Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lý Nam Đế

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 2u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.16 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luận án gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của các NHTM, chương 2 - Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Lý Nam Đế và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Lý Nam Đế. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Sau gần sáu năm chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế<br /> giới (WTO), Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể và đạt được nhiều thành tựu<br /> trong một số lĩnh vực. Để tạo nên những biến đổi tích cực đó không thể không nói<br /> đến sự đóng góp rất lớn của các ngân hàng thương mại.<br /> Các ngân hàng thương mại hiện nay trong hoạt động của mình luôn hướng<br /> tới khách hàng, lấy mục tiêu làm hài lòng khách hàng để gia tăng lợi nhuận một<br /> cách bền vững. Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản của ngân hàng thương<br /> mại. Hoạt động tín dụng phát triển kéo theo các hoạt động khác của Ngân hàng<br /> phát triển. Do vậy muốn tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng các ngân hàng cần<br /> phải tăng cường chất lượng tín dụng.<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội nói chung và Chi nhánh Lý Nam<br /> Đế nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Vì vậy, việc nghiên cứu tình<br /> hình hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Quân đội – Chi nhánh Lý Nam Đế trong thời gian qua để đề xuất những giải pháp<br /> khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh Lý Nam Đế<br /> trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết.<br /> Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lý Nam Đế” làm đề tài luận văn tốt<br /> nghiệp của mình với mong muốn góp phần tăng chất lượng tín dụng tại ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lý Nam Đế.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG<br /> CỦA CÁC NHTM<br /> 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM<br /> Tín dụng ngân hàng thương mại là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân<br /> <br /> hàng thương mại với các tổ chức, cá nhân trong xã hội trong đó ngân hàng thương<br /> mại giữ vai trò là người cho vay. Tín dụng Ngân hàng thương mại cũng mang bản<br /> chất của quan hệ tín dụng, đó là quan hệ vay mượn có hoàn trả cả vốn và lãi sau<br /> một thời gian nhất định. Tuy nhiên tín dụng Ngân hàng thương mại cũng có những<br /> điểm riêng biệt đó là: cho vay dưới hình thức tiền tệ; cho vay chủ yếu bằng nguồn<br /> vốn huy động từ bên ngoài; và thời hạn cho vay phong phú.<br /> Tín dụng ngân hàng được phân loại theo từng nhóm dựa trên một số tiêu<br /> thức nhất định như: tín dụng chia theo thời gian; tín dụng chia theo hình thức tài<br /> trợ; tín dụng chia theo hình thức đảm bảo, tín dụng phân loại theo rủi ro …<br /> Chính sách tín dụng phản ánh cương lĩnh tài trợ của một ngân hàng, trở<br /> thành hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng và các nhân viên ngân hàng, tăng<br /> cường chuyên môn hóa trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong<br /> hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời. Toàn bộ<br /> các vấn đề có liên quan đến cấp tín dụng nói chung đều được xem xét và đưa ra<br /> trong chính sách tín dụng như: Quy mô, lãi suất, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi, các<br /> khoản tín dụng có vấn để, và các nội dung khác.<br /> Để cho các chính sách tín dụng được thực hiện một cách nghiêm túc và hoạt<br /> động tín dụng được thực hiện hiệu quả, các Ngân hàng thiết lập cho mình quy<br /> trình tín dụng, đó là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng từ khi tiếp<br /> nhận hồ sơ vay vốn của một khách hàng cho đến khi quyết định cho vay, giải<br /> ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng.<br /> Ngoài việc thiết lập quy trình tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động tín<br /> dụng thì Ngân hàng cũng chú trọng vào Hoạt động kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo<br /> an toàn trong hoạt động của mình. Đó là hệ thống các biện pháp, thủ tục do ban<br /> điều hành của một ngân hàng đề ra, để đảm bảo việc kinh doanh của Ngân hàng<br /> được tiến hành có trật tự, hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.<br /> Tham gia vào quy trình cấp tín dụng và kiểm tra kiểm soát hoạt động tín<br /> <br /> dụng bao gồm rất nhiều các cấp lãnh đạo, các khối quản lý, các phòng ban liên<br /> quan. Các chủ thể đó tạo thành Bộ máy cấp tín dụng trong Ngân hàng thương<br /> mại.Tổ chức bộ máy cấp tín dụng của ngân hàng nhằm mục tiêu chủ yếu là tăng<br /> hiệu suất công việc, dẫn đến tăng thu nhập, giảm rủi ro cho ngân hàng.<br /> 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM<br /> Đứng trên góc độ của Ngân hàng, chất lượng tín dụng là hoạt động tín dụng<br /> phải đảm bảo bù đắp được chi phí, có lãi và bảo toàn được vốn. Chất lượng tín<br /> dụng của các NHTM được thể hiện thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của<br /> Ngân hàng, uy tín của Ngân hàng. Để đánh giá chất lượng tín dụng một cách chính<br /> xác, đầy đủ phải dựa vào các chỉ tiêu sau:<br /> Thứ nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng: thể hiện khả năng<br /> mở rộng quy mô cho vay qua các thời kỳ.<br /> Thứ hai là chỉ tiêu nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu trên<br /> tổng dư nợ của NHTM ở một thời điểm nhất định, thường là thời điểm cuối tháng,<br /> cuối quý, cuối năm. Tỷ lệ này càng thấp càng tốt.<br /> Thứ ba là chỉ tiêu tổng giá trị tài sản đảm bảo/tổng dư nợ phản ánh mức độ<br /> rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao thì thì mức<br /> độ rủi ro càng giảm và ngược lại.<br /> Thứ tư là chỉ tiêu dự phòng rủi ro. “Dự phòng rủi ro” là khoản tiền được<br /> trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng của tổ chức<br /> tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.<br /> Thứ năm là chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng. Chỉ tiêu này càng cao<br /> thì phản ánh chất lượng tín dụng càng tốt.<br /> Ở phần này luận văn cũng đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín<br /> dụng của NHTM để từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng tín<br /> dụng tại Ngân hàng. Đó là: các nhân tố từ phía Ngân hàng và các nhân tố khách<br /> <br /> quan.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH LÝ NAM ĐẾ<br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH LÝ<br /> NAM ĐẾ<br /> Phần này giới thiệu một cách khái quát về lịch sử hình thành và phát triển<br /> của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Lý Nam Đế và tình hình hoạt động<br /> kinh doanh của Chi nhánh trong những năm gần đây.<br /> 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH LÝ NAM ĐẾ<br /> Để đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh<br /> Lý Nam Đế, luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại MB Lý<br /> Nam Đế. Thực trạng này được nghiên cứu qua, chính sách tín dụng, quy trình tín<br /> dụng, hoạt động tổ chức cấp tín dụng, hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại MB Lý<br /> Nam Đế<br /> Tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã xây dựng một<br /> chính sách tín dụng mang tính chất hệ thống và linh hoạt để thích ứng kịp thời với<br /> sự biến động của nền kinh tế. Chính sách tín dụng điều chỉnh đến tất cả các vấn đề<br /> liên quan đến hoạt động tín dụng.<br /> Quy trình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội bao gồm các bước: tiếp<br /> nhận và lập hồ sơ khách hàng, thẩm định tín dụng, ra quyết định tín dụng, hoàn<br /> thiện thủ tục tài sản đảm bảo và ký hợp đồng tín dụng, giải ngân, kiểm soát sau,<br /> thu nợ hoặc xử lý những khoản nợ có vấn đề. Trên cơ sở áp dụng quy trình tín<br /> dụng của MB, Chi nhánh lý nam đế đã không ngừng đổi mới trong công tác tổ<br /> chức cấp tín dụng của mình.<br /> Hoạt động kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng, nó tạo lợi nhuận trực tiếp<br /> cho ngân hàng, Tuy nhiên đối với chi nhánh Lý Nam Đế công tác Quản trị rủi ro<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lý Nam Đế

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng tín dụng, Chất lượng tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Lý Nam Đế, Hoạt động tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Quan-doi-Chi-nhanh-Ly-Nam-De.PDF[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT