 3 chương<br /> Chương 1: Một số lý luận cơ bản hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương maị<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Chương 1: Luận văn bàn về một số lý luận cơ bản về hiệu quả cho vay<br /> của Ngân hàng thương mại: Cụ thể như sau:<br /> 1. Quan niệm về hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại<br /> Hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại được hiểu là đạt được một<br /> kết quả giống nhau nhưng sử dụng ít thời gian, ít chi phí công sức và chi phí<br /> nguồn lực nhất.<br /> 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay của NHTM: bao gồm chỉ tiêu<br /> <br /> iii<br /> <br /> định tính và chỉ tiêu định lượng<br /> Chỉ tiêu định tính: Chỉ tiêu này được thể hiện mức độ hài lòng của<br /> khách hàng đối với khoản cho vay của ngân hàng so với chi phí mòn giầy, chi<br /> phí cơ hội, chi phí khác nữa của khách hàng đã bỏ ra để tiếp cận với vốn vay<br /> ngân hàng....<br /> Chỉ tiêu định lượng: Một số chỉ tiêu định lượng được luận văn trình<br /> bày:<br /> - Hệ số sử dụng vốn vay (%): Tỷ lệ Dư nợ/ Vốn huy động<br /> - Tỷ lệ thu lãi (%)<br /> Tổng lãi đã thu trong năm<br /> Tỷ lệ thu lãi (%) = ------------------------------------ x 100<br /> Tổng lãi phải thu trong năm<br /> - Tỷ lệ doanh thu hoạt động cho vay/chi phí hoạt động cho vay<br /> - Tỷ lệ nợ quá hạn (%)<br /> Nợ quá hạn<br /> Tỷ lệ nợ quá hạn ( % ) = ------------------- x 100<br /> Tổng dư nợ<br /> <br /> - Tỷ lệ nợ xấu (%)<br /> Tổng nợ xấu<br /> Tỷ lệ nợ xấu ( % ) = ----------------------- x 100<br /> Tổng dư nợ<br /> - Hệ số thu nợ (%)<br /> Doanh số thu nợ<br /> Hệ số thu nợ (%) = -------------------------- x 100<br /> Doanh số cho vay<br /> - Vòng quay vốn Tín dụng (vòng)<br /> <br /> iv<br /> <br /> Doanh số thu nợ<br /> Vòng quay vốn Tín dụng (vòng) = -----------------------Dư nợ bình quân<br /> - Tỷ lệ thu từ hoạt động cho vay/Doanh số cho vay:.<br /> - Tỷ lệ thu từ hoạt động cho vay/ Tổng chi phí..<br /> - Tỷ lệ thu ròng từ hoạt động cho vay/tổng lợi nhuận:.<br /> - Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay có TSĐB/Tổng dư nợ<br /> - Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro: bao gồm trích lập dự phòng cụ thể và<br /> dự phòng chung.<br /> 3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của NHTM<br /> <br /> Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng: Chính sách lãi suất và phí từ<br /> hoạt động cho vay; Nhân tố chi phí hoạt động cho vay, chi phí hoạt động chung<br /> của ngân hàng; Doanh số cho vay, dư nợ cho vay; Chính sách tín dụng; Thông<br /> tin tín dụng; Nhân tố huy động vốn của ngân hàng thương mại; Nhân tố tổ<br /> chức, phân công công việc của ngân hàng....<br /> Các yếu tố thuộc về khách hàng Năng lực tài chính của khách hàng;<br /> Trình độ quản lý và năng lực sản xuất kinh doanh; Rủi ro trong kinh doanh:<br /> Các nhân tố khác: Môi trường kinh tế; Môi trường chính trị-xã hội ;<br /> Môi trường pháp lý; Chủ trương chính sách nhà nước<br /> <br /> CHƯƠNG 2 : Hiệu quả cho vay tại chi nhánh Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam thời kỳ 2007-2011<br /> Luận văn trình bày các đánh giá các chỉ tiêu sau<br /> Thứ nhất: Hệ số sử dụng vốn vay. Hệ số sử dụng vốn của Ngân hàng<br /> TMCP ĐT và PT Việt Nam_Chi nhánh Hà Nam quá cao trong những năm<br /> 2007, 2008, và giảm dần xuống 86% trong năm 2009, 80% trong năm 2010.<br /> Đến năm 2011 hệ số sử dụng vốn vay còn 77%, chi nhánh đã kịp thời điều<br /> chỉnh cơ cấu sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh tế tỉnh, và hướng tới độ<br /> <br /> v<br /> <br /> an toàn hiệu quả. Tuy nhiên số vốn huy động được phần lớn là dùng để cấp tín<br /> dụng, chi nhánh không dùng đầu tư vào những danh mục sinh lời khác. Hoạt<br /> động sử dụng của chi nhánh vẫn còn đơn điệu, chưa phong phú, đa dạng.<br /> Thứ hai: Doanh thu hoạt động cho vay/chi phí hoạt động cho vay.<br /> thấy thu nhập của chi nhánh dựa vào phần lớn từ hoạt động cho vay. Hoạt<br /> động cho vay quyết định lợi nhuận của Ngân hàng cao hay thấp.Tỷ lệ thu<br /> nhập từ hoạt động cho vay trong tổng thu của chi nhánh là 80% ở những năm<br /> 2007 đạt 13,6 tỷ đồng, đạt 60% trong năm 2008 tương ứng 14,4 tỷ đồng, đạt<br /> 60% trong năm 2009 tương ứng 16,2 tỷ đồng; 2010 và 62% trong năm<br /> 2011.Nhìn chung hiệu quả sử dụng vốn vay của chi nhánh chưa cao, còn ở<br /> mức trung bình. Thắt chặt chi phí sử dụng vốn, chi phí quản lý, chi phí hoạt<br /> động để tăng hiệu quả sử dụng vốn vay nói riêng, hiệu quả hoạt động nói<br /> chung của chi nhánh là cần thiết<br /> Ba là: Tỷ lệ thu lãi (%)<br /> Tỷ lệ lãi đã thu/lãi phải thu là khá cao trong 05 năm tại BIDV-CN Hà<br /> Nam, và đạt trung bình 97% hàng năm. Tuy nhiên chỉ tiêu tuyệt đối lãi chưa<br /> thu được trong năm tăng dần báo động cho Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu<br /> tư và Phát triển tỉnh Hà Nam tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, cũng như<br /> tình hình tài chính của ngân hàng, lãi chưa thu được có dấu hiệu tăng cao cần<br /> có những biện pháp khắc phục, tránh để tình trạng lãi chưa thu được tăng lên<br /> Bốn là: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu<br /> Nợ quá hạn của chi nhánh năm 2007 là 2,340 triệu đồng, năm 2008 là<br /> 3,185 triệu đồng tăng 36% so với năm 2007. Năm 2009 nợ quá hạn của chi<br /> nhánh là 10,742 triệu đồng tăng 237% so với năm 2008. Năm 2010 nợ quá<br /> hạn của chi nhánh là 13,415 triệu đồng tăng 25% so với năm 2009. Năm 2011<br /> nợ quá hạn của chi nhánh là 9,757 triệu đồng giảm 20% so với năm 2010.<br /> Như vậy nợ quá hạn của chi nhánh có xu hướng tăng lên mạnh trong giai<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về cho vay và hiệu quả cho vay của NHTM; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam; đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-cho-vay-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Ha-Nam.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT