Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6t7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản, Chất lượng thẩm định tài sản, Thẩm định tài sản, Quyền sử dụng đất, Tỉnh Đăk Lăk
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
Tr¦êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> ----------------<br /> <br /> ĐOÀN KINH ĐỊNH<br /> <br /> N¢NG CAO CHÊT LUîNG THÈM §ÞNH<br /> TµI S¶N §¶M B¶O B»NG QUYÒN Sö DôNG §ÊT<br /> T¹I NHNo&PTNT VIÖT NAM- CHI NH¸NH TØNH §¡K L¡K<br /> Chuyªn ngµnh: KINH TÕ, TµI CHÝNH - NG¢N HµNG<br /> <br /> Hµ Néi - 2011<br /> <br /> i<br /> <br /> A. LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Hiện nay, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các Ngân hàng thương mại nên đã<br /> tạo một áp lực trong vấn đề cạnh tranh về huy động, cho vay, đầu tư, cũng như cung<br /> cấp các dịch vụ giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngân<br /> hàng luôn đối mặt với những rủi ro mà đặc biệt là rủi ro tín dụng mà đây cũng là<br /> hoạt động quan trọng nhất, nó mang lại lợi nhuận lớn nhất nhưng cũng chứa đựng<br /> rủi ro cao nhất. Cho nên, công tác thẩm định tài sản đảm bảo đóng vai trò quan<br /> trọng trong việc ngăn ngừa rủi ro và hạn chế mức thấp nhất khả năng mất vốn tín<br /> dụng ngân hàng .<br /> Trong những năm vừa qua, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần và các Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bà n. Chi<br /> nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk luôn đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng.<br /> Nhưng, việc tăng trưởng tín dụng tại Chi nhánh luôn đòi hỏi an toàn. Do vậy, chất<br /> lượng công tác thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay luôn được coi trọng và đặt biệt là<br /> công tác thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất.<br /> Xuất phát từ những vấn đề đó nên tác giả chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng<br /> thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo<br /> bằng quyền sử dụng đất của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk.<br /> - Qua kinh nghiệm và công tác thực tế, cùng với việc nghiên cứu các tài liệu<br /> liên quan đến quá trình thẩm định tài sản đảm bả o bằng quyền sử dụng đất, tác giả<br /> đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay<br /> bằng quyền sử dụng đất tại NHNo & PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng thẩm định tài sản bằng quyền sử dụng đất.<br /> <br /> ii<br /> <br /> - Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng thẩm định tài sản bằng quyền sử dụng đất<br /> trong đảm bảo cho tại NHNo & PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk trong 03<br /> năm từ 2008 đến 2010.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để tiếp cận và giải quyết vấn đề<br /> là: phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp logic, phương pháp phân<br /> tích, so sánh, đối chiếu và tổng hợp.<br /> 5. Bố cục của luận văn<br /> Chương 1: Lý luận chung về chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử<br /> dụng đất.<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng<br /> đất tại NHNo & PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử<br /> dụng đất tại NHNo & PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk<br /> <br /> iii<br /> <br /> B. NỘI DUNG<br /> Chương I<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM<br /> BẢO BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT<br /> <br /> 1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng và đảm bảo tiền vay bằng quyền sử<br /> dụng đất<br /> 1.1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng<br /> 1.1.1.1 Khái niệm:<br /> Tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi<br /> vay và người cho vay dựa trên nguyên trắc hoàn trả.<br /> 1.1.1.2 Đặc điểm của cho vay<br /> Xét về bản chất, hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại có ba đặc điểm<br /> chính sau:<br /> Thứ nhất, cho vay là sự cung cấp một lượng giá trị dựa trên cơ sở lòng tin.<br /> Thứ hai, cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn trong một<br /> thời hạn xác định.<br /> Thứ ba, cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên<br /> tắc phải hoàn trả cả gốc và lãi.<br /> 1.1.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng<br /> 1.1.1.3.1 Khái niệm rủi ro.<br /> Rủi ro là sự tổn thất về tài sản hay sự giảm sút về lợi nhuận thực tế so với lợi<br /> nhuận dự kiến hay là phải tốn kém thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được<br /> mọt nghiệm vụ tài chính nhất định khi có những biến cố không mong đợi xảy ra.<br /> 1.1.1.3.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.<br /> Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro có thể chia thành các loại: Rủi ro<br /> tín dụng, ruit ro thanh toán, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá hối đoái, các loại rủi ro khác.<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.1.1.3.3 Rủi ro tín dụng, nguyên nhân chính đòi hỏi phát đảm bảo tín<br /> dụng.<br /> - Khái niệm:<br /> Rủi ro tín dụng là loại rủi ro gắn liền với nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng<br /> biểu hiện dưới hình thức người đi vay không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng<br /> hạn cho ngân hàng .<br /> Rủi ro do không thu hồi được nợ là hiện tượng thường xuyên xảy ra và tuỳ tín<br /> dụng hình thức mà có thể chia rủi ro tín dụng ra làm hai loại: rủi ro nợ khê đọng và<br /> rủi ro không được hoàn trả.<br /> <br /> - Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng gồm: nguyên nhân từ phía khách<br /> hàng, nguyên nhân từ phía ngân hàng và các nguyên nhân khách quan.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đảm bảo tài sản bằng quyền sử dụng đất trong cho vay<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm<br /> Đảm bảo tín dụng bằng quyền sử dụng đất là việc bên vay vốn thế chấp hoặc<br /> bên bảo lãnh thế chất tài sản bằng quyền sử d ụng đất của mình cho bên cho vay để<br /> đảm bảo khả năng hoàn trả vốn vay.<br /> 1.1.2.2 Đặc trưng của bảo đảm tiền vay<br /> Đứng trên phương diện của các ngân hàng thương mại thì hoạt động đảm bảo<br /> tiền vay phải được thể được 3 đặc trưng: giá trị của bảo đảm phải lớn hơn nghĩa v ụ<br /> bảo đảm, tài sản phải có sẵn thị trường tiêu thụ, có đầy đủ cơ sở pháp lý để Ngân<br /> hàng thương mại có quyền ưu tiên về xử lý tài sản bảo đảm.<br /> 1.1.2.3 Nguyên tắc bảo đảm tiền vay<br /> - Tổ chức tín dụng có quyền lựa chọn, quyết định việc cho vay có tài sản đảm<br /> bảo, cho vay không có tài sản đảm bảo theo quy định của các văn bản pháp quy và<br /> chịu trách nhiệm về quyết định của mình.<br /> - Tổ chức tín dụng có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc<br /> thu hồi nợ trước hạn nếu khách hàng vay vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất của NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk. Qua kinh nghiệm và công tác thực tế, cùng với việc nghiên cứu các tài liệu liên quan đến quá trình thẩm định tài sản đảm bả o bằng quyền sử dụng đất, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay bằng quyền sử dụng đất tại NHNo & PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tham-dinh-tai-san-dam-bao-bang-quyen-su-dung-dat-tai-NHNo-PTNT-Viet-Nam-Chi-nhanh-tinh-Dak-Lak.PDF[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT