Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      4      0
Mã tài liệu k07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.29 M Lần tải 0 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn, chương 2 - Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại và chương 3 - Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp<br /> nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia<br /> bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người<br /> lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia<br /> thanh toán và hỗ trợ thanh toán.<br /> Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, là nghiệp vụ trọng<br /> điểm ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và là nguồn sinh<br /> lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại phát triển của ngân hàng. Chính vì thế, việc nâng cao<br /> chất lượng tín dụng là vấn đề cốt yếu nhất trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh<br /> của ngân hàng.<br /> Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro luôn thường trực và ở mức tỷ lệ<br /> khá cao, do đó mà tại các ngân hàng người ta luôn dành sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm<br /> soát cũng như những biện pháp để chống đỡ, hạn chế rủi ro tín dụng. Một trong những<br /> biện pháp hữu hiệu là việc đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng của các khoản<br /> tín dụng. Đảm bảo chất lượng tín dụng đem đến lợi ích cho cả các NHTM, các doanh<br /> nghiệp nói riêng và tổng thể nền kinh tế nói chung. Xét riêng về phía ngân hàng, nâng<br /> cao chất lượng tín dụng đem lại các kết quả tích cực sau:”<br /> - Góp phần đảm bảo và làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng, bởi tín dụng là<br /> nghiệp vụ mang lại doanh lợi chủ yếu cho ngân hàng.<br /> - Giúp cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn bằng các hình thức và<br /> chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, qua đó tạo ra một hình ảnh tốt về biểu tượng và uy tín<br /> của ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.<br /> - Tăng khả năng sinh lợi của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do giảm được sự<br /> chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý và các chi phí thiệt hại do không thu hồi<br /> được vốn đã cho vay.<br /> Xuất phát từ tình hình trên, qua quá trình làm việc tại chi nhánh cùng sự hướng<br /> dẫn tận tình của PGS.TS Trương Đoàn Thể người hướng dẫn khoa học, và sự giúp đỡ của<br /> <br /> các đồng nghiệp, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc” để làm Luận<br /> văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN<br /> 1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ<br /> TÀI LUẬN VĂN<br /> Các luận án, luận văn liên quan đến: nội dung chất lượng tín dụng tại các ngân<br /> hàng, về vấn đề rủi ro tín dụng, về vấn đề tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.<br /> 1.2. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHƢA NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI VỀ NỘI DUNG<br /> CỦA LUẬN VĂN<br /> Các công trình nghiên cứu trên nghiên cứu liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng<br /> đến việc nâng cao chất lượng tín dụng như: các tiêu chí đánh giá gồm các nhóm chỉ tiêu<br /> bao gồm: hiệu suất sử dụng vốn, vòng quay vốn tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu, phân loại<br /> nợ, thu nhập từ hoạt động tín dụng; các quan điểm về chất lượng tín dụng; nhân tố ảnh<br /> hưởng đến chất lượng tín dụng như là: nhân tố vi mô và nhân tố vĩ mô. Trên cơ sở những<br /> ưu điểm và nhược điểm của các công trình nghiên cứu trước đây, tác giả sẽ kế thừa<br /> những ưu điểm trong đó có việc xây dựng hệ thống lý luận có tính lô gíc cao về chất<br /> lượng tín dụng, để làm nền tảng, cơ sở để tập trung phân tích thực trạng chất lượng tín<br /> dụng từ đó hoàn thiện hơn nữa các đề xuất, giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng<br /> tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới<br /> Nhưng đó đều là những giải pháp tạm thời không áp dụng được lâu dài, vì thế luận văn<br /> “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi<br /> nhánh Vĩnh Phúc” nghiên cứu và đề xuất được giải pháp áp dụng trong tương lai mang<br /> lại hiệu quả cho ngân hàng.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 2.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 2.1.1. Khái niệm về tín dụng<br /> 2.1.2. Đặc điểm của tín dụng<br /> 2.1.3. Phân loại tín dụng<br /> 2.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng<br /> 2.1.4.1. Đối với bản thân ngân hàng<br /> 2.1.4.2. Đối với khách hàng<br /> 2.1.4.3. Đối với nền kinh tế<br /> 2.2. CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHẤT LƢỢNG<br /> TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 2.2.1. Quan điểm về chất lƣợng tín dụng<br /> 2.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng tín dụng<br /> - Chỉ tiêu dư nợ<br /> - Tỷ lệ nợ quá hạn<br /> - Tỷ lệ nợ xấu<br /> - Vòng quay vốn tín dụng<br /> - Hiệu suất sử dụng vốn<br /> - Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng<br /> 2.2.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng của ngân hàng thƣơng mại<br /> 2.2.3.1. Nhân tố vĩ mô<br /> 2.2.3.2. Nhân tố vi mô<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ NỘI<br /> CHI NHÁNH VĨNH PHÖC<br /> 3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ<br /> NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC<br /> 3.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC<br /> 3.2.1. Cơ cấu tín dụng<br /> “Cơ cấu tín dụng được phân loại như sau: theo thời hạn vay, theo đối tượng vay,<br /> theo loại tiền vay.<br /> 3.2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn –<br /> Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc<br /> Thu thập số liệu và đánh giá theo 5 chỉ tiêu sau:<br />  Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu<br />  Các chỉ tiêu về phân loại nợ<br /> <br /> <br /> Hiệu suất sử dụng vốn<br /> <br /> <br /> <br /> Vòng quay vốn tín dụng<br /> <br />  Thu nhập từ hoạt động tín dụng<br /> 3.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN<br /> – HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC<br /> 3.3.1. Kết quả đạt được<br /> Trong ba năm qua, kết quả của Ngân hàng đạt được cụ thể như sau:<br /> - “Thứ nhất, Ngân hàng luôn quan tâm và coi trọng công tác huy động vốn bằng<br /> những biện pháp cụ thể.<br /> - “Thứ hai, quy mô tín dụng của chi nhánh không ngừng mở rộng và tăng trưởng<br /> qua các năm. Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế đã có những biến chuyển theo<br /> hướng tích cực. Tỷ trọng cho vay với nhóm khách hàng là HKD tăng. Hầu hết các khách<br /> hàng tại chi nhánh đều có tài sản bảo đảm cho khoản vay.”<br /> <br /> - “Thứ ba, có biện pháp để có thể giảm thấp tỷ lệ nợ quá hạn, có thể thu hồi nợ<br /> qua hạn, nợ tồn đọng.<br /> - “Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay luôn được tiến<br /> hành một cách nghiêm ngặt đảm bảo cho hoạt động tín dụng của chi nhánh được an toàn,<br /> hiệu quả.”<br /> - “Thứ năm, chi nhánh đã thành lập tổ xử lý nợ. Tổ đã hoạt động tích cực và xử lý<br /> từng món nợ quá hạn, nợ xấu, từ đó có biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tối đa nợ quá<br /> hạn, nợ xấu, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng.”<br /> - Thứ sáu, công tác thẩm định luôn được quan tâm, chi nhánh thường xuyên rà<br /> soát, phân tích tình hình tài chính, tình hình tài sản bảo đảm…nhờ vậy chất lượng tín<br /> dụng tại chi nhánh khá cao, nợ quá hạn mặc dù còn phát sinh song ở mức thấp.<br /> - “Thứ bảy, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, thường xuyên có chính sách bồi<br /> dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ.<br /> “Để đạt được những kết quả trên là nhờ có sự thống nhất đoàn kết một lòng từ Ban<br /> lãnh đạo tới toàn thể cán bộ nhân viên. Sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp Đoàn, công đoàn và<br /> chuyên môn trong chi nhánh. Mặt khác, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Ban,<br /> Ngành từ trung ương đến địa phương, và sự giúp đỡ tận tình từ huyện đến tỉnh, thành phố<br /> trên địa bàn mà chi nhánh hoạt động.”<br /> 3.3.2. Hạn chế<br /> Bên cạnh những mặt đã đạt được, SHB Chi nhánh Vĩnh Phúc vẫn còn tồn tại một<br /> số hạn chế trong công tác tín dụng như:<br /> “Thứ nhất, nguồn vốn huy động qua các năm có tăng nhưng nguồn vốn trung và<br /> dài hạn còn chưa cao.<br /> “Thứ hai, tiền ẩn nhiều rủi ro tín dụng cụ thể là tốc độ tăng trưởng tín dụng cao<br /> trong những năm qua, dư nợ tín dụng tăng lên, song tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu lại<br /> đang có xu hướng tăng lên.<br /> “Thứ ba, xét trên góc độ sử dụng vốn thì hệ số sử dụng vốn bình quân vẫn ở mức<br /> thấp thể hiện khả năng khai thác khách hàng của Ngân hàng chưa thực sự tốt.<br /> “Thứ tư, nguồn đầu tư cho vay trung dài hạn còn thấp do cơ cấu tín dụng chủ yếu<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
k07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng tín dụng, Chất lượng tín dụng, Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Vĩnh Phúc, Cơ cấu tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
4
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tin-dung-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Sai-Gon-Ha-Noi-chi-nhanh-Vinh-Phuc.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT