Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNT & PTNT Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đắk LăK

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng tín dụng, Chất lượng tín dụng, Tỉnh Đắk LăK, Quản lý tín dụng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
17
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Các hình thức tín dụng của NHTM ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> <br /> Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng và hiệu quả<br /> hoạt động tín dụng: ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan : ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNo &<br /> PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> Khái quát về NHNo & PTNT Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Đắk LắkError! Bookmark not def<br /> <br /> 2.1.1. Tổng quan về NHNo & PTNT Việt Nam....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Việt Nam Chi<br /> nhánh Tỉnh Đắk Lắk. .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của NHNo & PTNT Việt Nam<br /> chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh<br /> Đắk Lắk ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> i<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Việt Nam chi<br /> nhánh Tỉnh Đắk Lắk. .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Đắk LắkError! Bookmark not defin<br /> 2.3<br /> <br /> Đánh giá chung ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Kết quả đã đạt được ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân .............. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI<br /> NHNo & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮKError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Định hướng hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Việt Nam Chi<br /> nhánh Tỉnh Đắk Lắk ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Định hướng chung ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Việt<br /> Nam Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng ............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2. Nâng cao năng lực thẩm định khách hàng và phương án kinh doanh.Error! Bookmark not de<br /> 3.2.3. Thực hiện tốt công tác bảo đảm tiền vay ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Xác định phương thức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với từng<br /> <br /> khách hàng ........................................................................................ Error! Bookmar<br /> 3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý nợ, xử lý nợ ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát tín dụng hiệu quảError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Da dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi roError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin NH . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3<br /> <br /> Kiến nghị ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nướcError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ii<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trong xu thế toàn cầu hóa nhu cầu về tín dụng đối với các thành phần<br /> kinh tế càng trở nên cấp thiết hơn. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại<br /> là một trong những kênh chủ yếu thu hút và điều hòa nguồn vốn, là chiếc cầu<br /> nối trung gian giữa nơi thừa và nơi thiếu vốn, nó đóng vai trò quan trọng đối<br /> với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sản phẩm tín dụng là một trong<br /> những sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận và cũng không ít rủi ro đến cho các<br /> NHTM. Vì nguyên liệu kinh doanh của sản phẩm này là tiền, tiền là hàng hóa<br /> nhưng lại là hàng hóa mang tính xã hội cao, chỉ một biến động của nó về mặt<br /> giá trị trên thị trường là có thể ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của nền kinh tế<br /> xã hội và hoạt động kinh doanh của các NHTM. Chính vì lẽ đó, việc nâng cao<br /> chất lượng tín dụng là vấn đề cốt yếu nhất trong hoạt động quản trị, hoạt động<br /> kinh doanh của các Ngân hàng, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng nhanh và<br /> cao như hiện nay.<br /> NHNo & PTNT chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk hoạt động kinh doanh chủ yếu<br /> là cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, cá nhân, và các hộ gia đình….. góp<br /> phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công an việc làm cho người lao động.<br /> Tuy nhiên, chất lượng cho vay còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của<br /> ngân hàng. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng<br /> phức tạp thì việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay là việc hết sức cần<br /> thiết. Là một cán bộ tín dụng của Chi Nhánh NHNo & PTNT Đắk Lắk trong<br /> quá trình làm việc và tiếp cận với thực tế bằng kinh nghiệm và đánh giá của<br /> bản thân đã giúp em nhận biết được phần nào thực trạng chất lượng tín dụng<br /> tại Chi nhánh trong những năm vừa qua. Vì vậy, em đã quyết định lựa chọn<br /> đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi<br /> nhánh Tỉnh Đắk Lăk” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ kinh tế.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> - Hệ thống hóa lý thuyết về tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân<br /> hàng thương mại.<br /> - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo<br /> & PTNT Tỉnh Đắk Lắk, từ đó rút ra những kết quả đã đạt được cũng như hạn<br /> chế và xác định rõ nguyên nhân.<br /> - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Chi nhánh<br /> NHNo & PTNT Tỉnh Đắk Lắk.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm tín dụng ngân hàng : Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời<br /> một lượng giá trị (tài sản) từ người sở hữu sang người sử dụng trong một<br /> khoảng thời gian nhất định; khi đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả một<br /> lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như vậy, phạm trù tín dụng có ba nội<br /> dung chính là: tính chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị, tính thời hạn và<br /> tính hoàn trả.<br /> 1.2 Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng của NHTM là chỉ<br /> tiêu tổng lượng phản ánh mức độ rủi ro thấp, tỷ suất sinh lời cao của hoạt<br /> động tín dụng, đáp ứng và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu vì lợi ích của khách<br /> hàng góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững nền kinh tế.<br /> Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng<br /> Để phản ánh về chất lượng tín dụng có rất nhiều chỉ tiêu, nhưng nói<br /> chung người ta thường quan tâm đến hệ thống các chỉ tiêu định lượng sau:<br /> Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay :<br /> Nếu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của ngân hàng quá cao thì tiềm ẩn<br /> trong nó nhiều rủi ro. Khi đó vấn đề đặt ra với các nhà quản trị ngân hàng là<br /> xem xét lựa chọn mối tương quan hợp lý giữa tốc độ tăng trưởng cho vay với<br /> chất lượng các khoản vay, hay giữa lợi nhuận của ngân hàng và rủi ro mà<br /> ngân hàng phải chấp nhận.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa lý thuyết về tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Đắk Lắk, từ đó rút ra những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế và xác định rõ nguyên nhân. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNT & PTNT Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đắk LăK

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tin-dung-tai-NHNT-PTNT-Viet-Nam-chi-nhanh-Tinh-Dak-LaK.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT